28 باب اتاق معادل 60 تخت ، شروع قیمت برای ورود امشب از شبی 1,310,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/02

صبحانه-اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی

خیابان کوچری- نرسیده به امام زاده سید بهلول- هتل زمرد خوی

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
1,310,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
1,310,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
1,790,000 ریال
با 3% تخفیف
معادل 40,000 ریال
1,750,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
2,300,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
2,300,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
2,800,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
2,800,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
ﺳﻪشنبه
1397/11/02
چهارشنبه
1397/11/03
پنجشنبه
1397/11/04
جمعه
1397/11/05
شنبه
1397/11/06
یکشنبه
1397/11/07
دوشنبه
1397/11/08
ﺳﻪشنبه
1397/11/09
چهارشنبه
1397/11/10
پنجشنبه
1397/11/11
جمعه
1397/11/12
شنبه
1397/11/13
یکشنبه
1397/11/14
دوشنبه
1397/11/15
ﺳﻪشنبه
1397/11/16
چهارشنبه
1397/11/17
پنجشنبه
1397/11/18
جمعه
1397/11/19
شنبه
1397/11/20
یکشنبه
1397/11/21
دوشنبه
1397/11/22
ﺳﻪشنبه
1397/11/23
چهارشنبه
1397/11/24
پنجشنبه
1397/11/25
جمعه
1397/11/26
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
یک تخته
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
1,310,000 ریال
دوتخته
1,790,000 ریال
1,750,000 ریال
1,790,000 ریال
1,750,000 ریال
1,790,000 ریال
1,750,000 ریال
1,790,000 ریال
1,750,000 ریال
1,790,000 ریال
1,750,000 ریال
1,790,000 ریال
1,750,000 ریال
1,790,000 ریال
1,750,000 ریال
1,790,000 ریال
1,750,000 ریال
1,790,000 ریال
1,750,000 ریال
1,790,000 ریال
1,750,000 ریال
1,790,000 ریال
1,750,000 ریال
1,790,000 ریال
1,750,000 ریال
1,790,000 ریال
1,750,000 ریال
1,790,000 ریال
1,750,000 ریال
1,790,000 ریال
1,750,000 ریال
1,790,000 ریال
1,750,000 ریال
1,790,000 ریال
1,750,000 ریال
1,790,000 ریال
1,750,000 ریال
1,790,000 ریال
1,750,000 ریال
1,790,000 ریال
1,750,000 ریال
1,790,000 ریال
1,750,000 ریال
1,790,000 ریال
1,750,000 ریال
1,790,000 ریال
1,750,000 ریال
1,790,000 ریال
1,750,000 ریال
1,790,000 ریال
1,750,000 ریال
1,790,000 ریال
1,750,000 ریال
1,790,000 ریال
1,750,000 ریال
1,790,000 ریال
1,750,000 ریال
1,790,000 ریال
1,750,000 ریال
1,790,000 ریال
1,750,000 ریال
سه تخته
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
چهار تخته
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال
2,800,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی116
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
  • شنبه
  • یک شنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنج شنبه
  • جمعه

سالن همایش- پارکینگ درهتل- تهویه مطبوع- روزنامه رایگان- صندوق امانات در لابی- کافی شاپ- تاکسی سرویس- رستوران درهتل- آسانسور- نمازخانه

تهویه مطبوع
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
کافی شاپ
سالن همایش
تاکسی سرویس
آسانسور
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
نمازخانه

تلویزیزون LCD- چیلر- آشپزخانه در سوئیت- اینترنت WIFI- میز آرایش- اسپیلت- سشوار

سشوار
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
اسپیلت
چیلر
آشپزخانه در سوئیت
میز آرایش

چای- پنیر- نان ایرانی- کره- آبمیوه- خامه- مربا- نسکافه- نیمرو

نیمرو
عسل
کره
مربا
چای
نسکافه
خامه
پنیر
نان ایرانی

صبحانه-اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
صبحانه

هتل زمرد خوی با 28 واحد اقامتی یکی از هتل‌های مناسب این شهر است. اتاق‌های این هتل 3 ستاره به شکل اتاق‌ها و سوئیت‌های یک تا چهارتخته به میهمانان ارائه می‌شود. سوئیت‌ها امکانات آشپزی دارند و اگر مایل به طبخ غذای خود در طول اقامت هستید می‌توانید یکی از این سوئیت‌ها را انتخاب کنید. رستوران و کافی‌شاپ هتل نیز با محیط دل‌انگیز خود پذیرای میهمانان برای صرف وعده‌های غذایی و میان وعده‌های لذیذ است. سالن همایش هتل یکی از لوکس‌ترین سالن‌های موجود در شهر است که برای برپایی مراسم خود به بهترین نحو می‌توانید روی آن حساب کنید. تاکسی سرویس نیز خیالتان را برای سفرهای درون شهری راحت خواهد کرد. اگر با خودروی شخصی به سفر می روید، می توانید از پارکینگ اختصاصی هتل نیز استفاده کنید. اگر به شهر خوی سفر می کنید می توانید سری به دروازه سنگی با سنگ های سیاه و سفیدش بزنید یا به گشت و گذار در طبیعت دیدنی منطقه حفاظت شده مراکان بپردازید.


نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : آذربایجان غربی
نام شهر : خوی
منطقه شهرداری :
محدوده شهرداری :
سال ساخت : 1382
سال بازسازی : 1382
تعداد اتاق ها : 28
تعداد تخت ها : 60
تعداد طبقات : 5
ظرفیت پارکینگ : 80
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : تشک روی زمین به صورت کف خواب
سن بچه رایگان :
سن کودک نیم بها :

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت : 8
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 18

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 25/6 کیلومتر معادل 00:30 دقیقه با اتومبیل یا 03:31 پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 27/4 کیلومتر معادل 00:31 دقیقه با اتومبیل یا پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 5/8 کیلومتر معادل 00:13 دقیقه با اتومبیل یا 01:05 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 2 کیلومتر معادل 00:08 دقیقه با اتومبیل یا 00:26 پیاده
فاصله تا حرم و اماکن مذهبی 2/1 کیلومتر معادل 00:07 دقیقه با اتومبیل یا 00:25 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 1/5 کیلومتر معادل 00:05 دقیقه با اتومبیل یا 00:20 پیاده

کنسلی تا 1 روز قبل از ورود میهمان

کنسلی تا 1 روز قبل از ورود میهمان مشمول 100 % هزینه یک شب اتاق های رزرو شده