• امتیاز کلی شما به
 • هتل استقلال تهران
 • تا کنون
 • 4.5
 • 138
 • 21970
 • بار نمایش

552 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 1104 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی 3,700,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/28

اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی- صبحانه بوفه

تهران- بزرگراه چمران- نرسیده به چهارراه پارک وی- هتل استقلال تهران

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 124 باب
8,400,000 ریال
با 37% تخفیف
معادل 3,100,000 ریال
5,300,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 103 باب
6,700,000 ریال
با 36% تخفیف
معادل 2,400,000 ریال
4,300,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 124 باب
7,000,000 ریال
با 36% تخفیف
معادل 2,500,000 ریال
4,500,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 103 باب
5,600,000 ریال
با 34% تخفیف
معادل 1,900,000 ریال
3,700,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 25 باب
9,950,000 ریال
با 32% تخفیف
معادل 3,100,000 ریال
6,850,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 25 باب
8,250,000 ریال
با 30% تخفیف
معادل 2,400,000 ریال
5,850,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 15 باب
13,250,000 ریال
با 40% تخفیف
معادل 5,250,000 ریال
8,000,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 28 باب
12,040,000 ریال
با 40% تخفیف
معادل 4,740,000 ریال
7,300,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 3 باب
31,540,000 ریال
با 34% تخفیف
معادل 10,540,000 ریال
21,000,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
31,540,000 ریال
با 34% تخفیف
معادل 10,540,000 ریال
21,000,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
پنجشنبه
1397/12/02
جمعه
1397/12/03
شنبه
1397/12/04
یکشنبه
1397/12/05
دوشنبه
1397/12/06
ﺳﻪشنبه
1397/12/07
چهارشنبه
1397/12/08
پنجشنبه
1397/12/09
جمعه
1397/12/10
شنبه
1397/12/11
یکشنبه
1397/12/12
دوشنبه
1397/12/13
ﺳﻪشنبه
1397/12/14
چهارشنبه
1397/12/15
پنجشنبه
1397/12/16
جمعه
1397/12/17
شنبه
1397/12/18
یکشنبه
1397/12/19
دوشنبه
1397/12/20
ﺳﻪشنبه
1397/12/21
چهارشنبه
1397/12/22
پنجشنبه
1397/12/23
جمعه
1397/12/24
شنبه
1397/12/25
یکشنبه
1397/12/26
دوشنبه
1397/12/27
دوتخته شرقی
8,400,000 ریال
5,300,000 ریال
8,400,000 ریال
5,300,000 ریال
8,400,000 ریال
5,300,000 ریال
8,400,000 ریال
5,300,000 ریال
8,400,000 ریال
5,300,000 ریال
8,400,000 ریال
5,300,000 ریال
8,400,000 ریال
5,300,000 ریال
8,400,000 ریال
5,300,000 ریال
8,400,000 ریال
5,300,000 ریال
8,400,000 ریال
5,300,000 ریال
8,400,000 ریال
5,300,000 ریال
8,400,000 ریال
5,300,000 ریال
8,400,000 ریال
5,300,000 ریال
8,400,000 ریال
5,300,000 ریال
8,400,000 ریال
5,300,000 ریال
8,400,000 ریال
5,300,000 ریال
8,400,000 ریال
5,300,000 ریال
8,400,000 ریال
5,300,000 ریال
8,400,000 ریال
5,300,000 ریال
8,400,000 ریال
5,300,000 ریال
8,400,000 ریال
5,300,000 ریال
8,400,000 ریال
5,300,000 ریال
8,400,000 ریال
5,300,000 ریال
8,400,000 ریال
5,300,000 ریال
8,400,000 ریال
5,300,000 ریال
8,400,000 ریال
4,100,000 ریال
