56 باب اتاق معادل 200 تخت ، شروع قیمت برای ورود امشب از شبی 2,100,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/02

اینترنت دراتاق- اینترنت درلابی- صبحانه- پارکینگ

اردبیل- سرعین- خیابان معلم شرقی- هتل بوستان سرعین

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
3,000,000 ریال
با 30% تخفیف
معادل 900,000 ریال
2,100,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
4,500,000 ریال
با 14% تخفیف
معادل 610,000 ریال
3,890,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 3 باب
5,000,000 ریال
با 31% تخفیف
معادل 1,550,000 ریال
3,450,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
5,500,000 ریال
با 30% تخفیف
معادل 1,650,000 ریال
3,850,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 5 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
6,500,000 ریال
با 33% تخفیف
معادل 2,110,000 ریال
4,390,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 6 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
7,500,000 ریال
با 35% تخفیف
معادل 2,610,000 ریال
4,890,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
ﺳﻪشنبه
1397/11/02
چهارشنبه
1397/11/03
پنجشنبه
1397/11/04
جمعه
1397/11/05
شنبه
1397/11/06
یکشنبه
1397/11/07
دوشنبه
1397/11/08
ﺳﻪشنبه
1397/11/09
چهارشنبه
1397/11/10
پنجشنبه
1397/11/11
جمعه
1397/11/12
شنبه
1397/11/13
یکشنبه
1397/11/14
دوشنبه
1397/11/15
ﺳﻪشنبه
1397/11/16
چهارشنبه
1397/11/17
پنجشنبه
1397/11/18
جمعه
1397/11/19
شنبه
1397/11/20
یکشنبه
1397/11/21
دوشنبه
1397/11/22
ﺳﻪشنبه
1397/11/23
چهارشنبه
1397/11/24
پنجشنبه
1397/11/25
جمعه
1397/11/26
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
دوتخته
3,000,000 ریال
2,100,000 ریال
3,000,000 ریال
2,100,000 ریال
3,000,000 ریال
2,100,000 ریال
3,000,000 ریال
2,100,000 ریال
3,000,000 ریال
2,100,000 ریال
3,000,000 ریال
2,100,000 ریال
3,000,000 ریال
2,100,000 ریال
3,000,000 ریال
2,100,000 ریال
3,000,000 ریال
2,100,000 ریال
3,000,000 ریال
2,100,000 ریال
3,000,000 ریال
2,100,000 ریال
3,000,000 ریال
2,100,000 ریال
3,000,000 ریال
2,100,000 ریال
3,000,000 ریال
2,100,000 ریال
3,000,000 ریال
2,100,000 ریال
3,000,000 ریال
2,100,000 ریال
3,000,000 ریال
2,100,000 ریال
3,000,000 ریال
2,100,000 ریال
3,000,000 ریال
2,100,000 ریال
3,000,000 ریال
2,100,000 ریال
3,000,000 ریال
2,100,000 ریال
3,000,000 ریال
2,100,000 ریال
3,000,000 ریال
2,100,000 ریال
3,000,000 ریال
2,100,000 ریال
3,000,000 ریال
2,100,000 ریال
3,000,000 ریال
2,100,000 ریال
3,000,000 ریال
