173 باب اتاق معادل 231 تخت ، شروع قیمت برای ورود امشب از شبی 4,800,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/04

استخر- اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی- اینترنت رایگان نا محدود- سونا خشک- سونا بخار- صبحانه بوفه

تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر ازمیدان ونک- خیابان شهید خدامی- شماره51- هتل هما تهران

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 99 باب
7,860,000 ریال
با 39% تخفیف
معادل 3,060,000 ریال
4,800,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 0 باب
9,000,000 ریال
با 16% تخفیف
معادل 1,390,000 ریال
7,610,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
9,540,000 ریال
با 32% تخفیف
معادل 3,020,000 ریال
6,520,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 25 باب
10,410,000 ریال
با 29% تخفیف
معادل 2,980,000 ریال
7,430,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 0 باب
13,500,000 ریال
با 26% تخفیف
معادل 3,420,000 ریال
10,080,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 0 باب
15,180,000 ریال
با 23% تخفیف
معادل 3,390,000 ریال
11,790,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 3 باب
11,920,000 ریال
با 24% تخفیف
معادل 2,800,000 ریال
9,120,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
پنجشنبه
1397/11/04
جمعه
1397/11/05
شنبه
1397/11/06
یکشنبه
1397/11/07
دوشنبه
1397/11/08
ﺳﻪشنبه
1397/11/09
چهارشنبه
1397/11/10
پنجشنبه
1397/11/11
جمعه
1397/11/12
شنبه
1397/11/13
یکشنبه
1397/11/14
دوشنبه
1397/11/15
ﺳﻪشنبه
1397/11/16
چهارشنبه
1397/11/17
پنجشنبه
1397/11/18
جمعه
1397/11/19
شنبه
1397/11/20
یکشنبه
1397/11/21
دوشنبه
1397/11/22
ﺳﻪشنبه
1397/11/23
چهارشنبه
1397/11/24
پنجشنبه
1397/11/25
جمعه
1397/11/26
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
پنجشنبه
1397/12/02
جمعه
1397/12/03
دوتخته
7,860,000 ریال
4,800,000 ریال
7,860,000 ریال
4,800,000 ریال
7,860,000 ریال
4,800,000 ریال
7,860,000 ریال
4,800,000 ریال
7,860,000 ریال
4,800,000 ریال
7,860,000 ریال
4,800,000 ریال
7,860,000 ریال
4,800,000 ریال
7,860,000 ریال
4,800,000 ریال
7,860,000 ریال
4,800,000 ریال
7,860,000 ریال
4,800,000 ریال
7,860,000 ریال
4,800,000 ریال
7,860,000 ریال
4,800,000 ریال
7,860,000 ریال
4,800,000 ریال
7,860,000 ریال
4,800,000 ریال
7,860,000 ریال
4,800,000 ریال
7,860,000 ریال
4,800,000 ریال
7,860,000 ریال
4,800,000 ریال
7,860,000 ریال
4,800,000 ریال
7,860,000 ریال
4,800,000 ریال
7,860,000 ریال
4,800,000 ریال
7,860,000 ریال
4,800,000 ریال
7,860,000 ریال
4,800,000 ریال
7,860,000 ریال
4,800,000 ریال
7,860,000 ریال
4,800,000 ریال
7,860,000 ریال
4,800,000 ریال
7,860,000 ریال
4,800,000 ریال
7,860,000 ریال
4,800,000 ریال
7,860,000 ریال
6,010,000 ریال
7,860,000 ریال
6,010,000 ریال
7,860,000 ریال
6,010,000 ریال
دوتخته هما کلاس
9,000,000 ریال
7,610,000 ریال
9,000,000 ریال
7,610,000 ریال
9,000,000 ریال
7,610,000 ریال
9,000,000 ریال