8,400,000 ریال
4,100,000 ریال
8,400,000 ریال
4,100,000 ریال
8,400,000 ریال
4,100,000 ریال
8,400,000 ریال
4,100,000 ریال
دوتخته غربی
6,700,000 ریال
4,300,000 ریال
6,700,000 ریال
4,300,000 ریال
6,700,000 ریال
4,300,000 ریال
6,700,000 ریال
4,300,000 ریال
6,700,000 ریال
4,300,000 ریال
6,700,000 ریال
4,300,000 ریال
6,700,000 ریال
4,300,000 ریال
6,700,000 ریال
4,300,000 ریال
6,700,000 ریال
4,300,000 ریال
6,700,000 ریال
4,300,000 ریال
6,700,000 ریال
4,300,000 ریال
6,700,000 ریال
4,300,000 ریال
6,700,000 ریال
4,300,000 ریال
6,700,000 ریال
4,300,000 ریال
6,700,000 ریال
4,300,000 ریال
6,700,000 ریال
4,300,000 ریال
6,700,000 ریال
4,300,000 ریال
6,700,000 ریال
4,300,000 ریال
6,700,000 ریال
4,300,000 ریال
6,700,000 ریال
4,300,000 ریال
6,700,000 ریال
4,300,000 ریال
6,700,000 ریال
4,300,000 ریال
6,700,000 ریال
4,300,000 ریال
6,700,000 ریال
4,300,000 ریال
6,700,000 ریال
4,300,000 ریال
6,700,000 ریال
3,290,000 ریال
6,700,000 ریال
3,290,000 ریال
6,700,000 ریال
3,290,000 ریال
6,700,000 ریال
3,290,000 ریال
6,700,000 ریال
3,290,000 ریال
یک تخته شرقی
7,000,000 ریال
4,500,000 ریال
7,000,000 ریال
4,500,000 ریال
7,000,000 ریال
4,500,000 ریال
7,000,000 ریال
4,500,000 ریال
7,000,000 ریال
4,500,000 ریال
7,000,000 ریال
4,500,000 ریال
7,000,000 ریال
4,500,000 ریال
7,000,000 ریال
4,500,000 ریال
7,000,000 ریال
4,500,000 ریال
7,000,000 ریال
4,500,000 ریال
7,000,000 ریال
4,500,000 ریال
7,000,000 ریال
4,500,000 ریال
7,000,000 ریال
4,500,000 ریال
7,000,000 ریال
4,500,000 ریال
7,000,000 ریال
4,500,000 ریال
7,000,000 ریال
4,500,000 ریال
7,000,000 ریال
4,500,000 ریال
7,000,000 ریال
4,500,000 ریال
7,000,000 ریال
4,500,000 ریال
7,000,000 ریال
4,500,000 ریال
7,000,000 ریال
4,500,000 ریال
7,000,000 ریال
4,500,000 ریال
7,000,000 ریال
4,500,000 ریال
7,000,000 ریال
4,500,000 ریال
7,000,000 ریال
4,500,000 ریال
7,000,000 ریال
3,500,000 ریال
7,000,000 ریال
3,500,000 ریال
7,000,000 ریال
3,500,000 ریال
7,000,000 ریال
3,500,000 ریال
7,000,000 ریال
3,500,000 ریال
یک تخته غربی
5,600,000 ریال
3,700,000 ریال
5,600,000 ریال
3,700,000 ریال
5,600,000 ریال
3,700,000 ریال
5,600,000 ریال
3,700,000 ریال
5,600,000 ریال
3,700,000 ریال
5,600,000 ریال
3,700,000 ریال
5,600,000 ریال
3,700,000 ریال
5,600,000 ریال
3,700,000 ریال
5,600,000 ریال
3,700,000 ریال
5,600,000 ریال
3,700,000 ریال
5,600,000 ریال
3,700,000 ریال
5,600,000 ریال
3,700,000 ریال
5,600,000 ریال
3,700,000 ریال
5,600,000 ریال
3,700,000 ریال
5,600,000 ریال
3,700,000 ریال
5,600,000 ریال
3,700,000 ریال
5,600,000 ریال
3,700,000 ریال
5,600,000 ریال
3,700,000 ریال
5,600,000 ریال
3,700,000 ریال
5,600,000 ریال
3,700,000 ریال
5,600,000 ریال
3,700,000 ریال
5,600,000 ریال
3,700,000 ریال
5,600,000 ریال
3,700,000 ریال
5,600,000 ریال
3,700,000 ریال
5,600,000 ریال
3,700,000 ریال
5,600,000 ریال
2,800,000 ریال
5,600,000 ریال
2,800,000 ریال
5,600,000 ریال
2,800,000 ریال
5,600,000 ریال
2,800,000 ریال
5,600,000 ریال
2,800,000 ریال
دوتخته شرقی + تخت اضافه
