28 باب اتاق معادل 70 تخت ، شروع قیمت برای ورود امشب از شبی 2,060,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/04

آب معدنی ، اینترنت نیم ساعت اول ، صبحانه بوفه-پارکینگ

یزد- فهادان- روبروی زندان اسکندر- هتل موزه فهادان

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 12 باب
4,760,000 ریال
با 38% تخفیف
معادل 1,800,000 ریال
2,960,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
2,880,000 ریال
با 29% تخفیف
معادل 820,000 ریال
2,060,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 9 باب
5,980,000 ریال
با 40% تخفیف
معادل 2,350,000 ریال
3,630,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 4 باب
8,620,000 ریال
با 42% تخفیف
معادل 3,570,000 ریال
5,050,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 5 نفر
تعداد اتاق در هتل باب
10,000,000 ریال
با 43% تخفیف
معادل 4,250,000 ریال
5,750,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
13,240,000 ریال
با 49% تخفیف
معادل 6,390,000 ریال
6,850,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
پنجشنبه
1397/11/04
جمعه
1397/11/05
شنبه
1397/11/06
یکشنبه
1397/11/07
دوشنبه
1397/11/08
ﺳﻪشنبه
1397/11/09
چهارشنبه
1397/11/10
پنجشنبه
1397/11/11
جمعه
1397/11/12
شنبه
1397/11/13
یکشنبه
1397/11/14
دوشنبه
1397/11/15
ﺳﻪشنبه
1397/11/16
چهارشنبه
1397/11/17
پنجشنبه
1397/11/18
جمعه
1397/11/19
شنبه
1397/11/20
یکشنبه
1397/11/21
دوشنبه
1397/11/22
ﺳﻪشنبه
1397/11/23
چهارشنبه
1397/11/24
پنجشنبه
1397/11/25
جمعه
1397/11/26
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
پنجشنبه
1397/12/02
جمعه
1397/12/03
دوتخته
4,760,000 ریال
2,960,000 ریال
4,760,000 ریال
2,960,000 ریال
4,760,000 ریال
2,960,000 ریال
4,760,000 ریال
2,960,000 ریال
4,760,000 ریال
2,960,000 ریال
4,760,000 ریال
2,960,000 ریال
4,760,000 ریال
2,960,000 ریال
4,760,000 ریال
2,960,000 ریال
4,760,000 ریال
2,960,000 ریال
4,760,000 ریال
2,960,000 ریال
4,760,000 ریال
2,960,000 ریال
4,760,000 ریال
4,490,000 ریال
4,760,000 ریال
4,490,000 ریال
4,760,000 ریال
4,490,000 ریال
4,760,000 ریال
4,490,000 ریال
4,760,000 ریال
4,490,000 ریال
4,760,000 ریال
4,490,000 ریال
4,760,000 ریال
4,490,000 ریال
4,760,000 ریال
4,490,000 ریال
4,760,000 ریال
4,490,000 ریال
4,760,000 ریال
4,490,000 ریال
4,760,000 ریال
4,490,000 ریال
4,760,000 ریال
4,490,000 ریال
4,760,000 ریال
4,490,000 ریال
4,760,000 ریال
4,490,000 ریال
4,760,000 ریال
4,490,000 ریال
4,760,000 ریال
4,490,000 ریال
یک تخته
2,880,000 ریال
2,060,000 ریال
2,880,000 ریال
2,060,000 ریال
2,880,000 ریال
2,060,000 ریال
2,880,000 ریال
2,060,000 ریال
2,880,000 ریال
2,060,000 ریال
2,880,000 ریال
2,060,000 ریال
2,880,000 ریال
2,060,000 ریال
2,880,000 ریال
2,060,000 ریال
2,880,000 ریال
2,060,000 ریال
2,880,000 ریال
2,060,000 ریال
2,880,000 ریال
2,060,000 ریال
2,880,000 ریال
2,790,000 ریال
2,880,000 ریال
2,790,000 ریال
2,880,000 ریال
2,790,000 ریال
2,880,000 ریال
2,790,000 ریال
2,880,000 ریال
2,790,000 ریال
2,880,000 ریال
2,790,000 ریال
2,880,000 ریال
2,790,000 ریال
2,880,000 ریال
2,790,000 ریال
2,880,000 ریال
2,790,000 ریال
2,880,000 ریال
2,790,000 ریال
2,880,000 ریال
2,790,000 ریال
2,880,000 ریال
2,790,000 ریال
2,880,000 ریال
2,790,000 ریال
2,880,000 ریال
2,790,000 ریال
2,880,000 ریال
2,790,000 ریال
2,880,000 ریال
2,790,000 ریال
سه تخته
5,980,000 ریال
3,630,000 ریال
5,980,000 ریال
3,630,000 ریال
5,980,000 ریال
3,630,000 ریال
5,980,000 ریال
3,630,000 ریال
5,980,000 ریال
3,630,000 ریال
5,980,000 ریال
3,630,000 ریال
5,980,000 ریال
3,630,000 ریال
