77 باب اتاق معادل 167 تخت ، شروع قیمت برای ورود امشب از شبی 2,300,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/02

اینترنت رایگان محدود- اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی- صبحانه بوفه

تهران- خیابان انقلاب- بین دروازه دولت و خیابان ایرانشهر- نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)- هتل تهران درسا تهران

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 60 باب
3,350,000 ریال
با 6% تخفیف
معادل 200,000 ریال
3,150,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
2,400,000 ریال
با 5% تخفیف
معادل 100,000 ریال
2,300,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 10 باب
4,310,000 ریال
با 7% تخفیف
معادل 260,000 ریال
4,050,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
5,270,000 ریال
با 7% تخفیف
معادل 320,000 ریال
4,950,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
ﺳﻪشنبه
1397/11/02
چهارشنبه
1397/11/03
پنجشنبه
1397/11/04
جمعه
1397/11/05
شنبه
1397/11/06
یکشنبه
1397/11/07
دوشنبه
1397/11/08
ﺳﻪشنبه
1397/11/09
چهارشنبه
1397/11/10
پنجشنبه
1397/11/11
جمعه
1397/11/12
شنبه
1397/11/13
یکشنبه
1397/11/14
دوشنبه
1397/11/15
ﺳﻪشنبه
1397/11/16
چهارشنبه
1397/11/17
پنجشنبه
1397/11/18
جمعه
1397/11/19
شنبه
1397/11/20
یکشنبه
1397/11/21
دوشنبه
1397/11/22
ﺳﻪشنبه
1397/11/23
چهارشنبه
1397/11/24
پنجشنبه
1397/11/25
جمعه
1397/11/26
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
دوتخته
3,350,000 ریال
3,150,000 ریال
3,350,000 ریال
3,150,000 ریال
3,350,000 ریال
3,150,000 ریال
3,350,000 ریال
3,150,000 ریال
3,350,000 ریال
3,150,000 ریال
3,350,000 ریال
3,150,000 ریال
3,350,000 ریال
3,150,000 ریال
3,350,000 ریال
3,150,000 ریال
3,350,000 ریال
3,150,000 ریال
3,350,000 ریال
3,150,000 ریال
3,350,000 ریال
3,150,000 ریال
3,350,000 ریال
3,150,000 ریال
3,350,000 ریال
3,150,000 ریال
3,350,000 ریال
3,150,000 ریال
3,350,000 ریال
3,150,000 ریال
3,350,000 ریال
3,150,000 ریال
3,350,000 ریال
3,150,000 ریال
3,350,000 ریال
3,150,000 ریال
3,350,000 ریال
3,150,000 ریال
3,350,000 ریال
3,150,000 ریال
3,350,000 ریال
3,150,000 ریال
3,350,000 ریال
3,150,000 ریال
3,350,000 ریال
3,150,000 ریال
3,350,000 ریال
3,150,000 ریال
3,350,000 ریال
3,150,000 ریال
3,350,000 ریال
3,150,000 ریال
3,350,000 ریال
3,150,000 ریال
3,350,000 ریال
3,150,000 ریال
3,350,000 ریال
3,150,000 ریال
3,350,000 ریال
3,150,000 ریال
یک تخته
2,400,000 ریال
2,300,000 ریال
2,400,000 ریال
2,300,000 ریال
2,400,000 ریال
2,300,000 ریال
2,400,000 ریال
2,300,000 ریال
2,400,000 ریال
2,300,000 ریال
2,400,000 ریال
2,300,000 ریال
2,400,000 ریال
2,300,000 ریال
2,400,000 ریال
2,300,000 ریال
2,400,000 ریال
2,300,000 ریال
2,400,000 ریال
2,300,000 ریال
2,400,000 ریال
2,300,000 ریال
