• امتیاز کلی شما به
 • هتل نارنجستان نور
 • تا کنون
 • 4.8
 • 101
 • 20119
 • بار نمایش

119 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 94 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی ریال اولین تاریخ قابل رزرو

صبحانه بوفه- اینترنت رایگان محدود دراتاق و لابی-پارکینگ

مازندران- نور- کیلومتر7جاده محمودآباد به ایزدشهر- هتل نارنجستان نور

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 20 باب
7,410,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
7,410,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 20 باب
8,400,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
8,400,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 10 باب
8,930,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
8,930,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 10 باب
8,490,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
8,490,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 6 نفر
تعداد اتاق در هتل 3 باب
11,100,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
11,100,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 8 نفر
تعداد اتاق در هتل 3 باب
13,720,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
13,720,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 15 باب
8,230,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
8,230,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 15 باب
9,670,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
9,670,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 8 نفر
تعداد اتاق در هتل 15 باب
13,720,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
13,720,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
دوشنبه
1397/12/27
ﺳﻪشنبه
1397/12/28
چهارشنبه
1397/12/29
پنجشنبه
1398/01/01
جمعه
1398/01/02
شنبه
1398/01/03
یکشنبه
1398/01/04
دوشنبه
1398/01/05
ﺳﻪشنبه
1398/01/06
چهارشنبه
1398/01/07
پنجشنبه
1398/01/08
جمعه
1398/01/09
شنبه
1398/01/10
یکشنبه
1398/01/11
دوشنبه
1398/01/12
ﺳﻪشنبه
1398/01/13
چهارشنبه
1398/01/14
پنجشنبه
1398/01/15
جمعه
1398/01/16
شنبه
1398/01/17
یکشنبه
1398/01/18
دوشنبه
1398/01/19
ﺳﻪشنبه
1398/01/20
چهارشنبه
1398/01/21
پنجشنبه
1398/01/22
جمعه
1398/01/23
شنبه
1398/01/24
یکشنبه
1398/01/25
دوشنبه
1398/01/26
ﺳﻪشنبه
1398/01/27
دوتخته
7,410,000 ریال
7,410,000 ریال
7,410,000 ریال
7,410,000 ریال
7,410,000 ریال
7,410,000 ریال
7,410,000 ریال
7,410,000 ریال
7,410,000 ریال
7,410,000 ریال
7,410,000 ریال
7,410,000 ریال
7,410,000 ریال
7,410,000 ریال
7,410,000 ریال
7,410,000 ریال
7,410,000 ریال
7,410,000 ریال
7,410,000 ریال
7,410,000 ریال
7,410,000 ریال
7,410,000 ریال
7,410,000 ریال
7,410,000 ریال
7,410,000 ریال
7,410,000 ریال
7,410,000 ریال
7,410,000 ریال
7,410,000 ریال
7,410,000 ریال
7,410,000 ریال
7,410,000 ریال
7,410,000 ریال
7,410,000 ریال
7,410,000 ریال
7,410,000 ریال
7,410,000 ریال
7,410,000 ریال
دوتخته رو به دریا
8,400,000 ریال
8,400,000 ریال
8,400,000 ریال
8,400,000 ریال
8,400,000 ریال
8,400,000 ریال
8,400,000 ریال
8,400,000 ریال
8,400,000 ریال
8,400,000 ریال
8,400,000 ریال
8,400,000 ریال
8,400,000 ریال
8,400,000 ریال
8,400,000 ریال
8,400,000 ریال
8,400,000 ریال
8,400,000 ریال
8,400,000 ریال
8,400,000 ریال
8,400,000 ریال
8,400,000 ریال
8,400,000 ریال
8,400,000 ریال
8,400,000 ریال
8,400,000 ریال
8,400,000 ریال
8,400,000 ریال
8,400,000 ریال
8,400,000 ریال
8,400,000 ریال
8,400,000 ریال
8,400,000 ریال
8,400,000 ریال
8,400,000 ریال
8,400,000 ریال
8,400,000 ریال
8,400,000 ریال
سه تخته
8,930,000 ریال
8,930,000 ریال
8,930,000 ریال
8,930,000 ریال
8,930,000 ریال
8,930,000 ریال