7,610,000 ریال
9,000,000 ریال
7,610,000 ریال
9,000,000 ریال
7,610,000 ریال
9,000,000 ریال
7,610,000 ریال
9,000,000 ریال
7,610,000 ریال
9,000,000 ریال
7,610,000 ریال
9,000,000 ریال
7,610,000 ریال
9,000,000 ریال
7,610,000 ریال
9,000,000 ریال
7,610,000 ریال
9,000,000 ریال
7,610,000 ریال
9,000,000 ریال
7,610,000 ریال
9,000,000 ریال
7,610,000 ریال
9,000,000 ریال
7,610,000 ریال
9,000,000 ریال
7,610,000 ریال
9,000,000 ریال
7,610,000 ریال
9,000,000 ریال
7,610,000 ریال
9,000,000 ریال
7,610,000 ریال
9,000,000 ریال
7,610,000 ریال
9,000,000 ریال
7,610,000 ریال
9,000,000 ریال
7,610,000 ریال
9,000,000 ریال
7,610,000 ریال
9,000,000 ریال
7,610,000 ریال
9,000,000 ریال
7,610,000 ریال
9,000,000 ریال
7,610,000 ریال
دوتخته + سرويس اضافه
9,540,000 ریال
6,520,000 ریال
9,540,000 ریال
6,520,000 ریال
9,540,000 ریال
6,520,000 ریال
9,540,000 ریال
6,520,000 ریال
9,540,000 ریال
6,520,000 ریال
9,540,000 ریال
6,520,000 ریال
9,540,000 ریال
6,520,000 ریال
9,540,000 ریال
6,520,000 ریال
9,540,000 ریال
6,520,000 ریال
9,540,000 ریال
6,520,000 ریال
9,540,000 ریال
6,520,000 ریال
9,540,000 ریال
6,520,000 ریال
9,540,000 ریال
6,520,000 ریال
9,540,000 ریال
6,520,000 ریال
9,540,000 ریال
6,520,000 ریال
9,540,000 ریال
6,520,000 ریال
9,540,000 ریال
6,520,000 ریال
9,540,000 ریال
6,520,000 ریال
9,540,000 ریال
6,520,000 ریال
9,540,000 ریال
6,520,000 ریال
9,540,000 ریال
6,520,000 ریال
9,540,000 ریال
6,520,000 ریال
9,540,000 ریال
6,520,000 ریال
9,540,000 ریال
6,520,000 ریال
9,540,000 ریال
6,520,000 ریال
9,540,000 ریال
6,520,000 ریال
9,540,000 ریال
6,520,000 ریال
9,540,000 ریال
7,750,000 ریال
9,540,000 ریال
7,750,000 ریال
9,540,000 ریال
7,750,000 ریال
سوئیت دو نفره
10,410,000 ریال
7,430,000 ریال
10,410,000 ریال
7,430,000 ریال
10,410,000 ریال
7,430,000 ریال
10,410,000 ریال
7,430,000 ریال
10,410,000 ریال
7,430,000 ریال
10,410,000 ریال
7,430,000 ریال
10,410,000 ریال
7,430,000 ریال
10,410,000 ریال
7,430,000 ریال
10,410,000 ریال
7,430,000 ریال
10,410,000 ریال
7,430,000 ریال
10,410,000 ریال
7,430,000 ریال
10,410,000 ریال
7,430,000 ریال
10,410,000 ریال
7,430,000 ریال
10,410,000 ریال
7,430,000 ریال
10,410,000 ریال
7,430,000 ریال
10,410,000 ریال
7,430,000 ریال
10,410,000 ریال
7,430,000 ریال
10,410,000 ریال
7,430,000 ریال
10,410,000 ریال
7,430,000 ریال
10,410,000 ریال
7,430,000 ریال
10,410,000 ریال
7,430,000 ریال
10,410,000 ریال
7,430,000 ریال
10,410,000 ریال
7,430,000 ریال
10,410,000 ریال
7,430,000 ریال
10,410,000 ریال
7,430,000 ریال
10,410,000 ریال
7,430,000 ریال
10,410,000 ریال
7,430,000 ریال
10,410,000 ریال
7,950,000 ریال
10,410,000 ریال
7,950,000 ریال
10,410,000 ریال
7,950,000 ریال
سوئیت هما کلاس دو نفره
13,500,000 ریال
10,080,000 ریال
13,500,000 ریال
10,080,000 ریال
13,500,000 ریال
10,080,000 ریال
13,500,000 ریال
10,080,000 ریال
13,500,000 ریال
10,080,000 ریال
