بیمارستان ها و کلینیک های مدرن زیادی در ایران به خدمات پزشکی متعددی، از جمله خدمات درمانی و زیبایی، اختصاص داده شده اند. کلینیک ها و بیمارستان های پیشرفته ایران مجهز به تکنولوژی های به روز پزشکی هستند که همپای تجهیزات کشورهای پیشرفته اند. پاکیزگی و تخصص پرسنل کلینیک ها و بیمارستان های ایران منحصر به فرد هستند.