27 باب اتاق معادل 93 تخت ، شروع قیمت برای ورود امشب از شبی 1,290,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/02

صبحانه بوفه- اینترنت در اتاق و لابی - اینترنت محدود

چهارمحال و بختیاری- شهر کرد- خیابان دوازده محرم شمالی

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
1,320,000 ریال
با 3% تخفیف
معادل 30,000 ریال
1,290,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 14 باب
1,920,000 ریال
با 7% تخفیف
معادل 130,000 ریال
1,790,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 6 باب
2,700,000 ریال
با 5% تخفیف
معادل 110,000 ریال
2,590,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
3,310,000 ریال
با 7% تخفیف
معادل 220,000 ریال
3,090,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 5 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
3,910,000 ریال
با 9% تخفیف
معادل 320,000 ریال
3,590,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
ﺳﻪشنبه
1397/11/02
چهارشنبه
1397/11/03
پنجشنبه
1397/11/04
جمعه
1397/11/05
شنبه
1397/11/06
یکشنبه
1397/11/07
دوشنبه
1397/11/08
ﺳﻪشنبه
1397/11/09
چهارشنبه
1397/11/10
پنجشنبه
1397/11/11
جمعه
1397/11/12
شنبه
1397/11/13
یکشنبه
1397/11/14
دوشنبه
1397/11/15
ﺳﻪشنبه
1397/11/16
چهارشنبه
1397/11/17
پنجشنبه
1397/11/18
جمعه
1397/11/19
شنبه
1397/11/20
یکشنبه
1397/11/21
دوشنبه
1397/11/22
ﺳﻪشنبه
1397/11/23
چهارشنبه
1397/11/24
پنجشنبه
1397/11/25
جمعه
1397/11/26
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
یک تخته
1,320,000 ریال
1,290,000 ریال
1,320,000 ریال
1,290,000 ریال
1,320,000 ریال
1,290,000 ریال
1,320,000 ریال
1,290,000 ریال
1,320,000 ریال
1,290,000 ریال
1,320,000 ریال
1,290,000 ریال
1,320,000 ریال
1,290,000 ریال
1,320,000 ریال
1,290,000 ریال
1,320,000 ریال
1,290,000 ریال
1,320,000 ریال
1,290,000 ریال
1,320,000 ریال
1,290,000 ریال
1,320,000 ریال
1,290,000 ریال
1,320,000 ریال
1,290,000 ریال
1,320,000 ریال
1,290,000 ریال
1,320,000 ریال
1,290,000 ریال
1,320,000 ریال
1,290,000 ریال
1,320,000 ریال
1,290,000 ریال
1,320,000 ریال
1,290,000 ریال
1,320,000 ریال
1,290,000 ریال
1,320,000 ریال
1,290,000 ریال
1,320,000 ریال
1,290,000 ریال
1,320,000 ریال
1,290,000 ریال
1,320,000 ریال
1,290,000 ریال
1,320,000 ریال
1,290,000 ریال
1,320,000 ریال
1,290,000 ریال
1,320,000 ریال
1,290,000 ریال
1,320,000 ریال
1,290,000 ریال
1,320,000 ریال
1,290,000 ریال
1,320,000 ریال
1,290,000 ریال
دوتخته
1,920,000 ریال
1,790,000 ریال
1,920,000 ریال
1,790,000 ریال
1,920,000 ریال
1,790,000 ریال
1,920,000 ریال
1,790,000 ریال
1,920,000 ریال
1,790,000 ریال
1,920,000 ریال
1,790,000 ریال
1,920,000 ریال
1,790,000 ریال
1,920,000 ریال
1,790,000 ریال
1,920,000 ریال
1,790,000 ریال
1,920,000 ریال
1,790,000 ریال
1,920,000 ریال
1,790,000 ریال
1,920,000 ریال
1,790,000 ریال
1,920,000 ریال
1,790,000 ریال
1,920,000 ریال
1,790,000 ریال
1,920,000 ریال
1,790,000 ریال
1,920,000 ریال
1,790,000 ریال
1,920,000 ریال
1,790,000 ریال
1,920,000 ریال
1,790,000 ریال
1,920,000 ریال
1,790,000 ریال
1,920,000 ریال
1,790,000 ریال
1,920,000 ریال
1,790,000 ریال
1,920,000 ریال
1,790,000 ریال
1,920,000 ریال
1,790,000 ریال
1,920,000 ریال
1,790,000 ریال