13,500,000 ریال
10,080,000 ریال
13,500,000 ریال
10,080,000 ریال
13,500,000 ریال
10,080,000 ریال
13,500,000 ریال
10,080,000 ریال
13,500,000 ریال
10,080,000 ریال
13,500,000 ریال
10,080,000 ریال
13,500,000 ریال
10,080,000 ریال
13,500,000 ریال
10,080,000 ریال
13,500,000 ریال
10,080,000 ریال
13,500,000 ریال
10,080,000 ریال
13,500,000 ریال
10,080,000 ریال
13,500,000 ریال
10,080,000 ریال
13,500,000 ریال
10,080,000 ریال
13,500,000 ریال
10,080,000 ریال
13,500,000 ریال
10,080,000 ریال
13,500,000 ریال
10,080,000 ریال
13,500,000 ریال
10,080,000 ریال
13,500,000 ریال
10,080,000 ریال
13,500,000 ریال
10,080,000 ریال
13,500,000 ریال
10,080,000 ریال
13,500,000 ریال
10,080,000 ریال
13,500,000 ریال
10,080,000 ریال
سوئیت هما کلاس با سرویس اضافه
15,180,000 ریال
11,790,000 ریال
15,180,000 ریال
11,790,000 ریال
15,180,000 ریال
11,790,000 ریال
15,180,000 ریال
11,790,000 ریال
15,180,000 ریال
11,790,000 ریال
15,180,000 ریال
11,790,000 ریال
15,180,000 ریال
11,790,000 ریال
15,180,000 ریال
11,790,000 ریال
15,180,000 ریال
11,790,000 ریال
15,180,000 ریال
11,790,000 ریال
15,180,000 ریال
11,790,000 ریال
15,180,000 ریال
11,790,000 ریال
15,180,000 ریال
11,790,000 ریال
15,180,000 ریال
11,790,000 ریال
15,180,000 ریال
11,790,000 ریال
15,180,000 ریال
11,790,000 ریال
15,180,000 ریال
11,790,000 ریال
15,180,000 ریال
11,790,000 ریال
15,180,000 ریال
11,790,000 ریال
15,180,000 ریال
11,790,000 ریال
15,180,000 ریال
11,790,000 ریال
15,180,000 ریال
11,790,000 ریال
15,180,000 ریال
11,790,000 ریال
15,180,000 ریال
11,790,000 ریال
15,180,000 ریال
11,790,000 ریال
15,180,000 ریال
11,790,000 ریال
15,180,000 ریال
11,790,000 ریال
سوئیت رویال دو نفره
11,920,000 ریال
9,120,000 ریال
11,920,000 ریال
9,120,000 ریال
11,920,000 ریال
9,120,000 ریال
11,920,000 ریال
9,120,000 ریال
11,920,000 ریال
9,120,000 ریال
11,920,000 ریال
9,120,000 ریال
11,920,000 ریال
9,120,000 ریال
11,920,000 ریال
9,120,000 ریال
11,920,000 ریال
9,120,000 ریال
11,920,000 ریال
9,120,000 ریال
11,920,000 ریال
9,120,000 ریال
11,920,000 ریال
9,120,000 ریال
11,920,000 ریال
9,120,000 ریال
11,920,000 ریال
9,120,000 ریال
11,920,000 ریال
9,120,000 ریال
11,920,000 ریال
9,120,000 ریال
11,920,000 ریال
9,120,000 ریال
11,920,000 ریال
9,120,000 ریال
11,920,000 ریال
9,120,000 ریال
11,920,000 ریال
9,120,000 ریال
11,920,000 ریال
9,120,000 ریال
11,920,000 ریال
9,120,000 ریال
11,920,000 ریال
9,120,000 ریال
11,920,000 ریال
9,120,000 ریال
11,920,000 ریال
9,120,000 ریال
11,920,000 ریال
9,120,000 ریال
11,920,000 ریال
9,120,000 ریال
11,920,000 ریال
10,250,000 ریال
11,920,000 ریال
10,250,000 ریال
11,920,000 ریال
10,250,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی116
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
  • شنبه
  • یک شنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنج شنبه
  • جمعه

