190 باب اتاق معادل 390 تخت ، شروع قیمت برای ورود امشب از شبی 8,910,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/04

صبحانه بوفه- ناهار بوفه- استخر- سونا خشک- سونا بخار-جکوزی-سالن ورزشی برای آقایان-اینترنت نا محدود در اتاق و لابی- ترانسفر ورود

هرمزگان- جزیره کیش- بلوار مرجان- جنب برج های دوقلو- مارینا پارک هتل

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 74 باب
11,000,000 ریال
با 6% تخفیف
معادل 610,000 ریال
10,390,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 20 باب
15,400,000 ریال
با 4% تخفیف
معادل 610,000 ریال
14,790,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 18 باب
13,750,000 ریال
با 5% تخفیف
معادل 600,000 ریال
13,150,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 20 باب
18,150,000 ریال
با 4% تخفیف
معادل 600,000 ریال
17,550,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 14 باب
15,950,000 ریال
با 11% تخفیف
معادل 1,600,000 ریال
14,350,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 10 باب
20,350,000 ریال
با 8% تخفیف
معادل 1,600,000 ریال
18,750,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 8 باب
9,900,000 ریال
با 10% تخفیف
معادل 990,000 ریال
8,910,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
پنجشنبه
1397/11/04
جمعه
1397/11/05
شنبه
1397/11/06
یکشنبه
1397/11/07
دوشنبه
1397/11/08
ﺳﻪشنبه
1397/11/09
چهارشنبه
1397/11/10
پنجشنبه
1397/11/11
جمعه
1397/11/12
شنبه
1397/11/13
یکشنبه
1397/11/14
دوشنبه
1397/11/15
ﺳﻪشنبه
1397/11/16
چهارشنبه
1397/11/17
پنجشنبه
1397/11/18
جمعه
1397/11/19
شنبه
1397/11/20
یکشنبه
1397/11/21
دوشنبه
1397/11/22
ﺳﻪشنبه
1397/11/23
چهارشنبه
1397/11/24
پنجشنبه
1397/11/25
جمعه
1397/11/26
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
پنجشنبه
1397/12/02
جمعه
1397/12/03
دوتخته رو به پارک
11,000,000 ریال
10,390,000 ریال
10,200,000 ریال
9,180,000 ریال
10,200,000 ریال
9,180,000 ریال
10,200,000 ریال
9,180,000 ریال
10,200,000 ریال
9,180,000 ریال
11,000,000 ریال
9,900,000 ریال
11,000,000 ریال
9,900,000 ریال
11,000,000 ریال
9,900,000 ریال
10,200,000 ریال
9,180,000 ریال
10,200,000 ریال
9,180,000 ریال
10,200,000 ریال
9,180,000 ریال
10,200,000 ریال
9,180,000 ریال
10,200,000 ریال
9,180,000 ریال
12,800,000 ریال
12,800,000 ریال
12,800,000 ریال
12,800,000 ریال
12,800,000 ریال
12,800,000 ریال
12,800,000 ریال
12,800,000 ریال
12,800,000 ریال
12,800,000 ریال
12,800,000 ریال
12,800,000 ریال
11,000,000 ریال
9,900,000 ریال
11,000,000 ریال
9,900,000 ریال
11,000,000 ریال
9,900,000 ریال
11,000,000 ریال
9,900,000 ریال
10,200,000 ریال
9,180,000 ریال
10,200,000 ریال
9,180,000 ریال
10,200,000 ریال
9,180,000 ریال
12,000,000 ریال
10,800,000 ریال
12,000,000 ریال
11,650,000 ریال
12,000,000 ریال
11,650,000 ریال
12,000,000 ریال
10,800,000 ریال
دوتخته رو به پارک + سرویس اضافه
15,400,000 ریال
14,790,000 ریال
14,280,000 ریال
13,250,000 ریال
14,280,000 ریال
13,250,000 ریال
14,280,000 ریال
13,250,000 ریال
14,280,000 ریال
13,250,000 ریال
15,400,000 ریال
14,300,000 ریال
15,400,000 ریال
14,300,000 ریال
