33 باب اتاق معادل تخت ، شروع قیمت برای ورود امشب از شبی 1,950,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/02

صبحانه - اینترنت

قزوین- هفت سنگان- ابتدای بلوار استاد محصص- هتل ایرانیان قزوین

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
دوتخته
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 4 باب
2,690,000 ریال
با 9% تخفیف
معادل 240,000 ریال
2,450,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
یک تخته
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 3 باب
2,070,000 ریال
با 6% تخفیف
معادل 120,000 ریال
1,950,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
سه تخته
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
3,540,000 ریال
با 9% تخفیف
معادل 290,000 ریال
3,250,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
سوئیت رویال دو نفره
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
4,860,000 ریال
با 13% تخفیف
معادل 610,000 ریال
4,250,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
ﺳﻪشنبه
1397/11/02
چهارشنبه
1397/11/03
پنجشنبه
1397/11/04
جمعه
1397/11/05
شنبه
1397/11/06
یکشنبه
1397/11/07
دوشنبه
1397/11/08
ﺳﻪشنبه
1397/11/09
چهارشنبه
1397/11/10
پنجشنبه
1397/11/11
جمعه
1397/11/12
شنبه
1397/11/13
یکشنبه
1397/11/14
دوشنبه
1397/11/15
ﺳﻪشنبه
1397/11/16
چهارشنبه
1397/11/17
پنجشنبه
1397/11/18
جمعه
1397/11/19
شنبه
1397/11/20
یکشنبه
1397/11/21
دوشنبه
1397/11/22
ﺳﻪشنبه
1397/11/23
چهارشنبه
1397/11/24
پنجشنبه
1397/11/25
جمعه
1397/11/26
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
دوتخته
2,690,000 ریال
2,450,000 ریال
2,690,000 ریال
2,450,000 ریال
2,690,000 ریال
2,450,000 ریال
2,690,000 ریال
2,450,000 ریال
2,690,000 ریال
2,450,000 ریال
2,690,000 ریال
2,450,000 ریال
2,690,000 ریال
2,450,000 ریال
2,690,000 ریال
2,450,000 ریال
2,690,000 ریال
2,450,000 ریال
2,690,000 ریال
2,450,000 ریال
2,690,000 ریال
2,450,000 ریال
2,690,000 ریال
2,450,000 ریال
2,690,000 ریال
2,450,000 ریال
2,690,000 ریال
2,450,000 ریال
2,690,000 ریال
2,450,000 ریال
2,690,000 ریال
2,450,000 ریال
2,690,000 ریال
2,450,000 ریال
2,690,000 ریال
2,450,000 ریال
2,690,000 ریال
2,450,000 ریال
2,690,000 ریال
2,450,000 ریال
2,690,000 ریال
2,450,000 ریال
2,690,000 ریال
2,450,000 ریال
2,690,000 ریال
2,450,000 ریال
2,690,000 ریال
2,450,000 ریال
2,690,000 ریال
2,450,000 ریال
2,690,000 ریال
2,450,000 ریال
2,690,000 ریال
2,450,000 ریال
2,690,000 ریال
2,450,000 ریال
2,690,000 ریال
2,450,000 ریال
2,690,000 ریال
2,450,000 ریال
یک تخته
2,070,000 ریال
1,950,000 ریال
2,070,000 ریال
1,950,000 ریال
2,070,000 ریال
1,950,000 ریال
2,070,000 ریال
1,950,000 ریال
2,070,000 ریال
1,950,000 ریال
2,070,000 ریال
1,950,000 ریال
2,070,000 ریال
1,950,000 ریال
2,070,000 ریال
1,950,000 ریال
2,070,000 ریال
1,950,000 ریال
2,070,000 ریال
1,950,000 ریال
2,070,000 ریال
