عکس مجسمه گچی نمایشگاه، موزه باستان شناسی آلیکانته در موزه ملی. مرجان هوشیاری

مجسمه گچی.