15,400,000 ریال
14,300,000 ریال
14,280,000 ریال
13,260,000 ریال
14,280,000 ریال
13,260,000 ریال
14,280,000 ریال
13,260,000 ریال
14,280,000 ریال
13,260,000 ریال
14,280,000 ریال
13,260,000 ریال
17,920,000 ریال
17,920,000 ریال
17,920,000 ریال
17,920,000 ریال
17,920,000 ریال
17,920,000 ریال
17,920,000 ریال
17,920,000 ریال
17,920,000 ریال
17,920,000 ریال
17,920,000 ریال
17,920,000 ریال
15,400,000 ریال
13,900,000 ریال
15,400,000 ریال
13,900,000 ریال
15,400,000 ریال
13,900,000 ریال
15,400,000 ریال
13,900,000 ریال
14,280,000 ریال
13,260,000 ریال
14,280,000 ریال
13,260,000 ریال
14,280,000 ریال
13,260,000 ریال
16,800,000 ریال
15,600,000 ریال
16,800,000 ریال
16,590,000 ریال
16,800,000 ریال
16,590,000 ریال
16,800,000 ریال
15,600,000 ریال
دوتخته رو به دریا
13,750,000 ریال
13,150,000 ریال
12,750,000 ریال
11,470,000 ریال
12,750,000 ریال
11,470,000 ریال
12,750,000 ریال
11,470,000 ریال
12,750,000 ریال
11,470,000 ریال
13,750,000 ریال
12,370,000 ریال
13,750,000 ریال
12,650,000 ریال
13,750,000 ریال
12,650,000 ریال
12,750,000 ریال
11,470,000 ریال
12,750,000 ریال
11,470,000 ریال
12,750,000 ریال
11,470,000 ریال
12,750,000 ریال
11,470,000 ریال
12,750,000 ریال
11,470,000 ریال
16,000,000 ریال
16,000,000 ریال
16,000,000 ریال
16,000,000 ریال
16,000,000 ریال
16,000,000 ریال
16,000,000 ریال
16,000,000 ریال
16,000,000 ریال
16,000,000 ریال
16,000,000 ریال
16,000,000 ریال
13,750,000 ریال
12,370,000 ریال
13,750,000 ریال
12,370,000 ریال
13,750,000 ریال
12,370,000 ریال
13,750,000 ریال
12,370,000 ریال
12,750,000 ریال
11,470,000 ریال
12,750,000 ریال
11,470,000 ریال
12,750,000 ریال
11,470,000 ریال
15,000,000 ریال
13,500,000 ریال
15,000,000 ریال
13,500,000 ریال
15,000,000 ریال
13,500,000 ریال
15,000,000 ریال
13,500,000 ریال
دوتخته رو به دریا + سرویس اضافه
18,150,000 ریال
17,550,000 ریال
16,830,000 ریال
15,550,000 ریال
16,830,000 ریال
15,550,000 ریال
16,830,000 ریال
15,550,000 ریال
16,830,000 ریال
15,550,000 ریال
18,150,000 ریال
16,770,000 ریال
18,150,000 ریال
17,460,000 ریال
18,150,000 ریال
17,460,000 ریال
16,830,000 ریال
15,550,000 ریال
16,830,000 ریال
15,550,000 ریال
16,830,000 ریال
15,550,000 ریال
16,830,000 ریال
15,550,000 ریال
16,830,000 ریال
15,550,000 ریال
21,120,000 ریال
21,120,000 ریال
21,120,000 ریال
21,120,000 ریال
21,120,000 ریال
21,120,000 ریال
21,120,000 ریال
21,120,000 ریال
21,120,000 ریال
21,120,000 ریال
21,120,000 ریال
21,120,000 ریال
18,150,000 ریال
16,770,000 ریال
18,150,000 ریال
16,770,000 ریال
18,150,000 ریال
16,770,000 ریال
18,150,000 ریال
16,770,000 ریال
16,830,000 ریال
15,550,000 ریال
16,830,000 ریال
15,550,000 ریال
16,830,000 ریال
15,550,000 ریال
19,800,000 ریال
18,300,000 ریال
19,800,000 ریال
18,300,000 ریال
19,800,000 ریال
18,300,000 ریال
19,800,000 ریال
18,300,000 ریال
سوئیت یک خوابه دو نفره
15,950,000 ریال
14,350,000 ریال
14,790,000 ریال
13,310,000 ریال
14,790,000 ریال
13,310,000 ریال
14,790,000 ریال
13,310,000 ریال
14,790,000 ریال
13,310,000 ریال
15,950,000 ریال