8,930,000 ریال
8,930,000 ریال
8,930,000 ریال
8,930,000 ریال
8,930,000 ریال
8,930,000 ریال
8,930,000 ریال
8,930,000 ریال
8,930,000 ریال
8,930,000 ریال
8,930,000 ریال
8,930,000 ریال
8,930,000 ریال
8,930,000 ریال
8,930,000 ریال
8,930,000 ریال
8,930,000 ریال
8,930,000 ریال
8,930,000 ریال
8,930,000 ریال
8,930,000 ریال
8,930,000 ریال
8,930,000 ریال
8,930,000 ریال
8,930,000 ریال
8,930,000 ریال
8,930,000 ریال
8,930,000 ریال
8,930,000 ریال
8,930,000 ریال
8,930,000 ریال
8,930,000 ریال
سه تخته رو به دریا
8,490,000 ریال
8,490,000 ریال
8,490,000 ریال
8,490,000 ریال
8,490,000 ریال
8,490,000 ریال
8,490,000 ریال
8,490,000 ریال
8,490,000 ریال
8,490,000 ریال
8,490,000 ریال
8,490,000 ریال
8,490,000 ریال
8,490,000 ریال
8,490,000 ریال
8,490,000 ریال
8,490,000 ریال
8,490,000 ریال
8,490,000 ریال
8,490,000 ریال
8,490,000 ریال
8,490,000 ریال
8,490,000 ریال
8,490,000 ریال
8,490,000 ریال
8,490,000 ریال
8,490,000 ریال
8,490,000 ریال
8,490,000 ریال
8,490,000 ریال
8,490,000 ریال
8,490,000 ریال
8,490,000 ریال
8,490,000 ریال
8,490,000 ریال
8,490,000 ریال
8,490,000 ریال
8,490,000 ریال
سوئیت یک خوابه شش نفره
11,100,000 ریال
11,100,000 ریال
11,100,000 ریال
11,100,000 ریال
11,100,000 ریال
11,100,000 ریال
11,100,000 ریال
11,100,000 ریال
11,100,000 ریال
11,100,000 ریال
11,100,000 ریال
11,100,000 ریال
11,100,000 ریال
11,100,000 ریال
11,100,000 ریال
11,100,000 ریال
11,100,000 ریال
11,100,000 ریال
11,100,000 ریال
11,100,000 ریال
11,100,000 ریال
11,100,000 ریال
11,100,000 ریال
11,100,000 ریال
11,100,000 ریال
11,100,000 ریال
11,100,000 ریال
11,100,000 ریال
11,100,000 ریال
11,100,000 ریال
11,100,000 ریال
11,100,000 ریال
11,100,000 ریال
11,100,000 ریال
11,100,000 ریال
11,100,000 ریال
11,100,000 ریال
11,100,000 ریال
رویال سوئیت یک خوابه هشت نفره
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
ویلا تیپ A
8,230,000 ریال
8,230,000 ریال
8,230,000 ریال
8,230,000 ریال
8,230,000 ریال
8,230,000 ریال
8,230,000 ریال
8,230,000 ریال
8,230,000 ریال
8,230,000 ریال
8,230,000 ریال
8,230,000 ریال
8,230,000 ریال
8,230,000 ریال
8,230,000 ریال
8,230,000 ریال
8,230,000 ریال
8,230,000 ریال
8,230,000 ریال
8,230,000 ریال
8,230,000 ریال
8,230,000 ریال
8,230,000 ریال
8,230,000 ریال
8,230,000 ریال
8,230,000 ریال
8,230,000 ریال
8,230,000 ریال
8,230,000 ریال
8,230,000 ریال
8,230,000 ریال
8,230,000 ریال
8,230,000 ریال
8,230,000 ریال
8,230,000 ریال
8,230,000 ریال
8,230,000 ریال
8,230,000 ریال
ویلا تیپ B
9,670,000 ریال
9,670,000 ریال
9,670,000 ریال
9,670,000 ریال
9,670,000 ریال
9,670,000 ریال
9,670,000 ریال
9,670,000 ریال
9,670,000 ریال
9,670,000 ریال
9,670,000 ریال
9,670,000 ریال
9,670,000 ریال
9,670,000 ریال
9,670,000 ریال
9,670,000 ریال
9,670,000 ریال
9,670,000 ریال
9,670,000 ریال
9,670,000 ریال
9,670,000 ریال
9,670,000 ریال
9,670,000 ریال
9,670,000 ریال
9,670,000 ریال
9,670,000 ریال
9,670,000 ریال
9,670,000 ریال
9,670,000 ریال
9,670,000 ریال
9,670,000 ریال
9,670,000 ریال
9,670,000 ریال
9,670,000 ریال
9,670,000 ریال
9,670,000 ریال
9,670,000 ریال
9,670,000 ریال
ویلا تیپ C
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال
13,720,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی116
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

رستوران درهتل- ورزش های آبی- بیلیارد- اینترنت با سرعت بالا- نمازخانه- سالن همایش

اینترنت با سرعت بالا
رستوران در هتل
سالن همایش
بیلیارد
ورزش های آبی
نمازخانه

اینترنتWIFI - یخچال - سشوار - چای ساز - حمام - تلویزیون LCD

سرویس فرنگی
سشوار
یخچال
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
چیلر
حمام