آرایشگاه مردانه- آسانسور- اتاق جلسات- اجاره اتومبیل- استخر سرپوشیده- اینترنت با سرعت بالا- بیزینس سنتر- پارکینگ در هتل- پارکینگ در اطراف هتل- تاکسی سرویس- ترانسفر از فرودگاه به هتل- ترانسفر از هتل به فرودگاه- تهویه مطبوع- جکوزی- حمام ترکی- حمام سنتی- خدمات خشکشویی- خودپرداز بانک- رستوران در هتل- رستوران سنتی- رستوران فضای باز- روزنامه رایگان- روم سرویس 24 ساعته- سالن بدنسازی- زمین تنیس- سالن جشن و مراسم عروسی- سالن همایش- سونا خشک- سونا بخار- صبحانه رایگان- صندوق امانات در لابی- غرفه صنایع دستی- لابی- مرکز خرید- نمازخانه- ورزش های آبی- کافی شاپ- کافی نت

اینترنت با سرعت بالا
تهویه مطبوع
استخر سرپوشیده
بیزینس سنتر
خدمات خشکشویی
خود پرداز بانک
ترانسفر از فرودگاه به هتل
صبحانه رایگان
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
روم سرویس 24 ساعته
جکوزی
زمین تنیس
کافی شاپ
سالن همایش
رستوران فضای باز
مرکز خرید
سونا خشک
سونا بخار
تاکسی سرویس
اتاق جلسات
آسانسور
لابی
اجاره اتومبیل
آرایشگاه مردانه
رستوران سنتی
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ در هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
کافی نت
ورزش های آبی
غرفه صنایع دستی
حمام سنتی
حمام ترکی
سالن بدنسازی
صندوق امانات در لابی
نمازخانه

آشپزخانه در سوئیت- اتو- تلویزیون LCD- اینترنت WiFi- بالکن- حمام- چیلر- دوش- سرمایش و گرمایش مرکزی- صندوق امانات- سرویس فرنگی- سشوار- فن کویل- قهوه ساز- مینی بار- میز آرایش- میز کار- کتری برقی- وان حمام- یخچال

قهوه ساز
سرویس فرنگی
وان در حمام برخی اتاق ها
صندوق امانات
سشوار
یخچال
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
فن کویل
سرمایش و گرمایش مرکزی
چیلر
حمام
دوش
میز کار
بالکن قابل استفاده
آشپزخانه در سوئیت
مینی بار
اتو
میز آرایش

آبمیوه- آبمیوه طبیعی- املت قارچ- املت گوجه فرنگی- املت میکس- انواع املت- پنیر- تخم مرغ آب پز- چای- خامه- خرما- ژامبون- سرشیر- سوسیس سرخ شده- شیر- عدسی- عسل- لوبیا- مربا- میوه فصل- نان ایرانی- نان فرانسوی- نسکافه- نیمرو- کره- قهوه- حلیم

املت گوجه فرنگی
املت قارچ
املت میکس
نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
ژامبون
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
آب میوه طبیعی
چای
نسکافه
میوه فصل
لوبیا
عدسی
خرما
سرشیر
خامه
پنیر
نان ایرانی
نان فرانسوی
انواع املت
حلیم
قهوه

استخر- اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی- اینترنت رایگان نا محدود- سونا خشک- سونا بخار- صبحانه بوفه

استخر
اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان نا محدود
سونا بخار
سونا خشک
صبحانه بوفه