9,950,000 ریال
6,850,000 ریال
9,950,000 ریال
6,850,000 ریال
9,950,000 ریال
6,850,000 ریال
9,950,000 ریال
6,850,000 ریال
9,950,000 ریال
6,850,000 ریال
9,950,000 ریال
6,850,000 ریال
9,950,000 ریال
6,850,000 ریال
9,950,000 ریال
6,850,000 ریال
9,950,000 ریال
6,850,000 ریال
9,950,000 ریال
6,850,000 ریال
9,950,000 ریال
6,850,000 ریال
9,950,000 ریال
6,850,000 ریال
9,950,000 ریال
6,850,000 ریال
9,950,000 ریال
6,850,000 ریال
9,950,000 ریال
6,850,000 ریال
9,950,000 ریال
6,850,000 ریال
9,950,000 ریال
6,850,000 ریال
9,950,000 ریال
6,850,000 ریال
9,950,000 ریال
6,850,000 ریال
9,950,000 ریال
6,850,000 ریال
9,950,000 ریال
6,850,000 ریال
9,950,000 ریال
6,850,000 ریال
9,950,000 ریال
6,850,000 ریال
9,950,000 ریال
6,850,000 ریال
9,950,000 ریال
6,850,000 ریال
9,950,000 ریال
5,650,000 ریال
9,950,000 ریال
5,650,000 ریال
9,950,000 ریال
5,650,000 ریال
9,950,000 ریال
5,650,000 ریال
9,950,000 ریال
5,650,000 ریال
دوتخته غربی + تخت اضافه
8,250,000 ریال
5,850,000 ریال
8,250,000 ریال
5,850,000 ریال
8,250,000 ریال
5,850,000 ریال
8,250,000 ریال
5,850,000 ریال
8,250,000 ریال
5,850,000 ریال
8,250,000 ریال
5,850,000 ریال
8,250,000 ریال
5,850,000 ریال
8,250,000 ریال
5,850,000 ریال
8,250,000 ریال
5,850,000 ریال
8,250,000 ریال
5,850,000 ریال
8,250,000 ریال
5,850,000 ریال
8,250,000 ریال
5,850,000 ریال
8,250,000 ریال
5,850,000 ریال
8,250,000 ریال
5,850,000 ریال
8,250,000 ریال
5,850,000 ریال
8,250,000 ریال
5,850,000 ریال
8,250,000 ریال
5,850,000 ریال
8,250,000 ریال
5,850,000 ریال
8,250,000 ریال
5,850,000 ریال
8,250,000 ریال
5,850,000 ریال
8,250,000 ریال
5,850,000 ریال
8,250,000 ریال
5,850,000 ریال
8,250,000 ریال
5,850,000 ریال
8,250,000 ریال
5,850,000 ریال
8,250,000 ریال
5,850,000 ریال
8,250,000 ریال
4,850,000 ریال
8,250,000 ریال
4,850,000 ریال
8,250,000 ریال
4,850,000 ریال
8,250,000 ریال
4,850,000 ریال
8,250,000 ریال
4,850,000 ریال
سوئیت دو نفره جونیور شرقی
13,250,000 ریال
8,000,000 ریال
13,250,000 ریال
8,000,000 ریال
13,250,000 ریال
8,000,000 ریال
13,250,000 ریال
8,000,000 ریال
13,250,000 ریال
8,000,000 ریال
13,250,000 ریال
8,000,000 ریال
13,250,000 ریال
8,000,000 ریال
13,250,000 ریال
8,000,000 ریال
13,250,000 ریال
8,000,000 ریال
13,250,000 ریال
8,000,000 ریال
13,250,000 ریال
8,000,000 ریال
13,250,000 ریال
8,000,000 ریال
13,250,000 ریال
8,000,000 ریال
13,250,000 ریال
8,000,000 ریال
13,250,000 ریال
8,000,000 ریال
13,250,000 ریال
8,000,000 ریال
13,250,000 ریال
8,000,000 ریال
13,250,000 ریال
8,000,000 ریال
13,250,000 ریال
8,000,000 ریال
13,250,000 ریال
8,000,000 ریال
13,250,000 ریال
8,000,000 ریال
13,250,000 ریال
8,000,000 ریال
13,250,000 ریال
8,000,000 ریال
13,250,000 ریال
8,000,000 ریال
13,250,000 ریال
8,000,000 ریال
13,250,000 ریال
6,450,000 ریال
13,250,000 ریال
6,450,000 ریال
13,250,000 ریال
6,450,000 ریال
13,250,000 ریال
6,450,000 ریال
13,250,000 ریال
6,450,000 ریال
سوئیت دو نفره جونیور غربی
12,040,000 ریال
7,300,000 ریال
12,040,000 ریال
7,300,000 ریال