5,980,000 ریال
3,630,000 ریال
5,980,000 ریال
3,630,000 ریال
5,980,000 ریال
3,630,000 ریال
5,980,000 ریال
3,630,000 ریال
5,980,000 ریال
5,650,000 ریال
5,980,000 ریال
5,650,000 ریال
5,980,000 ریال
5,650,000 ریال
5,980,000 ریال
5,650,000 ریال
5,980,000 ریال
5,650,000 ریال
5,980,000 ریال
5,650,000 ریال
5,980,000 ریال
5,650,000 ریال
5,980,000 ریال
5,650,000 ریال
5,980,000 ریال
5,650,000 ریال
5,980,000 ریال
5,650,000 ریال
5,980,000 ریال
5,650,000 ریال
5,980,000 ریال
5,650,000 ریال
5,980,000 ریال
5,650,000 ریال
5,980,000 ریال
5,650,000 ریال
5,980,000 ریال
5,650,000 ریال
5,980,000 ریال
5,650,000 ریال
چهار تخته
8,620,000 ریال
5,050,000 ریال
8,620,000 ریال
5,050,000 ریال
8,620,000 ریال
5,050,000 ریال
8,620,000 ریال
5,050,000 ریال
8,620,000 ریال
5,050,000 ریال
8,620,000 ریال
5,050,000 ریال
8,620,000 ریال
5,050,000 ریال
8,620,000 ریال
5,050,000 ریال
8,620,000 ریال
5,050,000 ریال
8,620,000 ریال
5,050,000 ریال
8,620,000 ریال
5,050,000 ریال
8,620,000 ریال
7,950,000 ریال
8,620,000 ریال
7,950,000 ریال
8,620,000 ریال
7,950,000 ریال
8,620,000 ریال
7,950,000 ریال
8,620,000 ریال
7,950,000 ریال
8,620,000 ریال
7,950,000 ریال
8,620,000 ریال
7,950,000 ریال
8,620,000 ریال
7,950,000 ریال
8,620,000 ریال
7,950,000 ریال
8,620,000 ریال
7,950,000 ریال
8,620,000 ریال
7,950,000 ریال
8,620,000 ریال
7,950,000 ریال
8,620,000 ریال
7,950,000 ریال
8,620,000 ریال
7,950,000 ریال
8,620,000 ریال
7,950,000 ریال
8,620,000 ریال
7,950,000 ریال
پنج تخته
10,000,000 ریال
5,750,000 ریال
10,000,000 ریال
5,750,000 ریال
10,000,000 ریال
5,750,000 ریال
10,000,000 ریال
5,750,000 ریال
10,000,000 ریال
5,750,000 ریال
10,000,000 ریال
5,750,000 ریال
10,000,000 ریال
5,750,000 ریال
10,000,000 ریال
5,750,000 ریال
10,000,000 ریال
5,750,000 ریال
10,000,000 ریال
5,750,000 ریال
10,000,000 ریال
5,750,000 ریال
10,000,000 ریال
9,250,000 ریال
10,000,000 ریال
9,250,000 ریال
10,000,000 ریال
9,250,000 ریال
10,000,000 ریال
9,250,000 ریال
10,000,000 ریال
9,250,000 ریال
10,000,000 ریال
9,250,000 ریال
10,000,000 ریال
9,250,000 ریال
10,000,000 ریال
9,250,000 ریال
10,000,000 ریال
9,250,000 ریال
10,000,000 ریال
9,250,000 ریال
10,000,000 ریال
9,250,000 ریال
10,000,000 ریال
9,250,000 ریال
10,000,000 ریال
9,250,000 ریال
10,000,000 ریال
9,250,000 ریال
10,000,000 ریال
9,250,000 ریال
10,000,000 ریال
9,250,000 ریال
دوتخته VIP
13,240,000 ریال
6,850,000 ریال
13,240,000 ریال
6,850,000 ریال
13,240,000 ریال
6,850,000 ریال
13,240,000 ریال
6,850,000 ریال
13,240,000 ریال
6,850,000 ریال
13,240,000 ریال
6,850,000 ریال
13,240,000 ریال
6,850,000 ریال
13,240,000 ریال
6,850,000 ریال
13,240,000 ریال
6,850,000 ریال
13,240,000 ریال
6,850,000 ریال
13,240,000 ریال
6,850,000 ریال
13,240,000 ریال
12,250,000 ریال
13,240,000 ریال
12,250,000 ریال
13,240,000 ریال
12,250,000 ریال
13,240,000 ریال
12,250,000 ریال
13,240,000 ریال
12,250,000 ریال
13,240,000 ریال
12,250,000 ریال
13,240,000 ریال
12,250,000 ریال
13,240,000 ریال
12,250,000 ریال
13,240,000 ریال
12,250,000 ریال
13,240,000 ریال
12,250,000 ریال
13,240,000 ریال
12,250,000 ریال
13,240,000 ریال
12,250,000 ریال
13,240,000 ریال
12,250,000 ریال
13,240,000 ریال
12,250,000 ریال
13,240,000 ریال
12,250,000 ریال
13,240,000 ریال
12,250,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی116
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
  • شنبه
  • یک شنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنج شنبه
  • جمعه

