123 باب اتاق معادل 250 تخت ، شروع قیمت برای ورود امشب از شبی 3,690,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/04

اینترنت نامحدود فقط در لابی- صبحانه بوفه-پارکینگ-ساحل اختصاصی در هتل

هرمزگان- قشم- میدان علم و صنعت- هتل خلیج فارس قشم

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
3,870,000 ریال
با 5% تخفیف
معادل 180,000 ریال
3,690,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
4,550,000 ریال
با 6% تخفیف
معادل 260,000 ریال
4,290,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
6,350,000 ریال
با 7% تخفیف
معادل 440,000 ریال
5,910,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 6 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
8,050,000 ریال
با 8% تخفیف
معادل 610,000 ریال
7,440,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 6 باب
3,870,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
3,870,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
6,350,000 ریال
با 2% تخفیف
معادل 120,000 ریال
6,230,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
پنجشنبه
1397/11/04
جمعه
1397/11/05
شنبه
1397/11/06
یکشنبه
1397/11/07
دوشنبه
1397/11/08
ﺳﻪشنبه
1397/11/09
چهارشنبه
1397/11/10
پنجشنبه
1397/11/11
جمعه
1397/11/12
شنبه
1397/11/13
یکشنبه
1397/11/14
دوشنبه
1397/11/15
ﺳﻪشنبه
1397/11/16
چهارشنبه
1397/11/17
پنجشنبه
1397/11/18
جمعه
1397/11/19
شنبه
1397/11/20
یکشنبه
1397/11/21
دوشنبه
1397/11/22
ﺳﻪشنبه
1397/11/23
چهارشنبه
1397/11/24
پنجشنبه
1397/11/25
جمعه
1397/11/26
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
پنجشنبه
1397/12/02
جمعه
1397/12/03
دوتخته
3,870,000 ریال
3,690,000 ریال
3,870,000 ریال
3,690,000 ریال
3,870,000 ریال
3,690,000 ریال
3,870,000 ریال
3,690,000 ریال
3,870,000 ریال
3,690,000 ریال
3,870,000 ریال
3,690,000 ریال
3,870,000 ریال
3,690,000 ریال
3,870,000 ریال
3,690,000 ریال
3,870,000 ریال
3,690,000 ریال
3,870,000 ریال
3,690,000 ریال
3,870,000 ریال
3,690,000 ریال
3,870,000 ریال
3,690,000 ریال
3,870,000 ریال
3,690,000 ریال
3,870,000 ریال
3,690,000 ریال
3,870,000 ریال
3,690,000 ریال
3,870,000 ریال
3,690,000 ریال
3,870,000 ریال
3,690,000 ریال
3,870,000 ریال
3,690,000 ریال
3,870,000 ریال
3,690,000 ریال
3,870,000 ریال
3,690,000 ریال
3,870,000 ریال
3,690,000 ریال
3,870,000 ریال
3,690,000 ریال
3,870,000 ریال
3,690,000 ریال
3,870,000 ریال
3,690,000 ریال
3,870,000 ریال
3,690,000 ریال
3,870,000 ریال
3,690,000 ریال
3,870,000 ریال
3,690,000 ریال
سوئیت یک خوابه دو نفره
4,550,000 ریال
4,290,000 ریال
4,550,000 ریال
4,290,000 ریال
4,550,000 ریال
4,290,000 ریال
4,550,000 ریال
4,290,000 ریال
4,550,000 ریال
4,290,000 ریال
4,550,000 ریال
4,290,000 ریال
4,550,000 ریال
4,290,000 ریال
4,550,000 ریال
4,290,000 ریال
4,550,000 ریال
4,290,000 ریال
4,550,000 ریال
4,290,000 ریال
4,550,000 ریال
4,290,000 ریال
4,550,000 ریال
4,290,000 ریال
4,550,000 ریال
4,290,000 ریال
4,550,000 ریال
4,290,000 ریال
4,550,000 ریال
4,290,000 ریال
4,550,000 ریال
4,290,000 ریال
4,550,000 ریال
4,290,000 ریال
4,550,000 ریال
4,290,000 ریال
4,550,000 ریال
4,290,000 ریال
4,550,000 ریال
4,290,000 ریال
4,550,000 ریال
4,290,000 ریال
4,550,000 ریال
4,290,000 ریال
4,550,000 ریال
4,290,000 ریال
4,550,000 ریال
4,290,000 ریال
4,550,000 ریال
4,290,000 ریال
4,550,000 ریال
4,290,000 ریال
4,550,000 ریال
4,290,000 ریال
سوئیت دو خوابه چهار نفره
6,350,000 ریال
5,910,000 ریال
6,350,000 ریال
5,910,000 ریال
6,350,000 ریال
5,910,000 ریال
6,350,000 ریال
5,910,000 ریال
6,350,000 ریال
5,910,000 ریال