اگر می خواهید درنقطه ای از تهران اقامت داشته باشید که دسترسی تان به شمال و جنوب پایتخت راحت باشد؛ پیشنهاد ما به شما هتل پنج ستاره هما تهران است. شاید هر کدام از ما یک بار برای عروسی دوستان و آشنایان به تالار عروسی هتل هما سری زده باشیم. این هتل سعی کرده است با در آمیختن سنت و مدرنیته با استفاده از زیباترین هنرهای داخلی و خارجی از طراحی دکوراسیون همچون چیدمان مبلمان گرفته تا تزئینی‌های نفیس‌ مکانی شایسته و مجلل برای برگزاری جشن‌ها و مراسم‌ها به میهمانان خویش ارائه دهد. هتل هما که زیرمجموعه هتل های هما وابسته به سازمان تامین اجتماعی است، با 173 اتاق با چشم انداز شهر، باغ هتل و رشته کوه البرز و خدماتی همچون، کافی شاپ 24 ساعته، دستگاه بانکی خودپرداز، مرکز خرید در هتل، آرایشگاه و ... همواره سعی نموده است تا با پرسنل کارآزموده و آموزش دیده رفاه و آسایش را برای ساکنان خویش فراهم نماید. علاوه بر این خدمات، سالن ورزشی و استخر هتل هما با کلیه امکانات، همه روزه پذیرای ورزشکاران بسیاری است که در هتل اقامت می کنند. رستوران های متنوع هتل با منوهای ایرانی و بین المللی نیز همچون هماکلاس و گلستان با غذاهای لذیذ و دلچسب پذیرای ساکنان این برج بلندبالا در میدان ونک هستند. در کنار مزیت‌هایی که بر شمردیم اگر اوقات فراغتی دارید و میخواهید سری به دیدنی‌های پایتخت بزنید، پارک ملت، پارک ساعی، تماشاگه زمان، پارک طالقانی، پل طبیعت، پارک آب و آتش و باغ خزندگان زیبا در نزدیکی هتل هما قرار دارند. از میدان ونک به بخش‌های مختلف شهر دسترسی خواهید داشت؛ به همین دلیل هتل هما می تواند برای آن هایی که به دنبال دسترسی به نقاط مختلف شهر هستند بهترین انتخاب باشد.


نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : تهران
نام شهر : تهران
منطقه شهرداری : 3
محدوده شهرداری : میدان ونک
سال ساخت : 1353
سال بازسازی : 1376
تعداد اتاق ها : 173
تعداد تخت ها : 231
تعداد طبقات : 16
ظرفیت پارکینگ : 140
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 14:00
نوع سرویس اضافه : تخت تاشو فلزی
سن بچه رایگان : تا 3 سال تمام
سن کودک نیم بها : 3 تا 8 سال

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت :
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 18

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه مهرآباد 14/9 کیلومتر معادل 00:45 دقیقه با اتومبیل یا 03:07 پیاده
فاصله تا فرودگاه بین المللی امام خمینی 63/4 کیلومتر معادل 01:02 دقیقه با اتومبیل یا پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 13/6 کیلومتر معادل 00:41 دقیقه با اتومبیل یا 02:48 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 13/6 کیلومتر معادل 00:44 دقیقه با اتومبیل یا 02:48 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 10/9 کیلومتر معادل 00:33 دقیقه با اتومبیل یا 01:58 پیاده
فاصله تا ایستگاه مترو 12/8 کیلومتر معادل 00:31 دقیقه با اتومبیل یا 02:36 پیاده
فاصله تا نمایشگاه بین المللی 9/3 کیلومتر معادل 00:36 دقیقه با اتومبیل یا 00:46 پیاده
فاصله تا حرم و اماکن مذهبی 7/9 کیلومتر معادل 00:36 دقیقه با اتومبیل یا 01:14 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 6/8 کیلومتر معادل 00:31 دقیقه با اتومبیل یا 00:56 پیاده

رزروهای انجام شده در صورت کنسلی در کمتر از 72 ساعت قبل از ورود مهمان در ایام شلوغی هتل،مشمول جریمه 100 درصد هزینه یک شب اقامت می باشد. رزروهای انجام شده در صورت کنسلی در کمتر از 48 ساعت قبل از ورود مهمان در ایام خلوتی هتل،مشمول جریمه 100 درصد هزینه یک شب اقامت می باشد. رزروهای گروهی برای مهمانان خارجی در صورت کنسلی کمتر از 15 روز قبل از ورود مهمانان مشمول جریمه 100 درصد هزینه یک شب اقامت می باشد. رزروهای گروهی برای مهمانان خارجی در صورت کنسلی بیش از 15 روز قبل از ورود مهمانان بدون جریمه می باشد. رزروهای گروهی برای مهمانان ایرانی در صورت کنسلی بیش از 15 روز قبل از ورود مهمانان بدون جریمه می باشد. رزروهای گروهی برای مهمانان ایرانی در صورت کنسلی کمتر از 15 روز قبل از ورود مهمانان،بر اساس وضعیت خلوتی یا شلوغی هتل تا 100 درصد هزینه یک شب اقامت مشمول جریمه می باشد.