1,920,000 ریال
1,790,000 ریال
1,920,000 ریال
1,790,000 ریال
1,920,000 ریال
1,790,000 ریال
1,920,000 ریال
1,790,000 ریال
1,920,000 ریال
1,790,000 ریال
سوئیت سه نفره
2,700,000 ریال
2,590,000 ریال
2,700,000 ریال
2,590,000 ریال
2,700,000 ریال
2,590,000 ریال
2,700,000 ریال
2,590,000 ریال
2,700,000 ریال
2,590,000 ریال
2,700,000 ریال
2,590,000 ریال
2,700,000 ریال
2,590,000 ریال
2,700,000 ریال
2,590,000 ریال
2,700,000 ریال
2,590,000 ریال
2,700,000 ریال
2,590,000 ریال
2,700,000 ریال
2,590,000 ریال
2,700,000 ریال
2,590,000 ریال
2,700,000 ریال
2,590,000 ریال
2,700,000 ریال
2,590,000 ریال
2,700,000 ریال
2,590,000 ریال
2,700,000 ریال
2,590,000 ریال
2,700,000 ریال
2,590,000 ریال
2,700,000 ریال
2,590,000 ریال
2,700,000 ریال
2,590,000 ریال
2,700,000 ریال
2,590,000 ریال
2,700,000 ریال
2,590,000 ریال
2,700,000 ریال
2,590,000 ریال
2,700,000 ریال
2,590,000 ریال
2,700,000 ریال
2,590,000 ریال
2,700,000 ریال
2,590,000 ریال
2,700,000 ریال
2,590,000 ریال
2,700,000 ریال
2,590,000 ریال
2,700,000 ریال
2,590,000 ریال
2,700,000 ریال
2,590,000 ریال
سوئیت چهار نفره
3,310,000 ریال
3,090,000 ریال
3,310,000 ریال
3,090,000 ریال
3,310,000 ریال
3,090,000 ریال
3,310,000 ریال
3,090,000 ریال
3,310,000 ریال
3,090,000 ریال
3,310,000 ریال
3,090,000 ریال
3,310,000 ریال
3,090,000 ریال
3,310,000 ریال
3,090,000 ریال
3,310,000 ریال
3,090,000 ریال
3,310,000 ریال
3,090,000 ریال
3,310,000 ریال
3,090,000 ریال
3,310,000 ریال
3,090,000 ریال
3,310,000 ریال
3,090,000 ریال
3,310,000 ریال
3,090,000 ریال
3,310,000 ریال
3,090,000 ریال
3,310,000 ریال
3,090,000 ریال
3,310,000 ریال
3,090,000 ریال
3,310,000 ریال
3,090,000 ریال
3,310,000 ریال
3,090,000 ریال
3,310,000 ریال
3,090,000 ریال
3,310,000 ریال
3,090,000 ریال
3,310,000 ریال
3,090,000 ریال
3,310,000 ریال
3,090,000 ریال
3,310,000 ریال
3,090,000 ریال
3,310,000 ریال
3,090,000 ریال
3,310,000 ریال
3,090,000 ریال
3,310,000 ریال
3,090,000 ریال
3,310,000 ریال
3,090,000 ریال
3,310,000 ریال
3,090,000 ریال
سوئیت پنج تخته
3,910,000 ریال
3,590,000 ریال
3,910,000 ریال
3,590,000 ریال
3,910,000 ریال
3,590,000 ریال
3,910,000 ریال
3,590,000 ریال
3,910,000 ریال
3,590,000 ریال
3,910,000 ریال
3,590,000 ریال
3,910,000 ریال
3,590,000 ریال
3,910,000 ریال
3,590,000 ریال
3,910,000 ریال
3,590,000 ریال
3,910,000 ریال
3,590,000 ریال
3,910,000 ریال
3,590,000 ریال
3,910,000 ریال
3,590,000 ریال
3,910,000 ریال
3,590,000 ریال
3,910,000 ریال
3,590,000 ریال
3,910,000 ریال
3,590,000 ریال
3,910,000 ریال
3,590,000 ریال
3,910,000 ریال
3,590,000 ریال
3,910,000 ریال
3,590,000 ریال
3,910,000 ریال
3,590,000 ریال
3,910,000 ریال
3,590,000 ریال
3,910,000 ریال
3,590,000 ریال
3,910,000 ریال
3,590,000 ریال
3,910,000 ریال
3,590,000 ریال
3,910,000 ریال
3,590,000 ریال
3,910,000 ریال
3,590,000 ریال
3,910,000 ریال
3,590,000 ریال
3,910,000 ریال
3,590,000 ریال
3,910,000 ریال
3,590,000 ریال
3,910,000 ریال
3,590,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی116
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
  • شنبه
  • یک شنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنج شنبه
  • جمعه