6,350,000 ریال
5,910,000 ریال
6,350,000 ریال
5,910,000 ریال
6,350,000 ریال
5,910,000 ریال
6,350,000 ریال
5,910,000 ریال
6,350,000 ریال
5,910,000 ریال
6,350,000 ریال
5,910,000 ریال
6,350,000 ریال
5,910,000 ریال
6,350,000 ریال
5,910,000 ریال
6,350,000 ریال
5,910,000 ریال
6,350,000 ریال
5,910,000 ریال
6,350,000 ریال
5,910,000 ریال
6,350,000 ریال
5,910,000 ریال
6,350,000 ریال
5,910,000 ریال
6,350,000 ریال
5,910,000 ریال
6,350,000 ریال
5,910,000 ریال
6,350,000 ریال
5,910,000 ریال
6,350,000 ریال
5,910,000 ریال
6,350,000 ریال
5,910,000 ریال
6,350,000 ریال
5,910,000 ریال
6,350,000 ریال
5,910,000 ریال
6,350,000 ریال
5,910,000 ریال
6,350,000 ریال
5,910,000 ریال
سوئیت سه خوابه شش نفره
8,050,000 ریال
7,440,000 ریال
8,050,000 ریال
7,440,000 ریال
8,050,000 ریال
7,440,000 ریال
8,050,000 ریال
7,440,000 ریال
8,050,000 ریال
7,440,000 ریال
8,050,000 ریال
7,440,000 ریال
8,050,000 ریال
7,440,000 ریال
8,050,000 ریال
7,440,000 ریال
8,050,000 ریال
7,440,000 ریال
8,050,000 ریال
7,440,000 ریال
8,050,000 ریال
7,440,000 ریال
8,050,000 ریال
7,440,000 ریال
8,050,000 ریال
7,440,000 ریال
8,050,000 ریال
7,440,000 ریال
8,050,000 ریال
7,440,000 ریال
8,050,000 ریال
7,440,000 ریال
8,050,000 ریال
7,440,000 ریال
8,050,000 ریال
7,440,000 ریال
8,050,000 ریال
7,440,000 ریال
8,050,000 ریال
7,440,000 ریال
8,050,000 ریال
7,440,000 ریال
8,050,000 ریال
7,440,000 ریال
8,050,000 ریال
7,440,000 ریال
8,050,000 ریال
7,440,000 ریال
8,050,000 ریال
7,440,000 ریال
8,050,000 ریال
7,440,000 ریال
8,050,000 ریال
7,440,000 ریال
دوتخته رو به دریا
3,870,000 ریال
3,870,000 ریال
3,870,000 ریال
3,870,000 ریال
3,870,000 ریال
3,870,000 ریال
3,870,000 ریال
3,870,000 ریال
3,870,000 ریال
3,870,000 ریال
3,870,000 ریال
3,870,000 ریال
3,870,000 ریال
3,870,000 ریال
3,870,000 ریال
3,870,000 ریال
3,870,000 ریال
3,870,000 ریال
3,870,000 ریال
3,870,000 ریال
3,870,000 ریال
3,870,000 ریال
3,870,000 ریال
3,870,000 ریال
3,870,000 ریال
3,870,000 ریال
3,870,000 ریال
3,870,000 ریال
3,870,000 ریال
3,870,000 ریال
3,870,000 ریال
3,870,000 ریال
3,870,000 ریال
3,870,000 ریال
3,870,000 ریال
3,870,000 ریال
3,870,000 ریال
3,870,000 ریال
3,870,000 ریال
3,870,000 ریال
3,870,000 ریال
3,870,000 ریال
3,870,000 ریال
3,870,000 ریال
3,870,000 ریال
3,870,000 ریال
3,870,000 ریال
3,870,000 ریال
3,870,000 ریال
3,870,000 ریال
3,870,000 ریال
3,870,000 ریال
3,870,000 ریال
3,870,000 ریال
سوئیت چهار نفره رو به دریا
6,350,000 ریال
6,230,000 ریال
6,350,000 ریال
6,230,000 ریال
6,350,000 ریال
6,230,000 ریال
6,350,000 ریال
6,230,000 ریال
6,350,000 ریال
6,230,000 ریال
6,350,000 ریال
6,230,000 ریال
6,350,000 ریال
6,230,000 ریال
6,350,000 ریال
6,230,000 ریال
6,350,000 ریال
6,230,000 ریال
6,350,000 ریال
6,230,000 ریال
6,350,000 ریال
6,230,000 ریال
6,350,000 ریال
6,230,000 ریال
6,350,000 ریال
6,230,000 ریال
6,350,000 ریال
6,230,000 ریال
6,350,000 ریال
6,230,000 ریال
6,350,000 ریال
6,230,000 ریال
6,350,000 ریال
6,230,000 ریال
6,350,000 ریال
6,230,000 ریال
6,350,000 ریال
6,230,000 ریال
6,350,000 ریال
6,230,000 ریال
6,350,000 ریال
6,230,000 ریال
6,350,000 ریال
6,230,000 ریال
6,350,000 ریال
6,230,000 ریال
6,350,000 ریال
6,230,000 ریال
6,350,000 ریال
6,230,000 ریال
6,350,000 ریال
6,230,000 ریال
6,350,000 ریال
6,230,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی116
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
  • شنبه
  • یک شنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنج شنبه
  • جمعه

