• امتیاز کلی شما به
 • هتل الماس نوین مشهد
 • تا کنون
 • 4.9
 • 111
 • 20134
 • بار نمایش

124 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 384 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی 4,850,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1398/01/07

صبحانه بوفه - 300مگابایت اینترنت-اقامت فولبرد فقط انتخابی است.

خراسان رضوی- مشهد-امام رضا 9

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
4,100,000 ریال
با 1% تخفیف
معادل 10,000 ریال
4,090,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 4 باب
4,700,000 ریال
با 1% تخفیف
معادل 10,000 ریال
4,690,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 12 باب
5,000,000 ریال
با 3% تخفیف
معادل 150,000 ریال
4,850,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 11 باب
6,600,000 ریال
با 1% تخفیف
معادل 50,000 ریال
6,550,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 43 باب
7,200,000 ریال
با 5% تخفیف
معادل 350,000 ریال
6,850,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 43 باب
9,900,000 ریال
با 3% تخفیف
معادل 250,000 ریال
9,650,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 9 باب
10,400,000 ریال
با 5% تخفیف
معادل 510,000 ریال
9,890,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
چهارشنبه
1398/01/07
پنجشنبه
1398/01/08
جمعه
1398/01/09
شنبه
1398/01/10
یکشنبه
1398/01/11
دوشنبه
1398/01/12
ﺳﻪشنبه
1398/01/13
چهارشنبه
1398/01/14
پنجشنبه
1398/01/15
جمعه
1398/01/16
شنبه
1398/01/17
یکشنبه
1398/01/18
دوشنبه
1398/01/19
ﺳﻪشنبه
1398/01/20
چهارشنبه
1398/01/21
پنجشنبه
1398/01/22
جمعه
1398/01/23
شنبه
1398/01/24
یکشنبه
1398/01/25
دوشنبه
1398/01/26
ﺳﻪشنبه
1398/01/27
چهارشنبه
1398/01/28
پنجشنبه
1398/01/29
جمعه
1398/01/30
شنبه
1398/01/31
یکشنبه
1398/02/01
دوشنبه
1398/02/02
ﺳﻪشنبه
1398/02/03
چهارشنبه
1398/02/04
پنجشنبه
1398/02/05
یک تخته
4,100,000 ریال
4,090,000 ریال
4,100,000 ریال
4,090,000 ریال
4,100,000 ریال
4,090,000 ریال
4,100,000 ریال
4,090,000 ریال
4,100,000 ریال
4,090,000 ریال
4,100,000 ریال
4,090,000 ریال
4,100,000 ریال
4,100,000 ریال
4,100,000 ریال
4,100,000 ریال
4,100,000 ریال
4,100,000 ریال
4,100,000 ریال
4,100,000 ریال
4,100,000 ریال
4,100,000 ریال
4,100,000 ریال
4,100,000 ریال
4,100,000 ریال
4,100,000 ریال
4,100,000 ریال
4,100,000 ریال
4,100,000 ریال
4,100,000 ریال
4,100,000 ریال
4,100,000 ریال
4,100,000 ریال
4,100,000 ریال
4,100,000 ریال
4,100,000 ریال
4,100,000 ریال
4,100,000 ریال
4,100,000 ریال
4,100,000 ریال
4,100,000 ریال
4,100,000 ریال
4,100,000 ریال
4,100,000 ریال
4,100,000 ریال
4,100,000 ریال
4,100,000 ریال
4,100,000 ریال
4,100,000 ریال
4,100,000 ریال
یک تخته صبحانه +نهار+شام
4,700,000 ریال
4,690,000 ریال
4,700,000 ریال
4,690,000 ریال
4,700,000 ریال
4,690,000 ریال
4,700,000 ریال
4,690,000 ریال
4,700,000 ریال
4,690,000 ریال
4,700,000 ریال
4,690,000 ریال
4,700,000 ریال
4,690,000 ریال
4,700,000 ریال
4,700,000 ریال
4,700,000 ریال
4,700,000 ریال
4,700,000 ریال
4,700,000 ریال
4,700,000 ریال
4,700,000 ریال
4,700,000 ریال
4,700,000 ریال
4,700,000 ریال
4,700,000 ریال
4,700,000 ریال
4,700,000 ریال
4,700,000 ریال
4,700,000 ریال
4,700,000 ریال
4,700,000 ریال
4,700,000 ریال
4,700,000 ریال
4,700,000 ریال
4,700,000 ریال
4,700,000 ریال
4,700,000 ریال
4,700,000 ریال
4,700,000 ریال
4,700,000 ریال
4,700,000 ریال
4,700,000 ریال
4,700,000 ریال
4,700,000 ریال
4,700,000 ریال
4,700,000 ریال
4,700,000 ریال
4,700,000 ریال
4,700,000 ریال
دوتخته
5,000,000 ریال
4,850,000 ریال
5,000,000 ریال
4,850,000 ریال
5,000,000 ریال
4,850,000 ریال
5,000,000 ریال
