• امتیاز کلی شما به
 • هتل آپارتمان کوثر رامسر
 • تا کنون
 • 4.5
 • 114
 • 20082
 • بار نمایش

113 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 400 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی 2,590,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/28

صبحانه بوفه- اینترنت دراتاق

مازندران- رامسر- سه راه سادات شهر- هتل کوثر رامسر

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
4,410,000 ریال
با 41% تخفیف
معادل 1,780,000 ریال
2,630,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
4,500,000 ریال
با 38% تخفیف
معادل 1,700,000 ریال
2,800,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 3 باب
4,740,000 ریال
با 37% تخفیف
معادل 1,750,000 ریال
2,990,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
17,100,000 ریال
با 47% تخفیف
معادل 7,910,000 ریال
9,190,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 6 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
13,980,000 ریال
با 43% تخفیف
معادل 5,990,000 ریال
7,990,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 8 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
21,510,000 ریال
با 45% تخفیف
معادل 9,620,000 ریال
11,890,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
پنجشنبه
1397/12/02
جمعه
1397/12/03
شنبه
1397/12/04
یکشنبه
1397/12/05
دوشنبه
1397/12/06
ﺳﻪشنبه
1397/12/07
چهارشنبه
1397/12/08
پنجشنبه
1397/12/09
جمعه
1397/12/10
شنبه
1397/12/11
یکشنبه
1397/12/12
دوشنبه
1397/12/13
ﺳﻪشنبه
1397/12/14
چهارشنبه
1397/12/15
پنجشنبه
1397/12/16
جمعه
1397/12/17
شنبه
1397/12/18
یکشنبه
1397/12/19
دوشنبه
1397/12/20
ﺳﻪشنبه
1397/12/21
چهارشنبه
1397/12/22
پنجشنبه
1397/12/23
جمعه
1397/12/24
شنبه
1397/12/25
یکشنبه
1397/12/26
دوشنبه
1397/12/27
سوئیت دو نفره
4,410,000 ریال
2,630,000 ریال
4,410,000 ریال
2,630,000 ریال
4,410,000 ریال
2,590,000 ریال
4,410,000 ریال
2,590,000 ریال
4,410,000 ریال
2,590,000 ریال
4,410,000 ریال
2,590,000 ریال
4,410,000 ریال
2,590,000 ریال
4,410,000 ریال
2,590,000 ریال
4,410,000 ریال
2,590,000 ریال
4,410,000 ریال
2,590,000 ریال
4,410,000 ریال
2,590,000 ریال
4,410,000 ریال
2,590,000 ریال
4,410,000 ریال
2,590,000 ریال
4,410,000 ریال
2,590,000 ریال
4,410,000 ریال
2,590,000 ریال
4,410,000 ریال
2,590,000 ریال
4,410,000 ریال
2,590,000 ریال
4,410,000 ریال
2,590,000 ریال
4,410,000 ریال
2,590,000 ریال
4,410,000 ریال
2,590,000 ریال
4,410,000 ریال
2,590,000 ریال
4,410,000 ریال
2,590,000 ریال
4,410,000 ریال
2,590,000 ریال
4,410,000 ریال
2,590,000 ریال
4,410,000 ریال
2,590,000 ریال
4,410,000 ریال
2,590,000 ریال