12,040,000 ریال
7,300,000 ریال
12,040,000 ریال
7,300,000 ریال
12,040,000 ریال
7,300,000 ریال
12,040,000 ریال
7,300,000 ریال
12,040,000 ریال
7,300,000 ریال
12,040,000 ریال
7,300,000 ریال
12,040,000 ریال
7,300,000 ریال
12,040,000 ریال
7,300,000 ریال
12,040,000 ریال
7,300,000 ریال
12,040,000 ریال
7,300,000 ریال
12,040,000 ریال
7,300,000 ریال
12,040,000 ریال
7,300,000 ریال
12,040,000 ریال
7,300,000 ریال
12,040,000 ریال
7,300,000 ریال
12,040,000 ریال
7,300,000 ریال
12,040,000 ریال
7,300,000 ریال
12,040,000 ریال
7,300,000 ریال
12,040,000 ریال
7,300,000 ریال
12,040,000 ریال
7,300,000 ریال
12,040,000 ریال
7,300,000 ریال
12,040,000 ریال
7,300,000 ریال
12,040,000 ریال
7,300,000 ریال
12,040,000 ریال
7,300,000 ریال
12,040,000 ریال
6,020,000 ریال
12,040,000 ریال
6,020,000 ریال
12,040,000 ریال
6,020,000 ریال
12,040,000 ریال
6,020,000 ریال
12,040,000 ریال
6,020,000 ریال
سوئیت دو نفره رویال شرقی
31,540,000 ریال
21,000,000 ریال
31,540,000 ریال
21,000,000 ریال
31,540,000 ریال
21,000,000 ریال
31,540,000 ریال
21,000,000 ریال
31,540,000 ریال
21,000,000 ریال
31,540,000 ریال
21,000,000 ریال
31,540,000 ریال
21,000,000 ریال
31,540,000 ریال
21,000,000 ریال
31,540,000 ریال
21,000,000 ریال
31,540,000 ریال
21,000,000 ریال
31,540,000 ریال
21,000,000 ریال
31,540,000 ریال
21,000,000 ریال
31,540,000 ریال
21,000,000 ریال
31,540,000 ریال
21,000,000 ریال
31,540,000 ریال
21,000,000 ریال
31,540,000 ریال
21,000,000 ریال
31,540,000 ریال
21,000,000 ریال
31,540,000 ریال
21,000,000 ریال
31,540,000 ریال
21,000,000 ریال
31,540,000 ریال
21,000,000 ریال
31,540,000 ریال
21,000,000 ریال
31,540,000 ریال
21,000,000 ریال
31,540,000 ریال
21,000,000 ریال
31,540,000 ریال
21,000,000 ریال
31,540,000 ریال
21,000,000 ریال
31,540,000 ریال
15,450,000 ریال
31,540,000 ریال
15,450,000 ریال
31,540,000 ریال
15,450,000 ریال
31,540,000 ریال
15,450,000 ریال
31,540,000 ریال
15,450,000 ریال
سوئیت دو نفره رویال غربی
31,540,000 ریال
21,000,000 ریال
31,540,000 ریال
21,000,000 ریال
31,540,000 ریال
21,000,000 ریال
31,540,000 ریال
21,000,000 ریال
31,540,000 ریال
21,000,000 ریال
31,540,000 ریال
21,000,000 ریال
31,540,000 ریال
21,000,000 ریال
31,540,000 ریال
21,000,000 ریال
31,540,000 ریال
21,000,000 ریال
31,540,000 ریال
21,000,000 ریال
31,540,000 ریال
21,000,000 ریال
31,540,000 ریال
21,000,000 ریال
31,540,000 ریال
21,000,000 ریال
31,540,000 ریال
21,000,000 ریال
31,540,000 ریال
21,000,000 ریال
31,540,000 ریال
21,000,000 ریال
31,540,000 ریال
21,000,000 ریال
31,540,000 ریال
21,000,000 ریال
31,540,000 ریال
21,000,000 ریال
31,540,000 ریال
21,000,000 ریال
31,540,000 ریال
21,000,000 ریال
31,540,000 ریال
21,000,000 ریال
31,540,000 ریال
21,000,000 ریال
31,540,000 ریال
21,000,000 ریال
31,540,000 ریال
21,000,000 ریال
31,540,000 ریال
15,450,000 ریال
31,540,000 ریال
15,450,000 ریال
31,540,000 ریال
15,450,000 ریال
31,540,000 ریال
15,450,000 ریال
31,540,000 ریال
15,450,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