14,350,000 ریال
15,950,000 ریال
15,150,000 ریال
15,950,000 ریال
15,150,000 ریال
14,790,000 ریال
13,310,000 ریال
14,790,000 ریال
13,310,000 ریال
14,790,000 ریال
13,310,000 ریال
14,790,000 ریال
13,310,000 ریال
14,790,000 ریال
13,310,000 ریال
18,560,000 ریال
18,560,000 ریال
18,560,000 ریال
18,560,000 ریال
18,560,000 ریال
18,560,000 ریال
18,560,000 ریال
18,560,000 ریال
18,560,000 ریال
18,560,000 ریال
18,560,000 ریال
18,560,000 ریال
15,950,000 ریال
14,350,000 ریال
15,950,000 ریال
14,350,000 ریال
15,950,000 ریال
14,350,000 ریال
15,950,000 ریال
14,350,000 ریال
14,790,000 ریال
13,310,000 ریال
14,790,000 ریال
13,310,000 ریال
14,790,000 ریال
13,310,000 ریال
17,400,000 ریال
14,940,000 ریال
17,400,000 ریال
14,940,000 ریال
17,400,000 ریال
14,940,000 ریال
17,400,000 ریال
15,660,000 ریال
سوئیت دو نفره + سرویس اضافه
20,350,000 ریال
18,750,000 ریال
18,870,000 ریال
17,390,000 ریال
18,870,000 ریال
17,390,000 ریال
18,870,000 ریال
17,390,000 ریال
18,870,000 ریال
17,390,000 ریال
20,350,000 ریال
18,750,000 ریال
20,350,000 ریال
19,550,000 ریال
20,350,000 ریال
19,550,000 ریال
18,870,000 ریال
17,390,000 ریال
18,870,000 ریال
17,390,000 ریال
18,870,000 ریال
17,390,000 ریال
18,870,000 ریال
17,390,000 ریال
18,870,000 ریال
17,390,000 ریال
23,680,000 ریال
23,680,000 ریال
23,680,000 ریال
23,680,000 ریال
23,680,000 ریال
23,680,000 ریال
23,680,000 ریال
23,680,000 ریال
23,680,000 ریال
23,680,000 ریال
23,680,000 ریال
23,680,000 ریال
20,350,000 ریال
18,750,000 ریال
20,350,000 ریال
18,750,000 ریال
20,350,000 ریال
18,750,000 ریال
20,350,000 ریال
18,750,000 ریال
18,870,000 ریال
20,880,000 ریال
18,870,000 ریال
20,880,000 ریال
18,870,000 ریال
20,880,000 ریال
22,200,000 ریال
19,740,000 ریال
22,200,000 ریال
19,740,000 ریال
22,200,000 ریال
19,740,000 ریال
22,200,000 ریال
20,460,000 ریال
دو تخته استاندارد
9,900,000 ریال
8,910,000 ریال
9,180,000 ریال
8,260,000 ریال
9,180,000 ریال
8,260,000 ریال
9,180,000 ریال
8,260,000 ریال
9,180,000 ریال
8,260,000 ریال
9,900,000 ریال
8,910,000 ریال
9,900,000 ریال
8,910,000 ریال
9,900,000 ریال
8,910,000 ریال
9,180,000 ریال
8,260,000 ریال
9,180,000 ریال
8,260,000 ریال
9,180,000 ریال
8,260,000 ریال
9,180,000 ریال
8,260,000 ریال
9,180,000 ریال
8,260,000 ریال
11,520,000 ریال
9,940,000 ریال
11,520,000 ریال
11,520,000 ریال
11,520,000 ریال
11,520,000 ریال
11,520,000 ریال
11,520,000 ریال
11,520,000 ریال
11,520,000 ریال
11,520,000 ریال
11,520,000 ریال
9,900,000 ریال
8,910,000 ریال
9,900,000 ریال
8,910,000 ریال
9,900,000 ریال
8,910,000 ریال
9,900,000 ریال
8,910,000 ریال
9,180,000 ریال
8,260,000 ریال
9,180,000 ریال
8,260,000 ریال
9,180,000 ریال
8,260,000 ریال
10,800,000 ریال
9,720,000 ریال
10,800,000 ریال
9,720,000 ریال
10,800,000 ریال
9,720,000 ریال
10,800,000 ریال
9,720,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی116
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
  • شنبه
  • یک شنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنج شنبه
  • جمعه