2,100,000 ریال
3,000,000 ریال
2,100,000 ریال
3,000,000 ریال
2,100,000 ریال
سه تخته
4,500,000 ریال
3,890,000 ریال
4,500,000 ریال
3,890,000 ریال
4,500,000 ریال
3,890,000 ریال
4,500,000 ریال
3,890,000 ریال
4,500,000 ریال
3,890,000 ریال
4,500,000 ریال
3,890,000 ریال
4,500,000 ریال
3,890,000 ریال
4,500,000 ریال
3,890,000 ریال
4,500,000 ریال
3,890,000 ریال
4,500,000 ریال
3,890,000 ریال
4,500,000 ریال
3,890,000 ریال
4,500,000 ریال
3,890,000 ریال
4,500,000 ریال
3,890,000 ریال
4,500,000 ریال
3,890,000 ریال
4,500,000 ریال
3,890,000 ریال
4,500,000 ریال
3,890,000 ریال
4,500,000 ریال
3,890,000 ریال
4,500,000 ریال
3,890,000 ریال
4,500,000 ریال
3,890,000 ریال
4,500,000 ریال
3,890,000 ریال
4,500,000 ریال
3,890,000 ریال
4,500,000 ریال
3,890,000 ریال
4,500,000 ریال
3,890,000 ریال
4,500,000 ریال
3,890,000 ریال
4,500,000 ریال
3,890,000 ریال
4,500,000 ریال
3,890,000 ریال
4,500,000 ریال
3,890,000 ریال
4,500,000 ریال
3,890,000 ریال
4,500,000 ریال
3,890,000 ریال
چهار تخته
5,000,000 ریال
3,450,000 ریال
5,000,000 ریال
3,450,000 ریال
5,000,000 ریال
3,450,000 ریال
5,000,000 ریال
3,450,000 ریال
5,000,000 ریال
3,450,000 ریال
5,000,000 ریال
3,450,000 ریال
5,000,000 ریال
3,450,000 ریال
5,000,000 ریال
3,450,000 ریال
5,000,000 ریال
3,450,000 ریال
5,000,000 ریال
3,450,000 ریال
5,000,000 ریال
3,450,000 ریال
5,000,000 ریال
3,450,000 ریال
5,000,000 ریال
3,450,000 ریال
5,000,000 ریال
3,450,000 ریال
5,000,000 ریال
3,450,000 ریال
5,000,000 ریال
3,450,000 ریال
5,000,000 ریال
3,450,000 ریال
5,000,000 ریال
3,450,000 ریال
5,000,000 ریال
3,450,000 ریال
5,000,000 ریال
3,450,000 ریال
5,000,000 ریال
3,450,000 ریال
5,000,000 ریال
3,450,000 ریال
5,000,000 ریال
3,450,000 ریال
5,000,000 ریال
3,450,000 ریال
5,000,000 ریال
3,450,000 ریال
5,000,000 ریال
3,450,000 ریال
5,000,000 ریال
3,450,000 ریال
5,000,000 ریال
3,450,000 ریال
5,000,000 ریال
3,450,000 ریال
سوئیت یک خوابه چهار نفره
5,500,000 ریال
3,850,000 ریال
5,500,000 ریال
3,850,000 ریال
5,500,000 ریال
3,850,000 ریال
5,500,000 ریال
3,850,000 ریال
5,500,000 ریال
3,850,000 ریال
5,500,000 ریال
3,850,000 ریال
5,500,000 ریال
3,850,000 ریال
5,500,000 ریال
3,850,000 ریال
5,500,000 ریال
3,850,000 ریال
5,500,000 ریال
3,850,000 ریال
5,500,000 ریال
3,850,000 ریال
5,500,000 ریال
3,850,000 ریال
5,500,000 ریال
3,850,000 ریال
5,500,000 ریال
3,850,000 ریال
5,500,000 ریال
3,850,000 ریال
5,500,000 ریال
3,850,000 ریال
5,500,000 ریال