2,400,000 ریال
2,300,000 ریال
2,400,000 ریال
2,300,000 ریال
2,400,000 ریال
2,300,000 ریال
2,400,000 ریال
2,300,000 ریال
2,400,000 ریال
2,300,000 ریال
2,400,000 ریال
2,300,000 ریال
2,400,000 ریال
2,300,000 ریال
2,400,000 ریال
2,300,000 ریال
2,400,000 ریال
2,300,000 ریال
2,400,000 ریال
2,300,000 ریال
2,400,000 ریال
2,300,000 ریال
2,400,000 ریال
2,300,000 ریال
2,400,000 ریال
2,300,000 ریال
2,400,000 ریال
2,300,000 ریال
2,400,000 ریال
2,300,000 ریال
2,400,000 ریال
2,300,000 ریال
2,400,000 ریال
2,300,000 ریال
2,400,000 ریال
2,300,000 ریال
2,400,000 ریال
2,300,000 ریال
سه تخته
4,310,000 ریال
4,050,000 ریال
4,310,000 ریال
4,050,000 ریال
4,310,000 ریال
4,050,000 ریال
4,310,000 ریال
4,050,000 ریال
4,310,000 ریال
4,050,000 ریال
4,310,000 ریال
4,050,000 ریال
4,310,000 ریال
4,050,000 ریال
4,310,000 ریال
4,050,000 ریال
4,310,000 ریال
4,050,000 ریال
4,310,000 ریال
4,050,000 ریال
4,310,000 ریال
4,050,000 ریال
4,310,000 ریال
4,050,000 ریال
4,310,000 ریال
4,050,000 ریال
4,310,000 ریال
4,050,000 ریال
4,310,000 ریال
4,050,000 ریال
4,310,000 ریال
4,050,000 ریال
4,310,000 ریال
4,050,000 ریال
4,310,000 ریال
4,050,000 ریال
4,310,000 ریال
4,050,000 ریال
4,310,000 ریال
4,050,000 ریال
4,310,000 ریال
4,050,000 ریال
4,310,000 ریال
4,050,000 ریال
4,310,000 ریال
4,050,000 ریال
4,310,000 ریال
4,050,000 ریال
4,310,000 ریال
4,050,000 ریال
4,310,000 ریال
4,050,000 ریال
4,310,000 ریال
4,050,000 ریال
4,310,000 ریال
4,050,000 ریال
4,310,000 ریال
4,050,000 ریال
4,310,000 ریال
4,050,000 ریال
چهار تخته
5,270,000 ریال
4,950,000 ریال
5,270,000 ریال
4,950,000 ریال
5,270,000 ریال
4,950,000 ریال
5,270,000 ریال
4,950,000 ریال
5,270,000 ریال
4,950,000 ریال
5,270,000 ریال
4,950,000 ریال
5,270,000 ریال
4,950,000 ریال
5,270,000 ریال
4,950,000 ریال
5,270,000 ریال
4,950,000 ریال
5,270,000 ریال
4,950,000 ریال
5,270,000 ریال
4,950,000 ریال
5,270,000 ریال
4,950,000 ریال
5,270,000 ریال
4,950,000 ریال
5,270,000 ریال
4,950,000 ریال
5,270,000 ریال
4,950,000 ریال
5,270,000 ریال
4,950,000 ریال
5,270,000 ریال
4,950,000 ریال
5,270,000 ریال
4,950,000 ریال
5,270,000 ریال
4,950,000 ریال
5,270,000 ریال
4,950,000 ریال
5,270,000 ریال
4,950,000 ریال
5,270,000 ریال
4,950,000 ریال
5,270,000 ریال
4,950,000 ریال
5,270,000 ریال
4,950,000 ریال
5,270,000 ریال
4,950,000 ریال
5,270,000 ریال
4,950,000 ریال
5,270,000 ریال
4,950,000 ریال
5,270,000 ریال
4,950,000 ریال
5,270,000 ریال
4,950,000 ریال
5,270,000 ریال
4,950,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی116
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
  • شنبه
  • یک شنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنج شنبه
  • جمعه