4,560,000 ریال
4,250,000 ریال
4,560,000 ریال
4,250,000 ریال
4,560,000 ریال
4,250,000 ریال
4,560,000 ریال
4,250,000 ریال
سوئیت سه نفره
4,500,000 ریال
2,800,000 ریال
4,500,000 ریال
2,800,000 ریال
4,500,000 ریال
2,800,000 ریال
4,500,000 ریال
2,800,000 ریال
4,500,000 ریال
2,800,000 ریال
4,500,000 ریال
2,800,000 ریال
4,500,000 ریال
2,800,000 ریال
4,500,000 ریال
2,800,000 ریال
4,500,000 ریال
2,800,000 ریال
4,500,000 ریال
2,800,000 ریال
4,500,000 ریال
2,800,000 ریال
4,500,000 ریال
2,800,000 ریال
4,500,000 ریال
2,800,000 ریال
4,500,000 ریال
2,800,000 ریال
4,500,000 ریال
2,800,000 ریال
4,500,000 ریال
2,800,000 ریال
4,500,000 ریال
2,800,000 ریال
4,500,000 ریال
2,800,000 ریال
4,500,000 ریال
2,800,000 ریال
4,500,000 ریال
2,800,000 ریال
4,500,000 ریال
2,800,000 ریال
4,500,000 ریال
2,800,000 ریال
4,500,000 ریال
2,800,000 ریال
4,500,000 ریال
2,800,000 ریال
4,500,000 ریال
2,800,000 ریال
4,500,000 ریال
2,800,000 ریال
5,180,000 ریال
4,990,000 ریال
5,180,000 ریال
4,990,000 ریال
5,180,000 ریال
4,990,000 ریال
5,180,000 ریال
4,990,000 ریال
سوئیت چهار نفره
4,740,000 ریال
2,990,000 ریال
4,740,000 ریال
2,990,000 ریال
4,740,000 ریال
2,990,000 ریال
4,740,000 ریال
2,990,000 ریال
4,740,000 ریال
2,990,000 ریال
4,740,000 ریال
2,990,000 ریال
4,740,000 ریال
2,990,000 ریال
4,740,000 ریال
2,990,000 ریال
4,740,000 ریال
2,990,000 ریال
4,740,000 ریال
2,990,000 ریال
4,740,000 ریال
2,990,000 ریال
4,740,000 ریال
2,990,000 ریال
4,740,000 ریال
2,990,000 ریال
4,740,000 ریال
2,990,000 ریال
4,740,000 ریال
2,990,000 ریال
4,740,000 ریال
2,990,000 ریال
4,740,000 ریال
2,990,000 ریال
4,740,000 ریال
2,990,000 ریال
4,740,000 ریال
2,990,000 ریال
4,740,000 ریال
2,990,000 ریال
4,740,000 ریال
2,990,000 ریال
4,740,000 ریال
2,990,000 ریال
4,740,000 ریال
2,990,000 ریال
4,740,000 ریال
2,990,000 ریال
4,740,000 ریال
2,990,000 ریال
4,740,000 ریال
2,990,000 ریال
5,450,000 ریال
5,150,000 ریال
5,450,000 ریال
5,150,000 ریال
5,450,000 ریال
5,150,000 ریال
5,450,000 ریال
5,150,000 ریال
ویلای چهار نفره
17,100,000 ریال
9,190,000 ریال
17,100,000 ریال
9,190,000 ریال
17,100,000 ریال
9,190,000 ریال
17,100,000 ریال
9,190,000 ریال
17,100,000 ریال
9,190,000 ریال
17,100,000 ریال
9,190,000 ریال
17,100,000 ریال
9,190,000 ریال
17,100,000 ریال
9,190,000 ریال
17,100,000 ریال
9,190,000 ریال
17,100,000 ریال
9,190,000 ریال
17,100,000 ریال
9,190,000 ریال
17,100,000 ریال
9,190,000 ریال
17,100,000 ریال
9,190,000 ریال
17,100,000 ریال
9,190,000 ریال
17,100,000 ریال
9,190,000 ریال