اینترنت- رستوران ایرانی و فرنگی- کافی شاپ- کافی شاپ ساحلی- لاندری- سالن همایش- سالن جشن و مراسم- پارکینگ- ساحل اختصاصی- پیشخوان بانکی- صندوق امانات- نماز خانه- آسانسور- تاکسی سرویس- صبحانه رایگان- انبار چمدان-فوتبال دستی- میز پیگپنگ- خدمات خشکشویی(با هزینه)

اینترنت با سرعت بالا
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
صبحانه رایگان
رستوران در هتل
کافی شاپ
سالن همایش
تاکسی سرویس
آسانسور
پارکینگ در هتل
دسترسی به دریا
صندوق امانات در لابی
نمازخانه

یخچال- تلویزیون LED- اسپلیت- آبگرم کن مجزا- مینی بار (با هزینه )- سشوار- دوش- سرویس فرنگی- میز آرایش- چای ساز-کتری برقی-تلوزیون معمولی بعضی اتاق ها-

سرویس فرنگی
سشوار
یخچال
تلویزیون LCD
تلویزیون معمولی
اینترنت Wi-Fi
اسپیلت
حمام
دوش
مینی بار
میز آرایش
کتری برقی برای آب جوش

تخم مرغ- املت گوجه- املت قارچ- کرن فلکس- شیر- پنیر- کره- مربا- عسل یا لوبیا- حلوا شکری- خامه- سوسیس- عدسی- میوه فصل- خرما- نسکافه- آبمیوه-گوجه و خیار-

املت گوجه فرنگی
املت قارچ
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
نسکافه
میوه فصل
لوبیا
عدسی
خرما
خامه
پنیر

اینترنت نامحدود فقط در لابی- صبحانه بوفه-پارکینگ-ساحل اختصاصی در هتل

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان نا محدود
صبحانه بوفه

هتل خلیج فارس قشم، یکی از هتل‌های چهارستاره و مجلل جزیره است که در سال 1389 افتتاح شده است. هتل خلیج فارس که همواره بالا بردن کیفیت را در اولویت خود داشت؛ داری یک ساختمان اصلی و چهار بلوک مجزا است و در سال 1395 مورد بازسازی قرار گرفته است. ساختمان اصلی هتل شامل لابی، رستوران و... است و بلوک‌ها به اتاق‌ها و سوئیت‌ها اختصاص داده شده اند. هتل چهار ستاره خلیج فارس قشم خدمات مناسبی را به مسافران ارائه می کند. این هتل دارای اتاق‌های دوتخته و سوئیت‌های یک، دو و سه خوابه است. قرار گرفتن این هتل در حاشیه خلیج فارس منجر شده است که از چشم انداز آبهای آبی خلیج فارس بهره‌مند باشید. برای صرف غذا می‌توانید از رستوران هتل استفاده کنید و کافی‌شاپ هتل محلی دنج برای استراحت و صرف یک نوشیدنی دلچسپ  است. سفر به جزیره ناشناخته ها همیشه برای اهل سفر جذاب است. در جزیره قشم که دیدنی های بی بدیلی دارد و شایسته توجه و سرمایه گذاری بیشتری است، از هتل تا ساحل فاصله بسیار کوتاه است و در مدت چند دقیقه به دریا خواهید رسید. فضای سبز هتل آلاچیق هایی دارد که از گذران وقت در آنجا لذت خواهید برد. قشم سواحل رویایی و پوشش گیاهی جالبی دارد. حسی که در سواحل زیبای خلیج فارس تجربه می کنید برای شما تکرار نشدنی است. حتی می توانید از هتل منظره دریا را نیز داشته باشید؛ سری به بازار سنتی بزنید و از دره ستارگان دیدن کنید واز سفرتان لذت ببرید. جنگل‌های حرا، غار خربس، قلعه پرتقالی‌ها برخی دیگر از جاذبه های قشم است که از بازدید آن‌ها لذت خواهید برد.


نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : هرمزگان
نام شهر : قشم
منطقه شهرداری :
محدوده شهرداری :
سال ساخت : 1389
سال بازسازی : 1395
تعداد اتاق ها : 123
تعداد تخت ها : 250
تعداد طبقات : 1
ظرفیت پارکینگ : 30
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : کاناپه تخت خواب شو
سن بچه رایگان : تا 3 سال تمام
سن کودک نیم بها : 3 تا 8 سال

سیگار کشیدن در لابی ممنوع - ورود حیوانات ممنوع - پخت و پز ممنوع - شستن لباس ها در اتاق و آویختن آنها در اتاق ممنوع

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : ندارد
درصد نیم شارژ ورود و خروج : %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت :
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت :

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 56 کیلومتر معادل 00:45 دقیقه با اتومبیل یا 09:50 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 5 کیلومتر معادل 00:10 دقیقه با اتومبیل یا 01:30 پیاده
فاصله تا دریا 9 کیلومتر معادل 00:10 دقیقه با اتومبیل یا 01:55 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 7 کیلومتر معادل 00:10 دقیقه با اتومبیل یا 01:30 پیاده

کنسلی بعد از 48 ساعت 100 %هزینه اتاق