از شگفتی های منطقه کویری غرب خراسان جنوبی، روستایی در شهرستان طبس، به نام ازمیغان است که از سرسبزی ویژه ای برخوردار می باشد. با حرکت در مسیر جاده طبس به مشهد قرار دارد.

روستای ازمیغان، شگفتی میان کویر