17,100,000 ریال
9,190,000 ریال
17,100,000 ریال
9,190,000 ریال
17,100,000 ریال
9,190,000 ریال
17,100,000 ریال
9,190,000 ریال
17,100,000 ریال
9,190,000 ریال
17,100,000 ریال
9,190,000 ریال
17,100,000 ریال
9,190,000 ریال
17,100,000 ریال
9,190,000 ریال
17,100,000 ریال
9,190,000 ریال
17,100,000 ریال
9,190,000 ریال
17,100,000 ریال
9,190,000 ریال
19,670,000 ریال
16,890,000 ریال
19,670,000 ریال
16,890,000 ریال
19,670,000 ریال
16,890,000 ریال
19,670,000 ریال
16,890,000 ریال
ویلای شش نفره
13,980,000 ریال
7,990,000 ریال
13,980,000 ریال
7,990,000 ریال
13,980,000 ریال
7,990,000 ریال
13,980,000 ریال
7,990,000 ریال
13,980,000 ریال
7,990,000 ریال
13,980,000 ریال
7,990,000 ریال
13,980,000 ریال
7,990,000 ریال
13,980,000 ریال
7,990,000 ریال
13,980,000 ریال
7,990,000 ریال
13,980,000 ریال
7,990,000 ریال
13,980,000 ریال
7,990,000 ریال
13,980,000 ریال
7,990,000 ریال
13,980,000 ریال
7,990,000 ریال
13,980,000 ریال
7,990,000 ریال
13,980,000 ریال
7,990,000 ریال
13,980,000 ریال
7,990,000 ریال
13,980,000 ریال
7,990,000 ریال
13,980,000 ریال
7,990,000 ریال
13,980,000 ریال
7,990,000 ریال
13,980,000 ریال
7,990,000 ریال
13,980,000 ریال
7,990,000 ریال
13,980,000 ریال
7,990,000 ریال
13,980,000 ریال
7,990,000 ریال
13,980,000 ریال
7,990,000 ریال
13,980,000 ریال
7,990,000 ریال
13,980,000 ریال
7,990,000 ریال
16,080,000 ریال
14,390,000 ریال
16,080,000 ریال
14,390,000 ریال
16,080,000 ریال
14,390,000 ریال
16,080,000 ریال
14,390,000 ریال
ویلای هشت نفره
21,510,000 ریال
11,890,000 ریال
21,510,000 ریال
11,890,000 ریال
21,510,000 ریال
11,890,000 ریال
21,510,000 ریال
11,890,000 ریال
21,510,000 ریال
11,890,000 ریال
21,510,000 ریال
11,890,000 ریال
21,510,000 ریال
11,890,000 ریال
21,510,000 ریال
11,890,000 ریال
21,510,000 ریال
11,890,000 ریال
21,510,000 ریال
11,890,000 ریال
21,510,000 ریال
11,890,000 ریال
21,510,000 ریال
11,890,000 ریال
21,510,000 ریال
11,890,000 ریال
21,510,000 ریال
11,890,000 ریال
21,510,000 ریال
11,890,000 ریال
21,510,000 ریال
11,890,000 ریال
21,510,000 ریال
11,890,000 ریال
21,510,000 ریال
11,890,000 ریال
21,510,000 ریال
11,890,000 ریال
21,510,000 ریال
11,890,000 ریال
21,510,000 ریال
11,890,000 ریال
21,510,000 ریال
11,890,000 ریال
21,510,000 ریال
11,890,000 ریال
21,510,000 ریال
11,890,000 ریال
21,510,000 ریال
11,890,000 ریال
21,510,000 ریال
11,890,000 ریال
24,750,000 ریال
21,650,000 ریال
24,750,000 ریال
21,650,000 ریال
24,750,000 ریال
21,650,000 ریال
24,750,000 ریال
21,650,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