روم سرویس از ساعت 8صبح تا 22 - محل نگهداری لوازم مهمان - خدمات خشکشویی - سالن همایش - لابی - اینترنت با سرعت بالا - پارکینگ در هتل - آسانسور - سالن جشن و مراسم و عروسی

اینترنت با سرعت بالا
خدمات خشکشویی
سالن همایش
آسانسور
لابی
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ در هتل

دوش - سرویس فرنگی - سشوار - شوفاز - یخچال - حمام - سرویس ایرانی - صندوق امانات - مینی بار - تلویزیون LCD - اینترنت WIFI

سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
صندوق امانات
سشوار
یخچال
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
شوفاژ
حمام
دوش
مینی بار

چای - عسل - نیمرو - پنیر - سوسیس سرخ شده - کره - املت گوجه فرنگی - تخم مرغ آب پز -

املت گوجه فرنگی
نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
عسل
کره
چای
پنیر
نان ایرانی

صبحانه بوفه- اینترنت در اتاق و لابی - اینترنت محدود

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان محدود
صبحانه بوفه

هتل آپارتمان دامون شهرکرد، هتل آپارتمانی سه ستاره با امکانات رفاهی کامل است که در مرکز شهر واقع شده است. این هتل آپارتمان نوساز که در سال1390راه اندازی شده برای ارائه خدمات بهتر در سال 1393 مورد بازسازی قرار گرفته است. 27 واحد اقامتی این هتل که در ظرفیت های متنوعی نظیر اتاق های یک و دو تخته و سوئیت های یک تا پنج تخته به مهمانان ارائه می شوند که فضای دلنشین و تمیزی دارند. امکانات پخت و پز برای آن دسته از مهمانانی که می خواهند زمان گشت های خود را آزادانه تنظیم کنند در سوئیت ها فراهم است. رستوران هتل دامون نیز با غذاهای لذیذ، پذیرای میهمانان گرامی است. این هتل از معدود هتل های منطقه است که با خیالی راحت می توانید در آن همایش های خود را به بهترین نحو برگذار کنید. روم سرویس و اینترنت پرسرعت از دیگر امکانات این هتل آپارتمان سه ستاره می باشد. اگر با خودروی شخصی به سفر می روید می توانید از پارکینگ هتل استفاده کنید. موقعیت جغرافیایی هتل از لحاظ دسترسی مناسب است و نگرانی در مورد رفت و آمد خود نخواهید داشت. با اقامت در هتل دامون شهرکرد، از انتخاب خود پشیمان نخواهید شد. 


نوع اقامتگاه : هتل آپارتمان
نام استان : چهارمحال و بختیاری
نام شهر : شهرکرد
منطقه شهرداری : 2
محدوده شهرداری : خیابان 12 محرم
سال ساخت : 1390
سال بازسازی : 1393
تعداد اتاق ها : 27
تعداد تخت ها : 93
تعداد طبقات : 4
ظرفیت پارکینگ : 7
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 14:00
نوع سرویس اضافه : تخت استاندارد
سن بچه رایگان : تا 2 سال تمام
سن کودک نیم بها : 3 تا 8 سال

ممنوعیت سیگار داخل هتل -ممنوعیت ورود حیوانات خانگی - ممنوعیت استفاده از اجاق گاز در اتاق

ندارد

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت : 6
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 20

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 6 کیلومتر معادل 00:13 دقیقه با اتومبیل یا 00:45 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 3 کیلومتر معادل 00:09 دقیقه با اتومبیل یا 00:38 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 1 کیلومتر معادل 00:03 دقیقه با اتومبیل یا 00:11 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 1 کیلومتر معادل 00:03 دقیقه با اتومبیل یا 00:11 پیاده

10 روز قبل بدون خسارت - تا 5 روز قبل از ورود 10 % هزینه یک شب اقامت - تا3 روز قبل از ورود 20 % هزینه یک شب - 48 ساعت قبل از ورود 30 % - 24 ساعت قبل از ورود کل هزینه