42 باب اتاق معادل 110 تخت ، شروع قیمت برای ورود امشب از شبی 4,990,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/02

صبحانه بوفه- اینترنت در اتاق و لابی-اینترنت نا محدود-پارکینگ

زنجان- میدان بسیج- هتل بزرگ زنجان

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
دوتخته
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
5,320,000 ریال
با 7% تخفیف
معادل 330,000 ریال
4,990,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
سه تخته
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
6,850,000 ریال
با 5% تخفیف
معادل 300,000 ریال
6,550,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
سوئیت دو نفره
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
7,410,000 ریال
با 5% تخفیف
معادل 320,000 ریال
7,090,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
دو تخته مهمان خارجی
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل باب
5,690,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
5,690,000 ریال
امشب جا دارد

نوع اتاق
ﺳﻪشنبه
1397/11/02
چهارشنبه
1397/11/03
پنجشنبه
1397/11/04
جمعه
1397/11/05
شنبه
1397/11/06
یکشنبه
1397/11/07
دوشنبه
1397/11/08
ﺳﻪشنبه
1397/11/09
چهارشنبه
1397/11/10
پنجشنبه
1397/11/11
جمعه
1397/11/12
شنبه
1397/11/13
یکشنبه
1397/11/14
دوشنبه
1397/11/15
ﺳﻪشنبه
1397/11/16
چهارشنبه
1397/11/17
پنجشنبه
1397/11/18
جمعه
1397/11/19
شنبه
1397/11/20
یکشنبه
1397/11/21
دوشنبه
1397/11/22
ﺳﻪشنبه
1397/11/23
چهارشنبه
1397/11/24
پنجشنبه
1397/11/25
جمعه
1397/11/26
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
دوتخته
5,320,000 ریال
4,990,000 ریال
5,320,000 ریال
4,990,000 ریال
5,320,000 ریال
4,990,000 ریال
5,320,000 ریال
4,990,000 ریال
5,320,000 ریال
4,990,000 ریال
5,320,000 ریال
4,990,000 ریال
5,320,000 ریال
4,990,000 ریال
5,320,000 ریال
4,990,000 ریال
5,320,000 ریال
4,990,000 ریال
5,320,000 ریال
4,990,000 ریال
5,320,000 ریال
4,990,000 ریال
5,320,000 ریال
4,990,000 ریال
5,320,000 ریال
4,990,000 ریال
5,320,000 ریال
4,990,000 ریال
5,320,000 ریال
4,990,000 ریال
5,320,000 ریال
4,990,000 ریال
5,320,000 ریال
4,990,000 ریال
5,320,000 ریال
4,990,000 ریال
5,320,000 ریال
4,990,000 ریال
5,320,000 ریال
4,990,000 ریال
5,320,000 ریال
4,990,000 ریال
5,320,000 ریال
4,990,000 ریال
5,320,000 ریال
4,990,000 ریال
5,320,000 ریال
4,990,000 ریال
5,320,000 ریال
4,990,000 ریال
5,320,000 ریال
4,990,000 ریال
5,320,000 ریال
4,990,000 ریال
5,320,000 ریال
4,990,000 ریال
5,320,000 ریال
4,990,000 ریال
5,320,000 ریال
5,250,000 ریال
سه تخته
6,850,000 ریال
6,550,000 ریال
6,850,000 ریال
6,550,000 ریال
6,850,000 ریال
6,550,000 ریال
6,850,000 ریال
6,550,000 ریال
6,850,000 ریال
6,550,000 ریال
6,850,000 ریال
6,550,000 ریال
6,850,000 ریال
6,550,000 ریال
6,850,000 ریال
6,550,000 ریال
6,850,000 ریال
6,550,000 ریال
6,850,000 ریال
6,550,000 ریال
6,850,000 ریال
6,550,000 ریال
6,850,000 ریال
6,550,000 ریال
6,850,000 ریال
6,550,000 ریال
6,850,000 ریال
6,550,000 ریال
6,850,000 ریال
6,550,000 ریال
6,850,000 ریال
6,550,000 ریال
6,850,000 ریال
6,550,000 ریال
6,850,000 ریال
6,550,000 ریال
6,850,000 ریال
6,550,000 ریال
6,850,000 ریال
6,550,000 ریال
6,850,000 ریال
6,550,000 ریال
6,850,000 ریال
6,550,000 ریال
6,850,000 ریال
6,550,000 ریال
6,850,000 ریال
6,550,000 ریال
6,850,000 ریال
6,550,000 ریال
6,850,000 ریال
6,550,000 ریال
6,850,000 ریال
6,550,000 ریال
6,850,000 ریال
6,550,000 ریال
6,850,000 ریال
6,550,000 ریال
6,850,000 ریال
6,550,000 ریال
سوئیت دو نفره
7,410,000 ریال
7,090,000 ریال
7,410,000 ریال
7,090,000 ریال
7,410,000 ریال
7,090,000 ریال
7,410,000 ریال
7,090,000 ریال
7,410,000 ریال
7,090,000 ریال
7,410,000 ریال
7,090,000 ریال
7,410,000 ریال
7,090,000 ریال
7,410,000 ریال
7,090,000 ریال
7,410,000 ریال
7,090,000 ریال
7,410,000 ریال
7,090,000 ریال
7,410,000 ریال
7,090,000 ریال
7,410,000 ریال
7,090,000 ریال
7,410,000 ریال
7,090,000 ریال
7,410,000 ریال
7,090,000 ریال
7,410,000 ریال
7,090,000 ریال
7,410,000 ریال
7,090,000 ریال
7,410,000 ریال
7,090,000 ریال
7,410,000 ریال
7,090,000 ریال
7,410,000 ریال
7,090,000 ریال
7,410,000 ریال
7,090,000 ریال
7,410,000 ریال
7,090,000 ریال
7,410,000 ریال
7,090,000 ریال
7,410,000 ریال
7,090,000 ریال
7,410,000 ریال
7,090,000 ریال
7,410,000 ریال
7,090,000 ریال
7,410,000 ریال
7,090,000 ریال
7,410,000 ریال
7,090,000 ریال
7,410,000 ریال
7,090,000 ریال
7,410,000 ریال
7,090,000 ریال
7,410,000 ریال
7,090,000 ریال
دو تخته مهمان خارجی
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال
5,690,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی116
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
  • شنبه
  • یک شنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنج شنبه
  • جمعه