3,850,000 ریال
5,500,000 ریال
3,850,000 ریال
5,500,000 ریال
3,850,000 ریال
5,500,000 ریال
3,850,000 ریال
5,500,000 ریال
3,850,000 ریال
5,500,000 ریال
3,850,000 ریال
5,500,000 ریال
3,850,000 ریال
5,500,000 ریال
3,850,000 ریال
5,500,000 ریال
3,850,000 ریال
5,500,000 ریال
3,850,000 ریال
5,500,000 ریال
3,850,000 ریال
5,500,000 ریال
3,850,000 ریال
5,500,000 ریال
3,850,000 ریال
سوئیت یک خوابه پنج نفره
6,500,000 ریال
4,390,000 ریال
6,500,000 ریال
4,390,000 ریال
6,500,000 ریال
4,390,000 ریال
6,500,000 ریال
4,390,000 ریال
6,500,000 ریال
4,390,000 ریال
6,500,000 ریال
4,390,000 ریال
6,500,000 ریال
4,390,000 ریال
6,500,000 ریال
4,390,000 ریال
6,500,000 ریال
4,390,000 ریال
6,500,000 ریال
4,390,000 ریال
6,500,000 ریال
4,390,000 ریال
6,500,000 ریال
4,390,000 ریال
6,500,000 ریال
4,390,000 ریال
6,500,000 ریال
4,390,000 ریال
6,500,000 ریال
4,390,000 ریال
6,500,000 ریال
4,390,000 ریال
6,500,000 ریال
4,390,000 ریال
6,500,000 ریال
4,390,000 ریال
6,500,000 ریال
4,390,000 ریال
6,500,000 ریال
4,390,000 ریال
6,500,000 ریال
4,390,000 ریال
6,500,000 ریال
4,390,000 ریال
6,500,000 ریال
4,390,000 ریال
6,500,000 ریال
4,390,000 ریال
6,500,000 ریال
4,390,000 ریال
6,500,000 ریال
4,390,000 ریال
6,500,000 ریال
4,390,000 ریال
6,500,000 ریال
4,390,000 ریال
6,500,000 ریال
4,390,000 ریال
سوئیت یک خوابه شش نفره
7,500,000 ریال
4,890,000 ریال
7,500,000 ریال
4,890,000 ریال
7,500,000 ریال
4,890,000 ریال
7,500,000 ریال
4,890,000 ریال
7,500,000 ریال
4,890,000 ریال
7,500,000 ریال
4,890,000 ریال
7,500,000 ریال
4,890,000 ریال
7,500,000 ریال
4,890,000 ریال
7,500,000 ریال
4,890,000 ریال
7,500,000 ریال
4,890,000 ریال
7,500,000 ریال
4,890,000 ریال
7,500,000 ریال
4,890,000 ریال
7,500,000 ریال
4,890,000 ریال
7,500,000 ریال
4,890,000 ریال
7,500,000 ریال
4,890,000 ریال
7,500,000 ریال
4,890,000 ریال
7,500,000 ریال
4,890,000 ریال
7,500,000 ریال
4,890,000 ریال
7,500,000 ریال
4,890,000 ریال
7,500,000 ریال
4,890,000 ریال
7,500,000 ریال
4,890,000 ریال
7,500,000 ریال
4,890,000 ریال
7,500,000 ریال
4,890,000 ریال
7,500,000 ریال
4,890,000 ریال
7,500,000 ریال
4,890,000 ریال
7,500,000 ریال
4,890,000 ریال
7,500,000 ریال
4,890,000 ریال
7,500,000 ریال
4,890,000 ریال
7,500,000 ریال
4,890,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی116
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
  • شنبه
  • یک شنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنج شنبه
  • جمعه