پارکینگ در اطراف هتل- خدمات خشکشویی- لابی- اینترنت با سرعت بالا- پارکینیگ در هتل- تهویه مطبوع- صندوق امانات در لابی- کافی شاپ- آسانسور-تاکسی سرویس- رستوران در هتل- روم سرویس 24 ساعته- سالن بدنسازی- صبحانه رایگان

اینترنت با سرعت بالا
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
صبحانه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
روم سرویس 24 ساعته
کافی شاپ
تاکسی سرویس
آسانسور
لابی
پارکینگ در هتل
سالن بدنسازی
صندوق امانات در لابی

امکانات لباسشویی- تلویزیون LCD- چیلر- سرمایش و گرمایش مرکزی- یخچال- اینترنت- میز آرایش- سشوار- میز کار

سشوار
یخچال
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
سرمایش و گرمایش مرکزی
چیلر
میز کار
امکانات لباسشویی
میز آرایش

آب میوه- چای- ژامبون- عدسی- مربا- نسکافه- عسل- نیمرو- پنیر- سوسیس سرخ شده- نان ایرانی- کره- تخم مرغ آب پز- شیر- نان فرانسوی

نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
ژامبون
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
چای
نسکافه
عدسی
پنیر
نان ایرانی
نان فرانسوی

اینترنت رایگان محدود- اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی- صبحانه بوفه

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان محدود
صبحانه
صبحانه بوفه

اگر به دنبال اقامتی مقرون به صرفه در مرکز شهر تهران هستید، هتل تهران درسا یکی از هتل هایی است که می توانید مد نظر داشته باشید. این هتل برای ارائه خدمات بهتر به میهمانان در سال 1391 بازسازی شده و 77 اتاق آن به ظرفیت های گوناگونی نظیر اتاق های یک تا چهار تخته عرضه می شود. رستوران هتل درسا در محیطی آرام و تمیز با منوی متنوع غذایی به خدمت رسانی به مشتریان می پردازد.و برای صرف نوشیدنی های گوارا و دسرهای لذیذ می توانید سری به کافی شاپ هتل تهران درسا بزنید. صبحانه این هتل نیز به صورت رایگان به مهمانان عرضه می شود. خدمات خشک شویی، روم سرویس 24 ساعته و اینترنت پرسرعت از دیگر خدمات این هتل سه ستاره می باشد. اگر با خودروی شخصی به تهران سفر کرده اید و دغدغه پارک خودروی خود را دارید می توانید از پارکینگ هتل تهران درسا استفاده کنید، در غیر این صورت می توانید از خدمات تاکسی سرویس هتل استفاده کنید. موقعیت جغرافیایی این هتل باعث شده است به بازار تهران و کاخ گلستان به راحتی دسترسی داشته باشید. بسیاری از مراکز اداری شهر تهران نیز در نزدیکی این هتل قرار دارند. جاذبه های گردشگری همچون موزه ایران باستان، موزه جواهرات، موزه آبگینه، موزه رضا عباسی و عمارت مسعودیه در فاصله نسبتا نزدیکی تا هتل هستند. سایر جاذبه های گردشگری مانند پارک آب و آتش، بوستان جمشیدیه، موزه سینما و بسیاری دیگر از جاذبه‌های شهر تهران را می توانید در طول اقامت خود در تهران بازدید نمایید.


نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : تهران
نام شهر : تهران
منطقه شهرداری : 6
محدوده شهرداری : خیابان انقلاب
سال ساخت : 1385
سال بازسازی : 1391
تعداد اتاق ها : 77
تعداد تخت ها : 167
تعداد طبقات : 8
ظرفیت پارکینگ : 50
ساعت تحویل اتاق : 08:00
ساعت تخلیه اتاق : 14:00
نوع سرویس اضافه : کاناپه تخت خواب شو
سن بچه رایگان : تا 6 سال تمام
سن کودک نیم بها :

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت : 6
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 17

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه مهرآباد 11/1 کیلومتر معادل 00:33 دقیقه با اتومبیل یا 02:02 پیاده
فاصله تا فرودگاه بین المللی امام خمینی 60/9 کیلومتر معادل 00:57 دقیقه با اتومبیل یا پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 8/1 کیلومتر معادل 00:31 دقیقه با اتومبیل یا 01:22 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 6/1 کیلومتر معادل 00:17 دقیقه با اتومبیل یا 00:58 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 2/5 کیلومتر معادل 00:11 دقیقه با اتومبیل یا 00:15 پیاده
فاصله تا ایستگاه مترو 5/7 کیلومتر معادل 00:21 دقیقه با اتومبیل یا 00:36 پیاده
فاصله تا نمایشگاه بین المللی 14/6 کیلومتر معادل 00:31 دقیقه با اتومبیل یا 02:02 پیاده
فاصله تا حرم و اماکن مذهبی 13/2 کیلومتر معادل 00:34 دقیقه با اتومبیل یا 02:30 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 4/8 کیلومتر معادل 00:11 دقیقه با اتومبیل یا 00:50 پیاده

تا 24 ساعت قبل از ورود میهمان بدون هزینه شارژ اضافی و بعد از آن 1 شب کامل به صورت NO SHOW محاسبه می گردد.