• امتیاز کلی شما به
 • هتل پارسيان آزادی خزر یا هایت چالوس
 • تا کنون
 • 4.7
 • 129
 • 20811
 • بار نمایش

164 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 350 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی 7,500,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1398/01/05

صبحانه بوفه - اینترنت در اتاق بال غربی - اینترنت در لابی -

مازندران- چالوس- روبروی تله کابین نمک آبرود- هتل پارسیان آزادی خزر

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 52 باب
8,150,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
8,150,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 10 باب
9,950,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
9,950,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 30 باب
11,000,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
11,000,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
11,800,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
11,800,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
7,290,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
7,290,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
8,390,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
8,390,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
13,090,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
13,090,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 3 باب
15,190,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
15,190,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
14,890,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
14,890,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
28,990,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
28,990,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
یکشنبه
1398/01/04
دوشنبه
1398/01/05
ﺳﻪشنبه
1398/01/06
چهارشنبه
1398/01/07
پنجشنبه
1398/01/08
جمعه
1398/01/09
شنبه
1398/01/10
یکشنبه
1398/01/11
دوشنبه
1398/01/12
ﺳﻪشنبه
1398/01/13
چهارشنبه
1398/01/14
پنجشنبه
1398/01/15
جمعه
1398/01/16
شنبه
1398/01/17
یکشنبه
1398/01/18
دوشنبه
1398/01/19
ﺳﻪشنبه
1398/01/20
چهارشنبه
1398/01/21
پنجشنبه
1398/01/22
جمعه
1398/01/23
شنبه
1398/01/24
یکشنبه
1398/01/25
دوشنبه
1398/01/26
ﺳﻪشنبه
1398/01/27
چهارشنبه
1398/01/28
پنجشنبه
1398/01/29
جمعه
1398/01/30
شنبه
1398/01/31
یکشنبه
1398/02/01
دوشنبه
1398/02/02
دوتخته شرقی
8,150,000 ریال
8,150,000 ریال
8,150,000 ریال
7,500,000 ریال
8,150,000 ریال
7,500,000 ریال
8,150,000 ریال
7,500,000 ریال
8,190,000 ریال
7,500,000 ریال
8,190,000 ریال
7,500,000 ریال
8,190,000 ریال
7,500,000 ریال
8,190,000 ریال
7,500,000 ریال
8,190,000 ریال
8,190,000 ریال
8,190,000 ریال
8,190,000 ریال
8,190,000 ریال
8,190,000 ریال
8,190,000 ریال
8,190,000 ریال
8,190,000 ریال
8,190,000 ریال
دوتخته شرقی + تخت اضافه
9,950,000 ریال
9,950,000 ریال
9,950,000 ریال
9,950,000 ریال
10,990,000 ریال
10,990,000 ریال
10,990,000 ریال
10,990,000 ریال
9,990,000 ریال
9,990,000 ریال
9,990,000 ریال
9,990,000 ریال
9,990,000 ریال
9,990,000 ریال
9,990,000 ریال
9,990,000 ریال
9,990,000 ریال
9,990,000 ریال
9,990,000 ریال
9,990,000 ریال
9,990,000 ریال
9,990,000 ریال
9,990,000 ریال
9,990,000 ریال
9,990,000 ریال
9,990,000 ریال
دوتخته غربی
11,000,000 ریال
11,000,000 ریال
11,000,000 ریال
11,000,000 ریال
11,000,000 ریال
11,000,000 ریال
11,000,000 ریال
11,000,000 ریال
11,000,000 ریال
11,000,000 ریال
11,000,000 ریال
11,000,000 ریال
11,000,000 ریال