پنیر- کره- انواع مربا- عسل- آبمیوه

عسل
کره
مربا
آب میوه
پنیر

صبحانه بوفه- اینترنت رایگان محدود دراتاق و لابی-پارکینگ

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان محدود
صبحانه بوفه

نام نارنجستان برای اهالی شهرهای شمالی کشور بسیار آشناست. هتل نارنجستان مازندران در شهرستان نور یکی از هتل‌های چهارستاره است که در سال 1379 افتتاح شده است. با انتخاب این هتل عطر بی نظیر بهارنارنج در فصل بهار شما را سرمست می کند. می‌توانید از تراس اتاقتان از چشم انداز زیبای دریای خزر و یا جنگل های شمالی ایران لذت ببرید و هوای پاک را استشمام کنید. معماری هتل برگرفته از معماری ایرانی است و همین امر آرامش بیشتری را به ارمغان می‌آورد. خیابان اصلی مجموعه که شما را از محوطه به در ورودی هتل می رساند سنگفرش شده است. هتل نارنجستان نور دارای 119 واحد اقامتی در انواع اتاق‌های دو و سه تخته، سوئیت‌ها و ویلاهای مختلف است که برخی چشم انداز رو به دریا دارند و برخی دیگر رو به محوطه درونی هتل باز می‌شوند. برای صرف غذا می‌توانید به رستوران پانوراما هتل در طبقه بالایی، رستوران بهارستان، رستوران صدف با چشم انداز رو به دریا و یا فست فود نارنجستان هتل سری بزنید؛ غذاهای متنوع محلی، ایرانی و فرنگی را امتحان کنید و لذت ببرید. اگر قصد برگزاری رویدادی خاص در منطقه خوش‌آب و هوای نور را دارید نیز سالن همایش این هتل فضای مناسبی است. شاد بودن احساسی است که در کل هتل و مجموعه وابسته اش شما را همراهی خواهد کرد. چیدمان مجتمع تجاری با انواع فروشگاه های رنگارنگ همگی شما را به فضایی ویژه و شاد دعوت می کند. اگر دوست دارید به شمال کشور سفری بی نظیر داشته باشید، علاءالدین پیشنهاد می کند با اقامت در نارنجستان نور سفری لذت بخش برای خود رقم بزنید.

نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : مازندران
نام شهر : نور
منطقه شهرداری : 1
محدوده شهرداری : نور
سال ساخت : 1379
سال بازسازی : 1379
تعداد اتاق ها : 119
تعداد تخت ها : 94
تعداد طبقات : 3
ظرفیت پارکینگ : 119
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : تخت استاندارد
سن بچه رایگان : تا 3 سال تمام
سن کودک نیم بها :


به علت قوانین تایم شرینگ،قیمت هتل در روزهای تعطیل متفاوت است.

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : ندارد
درصد نیم شارژ ورود و خروج : %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت :
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت :

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 70 کیلومتر معادل 01:15 دقیقه با اتومبیل یا 08:16 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 45 کیلومتر معادل 00:49 دقیقه با اتومبیل یا 05:31 پیاده
فاصله تا دریا 1 کیلومتر معادل 00:01 دقیقه با اتومبیل یا 00:02 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 2 کیلومتر معادل 00:01 دقیقه با اتومبیل یا 00:03 پیاده

کنسلی تا 6 روز قبل از ورود میهمان 10 % هزینه یک شب کنسلی تا 1 روز قبل از ورود میهمان 100 % کنسلی در صورت عدم مراجعه به هتل 100%

کنسلی تا 6 روز قبل از ورود میهمان مشمول 10 % هزینه یک شب اتاق های رزرو شده
کنسلی تا 1 روز قبل از ورود میهمان مشمول 100 % هزینه یک شب اتاق های رزرو شده
کنسلی در صورت عدم مراجعه به هتل مشمول 100 % هزینه کل اتاق های رزرو شده

کاربر محترم : نظرات و تجربیات شما در خصوص هتل نارنجستان نور به سایر کاربران در انتخاب های خود کمک می کند.
 • امتیاز کلی شما به
 • هتل نارنجستان نور
 • تا کنون
 • 4.8
لایک شما به هتل نارنجستان نور   101

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل صبحانه می دهد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا هتل خاص و جالبی است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا تمام اتاق های هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن در این هتل وجود دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم

 • امتیاز به سرویس دهی هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به موقعیت هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به کیفیت اقامت
 • تا کنون
 • 0

نام عکس آپلود عکس