• امتیاز کلی شما به
 • هتل دانش تهران
 • تا کنون
 • 4.5
 • 103
 • 20031
 • بار نمایش

13 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 30 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی ریال اولین تاریخ قابل رزرو

اینترنت رایگان نامحدود- اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی- صبحانه بوفه

تهران- اتوبان تهران کرج- خروجی شهرک علم و فن آوری و پژوهش- بلوار پژوهش- خیابان دانش- داخل پژوهشگاه شیمی و مهندسی ایران- هتل دانش تهران

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
1,700,000 ریال
با 2% تخفیف
معادل 30,000 ریال
1,670,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
1,650,000 ریال
با 2% تخفیف
معادل 20,000 ریال
1,630,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
2,300,000 ریال
با 3% تخفیف
معادل 50,000 ریال
2,250,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
2,900,000 ریال
با 5% تخفیف
معادل 120,000 ریال
2,780,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
پنجشنبه
1397/12/02
جمعه
1397/12/03
شنبه
1397/12/04
یکشنبه
1397/12/05
دوشنبه
1397/12/06
ﺳﻪشنبه
1397/12/07
چهارشنبه
1397/12/08
پنجشنبه
1397/12/09
جمعه
1397/12/10
شنبه
1397/12/11
یکشنبه
1397/12/12
دوشنبه
1397/12/13
ﺳﻪشنبه
1397/12/14
چهارشنبه
1397/12/15
پنجشنبه
1397/12/16
جمعه
1397/12/17
شنبه
1397/12/18
یکشنبه
1397/12/19
دوشنبه
1397/12/20
ﺳﻪشنبه
1397/12/21
چهارشنبه
1397/12/22
پنجشنبه
1397/12/23
جمعه
1397/12/24
شنبه
1397/12/25
یکشنبه
1397/12/26
دوشنبه
1397/12/27
دوتخته
1,700,000 ریال
1,670,000 ریال
1,700,000 ریال
1,670,000 ریال
1,700,000 ریال
1,670,000 ریال
1,700,000 ریال
1,670,000 ریال
1,700,000 ریال
1,670,000 ریال
1,700,000 ریال
1,670,000 ریال
1,700,000 ریال
1,670,000 ریال
1,700,000 ریال
1,670,000 ریال
1,700,000 ریال
1,670,000 ریال
1,700,000 ریال
1,670,000 ریال
1,700,000 ریال
1,670,000 ریال
1,700,000 ریال
1,670,000 ریال
1,700,000 ریال
1,670,000 ریال
1,700,000 ریال
1,670,000 ریال
1,700,000 ریال
1,670,000 ریال
1,700,000 ریال
1,670,000 ریال
1,700,000 ریال
1,670,000 ریال
1,700,000 ریال
1,670,000 ریال
1,700,000 ریال
1,670,000 ریال
1,700,000 ریال
1,670,000 ریال
1,700,000 ریال
1,670,000 ریال
1,700,000 ریال
1,670,000 ریال
1,700,000 ریال
1,670,000 ریال
1,700,000 ریال
1,670,000 ریال
1,700,000 ریال
1,670,000 ریال
1,700,000 ریال
1,670,000 ریال
1,700,000 ریال
1,670,000 ریال
1,700,000 ریال
1,670,000 ریال
1,700,000 ریال
1,670,000 ریال
1,700,000 ریال
1,670,000 ریال
یک تخته
1,650,000 ریال
1,630,000 ریال
1,650,000 ریال
1,630,000 ریال
1,650,000 ریال
1,630,000 ریال
1,650,000 ریال
1,630,000 ریال
1,650,000 ریال
1,630,000 ریال
1,650,000 ریال
1,630,000 ریال
1,650,000 ریال
1,630,000 ریال
1,650,000 ریال
1,630,000 ریال
1,650,000 ریال
1,630,000 ریال
1,650,000 ریال
1,630,000 ریال
1,650,000 ریال
1,630,000 ریال
1,650,000 ریال
1,630,000 ریال
1,650,000 ریال
1,630,000 ریال
1,650,000 ریال
1,630,000 ریال
1,650,000 ریال
1,630,000 ریال
1,650,000 ریال
1,630,000 ریال
1,650,000 ریال
1,630,000 ریال
1,650,000 ریال
1,630,000 ریال
1,650,000 ریال
1,630,000 ریال
1,650,000 ریال
1,630,000 ریال
1,650,000 ریال
1,630,000 ریال
1,650,000 ریال
1,630,000 ریال
1,650,000 ریال
1,630,000 ریال
1,650,000 ریال
1,630,000 ریال
1,650,000 ریال
1,630,000 ریال
1,650,000 ریال
1,630,000 ریال
1,650,000 ریال
1,630,000 ریال
1,650,000 ریال
1,630,000 ریال
1,650,000 ریال
1,630,000 ریال
1,650,000 ریال
1,630,000 ریال
سه تخته
2,300,000 ریال
2,250,000 ریال
2,300,000 ریال
2,250,000 ریال
2,300,000 ریال
2,250,000 ریال
2,300,000 ریال
2,250,000 ریال
2,300,000 ریال
2,250,000 ریال
2,300,000 ریال
2,250,000 ریال
2,300,000 ریال
2,250,000 ریال
2,300,000 ریال
2,250,000 ریال
2,300,000 ریال
2,250,000 ریال
2,300,000 ریال
2,250,000 ریال
2,300,000 ریال
2,250,000 ریال
2,300,000 ریال
2,250,000 ریال
2,300,000 ریال
2,250,000 ریال
2,300,000 ریال
2,250,000 ریال
2,300,000 ریال
2,250,000 ریال
2,300,000 ریال
2,250,000 ریال
2,300,000 ریال
2,250,000 ریال
2,300,000 ریال
2,250,000 ریال
2,300,000 ریال
2,250,000 ریال
2,300,000 ریال
2,250,000 ریال
2,300,000 ریال
2,250,000 ریال
2,300,000 ریال
2,250,000 ریال
2,300,000 ریال
2,250,000 ریال
2,300,000 ریال
2,250,000 ریال
2,300,000 ریال
2,250,000 ریال
2,300,000 ریال
2,250,000 ریال
2,300,000 ریال
2,250,000 ریال
2,300,000 ریال
2,250,000 ریال
2,300,000 ریال
2,250,000 ریال
2,300,000 ریال
2,250,000 ریال
چهار تخته
2,900,000 ریال
2,780,000 ریال
2,900,000 ریال
2,780,000 ریال
2,900,000 ریال
2,780,000 ریال
2,900,000 ریال
2,780,000 ریال
2,900,000 ریال
2,780,000 ریال
2,900,000 ریال
2,780,000 ریال
2,900,000 ریال
2,780,000 ریال
2,900,000 ریال
2,780,000 ریال
2,900,000 ریال
2,780,000 ریال
2,900,000 ریال
2,780,000 ریال
2,900,000 ریال
2,780,000 ریال
2,900,000 ریال
2,780,000 ریال
2,900,000 ریال
2,780,000 ریال
2,900,000 ریال
2,780,000 ریال
2,900,000 ریال
2,780,000 ریال
2,900,000 ریال
2,780,000 ریال
2,900,000 ریال
2,780,000 ریال
2,900,000 ریال
2,780,000 ریال
2,900,000 ریال
2,780,000 ریال
2,900,000 ریال
2,780,000 ریال
2,900,000 ریال
2,780,000 ریال
2,900,000 ریال
2,780,000 ریال
2,900,000 ریال
2,780,000 ریال
2,900,000 ریال
2,780,000 ریال
2,900,000 ریال
2,780,000 ریال
2,900,000 ریال
2,780,000 ریال
2,900,000 ریال
2,780,000 ریال
2,900,000 ریال
2,780,000 ریال
2,900,000 ریال
2,780,000 ریال
2,900,000 ریال
2,780,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