4,850,000 ریال
5,000,000 ریال
4,850,000 ریال
5,000,000 ریال
4,850,000 ریال
5,000,000 ریال
4,850,000 ریال
5,000,000 ریال
5,000,000 ریال
5,000,000 ریال
5,000,000 ریال
5,000,000 ریال
5,000,000 ریال
5,000,000 ریال
5,000,000 ریال
5,000,000 ریال
5,000,000 ریال
5,000,000 ریال
5,000,000 ریال
5,000,000 ریال
5,000,000 ریال
5,000,000 ریال
5,000,000 ریال
5,000,000 ریال
5,000,000 ریال
5,000,000 ریال
5,000,000 ریال
5,000,000 ریال
5,000,000 ریال
5,000,000 ریال
5,000,000 ریال
5,000,000 ریال
5,000,000 ریال
5,000,000 ریال
5,000,000 ریال
5,000,000 ریال
5,000,000 ریال
5,000,000 ریال
5,000,000 ریال
5,000,000 ریال
5,000,000 ریال
5,000,000 ریال
5,000,000 ریال
دوتخته صبحانه+نهار+شام
6,600,000 ریال
6,550,000 ریال
6,600,000 ریال
6,550,000 ریال
6,600,000 ریال
6,550,000 ریال
6,600,000 ریال
6,550,000 ریال
6,600,000 ریال
6,550,000 ریال
6,600,000 ریال
6,550,000 ریال
6,600,000 ریال
6,550,000 ریال
6,600,000 ریال
6,600,000 ریال
6,600,000 ریال
6,600,000 ریال
6,600,000 ریال
6,600,000 ریال
6,600,000 ریال
6,600,000 ریال
6,600,000 ریال
6,600,000 ریال
6,600,000 ریال
6,600,000 ریال
6,600,000 ریال
6,600,000 ریال
6,600,000 ریال
6,600,000 ریال
6,600,000 ریال
6,600,000 ریال
6,600,000 ریال
6,600,000 ریال
6,600,000 ریال
6,600,000 ریال
6,600,000 ریال
6,600,000 ریال
6,600,000 ریال
6,600,000 ریال
6,600,000 ریال
6,600,000 ریال
6,600,000 ریال
6,600,000 ریال
6,600,000 ریال
6,600,000 ریال
6,600,000 ریال
6,600,000 ریال
6,600,000 ریال
6,600,000 ریال
سه تخته
7,200,000 ریال
6,850,000 ریال
7,200,000 ریال
6,850,000 ریال
7,200,000 ریال
6,850,000 ریال
7,200,000 ریال
6,850,000 ریال
7,200,000 ریال
6,850,000 ریال
7,200,000 ریال
6,850,000 ریال
7,200,000 ریال
6,850,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
سه تخته جدید صبحانه+ناهار+شام
9,900,000 ریال
9,650,000 ریال
9,900,000 ریال
9,650,000 ریال
9,900,000 ریال
9,650,000 ریال
9,900,000 ریال
9,650,000 ریال
9,900,000 ریال
9,650,000 ریال
9,900,000 ریال
9,650,000 ریال
9,900,000 ریال
9,650,000 ریال
9,900,000 ریال
9,900,000 ریال
9,900,000 ریال
9,900,000 ریال
9,900,000 ریال
9,900,000 ریال
9,900,000 ریال
9,900,000 ریال
9,900,000 ریال
9,900,000 ریال
9,900,000 ریال
9,900,000 ریال
9,900,000 ریال
9,900,000 ریال
9,900,000 ریال
9,900,000 ریال
9,900,000 ریال
9,900,000 ریال
9,900,000 ریال
9,900,000 ریال
9,900,000 ریال
9,900,000 ریال
9,900,000 ریال
9,900,000 ریال
9,900,000 ریال
9,900,000 ریال
9,900,000 ریال
9,900,000 ریال
9,900,000 ریال
9,900,000 ریال
9,900,000 ریال
9,900,000 ریال
9,900,000 ریال
9,900,000 ریال
9,900,000 ریال
9,900,000 ریال
سوئیت رویال چهار تخته
10,400,000 ریال
9,890,000 ریال
10,400,000 ریال
9,890,000 ریال
10,400,000 ریال
9,890,000 ریال
10,400,000 ریال
9,890,000 ریال
10,400,000 ریال
9,890,000 ریال
10,400,000 ریال
9,890,000 ریال
10,400,000 ریال
9,890,000 ریال
10,400,000 ریال
10,400,000 ریال
10,400,000 ریال
10,400,000 ریال
10,400,000 ریال
10,400,000 ریال
10,400,000 ریال
10,400,000 ریال
10,400,000 ریال
10,400,000 ریال
10,400,000 ریال
10,400,000 ریال
10,400,000 ریال
10,400,000 ریال
10,400,000 ریال
10,400,000 ریال
10,400,000 ریال
10,400,000 ریال
10,400,000 ریال
10,400,000 ریال
10,400,000 ریال
10,400,000 ریال
10,400,000 ریال
10,400,000 ریال
10,400,000 ریال
10,400,000 ریال
10,400,000 ریال
10,400,000 ریال
10,400,000 ریال
10,400,000 ریال
10,400,000 ریال
10,400,000 ریال
10,400,000 ریال
10,400,000 ریال
10,400,000 ریال
10,400,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی116
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