رستوران- کافی شاپ- سالن همایش- اتاق جلسات- اینترنت در لابی

اینترنت با سرعت بالا
رستوران در هتل
کافی شاپ
سالن همایش
اتاق جلسات

تلویزیون LCD- کولر- یخچال- اینترنت- سشوار- چای ساز- سرویس فرنگی

سرویس فرنگی
سشوار
یخچال
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
کولر آبی

عدسی- نیمرو- سوسیس- تخم مرغ آبپز- کره- عسل- مربا- لوبیا- آب میوه- شیر- پنیر

نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
لوبیا
عدسی
پنیر

صبحانه بوفه- اینترنت در اتاق و لابی-اینترنت نا محدود-پارکینگ

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان محدود
اینترنت رایگان نا محدود
صبحانه بوفه

برای اقامت در زنجان یکی از بهترین پیشنهادهای علاءالدین هتل چهارستاره بزرگ زنجان می باشد که در یکی از بهترین مناطق شهر واقع شده است. هتلی نوساز و تمیز که در سال 1386 افتتاح شده است و همواره می کوشند خدماتی در حد استانداردهای جهانی یک هتل چهار ستاره ارائه نمایند. واقع شدن این هتل در مقابل پارک جنگلی ملت و لذت بردن از چشم انداز زیبای این پارک حسن بزرگی است که با اقامت در این هتل از آن لذت خواهید برد. نمای این هتل در نوع خودش منحصربه فرد است. این هتل پنج طبقه دارای اتاق‌های یک، دو و سه تخته است و سوئیت‌های دونفره و چهارنفره نیز برای علاقمندان خود آماده خدمت رسانی هستند. از اتاق جلسات این هتل می‌توان برای برگزاری جلسات و مجالس استفاده کرد. رستوران فیروزه، رستوران فام که در فضای باز واقع شده است؛ و کافی‌شاپ سرسرای سهروردی نیز غذاها و دسرهایی به یاد ماندنی را به مهمانان ارائه می‌کند. دو تالار مجهز این هتل نیز برای مراسم‌، جشن‌ها و رویدادها مناسب هستند. هتل بزرگ زنجان در دل طبیعت شهر زنجان واقع شده است. بازدید از اولین گنبد دوپوسته جهان، شاید کافی باشد تا سری به زنجان، شهر چاقوهای ایران، بزنیم. در این هتل با موزه مردان نمکی، بازار تاریخی زنجان و بنای رختشویخانه کمتر از بیست دقیقه راه خواهید داشت. همچنین هتل بزرگ زنجان تا گنبد سلطانیه، اولین گنبد دوپوسته جهان، حدود نیم ساعت فاصله دارد. با اقامت در این هتل می توانید سفری به تاریخ و طبیعت شهر زنجان داشته باشید و خدمات شایسته را در کنار صنعت هتلداری نوین تجربه نمایید.


نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : زنجان
نام شهر : زنجان
منطقه شهرداری : 3
محدوده شهرداری : میدان بسیج
سال ساخت : 1386
سال بازسازی : 1386
تعداد اتاق ها : 42
تعداد تخت ها : 110
تعداد طبقات : 5
ظرفیت پارکینگ : 50
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه :
سن بچه رایگان : تا 6 سال تمام
سن کودک نیم بها :

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت :
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 17

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 25 کیلومتر معادل 00:28 دقیقه با اتومبیل یا 56:00 پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 15 کیلومتر معادل 00:15 دقیقه با اتومبیل یا 00:55 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 5 کیلومتر معادل 00:10 دقیقه با اتومبیل یا 00:40 پیاده

کنسلی در صورت عدم مراجعه به هتل 100% کنسلی تا 10 روز قبل از ورود 30% هزینه

کنسلی در صورت عدم مراجعه به هتل مشمول 100 % هزینه کل اتاق های رزرو شده