اتاق جلسات- اجاره اتومبیل- اینترنت با سرعت بالا- پارکینگ در هتل- پارکینگ در اطراف هتل- تاکسی سرویس- ترانسفر از فرودگاه به هتل- ترانسفر از هتل به فرودگاه- تهویه مطبوع- خدمات پزشکی- خدمات خشکشویی- خودپرداز بانک- رستوران در هتل - رستوران فست فود- روم سرویس 24ساعته- زمین تنیس- زمین فوتبال- زمین والیبال- سالن بدنسازی- سالن همایش- صبحانه رایگان- لابی- صرافی- صندوق امانات در لابی

اینترنت با سرعت بالا
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
خود پرداز بانک
ترانسفر از فرودگاه به هتل
صبحانه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
روم سرویس 24 ساعته
زمین تنیس
سالن همایش
خدمات پزشکی
تاکسی سرویس
اتاق جلسات
لابی
اجاره اتومبیل
رستوران فست فود
پارکینگ در هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
سالن بدنسازی
صندوق امانات در لابی
زمین فوتبال
زمین والیبال
صرافی

امکانات لباسشویی- دوش- سرویس فرنگی- اینترنت WIFI- فن کویل- یخچال- اتو- سرمایش و گرمایش مرکزی- اسپیلت- تلویزیون LCD- حمام- سرویس ایرانی- مینی بار

سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
یخچال
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
فن کویل
اسپیلت
سرمایش و گرمایش مرکزی
حمام
دوش
امکانات لباسشویی
مینی بار
اتو

آبمیوه- چای- عسل- نان ایرانی- کره- پنیر- مربا- املت گوجه فرنگی- تخم مرغ آب پز- نیمرو