آرایشگاه مردانه- آسانسور- اتاق جلسات- استخر سرپوشیده- اینترنت باسرعت بالا- بیزینس سنتر- پارکینگ در هتل- پارکینگ در اطراف هتل- تاکسی سرویس- ترانسفر از فرودگاه به هتل- ترانسفر از هتل به فرودگاه- جکوزی- خدمات خشکشویی- خودپرداز بانک- رستوران در هتل- رستوران در فضای باز- رستوران عربی- روم سرویس24ساعته- زمین تنیس- سالن جشن و مراسم عروسی- سالن همایش- سونا خشک- سونا بخار- صبحانه رایگان- صرافی- غرفه صنایع دستی- لابی- مرکز خرید- نمازخانه- کافی شاپ- امکانات بازی کودکان

اینترنت با سرعت بالا
استخر سرپوشیده
بیزینس سنتر
خدمات خشکشویی
خود پرداز بانک
ترانسفر از فرودگاه به هتل
صبحانه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
روم سرویس 24 ساعته
جکوزی
زمین تنیس
کافی شاپ
سالن همایش
رستوران فضای باز
مرکز خرید
سونا خشک
سونا بخار
تاکسی سرویس
اتاق جلسات
آسانسور
لابی
آرایشگاه مردانه
رستوران عربی
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ در هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
غرفه صنایع دستی
صرافی
امکانات بازی کودکان
نمازخانه

IPTV- اتو- تلویزیون LCD- امکانات لباسشویی- اینترنتWiFi- بالکن- حمام- تلویزیون معمولی- جکوزی- چیلر- دوش- روزنامه رایگان- سرمایش و گرمایش مرکزی- صندوق امانات- سرویس فرنگی- سشوار- فن کویل- مینی بار- میزآرایش- میزکار- کتری برقی- وان حمام- یخچال

سرویس فرنگی
وان در حمام برخی اتاق ها
صندوق امانات
سشوار
یخچال
IPTV
تلویزیون LCD
تلویزیون معمولی
اینترنت Wi-Fi
فن کویل
سرمایش و گرمایش مرکزی
چیلر
حمام
جکوزی
دوش
میز کار
بالکن قابل استفاده
امکانات لباسشویی
روزنامه رایگان
مینی بار
اتو
میز آرایش

آبمیوه- آبمیوه طبیعی- املت قارچ- املت گوجه فرنگی- املت میکس- انواع املت- پنیر- تخم مرغ آب پز- چای- خامه- خرما- ژامبون- سرشیر- سوسیس سرخ شده- شیر- عدسی- عسل- لوبیا- مربا- میوه فصل- نان ایرانی- نان فرانسوی- نسکافه- نیمرو- کره- قهوه

املت گوجه فرنگی
املت قارچ
املت میکس
نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
ژامبون
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
آب میوه طبیعی
چای
نسکافه
میوه فصل
لوبیا
عدسی
خرما
سرشیر
خامه
پنیر
نان ایرانی
نان فرانسوی
انواع املت
قهوه

اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی- صبحانه بوفه

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان محدود
صبحانه بوفه

هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتل های بین المللی پارسیان اقامتگاهی است که از سالیان دور شاهد گسترده و آباد شدن کلانشهر تهران بوده است. برج غربی هتل استقلال توسط معتبرترین برند هتلداری جهان، هیلتون، ساخته شده و بعدها برادر کوچکتر آن به عنوان برج شرقی بنا شد. این هتل به دلیل هم جواری با خیابان ولیعصر و نزدیکی بسیار به نمایشگاه بین المللی تهران، سالن اجلاس سران و سازمان صدا و سیما و همچنین فاصله ده دقیقه ای با تله کابین توچال و دسترسی‌های مناسب به فرودگاه‌های تهران و مراکز مهم درمانی، تاریخی، دینی و دانشگاه‌های مهم تهران، میزبان بسیاری از سفرا، هیئت های سیاسی، بازرگانی و همایش‌ها و کنفرانس‌های بین المللی است. این هتل با دارا بودن سالن ها و تالارهای متعدد از جمله سالن هزار نفری دریای نور (یکی از بزرگترین سالن‌های بدون ستون کشور) می تواند میزبان بسیاری از جشن‌ها، میهمانی‌ها و رویدادهای بزرگ شخصی، کاری و ملی در پایتخت باشد. برای صرف غذا به رستوران فصل و رستوران دائمی هتل بروید و از غذاهای متنوع ایرانی و فرنگی در آنجا لذت ببرید. هتل استقلال تهران با مجموع 522 باب اتاق و سوئیت‌های لوکس مجهز به انواع خدمات و امکانات رفاهی مدرن خدمت رسانی می‌کند و همچنین با استفاده از پرسنل آموزش دیده در صنعت هتل داری بصورت تئوری و عملی هر روز بیش از پیش در جلب رضایتمندی میهمانان خویش می کوشد. امید است با اقامت در این مجموعه تجربه ای متفاوت از ارائه خدمات میزبانی هتلداری مدرن را در پایتخت تجربه کنید. 


نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : تهران
نام شهر : تهران
منطقه شهرداری : 1
محدوده شهرداری : بزرگراه چمران
سال ساخت : 1341
سال بازسازی : 1341
تعداد اتاق ها : 552
تعداد تخت ها : 1104
تعداد طبقات : 15
ظرفیت پارکینگ : 200
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : تشک روی زمین به صورت کف خواب
سن بچه رایگان : تا 6 سال تمام
سن کودک نیم بها :

تخفیفات قابل ارائه به مناسبت جشنواره نوروز 96 در بازه زمانی 95/12/26 لغایت 96/01/15 : ورود و خروج زود هنگام، تا 2 ساعت رایگان اینترنت با 50% تخفیف بلیط تله کابین توچال با 50% تخفیف بلیط پارک ارم و اغ وحش با 50% تخفیف کرایه سالن با 80% تخفیف بوفه سرد رز با 22% تخفیف(اضافه بر غذا) اتاق رایگان سرگرمی برای کودکان تخفیف مرکز تجاری هتل: فروشگاه اجیل توازن 15%، فروشگاخه صنایع دستی 15%، فروشگاه چرم 15%، فروشگاه ملزومات مهمان 15%

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت : 8
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 20

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه مهرآباد 18 کیلومتر معادل 00:29 دقیقه با اتومبیل یا 03:55 پیاده
فاصله تا فرودگاه بین المللی امام خمینی 61/6 کیلومتر معادل 01:08 دقیقه با اتومبیل یا پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 18/8 کیلومتر معادل 00:38 دقیقه با اتومبیل یا 03:35 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 21/4 کیلومتر معادل 00:40 دقیقه با اتومبیل یا 03:32 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 4/4 کیلومتر معادل 00:21 دقیقه با اتومبیل یا 00:26 پیاده
فاصله تا ایستگاه مترو 6/5 کیلومتر معادل 00:20 دقیقه با اتومبیل یا 00:45 پیاده
فاصله تا نمایشگاه بین المللی 1/4 کیلومتر معادل 00:05 دقیقه با اتومبیل یا 00:30 پیاده
فاصله تا حرم و اماکن مذهبی 5/4 کیلومتر معادل 00:26 دقیقه با اتومبیل یا 00:37 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 12/4 کیلومتر معادل 00:26 دقیقه با اتومبیل یا 01:26 پیاده

رزروهای انجام شده در صورت کنسلی تا 5 روز قبل از ورود مهمان مشمول هیچگونه جریمه ای نمی باشد.

کاربر محترم : نظرات و تجربیات شما در خصوص هتل استقلال تهران به سایر کاربران در انتخاب های خود کمک می کند.
 • امتیاز کلی شما به
 • هتل استقلال تهران
 • تا کنون
 • 4.5
لایک شما به هتل استقلال تهران   138

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل صبحانه می دهد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا هتل خاص و جالبی است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا تمام اتاق های هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن در این هتل وجود دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم

 • امتیاز به سرویس دهی هتل
 • تا کنون
 • امتیاز به موقعیت هتل
 • تا کنون
 • امتیاز به کیفیت اقامت
 • تا کنون

نام عکس آپلود عکس