11,000,000 ریال
11,000,000 ریال
11,000,000 ریال
11,000,000 ریال
11,000,000 ریال
11,000,000 ریال
11,000,000 ریال
11,000,000 ریال
11,000,000 ریال
11,000,000 ریال
11,000,000 ریال
11,000,000 ریال
11,000,000 ریال
سه تخته غربی
11,800,000 ریال
11,800,000 ریال
11,800,000 ریال
11,800,000 ریال
11,800,000 ریال
11,800,000 ریال
11,800,000 ریال
11,800,000 ریال
11,800,000 ریال
11,800,000 ریال
11,800,000 ریال
11,800,000 ریال
11,800,000 ریال
11,800,000 ریال
11,800,000 ریال
11,800,000 ریال
11,800,000 ریال
11,800,000 ریال
11,800,000 ریال
11,800,000 ریال
11,800,000 ریال
11,800,000 ریال
11,800,000 ریال
11,800,000 ریال
11,800,000 ریال
11,800,000 ریال
یک تخته شرقی
7,290,000 ریال
7,290,000 ریال
7,290,000 ریال
7,290,000 ریال
7,290,000 ریال
7,290,000 ریال
7,290,000 ریال
7,290,000 ریال
7,290,000 ریال
7,290,000 ریال
7,290,000 ریال
7,290,000 ریال
7,290,000 ریال
7,290,000 ریال
7,290,000 ریال
7,290,000 ریال
7,290,000 ریال
7,290,000 ریال
7,290,000 ریال
7,290,000 ریال
7,290,000 ریال
7,290,000 ریال
7,290,000 ریال
7,290,000 ریال
7,290,000 ریال
7,290,000 ریال
یک تخته غربی
8,390,000 ریال
8,390,000 ریال
8,390,000 ریال
8,390,000 ریال
8,390,000 ریال
8,390,000 ریال
8,390,000 ریال
8,390,000 ریال
8,390,000 ریال
8,390,000 ریال
8,390,000 ریال
8,390,000 ریال
8,390,000 ریال
8,390,000 ریال
8,390,000 ریال
8,390,000 ریال
8,390,000 ریال
8,390,000 ریال
8,390,000 ریال
8,390,000 ریال
8,390,000 ریال
8,390,000 ریال
8,390,000 ریال
8,390,000 ریال
8,390,000 ریال
8,390,000 ریال
سوئیت جونیور چهار نفره
13,090,000 ریال
13,090,000 ریال
13,090,000 ریال
13,090,000 ریال
13,090,000 ریال
13,090,000 ریال
13,090,000 ریال
13,090,000 ریال
13,090,000 ریال
13,090,000 ریال
13,090,000 ریال
13,090,000 ریال
13,090,000 ریال
13,090,000 ریال
13,090,000 ریال
13,090,000 ریال
13,090,000 ریال
13,090,000 ریال
13,090,000 ریال
13,090,000 ریال
13,090,000 ریال
13,090,000 ریال
13,090,000 ریال
13,090,000 ریال
13,090,000 ریال
13,090,000 ریال
سوئیت لاکچری چهار نفره
15,190,000 ریال
15,190,000 ریال
15,190,000 ریال
15,190,000 ریال
15,190,000 ریال
15,190,000 ریال
15,190,000 ریال
15,190,000 ریال
15,190,000 ریال
15,190,000 ریال
15,190,000 ریال
15,190,000 ریال
15,190,000 ریال
15,190,000 ریال
15,190,000 ریال
15,190,000 ریال
15,190,000 ریال
15,190,000 ریال
15,190,000 ریال
15,190,000 ریال
15,190,000 ریال
15,190,000 ریال
15,190,000 ریال
15,190,000 ریال
15,190,000 ریال
15,190,000 ریال
سوئیت جونیور چهار نفره غربی
14,890,000 ریال
14,890,000 ریال
14,890,000 ریال
14,890,000 ریال
14,890,000 ریال
14,890,000 ریال
14,890,000 ریال
14,890,000 ریال
14,890,000 ریال
14,890,000 ریال
14,890,000 ریال
14,890,000 ریال
14,890,000 ریال
14,890,000 ریال
14,890,000 ریال
14,890,000 ریال
14,890,000 ریال
14,890,000 ریال
14,890,000 ریال
14,890,000 ریال
14,890,000 ریال
14,890,000 ریال
14,890,000 ریال
14,890,000 ریال
14,890,000 ریال
14,890,000 ریال
سوئیت رویال رو به دریا
28,990,000 ریال
28,990,000 ریال
28,990,000 ریال
28,990,000 ریال
28,990,000 ریال
28,990,000 ریال
28,990,000 ریال
28,990,000 ریال
28,990,000 ریال
28,990,000 ریال
28,990,000 ریال
28,990,000 ریال
28,990,000 ریال
28,990,000 ریال
28,990,000 ریال
28,990,000 ریال
28,990,000 ریال
28,990,000 ریال
28,990,000 ریال
28,990,000 ریال
28,990,000 ریال
28,990,000 ریال
28,990,000 ریال
28,990,000 ریال
28,990,000 ریال
28,990,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی116
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