املت گوجه فرنگی
نیمرو
تخم مرغ آب پز
عسل
کره
مربا
آب میوه
چای
پنیر
نان ایرانی

اینترنت رایگان نامحدود- اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی- صبحانه بوفه

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان نا محدود
صبحانه بوفه

در غرب پایتخت و در محدوده مجموعه های ورزشی بزرگ آن از جمله مجموعه ورزشی آزادی، هتل دو ستاره دانش تهران خدمات مورد قبولی را به مهمانان خود ارائه می دهد. نزدیکی به مجموعه های ورزشی، همینطور فرودگاه مهرآباد، داشتن امکاناتی نظیر سالن والیبال، سالن بدنسازی، زمین فوتبال و تنیس، هتل دانش را برای تیم های ورزشی که به پایتخت سفر می کنند، جذاب می کند. این هتل از نظر داشتن امکانات ورزشی در تهران یکی از بهترین هاست. برای صرف فست فود و یا غذاهای ایرانی می توانید به دو رستوران هتل دانش مراجعه کنید. صبحانه رایگان، اینترنت پرسرعت، خدمات صرافی و خدمات پزشکی از جمله امکانات قابل ذکر هتل دانش است. این هتل که در سال 94 بازسازی شده، متعلق به پژوهشگاه شیمی است و سالن های متفاوت آن امکان برگزاری مراسم و همایش ها را تا ظرفیت 400 نفر فراهم آورده است. پارکینگ هتل با ظرفیت 50 خودرو این هتل را به یکی از هتل های مناسب برای افرادی تبدیل می کند که با خودروی شخصی به سفر می روند. ایستگاه مترو وردآورد نزدیک هتل است، بنابراین کارتان برای رسیدن به مراکز اصلی تهران آسان خواهد بود. در صورتی که نخواهید از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید می توانید از خدمات ترانسفر از هتل به فرودگاه و بالعکس، خدمات تاکسی سرویس و یا خدمات اجاره خودرو استفاده کنید.


نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : تهران
نام شهر : تهران
منطقه شهرداری : 22
محدوده شهرداری : اتوبان تهران کرج
سال ساخت : 1385
سال بازسازی : 1385
تعداد اتاق ها : 13
تعداد تخت ها : 30
تعداد طبقات : 2
ظرفیت پارکینگ : 50
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : تشک روی زمین به صورت کف خواب
سن بچه رایگان : تا 5 سال تمام
سن کودک نیم بها : 5 تا 10 سال

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : ندارد
درصد نیم شارژ ورود و خروج : %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت :
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت :

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه مهرآباد 22/5 کیلومتر معادل 00:25 دقیقه با اتومبیل یا 05:15 پیاده
فاصله تا فرودگاه بین المللی امام خمینی 62/2 کیلومتر معادل 01:00 دقیقه با اتومبیل یا پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 37/1 کیلومتر معادل 00:40 دقیقه با اتومبیل یا 05:50 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 32/6 کیلومتر معادل 00:35 دقیقه با اتومبیل یا 05:15 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 21/1 کیلومتر معادل 00:15 دقیقه با اتومبیل یا 01:30 پیاده
فاصله تا ایستگاه مترو 1/7 کیلومتر معادل 00:05 دقیقه با اتومبیل یا 00:20 پیاده
فاصله تا نمایشگاه بین المللی 28/6 کیلومتر معادل 00:45 دقیقه با اتومبیل یا 06:30 پیاده
فاصله تا حرم و اماکن مذهبی 31/9 کیلومتر معادل 00:45 دقیقه با اتومبیل یا 07:45 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 12/9 کیلومتر معادل 00:20 دقیقه با اتومبیل یا 03:50 پیاده

رزروهای انجام شده در صورت کنسلی تا 72 ساعت قبل از ورود مهمان بدون جریمه می باشد. رزروهای انجام شده در صورت کنسلی از 48 ساعت قبل از ورود مهمان مشمول جریمه 50 درصد هزینه یک شب اقامت می باشد. رزروهای انجام شده در صورت کنسلی از 24 ساعت قبل از ورود مهمان یک شب کامل شارژ خواهد شد.

کاربر محترم : نظرات و تجربیات شما در خصوص هتل دانش تهران به سایر کاربران در انتخاب های خود کمک می کند.
 • امتیاز کلی شما به
 • هتل دانش تهران
 • تا کنون
 • 4.5
لایک شما به هتل دانش تهران   103

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل صبحانه می دهد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا هتل خاص و جالبی است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا تمام اتاق های هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن در این هتل وجود دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم

 • امتیاز به سرویس دهی هتل
 • تا کنون
 • امتیاز به موقعیت هتل
 • تا کنون
 • امتیاز به کیفیت اقامت
 • تا کنون

نام عکس آپلود عکس