پارکینگ در اطراف هتل- خدمات خشکشویی- سالن همایش- لابی- ورزش های آبی- اجاره اتومبیل- اینترنت با سرعت بالا- پارکینگ در هتل- تهویه مطبوع- خدمات اسپا- خودپرداز بانک- سونا بخار- صندوق امانات در لابی- مرکز خرید- کافی شاپ- آسانسور- بیزینس سنتر- جکوزی- دسترسی به دریا- رستوران در هتل- روم سرویس 24 ساعته- سالن بدنسازی- سونا خشک- کافی نت- اتاق جلسات- استخر سرپوشیده- ترانسفر از فرودگاه به هتل- زمین تنیس- صبحانه رایگان- نمازخانه-

اینترنت با سرعت بالا
تهویه مطبوع
استخر سرپوشیده
بیزینس سنتر
خدمات خشکشویی
خود پرداز بانک
ترانسفر از فرودگاه به هتل
صبحانه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
روم سرویس 24 ساعته
خدمات اسپا
جکوزی
زمین تنیس
کافی شاپ
سالن همایش
مرکز خرید
سونا خشک
سونا بخار
اتاق جلسات
آسانسور
لابی
اجاره اتومبیل
پارکینگ در هتل
اتاق های جکوزی دار
کافی نت
دسترسی به دریا
ورزش های آبی
سالن بدنسازی
صندوق امانات در لابی
امکانات بازی کودکان
نمازخانه

سرویس فرنگی- میز آرایش- وان حمام- سشوار- فن کویل- یخچال- بالکن- میز کار- تلویزیون LCD- حمام- صندوق امانات- مینی بار- کتری برقی-

سرویس فرنگی
وان در حمام برخی اتاق ها
صندوق امانات
سشوار
یخچال
تلویزیون LCD
فن کویل
اسپیلت
حمام
دوش
میز کار
مینی بار
میز آرایش
بالکن غیر قابل استفاده
کتری برقی برای آب جوش
چای تی بگ و نسکافه رایگان

آبمیوه- املت میکس- چای- عسل- نان ایرانی- کره- انواع املت- خامه- سوسیس سرخ شده- لوبیا- نان فرانسوی- املت قارچ- پنیر- خرما- شیر- مربا- نسکافه- املت گوجه فرنگی- تخم مرغ آب پز- ژامبون- عدسی- میوه فصل- نیمرو

املت گوجه فرنگی
املت قارچ
املت میکس
نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
ژامبون
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
آب میوه طبیعی
چای
نسکافه
میوه فصل
لوبیا
عدسی
خرما
خامه
پنیر
نان ایرانی
نان فرانسوی
انواع املت
قهوه

صبحانه بوفه- ناهار بوفه- استخر- سونا خشک- سونا بخار-جکوزی-سالن ورزشی برای آقایان-اینترنت نا محدود در اتاق و لابی- ترانسفر ورود

استخر
اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان نا محدود
ترانسفر ورود
سونا بخار
سونا خشک
صبحانه بوفه
ناهار بوفه