1,950,000 ریال
2,070,000 ریال
1,950,000 ریال
2,070,000 ریال
1,950,000 ریال
2,070,000 ریال
1,950,000 ریال
2,070,000 ریال
1,950,000 ریال
2,070,000 ریال
1,950,000 ریال
2,070,000 ریال
1,950,000 ریال
2,070,000 ریال
1,950,000 ریال
2,070,000 ریال
1,950,000 ریال
2,070,000 ریال
1,950,000 ریال
2,070,000 ریال
1,950,000 ریال
2,070,000 ریال
1,950,000 ریال
2,070,000 ریال
1,950,000 ریال
2,070,000 ریال
1,950,000 ریال
2,070,000 ریال
1,950,000 ریال
2,070,000 ریال
1,950,000 ریال
2,070,000 ریال
1,950,000 ریال
2,070,000 ریال
1,950,000 ریال
2,070,000 ریال
1,950,000 ریال
2,070,000 ریال
1,950,000 ریال
سه تخته
3,540,000 ریال
3,250,000 ریال
3,540,000 ریال
3,250,000 ریال
3,540,000 ریال
3,250,000 ریال
3,540,000 ریال
3,250,000 ریال
3,540,000 ریال
3,250,000 ریال
3,540,000 ریال
3,250,000 ریال
3,540,000 ریال
3,250,000 ریال
3,540,000 ریال
3,250,000 ریال
3,540,000 ریال
3,250,000 ریال
3,540,000 ریال
3,250,000 ریال
3,540,000 ریال
3,250,000 ریال
3,540,000 ریال
3,250,000 ریال
3,540,000 ریال
3,250,000 ریال
3,540,000 ریال
3,250,000 ریال
3,540,000 ریال
3,250,000 ریال
3,540,000 ریال
3,250,000 ریال
3,540,000 ریال
3,250,000 ریال
3,540,000 ریال
3,250,000 ریال
3,540,000 ریال
3,250,000 ریال
3,540,000 ریال
3,250,000 ریال
3,540,000 ریال
3,250,000 ریال
3,540,000 ریال
3,250,000 ریال
3,540,000 ریال
3,250,000 ریال
3,540,000 ریال
3,250,000 ریال
3,540,000 ریال
3,250,000 ریال
3,540,000 ریال
3,250,000 ریال
3,540,000 ریال
3,250,000 ریال
3,540,000 ریال
3,250,000 ریال
3,540,000 ریال
3,250,000 ریال
3,540,000 ریال
3,250,000 ریال
سوئیت رویال دو نفره
4,860,000 ریال
4,250,000 ریال
4,860,000 ریال
4,250,000 ریال
4,860,000 ریال
4,250,000 ریال
4,860,000 ریال
4,250,000 ریال
4,860,000 ریال
4,250,000 ریال
4,860,000 ریال
4,250,000 ریال
4,860,000 ریال
4,250,000 ریال
4,860,000 ریال
4,250,000 ریال
4,860,000 ریال
4,250,000 ریال
4,860,000 ریال
4,250,000 ریال
4,860,000 ریال
4,250,000 ریال
4,860,000 ریال
4,250,000 ریال
4,860,000 ریال
4,250,000 ریال
4,860,000 ریال
4,250,000 ریال
4,860,000 ریال
4,250,000 ریال
4,860,000 ریال
4,250,000 ریال
4,860,000 ریال
4,250,000 ریال
4,860,000 ریال
4,250,000 ریال
4,860,000 ریال
4,250,000 ریال
4,860,000 ریال
4,250,000 ریال
4,860,000 ریال
4,250,000 ریال
4,860,000 ریال
4,250,000 ریال
4,860,000 ریال
4,250,000 ریال
4,860,000 ریال
4,250,000 ریال
4,860,000 ریال
4,250,000 ریال
4,860,000 ریال
4,250,000 ریال
4,860,000 ریال
4,250,000 ریال
4,860,000 ریال
4,250,000 ریال
4,860,000 ریال
4,250,000 ریال
4,860,000 ریال
4,250,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی116
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
  • شنبه
  • یک شنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنج شنبه
  • جمعه

آرایشگاه زنانه- آرایشگاه مردانه- کافی شاپ- رستوران در هتل- حمام ترکی- صبحانه رایگان