رستوران در هتل-رستوران سنتی-لابی-روزنامه رایگان-اینترنت-تاکسی سرویس-تهویه مطبوع-پارکینگ در هتل-نماز خانه-بیلیارد-خدمات خشکشویی

اینترنت با سرعت بالا
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
صبحانه رایگان
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
کافی شاپ
لابی
رستوران سنتی
کافی نت
صندوق امانات در لابی
نمازخانه

تلفن- تلویزیون LCD-میز آرایش-تخت-مبل-سرویس فرنگی-حمام-وان-دوش-چای ساز-سشوار-اسپیلت-شوفاژ-صندوق امانات-مینی بار-یخچال-

سرویس فرنگی
وان در حمام برخی اتاق ها
صندوق امانات
سشوار
یخچال
تلویزیون LCD
شوفاژ
اسپیلت
سرمایش و گرمایش مرکزی
حمام
دوش
روزنامه رایگان
مینی بار
میز آرایش

آب میوه-کره-عسل-مربا-پنیر-خیار-گوجه-نسکافه-قهوه-چای-عدسی-لوبیا-نیمرو-انواع نان-میوه فصل

نیمرو
عسل
کره
مربا
آب میوه
چای
نسکافه
میوه فصل
لوبیا
عدسی
پنیر
نان ایرانی
نان فرانسوی