آسانسور - پارکینگ در اطراف هتل - اینترنت با سرعت بالا - پارکینگ در هتل - تاکسی سرویس - ترانسفر از فرودگاه به هتل - تهویه مطبوع - جکوزی - خدمات اسپا - خدمات خشک شویی - رستوران در هتل - رستوران فست فود - روزنامه رایگان - روم سرویس 24 ساعته - سالن همایش - سونا بخار - سونا خشک - صبحانه رایگان - صندوق امانات در لابی - لابی - مرکز خرید - نمازخانه - کافی شاپ

اینترنت با سرعت بالا
تهویه مطبوع
استخر سرپوشیده
خدمات خشکشویی
ترانسفر از فرودگاه به هتل
صبحانه رایگان
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
روم سرویس 24 ساعته
خدمات اسپا
جکوزی
کافی شاپ
سالن همایش
مرکز خرید
سونا خشک
سونا بخار
تاکسی سرویس
آسانسور
لابی
رستوران فست فود
پارکینگ در هتل
حمام ترکی
صندوق امانات در لابی
نمازخانه

IPTV - تلویزیون LCD - اینترنت WiFi - چیلر - حمام - دوش - سرمایش و گرمایش مرکزی - سرویس ایرانی - سرویس فرنگی - سشوار - صندوق امانات - میز آرایش - مینی بار - وان در حمام برخی اتاق ها - یخچال

سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
وان در حمام برخی اتاق ها
صندوق امانات
سشوار
یخچال
IPTV
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
سرمایش و گرمایش مرکزی
چیلر
حمام
دوش
مینی بار
میز آرایش

آب میوه - املت گوجه فرنگی - املت میکس - پنیر - تخم مرغ آب پز - چای - خامه - خرما - ژامبون - سوسیس سرخ شده - شیر - شیرکاکائو - عدسی - عسل - مربا - نان ایرانی - نسکافه - نیمرو - کره

املت گوجه فرنگی
املت میکس
نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
ژامبون
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
چای
نسکافه
عدسی
خرما
خامه
پنیر
نان ایرانی
شیر کاکائو

صبحانه بوفه - 300مگابایت اینترنت-اقامت فولبرد فقط انتخابی است.