هتل مارینا پارک کیش یکی از بهترین و وسوسه‌انگیزترین هتل های جزیره زیبای کیش به شمار می‌رود که در بهترین و زیباترین نقطه جزیره واقع شده است. این هتل 5 ستاره کیش به دلیل داشتن وسعت زیاد به همراه فضای سرسبز زیبا با گونه‌های گياهی متنوع و آب‌نماهای بسيار جذاب و فضای دلنشینش به مارینا پارک هتل معروف شده است که پیشنهاد می‌کنیم، لذت اقامت در این هتل رویایی را در سفر به کیش به هیچ وجه از دست ندهید. هتل مدرن و مجلل مارینا پارک کیش در دو طرف ساحل دريای مرجانی و بسيار زيبای خليج فارس خودنمائی می‌کند. فضای فرح بخش و بسيار چشم نواز این هتل که قسمتی از ساحل بسیار زیبای مرجانی جزیره کیش را به خود اختصاص داده است، با معماری جذاب و منحصر به فردش، در نگاه اول هر بیننده‌ای را به تعجب وا می‌دارد. ساختمان هتل 5 ستاره مارینا پارک کیش با معماری شگفت‌انگیزش در نزدیکی ساحل مرجانی کیش ساخته شده که بسیار چشم‌نواز است. در لحظه ورود به داخل این هتل لوکس کیش، شما در قسمت لابی حوض گلِ پر از گُلی را می‌بینید که گل‌ها صورتی داخل آن، به شما حس طراوت و سرزندگی را هدیه می‌کنند. اگر به پلان هتل مارینا پارک کیش توجه کنید، می‌بینید که این هتل از دو طبقه و 4 باله تشکیل شده که 8 لاین را در طبقات خودجای داده است. 4 لاین این هتل در طبقه اول به نام های ارکیده، نیلوفر، مرجان و پامچال است که هر لاین 24 اتاق و سوئیت در مقابل هم دارد. 4 لاین دیگر نیز در طبقه همکف واقع شدند که دو لاین مربوطه به اتاق‌ها و سوییت‌هایی است که به نام‌ راهرو منگولیا و بگونیا نامیده شدند و دو لاین دیگری نیز به قسمت‌هایی همچون سالن اسپا و ماساژ، جکوزی، استخر، زمین تنیس و غیره مربوط می‌شود. دکوراسیون مدرن و شیک اتاق ها و سوئیت های هتل مارینا پارک که رو به دریا و پارک هستند، آن را به یک اثر هنری ماندگار تبدیل کرده است. همچنین این هتل پنج ستاره کیش، یکی از بزرگ‌ترین پارک ‌های آبی جزیره‌ی کیش را که به پارک آبی مارینا یا پارک ویبیت (Wibit) معروف است را در خود جای داده و وسایل بازی بادی متنوعی که در آن مشاهده می‌کنید را روی آب می‌بینید که استفاده از آن‌ها برای هر کسی به راستی که هیجان و لذت زیادی دارد. لوکیش عالی هتل مارینا پارک کیش به شکلی است که دسترسی آسان به مراکز مهم جزیره از جمله پارک مرجان ها، باغ پرندگان، پارک دلفین‌ها و آکواریوم کیش را برای گردشگران به راحتی امکانپذیر کرده است. با این تفاسیری که ذکر شد جا دارد که بگوییم، هتل مارینا پارک کیش آنقدر زیبایی و جذابیت دارد که وصف آن در قالب کلام نمی‌گنجد، پس باید رفت و از نزدیک زیبایی‌هایی این هتل 5 ستاره کیش را از نزدیک لمس کرد و از قدم زدن در آن لذت برد. شما با رزرو هتل ماریناپارک کیش از لحاظ وعده‌های غذایی نگران نباشید، چرا که در رستوران شیک و رو به دریای لوتوس آن می‌توانید از انواع غذاهای ایرانی، دریایی و فرنگی آن در فضایی دلپذیر نوشِ جان کنید و یا در رستوران فضای باز باغ گل، لحظات خوشی را در کنار همراهانتان سپری کنید. جالب است که بدانید این هتل پنج ستاره کیش، دو سالن مجلل و لوکس به نام سالن میتینگ و کامتینا دارد که شما به راحتی می‌توانید مراسم های مختلفی همچون همایش و سمینارهای باشکوه و بزرگ، جشن تولد، مراسم عروسی، میهمانی سفارت‌ها و غیره خود را در سالن چند منظوره 250 نفره کامتینا برگزار نمایید. همچنین اگر قصد برگزاری ورکشاپ، میتینگ، جلسات کاری و تجاری ویژه‌ با ظرفیت 20 مهمان را دارید، می‌توانید روی سالن میتینگ هتل ماریناپارک کیش که بسیار شیک و مدرن است حساب باز کنید. اگر این روزها به جزیره زیبای کیش سفر کردید با رزرو هتل مارینا پارک کیش که از هتل های منتخب علاءالدین تراول در کیش به شمار می‌رود، روزهای به یادماندنی را در این جزیره رویایی برای خود و همراهانتان خلق سازید، چرا که هدف ما جلب رضایت و آرامش شما عزیزان در جزیره زیبای کیش است. ما در شرکت سفرهای علاءالدین تراول برای شما همراهان عزیز، سفرهای خوش و پر از هیجانی را برایتان در جای جای ایران آرزو می‌کنیم. 
نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : هرمزگان
نام شهر : کیش
منطقه شهرداری : 1
محدوده شهرداری : بلوار مرجان
سال ساخت : 1389
سال بازسازی : 1389
تعداد اتاق ها : 190
تعداد تخت ها : 390
تعداد طبقات : 2
ظرفیت پارکینگ : 18
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : کاناپه تخت خواب شو
سن بچه رایگان : تا 5 سال تمام
سن کودک نیم بها :

درسوئیتهای 2نفره ؛ چنانچه مسافر بخواهد از ظرفیت 4نفر استفاده کند باید سن نفر چهارم زیر پانزده سال باشد.

هزینه پارک آبی برای میهمانان 250000 ریال می باشد .

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت : 8
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 18

وضعیت ترانسفر هتل : فقط استقبال

فاصله تا فرودگاه 11/3 کیلومتر معادل 00:13 دقیقه با اتومبیل یا 02:05 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 4 کیلومتر معادل 00:07 دقیقه با اتومبیل یا 00:26 پیاده
فاصله تا دریا 8/2 کیلومتر معادل 00:12 دقیقه با اتومبیل یا 01:11 پیاده

در ایام شلوغ کنسلی ندارد.وتمام هزینه از طرف هتل دریافت می گردد.

کنسلی تا 3 روز قبل از ورود میهمان مشمول 40 % هزینه یک شب اتاق های رزرو شده
کنسلی تا 1 روز قبل از ورود میهمان مشمول 100 % هزینه یک شب اتاق های رزرو شده