آب معدنی ، اینترنت نیم ساعت اول ، صبحانه بوفه-پارکینگ

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
صبحانه
صبحانه بوفه

در میان بافت تاریخی و سنتی منطقه فهادان که سازگار با معماری کویری سر تا سر خشت و گل است؛ هتل چهارستاره سنتی فهادان واقع شده است. هتل موزه فهادان هتلی از مجموعه هتل های مهر است که در سال 1383 فعالیت خود را به عنوان یک هتل آغاز کرده‌ است و امکان اقامت در سازه ای قاجاری را برای شما فراهم آورده است. هتل های زنجیره ای مهر از مجموعه های پیشرو و نو آور احداث کننده‌ی هتل در بناهای تاریخی و سنتی شهر یزد همواره برای توسعه گردشگری در شهر بادگیرها می کوشد. هتل فهادان اولین هتل موزه ایران است که در روزگاران گذشته مسکن خانواده ای سرشناس، از تاجران مشهور فرش در شهر یزد بنام تهرانی بوده است. با اقامت در این هتل 250 ساله علاوه بر معماری منحصر به فرد گنجینه ای کامل از اشیای ارزشمند و تاریخی را مشاهده خواهید کرد. و هر آنچه در اتاق‌ها خواهید دید از وسایلی قدیمی و یا با سبک سنتی هستند. حیاط اصلی هتل به عنوان رستوران، حیاط نارنجستان به عنوان قهوه خانه استفاده می‌شود و حیاط عمارت کلاه فرنگی نیز سومین حیاط این هتل است. پایتان را که از هتل بیرون بگذارید می توانید به دیدنی های معروف شهر یزد از جمله زندان اسکندر که در مجاورت هتل است قدم بگذارید و ساعت ها در بافت کهن شهر بادگیرها بگردید. بجز زندان اسکندر مجموعه میدان امیرچخماق، مسجد جامع یزد، خانه لاری‌ها باغ دولت آباد و آب انبار شش بادگیری، آتشکده زرتشتیان از دیگر جاذبه‌های شهر یزد هستند که به راحتی می‌توانید به آنها دسترسی داشته باشید. نوع اقامتگاه : هتل سنتی
نام استان : یزد
نام شهر : یزد
منطقه شهرداری : 2
محدوده شهرداری :
سال ساخت : 1383
سال بازسازی : 1383
تعداد اتاق ها : 28
تعداد تخت ها : 70
تعداد طبقات : 1
ظرفیت پارکینگ : 20
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : کاناپه تخت خواب شو
سن بچه رایگان : تا 2 سال تمام
سن کودک نیم بها : 5 تا 6 سال

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت : 6
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 18

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 7 کیلومتر معادل 00:17 دقیقه با اتومبیل یا 01:25 پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 6 کیلومتر معادل 00:13 دقیقه با اتومبیل یا 01:20 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 12 کیلومتر معادل 00:25 دقیقه با اتومبیل یا 02:00 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 1 کیلومتر معادل 00:05 دقیقه با اتومبیل یا 00:12 پیاده
فاصله تا حرم و اماکن مذهبی 1/1 کیلومتر معادل 00:05 دقیقه با اتومبیل یا 00:13 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 3 کیلومتر معادل 00:10 دقیقه با اتومبیل یا 00:40 پیاده

آژانس می تواند با درخواست کتبی، رزرو انجام پذیرفته خود را تا 20 روز قبل از ورود میهمانان ابطال نماید. درخواست ابطال تا مدت تعیین شده مشمول هیچ گونه جریمه نبوده. -درخواست ابطال رزرو در کمتر از 48 ساعت قبل از ورود میهمانان به هتل بر اساس تاریخ رزرو توسط آژانس مشمول 80% جریمه از کل مبلغ یک شب اتاق های رزرو شده کسر خواهد شد. -درخواست ابطال رزرو بین 3 تا 5 روز قبل از ورود میهمان به هتل بر اساس تاریخ رزرو توسط آژانس مشمول 50% جریمه از کل مبلغ یک شب اتاق های رزرو شده کسر خواهد شد. -درخواست ابطال رزرو بین 6 تا 10 روز قبل از ورود میهمان به هتل بر اساس تاریخ رزرو توسط آژانس مشول 25% جریمه از کل مبلغ یک شب اتاق های رزرو شده کسر خواهد شد. -درخواست ابطال رزرو بین 11 تا 14 روز قبل از ورود میهمان به هتل بر اساس تاریخ رزرو توسط آژانس مشمول 15% جریمه از کل مبلغ یک شب اتاق های رزرو شده کسر خواهد شد. -درخواست ابطال رزرو بین 15 تا 19 روز قبل از ورود میهمان به هتل بر اساس تاریخ رزرو توسط آژانس مشمول 10% جریمه از کل مبلغ یک شب اتاق های رزرو شده کسر خواهد شد.