صبحانه بوفه

در سفر به مشهد اگر به دنبال هتلی نوساز و مجلل هستید، می‌توانید هتل الماس نوین مشهد را انتخاب کنید. این هتل 4 ستاره در خیابان امام رضا 9 واقع شده و به حرم امام رضا (ع) نیز بسیار نزدیک است. این هتل 15 طبقه، 9 هزار متر مربع مساحت دارد و 126 واحد اقامتی آن به شکل اتاق‌ها و سوئیت‌های رویال و امپریال و ظرفیت‌های گوناگون به میهمانان عرضه می‌شود. فضای لوکس و منوی متنوع غذایی در رستوران و کافی شاپ 24 ساعته هتل، لذت صرف غذا را در این هتل دو چندان می‌کند. در روف گاردن هتل می‌توانید مناظر زیبایی از شهر مشهد به خصوص در شب ببینید. مجموعه آبی هتل شامل استخر، استخر کودک، سونا و سالن ماساژ لوکس آماده ارائه خدمات به زائرین شهر مشهد است. در صورتی که مسافر شهر مشهد هستید، طبیعت زیبای اطراف مشهد را فراموش نکنید. طبیعتی آرامش بخش که با تنفس در آن می‌توانید خستگی سفر را از تن به در کنید، از جمله دیدنی‌های طبیعی این شهر می‌توان به سد چالیدره اشاره کرد. 

نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : خراسان رضوی
نام شهر : مشهد
منطقه شهرداری : 5
محدوده شهرداری : ثامن
سال ساخت : 1396
سال بازسازی : 1396
تعداد اتاق ها : 124
تعداد تخت ها : 384
تعداد طبقات : 16
ظرفیت پارکینگ : 15
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : کاناپه تخت خواب شو
سن بچه رایگان : تا 2 سال تمام
سن کودک نیم بها : 3 تا 6 سال


وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت : 6
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 18

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 7/9 کیلومتر معادل 00:18 دقیقه با اتومبیل یا 01:35 پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 5/1 کیلومتر معادل 00:15 دقیقه با اتومبیل یا 00:52 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 4/4 کیلومتر معادل 00:12 دقیقه با اتومبیل یا 00:51 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 6/5 کیلومتر معادل 00:22 دقیقه با اتومبیل یا 01:06 پیاده
فاصله تا ایستگاه مترو 3/2 کیلومتر معادل 00:11 دقیقه با اتومبیل یا 00:35 پیاده
فاصله تا حرم و اماکن مذهبی 1/6 کیلومتر معادل 00:05 دقیقه با اتومبیل یا 00:16 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 14/7 کیلومتر معادل 00:29 دقیقه با اتومبیل یا 02:31 پیاده

کنسلی تا 1 روز قبل از ورود میهمان مشمول 100 % هزینه یک شب اتاق های رزرو شده

کاربر محترم : نظرات و تجربیات شما در خصوص هتل الماس نوین مشهد به سایر کاربران در انتخاب های خود کمک می کند.
 • امتیاز کلی شما به
 • هتل الماس نوین مشهد
 • تا کنون
 • 4.9
لایک شما به هتل الماس نوین مشهد   111

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل برای سفرهای کاری بیزینسی و قرار ملاقات های کاری مناسب است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل خاص ، جالب و متفاوت است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل برای سفر تفریحی و دسترسی به نقاط تفریحی توریستی مناسب است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن قابل استفاده در این هتل وجود دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل رستوران های جذاب و متنوع با انواع غذاها را دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟ بله خیر مطمئن نیستم

 • امتیاز به سرویس دهی هتل Service
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به امکانات هتل Facilities
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به راحتی و آسایش هتل Comfort
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به قیمت هتل Value for money
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به کارکنان هتل Staff
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به تمیزی و پاکیزگی هتل Cleanliness
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به موقعیت مکانی هتل Location
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به اینترنت رایگان هتل Free WiFi
 • تا کنون
 • 0

نام عکس آپلود عکس