صبحانه رایگان
رستوران در هتل
کافی شاپ
آرایشگاه مردانه
آرایشگاه زنانه
حمام ترکی

تلویزیون LCD - اینترنت WIFI - سرویس فرنگی - وان حمام - شوفاژ

سرویس فرنگی
وان در حمام برخی اتاق ها
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
شوفاژ

آبمیوه- چای- ژامبون- عسل- نیمرو- پنیر- نان ایرانی- کره- شیر- سوسیس سرخ کرده

نیمرو
سوسیس سرخ شده
ژامبون
عسل
کره
شیر
آب میوه
چای
پنیر
نان ایرانی

صبحانه - اینترنت

اینترنت رایگان نا محدود
صبحانه

یکی از هتل‌های چهار ستاره قزوین، هتل ایرانیان می‌باشد که در شهرک هفت سنگان قرار گرفته است. بخش اول این هتل با 8 اتاق در سال 1392 و بخش دوم آن با 26 اتاق در سال 1395 راه‌اندازی شده است. رنگ‌آمیزی متنوع و و متفاوت اتاق‌ها در کنار طراحی و زیبای مبلمانشان احساس خوب لوکس بودن را برای شما تداعی خواهد کرد. این اتاق‌ها با چیدمان یک، دو، سه و چهار تخته و سوئیت‌هایش به صورت رویال دونفره چیده شده‌اند. یکی از علل شهرت و پرطرفدار بودن این هتل، تالارهای پذیرایی و تشریفات آن جهت مراسمی مانند عروسی، جشن‌ها و همایش‌هاست. شاید سالن‌های آرایشی زنانه و مردانه همراه با آتلیه فیلم و عکس در هتل هم به همین علت راه‌اندازی شده‌ است. رستوران، کافی‌شاپ و فست فود هتل نیز غذاها، دسرها و نوشیدنی‌های متنوعی را به مهمانان ارائه می‌کند و از کیفیت آنها لذت خواهید برد. در باشگاه ورزشی می‌توانید برای تناسب اندام خود ورزش کنید. در پیست دوچرخه‌سواری نیز علاوه بر ورزش می توانید تفریح کنید و از دوچرخه سواری خود لذت ببرید. یکی از هیجان انگیزترین بخش‌ها حمام ترکی این هتل است که با استفاده از آن لحظات متفاوتی را خواهید داشت و خستگی را از خود به دور خواهید کرد. با اقامت در این هتل که فاصله حدودا هشت کیلومتری با قزوین دارد می توانید از جاذبه های زیبای قزوین بهره مند شوید و لذت ببرید؛ کاخ موزه چهلستون، موزه قزوین، موزه مردم شناسی، موزه کشاورزی و موزه مردم شناسی برخی از موزه های دیدنی این شهرند. عمارت سردار مفخم، سردر عالی قاپو، کاروانسرای سعدالسلطنه، بازار قزوین و کلیسای کانتور برخی از جاذبه های تاریخی و فرهنگی این شهرند. 


نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : قزوین
نام شهر : قزوین
منطقه شهرداری : 1
محدوده شهرداری : هفت سنگان
سال ساخت : 1394
سال بازسازی : 1394
تعداد اتاق ها : 33
تعداد تخت ها :
تعداد طبقات : 3
ظرفیت پارکینگ :
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : تخت تاشو فلزی
سن بچه رایگان : تا 3 سال تمام
سن کودک نیم بها :

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت :
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 18

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا ایستگاه قطار 8/8 کیلومتر معادل 00:18 دقیقه با اتومبیل یا 01:42 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 6/3 کیلومتر معادل 00:11 دقیقه با اتومبیل یا 01:18 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 7/3 کیلومتر معادل 00:14 دقیقه با اتومبیل یا 01:46 پیاده

کنسلی تا 2 روز قبل از ورود میهمان 50 %

کنسلی تا 2 روز قبل از ورود میهمان مشمول 50 % هزینه یک شب اتاق های رزرو شده