رستوران درهتل- کافی شاپ- سالن همایش- سونابخار- خدمات خشکشویی- خودپرداز بانک- لابی- خدمات پزشکی- آسانسور- اینترنت با سرعت بالا- امکانات بازی کودکان- جکوزی- مرکزخرید- روزنامه رایگان- صندوق امانات درلابی- تاکسی سرویس

اینترنت با سرعت بالا
خدمات خشکشویی
خود پرداز بانک
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
جکوزی
کافی شاپ
سالن همایش
مرکز خرید
خدمات پزشکی
سونا بخار
تاکسی سرویس
آسانسور
لابی
صندوق امانات در لابی
امکانات بازی کودکان

سرویس فرنگی- سرویس ایرانی- حمام- دوش- سشوار- چای ساز- تلویزیونLCD- اینترنتWIFI - بالکن

سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
سشوار
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
حمام
دوش
بالکن قابل استفاده

عدسی- لوبیا- سوسیس سرخ شده- تخم مرغ- املت قارچ

املت گوجه فرنگی
املت قارچ
نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
ژامبون
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
چای
نسکافه
لوبیا
عدسی
خرما
پنیر
نان ایرانی
انواع املت

صبحانه بوفه - اینترنت در اتاق بال غربی - اینترنت در لابی -

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
صبحانه
صبحانه بوفه

دریا و جنگل دو جزء جدا نشدنی در سفر به شمال کشور هستند که با اقامت در هتل پنج ستاره پارسیان آزادی خزر برایتان فراهم خواهد شد. خیلی از گردشگرهای قدیمی هنوز هم هتل آزادی را به نام هایت می شناسند. زمانی که این هتل در دهه پنجاه خورشیدی توسط مجموعه زنجیره ای هتل‌های هایت در حاشیه دریای مازندران بنا شد یکی از بهترین هتل‌های ایران به شمار می رفت. در راستای همین اولین بودن، این هتل برای خدمات رسانی بهتر در سال 1393 مورد بازسازی قرار گرفت. در حال حاضر این هتل دارای اتاق‌های یک، دو و سه تخته و سوئیت‌های جونیور، لاکچری و رویال است؛ که برخی از آنها رو به دریا و برخی دیگر رو به جنگل هستند. این هتل دارای رستوران و فست فود با غذاهای متنوع و خوش طعمی است که از صرف غذا در آنجا لذت خواهید برد. این هتل به علت موقعیت ویژه خود در ساحل دریای خزر، در انتهای مسیر جنگلی مسحور کننده شمال کشور شما را به میهمانی طبیعت فوق العاده‌ی استان مازندران دعوت می کند. هتل پارسیان آزادی یک پلاژ اختصاصی برای میهمانان خود دارد که برای آقایان و بانوان جداسازی شده است، تا میهمانان هتل هایت در سال‌های بعد از انقلاب نیز از لذت شنا در بزرگترین دریاچه جهان بی نصیب نمانند و در محیطی ایمن از بازی در دریای کاسپین نهایت لذت را ببرند. برای رفع خستگی نیز می‌توانید از سونابخار و جکوزی هتل لذت ببرید. سالن برگزاری همایش هتل می تواند انتخاب مناسبی برای برگزاری رویداد و یا جشنواره ای شما باشد. با اقامت در این هتل، کیفیت بی نظیری را تجربه خواهید کرد. 

نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : مازندران
نام شهر : چالوس
منطقه شهرداری :
محدوده شهرداری :
سال ساخت : 1354
سال بازسازی : 1395
تعداد اتاق ها : 164
تعداد تخت ها : 350
تعداد طبقات : 5
ظرفیت پارکینگ : 100
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : تشک روی زمین به صورت کف خواب
سن بچه رایگان : تا 6 سال تمام
سن کودک نیم بها :


وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت : 8
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 18

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 22 کیلومتر معادل 00:27 دقیقه با اتومبیل یا 02:50 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 19 کیلومتر معادل 00:22 دقیقه با اتومبیل یا 02:21 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 5 کیلومتر معادل 00:12 دقیقه با اتومبیل یا 00:35 پیاده
فاصله تا دریا 1 کیلومتر معادل 00:02 دقیقه با اتومبیل یا 00:05 پیاده

کنسلی تا 4 روز قبل از ورود میهمان مشمول 30 % هزینه یک شب اتاق های رزرو شده
کنسلی تا 2 روز قبل از ورود میهمان مشمول 50 % هزینه یک شب اتاق های رزرو شده
کنسلی تا 1 روز قبل از ورود میهمان مشمول 100 % هزینه یک شب اتاق های رزرو شده
کنسلی در صورت عدم مراجعه به هتل مشمول 100 % هزینه کل اتاق های رزرو شده

کاربر محترم : نظرات و تجربیات شما در خصوص هتل پارسيان آزادی خزر یا هایت چالوس به سایر کاربران در انتخاب های خود کمک می کند.
 • امتیاز کلی شما به
 • هتل پارسيان آزادی خزر یا هایت چالوس
 • تا کنون
 • 4.7
لایک شما به هتل پارسيان آزادی خزر یا هایت چالوس   129

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل برای سفرهای کاری بیزینسی و قرار ملاقات های کاری مناسب است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل خاص ، جالب و متفاوت است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل برای سفر تفریحی و دسترسی به نقاط تفریحی توریستی مناسب است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن قابل استفاده در این هتل وجود دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل رستوران های جذاب و متنوع با انواع غذاها را دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟ بله خیر مطمئن نیستم

 • امتیاز به سرویس دهی هتل
 • خیلی خوب
 • تا کنون
 • 4
 • امتیاز به موقعیت مکانی هتل
 • عالی
 • تا کنون
 • 5
 • امتیاز به کیفیت اقامت هتل
 • عالی
 • تا کنون
 • 4.5
 • امتیاز به قیمت هتل در برابر خدمات هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به خوشرویی کارکنان هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به دسترسی هتل به نقاط مهم
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به کیفیت غذا و پذیرایی
 • تا کنون
 • 0

نام عکس آپلود عکس
عکس کاربر
شراره کشاورز
 • امتیاز 5 از 5
 • عالی
جمعه 03 اسفند 1397 ساعت 17:20 تاریخ سفر : تیر 1397
عنوان نظر : اقامت در هتل پارسيان آزادي خزر يا هايت چالوس
شرح نظر : عالي با چشم اندازهاي زيبا هم رو به دريا هم رو به جنگل
عکس کاربر
مهرنوش عبدی
 • امتیاز 5 از 5
 • عالی
جمعه 03 اسفند 1397 ساعت 11:19 تاریخ سفر : مهر 1397
عنوان نظر : هتلی عالی در شمال ایران
شرح نظر : واقعا آرامش دریا را در بالکن اتاق های رو به دریا و سرزندگی جنگل و طبیعت بی نظیر را از پنجره ی اتاق های رو به جنگل می توان حس کرد. در اواخر تابستان و اوایل پاییز و در بهار حس و حال این هتل بسیار بسیار متفاوت تر از زمان های دیگر سال است و منظره ای عالی, امکانات خوب و آرامش بسیاری به مسافر ارائه می دهد.
عکس کاربر
مرجان حسینی
 • امتیاز 4 از 5
 • خیلی خوب
چهارشنبه 01 اسفند 1397 ساعت 18:20 تاریخ سفر : خرداد 1397
عنوان نظر : اقامت در هتل پارسیان خزر
شرح نظر : اتاق های رو به دریا،بسیار عالی و ارام بخش بودن ولی رستوران هتل تعریف چندانی نداشت.صبحانه و کلا غذاهای هتل بسیار ضعیف بود.