اتاق های جکوزی دار- امکانات بازی کودکان- ترانسفرازهتل به فرودگاه- خدمات خشکشویی- صرافی-اینترنت درلابی-خودپردازبانک- سونابخار- صندوق امانات درلابی- کافی شاپ- روم سرویس 24ساعته- غرفه صنایع دستی- کافی نت- فوتبال دستی- نمازخانه- کتابخانه- رستوران- رستوران سنتی- اتاق جلسات- آسانسور

اینترنت با سرعت بالا
خدمات خشکشویی
خود پرداز بانک
صبحانه رایگان
رستوران در هتل
روم سرویس 24 ساعته
کافی شاپ
کتابخانه
سونا بخار
اتاق جلسات
آسانسور
لابی
رستوران سنتی
اتاق های جکوزی دار
ترانسفر از هتل به فرودگاه
کافی نت
فوتبال دستی
غرفه صنایع دستی
صندوق امانات در لابی
صرافی
امکانات بازی کودکان
نمازخانه

امکانات لباسشویی- حمام- دوش- وان- سرویس ایرانی- سرویس فرنگی- میزآرایش- اینترنت- آشپزخانه- جکوزی- روزنامه رایگان- سشوار- یخچال- اتو- شوفاژ- صندوق امانات- مینی بار- تلویزیونLCD

سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
وان در حمام برخی اتاق ها
صندوق امانات
سشوار
یخچال
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
شوفاژ
حمام
جکوزی
دوش
آشپزخانه در سوئیت
امکانات لباسشویی
روزنامه رایگان
مینی بار
اتو
میز آرایش

آبمیوه- آبمیوه طبیعی- چای- سرشیر- عسل- نان ایرانی- کره- خامه- لوبیا- پنیر- شیر- مربا

عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
آب میوه طبیعی
چای
لوبیا
سرشیر
خامه
پنیر
نان ایرانی

اینترنت دراتاق- اینترنت درلابی- صبحانه- پارکینگ

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
صبحانه

هتل بوستان سرعین از هتل های خوب چهار ستاره این شهر است که با هشت طبقه و 56 باب اتاق مورد بهره برداری قرار گرفته است. هتل دارای امکانات رفاهی کامل و عالی، جهت آسایش و راحتی میهمانان گرامی است. هتل بوستان سرعین دارای 200 تخت است. اتاق های دلباز هتل بوستان سرعین در ظرفیت های دو تخته، سه تخته و چهار تخته به مهمانان ارائه می‌شود. فضای این اتاق‌ها بسیار گرم و دلنشین است و با اقامت در آنها احساس آرامش خواهید کرد. رستوران این هتل 4 ستاره با انواع غذاهای متنوع و با کیفیت، انتخاب مناسبی برای صرف غذا است. اگر هوس هر نوع نوشیدنی سرد یا گرم و یا دسرهای لذیذ را داشتید، کافی شاپ هتل بوستان، پذیرای شما است. مراکز آب درمانی و تفریحی و گردشگری در حداقل فاصله از هتل واقع شده اند. سرعین به علت وجود چشمه های آب معدنی و مجتمع های آبدرمانی به عنوان یکی از مقاصد مشهور گردشگری در ایران مطرح شده است، اما کمتر کسی از دیدنی های جذاب دیگر اطراف آن همچون آتشکده آذرفریق، دره گلستان، آبشار ورگه سران، روستای شایق، روستای ورنیاب و دیگر روستاهای خوش آب و هوای آن خبر دارد. علاءالدین به شما پیشنهاد می‌کند از طبیعت زیبای سرعین و روستاهای اطراف آن لذت ببرید و به بازدید از قله سبلان و جاده‌های سبز و دیدنی در نزدیکی شهر سرعین بپردازید. با انتخاب هتل بوستان سرعین، خاطره ای خوش از سفر را با خود به خانه ببرید.


نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : اردبیل
نام شهر : سرعین
منطقه شهرداری : 1
محدوده شهرداری : خیابان معلم شرقی
سال ساخت : 1389
سال بازسازی : 1389
تعداد اتاق ها : 56
تعداد تخت ها : 200
تعداد طبقات : 8
ظرفیت پارکینگ : 120
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : تخت استاندارد
سن بچه رایگان : تا 1 سال تمام
سن کودک نیم بها :

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : ندارد
درصد نیم شارژ ورود و خروج : %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت :
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت :

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 47/2 کیلومتر معادل 00:50 دقیقه با اتومبیل یا 09:37 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 35/1 کیلومتر معادل 00:42 دقیقه با اتومبیل یا 07:08 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 1 کیلومتر معادل 00:06 دقیقه با اتومبیل یا 00:14 پیاده

کنسلی تا 2 روز قبل از ورود میهمان 50%

کنسلی تا 2 روز قبل از ورود میهمان مشمول 50 % هزینه یک شب اتاق های رزرو شده