خدمات پزشکی- مرکزخرید- امکانات بازی کودکان- لابی- ورزش های آبی

مرکز خرید
خدمات پزشکی
آسانسور
لابی
ورزش های آبی
امکانات بازی کودکان

سرویس فرنگی- آشپزخانه درسوئیت- اینترنتWIFI- حمام- دوش

سرویس فرنگی
اینترنت Wi-Fi
حمام
دوش
آشپزخانه در سوئیت

نان ایرانی- پنیر- مربا- عسل- کره- تخم مرغ آب پز- عدسی- آبمیوه- چای- لوبیا- نیمرو

نیمرو
تخم مرغ آب پز
عسل
کره
مربا
آب میوه
چای
لوبیا
عدسی
پنیر
نان ایرانی

صبحانه بوفه- اینترنت دراتاق

اینترنت در اتاق
صبحانه بوفه

شمال ایران برای همه ما مقصدی آشنا برای سفر است، اما معمولا سفرهای ما کلیشه ای و تکراری است. علاءالدین این بار سفری متفاوت را به شما پیشنهاد می کند. هتل آپارتمان کوثر رانمسر، هتلی 3 ستاره است که مشرف به دریا و جنگل‌های بی‌نظیر شهر است. رامسر سرسبز و بی نظیر ما مقصدی رویایی برای سفر شما خواهد بود. هتل سه ستاره تاپ کوثر رامسر هم از بهترین گزینه ها برای اقامت شماست. ورودی شاهانه هتل با درخت های بلند اولین موردی است که نظر شما را جلب می کند و بعد از آن اتاق های دلنشین و دیگر امکانات هتل. با انتخاب این هتل شما دریا و جنگل را در نزدیکی هم دارید و می توانید در برنامه ریزی برای بازدیدها و تفریحاتتان کمترین زمان را در نظر بگیرید. این هتل دارای 113 واحد اقامتی با مجموع 400 تخت است. نزدیکی به استان گیلان و جاذبه های بی بدیلش مزیتی دیگر برای هتل کوثر است. حتما لذت ماهیگیری را در دوران اقامتتان در این هتل تجربه کنید؛ اسکله تفریحات دریایی و زمین ها و تجهیزات متفاوت ورزشی نیز در اختیار شماست تا یک سفر خوب برای شما رقم بزند.نوع اقامتگاه : هتل آپارتمان
نام استان : مازندران
نام شهر : رامسر
منطقه شهرداری : 1
محدوده شهرداری : سه راه سادات شهر
سال ساخت : 1378
سال بازسازی : 1386
تعداد اتاق ها : 113
تعداد تخت ها : 400
تعداد طبقات : 3
ظرفیت پارکینگ : 200
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : تشک روی زمین به صورت کف خواب
سن بچه رایگان : تا 5 سال تمام
سن کودک نیم بها :

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : ندارد
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت :
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت :

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 4 کیلومتر معادل 00:07 دقیقه با اتومبیل یا 00:35 پیاده
فاصله تا دریا 2 کیلومتر معادل 00:03 دقیقه با اتومبیل یا 00:10 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 6 کیلومتر معادل 00:10 دقیقه با اتومبیل یا 00:36 پیاده

کنسلی تا 5 روز قبل از ورود میهمان مشمول 20 % هزینه یک شب اتاق های رزرو شده
کنسلی تا 1 روز قبل از ورود میهمان مشمول 100 % هزینه یک شب اتاق های رزرو شده
کنسلی در صورت عدم مراجعه به هتل مشمول 100 % هزینه کل اتاق های رزرو شده
کنسلی تا 2 روز قبل از ورود میهمان مشمول 70 % هزینه یک شب اتاق های رزرو شده

کاربر محترم : نظرات و تجربیات شما در خصوص هتل آپارتمان کوثر رامسر به سایر کاربران در انتخاب های خود کمک می کند.
 • امتیاز کلی شما به
 • هتل آپارتمان کوثر رامسر
 • تا کنون
 • 4.5
لایک شما به هتل آپارتمان کوثر رامسر   114

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل صبحانه می دهد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا هتل خاص و جالبی است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا تمام اتاق های هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن در این هتل وجود دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم

 • امتیاز به سرویس دهی هتل
 • تا کنون
 • امتیاز به موقعیت هتل
 • تا کنون
 • امتیاز به کیفیت اقامت
 • تا کنون

نام عکس آپلود عکس