• امتیاز کلی شما به
 • هتل خانه منوچهری کاشان
 • تا کنون
 • 4.7
 • 116
 • 20239
 • بار نمایش

9 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 28 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی 5,700,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/12/27

اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی- صبحانه بوفه- پارکینگ

اصفهان- کاشان- خیابان محتشم- کوچه ثابت- کوچ عمارت 7خانه منوچهری پلاک 49

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
5,000,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
5,000,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 4 باب
5,000,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
5,000,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
4,000,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
4,000,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
6,100,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
6,100,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 4 باب
5,800,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل -50,000 ریال
5,850,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
5,700,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
5,700,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
6,700,000 ریال
با 1% تخفیف
معادل 50,000 ریال
6,650,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
7,700,000 ریال
با 1% تخفیف
معادل 50,000 ریال
7,650,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
7,200,000 ریال
با -2% تخفیف
معادل -150,000 ریال
7,350,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
8,400,000 ریال
با 1% تخفیف
معادل 50,000 ریال
8,350,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 6 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
12,200,000 ریال
با 1% تخفیف
معادل 50,000 ریال
12,150,000 ریال
امشب جا دارد

نوع اتاق
دوشنبه
1397/12/27
ﺳﻪشنبه
1397/12/28
چهارشنبه
1397/12/29
پنجشنبه
1398/01/01
جمعه
1398/01/02
شنبه
1398/01/03
یکشنبه
1398/01/04
دوشنبه
1398/01/05
ﺳﻪشنبه
1398/01/06
چهارشنبه
1398/01/07
پنجشنبه
1398/01/08
جمعه
1398/01/09
شنبه
1398/01/10
یکشنبه
1398/01/11
دوشنبه
1398/01/12
ﺳﻪشنبه
1398/01/13
چهارشنبه
1398/01/14
پنجشنبه
1398/01/15
جمعه
1398/01/16
شنبه
1398/01/17
یکشنبه
1398/01/18
دوشنبه
1398/01/19
ﺳﻪشنبه
1398/01/20
چهارشنبه
1398/01/21
پنجشنبه
1398/01/22
جمعه
1398/01/23
شنبه
1398/01/24
یکشنبه
1398/01/25
دوشنبه
1398/01/26
ﺳﻪشنبه
1398/01/27
اتاق دو نفره قاجار
5,000,000 ریال
5,000,000 ریال
5,000,000 ریال
5,000,000 ریال
5,000,000 ریال
5,000,000 ریال
5,880,000 ریال
5,880,000 ریال
اتاق دو نفره پهلوی
5,000,000 ریال
5,000,000 ریال
5,000,000 ریال
5,000,000 ریال
5,000,000 ریال
5,000,000 ریال
5,880,000 ریال
5,880,000 ریال
یک تخته VIP
4,000,000 ریال
4,000,000 ریال
4,000,000 ریال
4,000,000 ریال
4,000,000 ریال
4,000,000 ریال
4,680,000 ریال
4,680,000 ریال
دوتخته VIP
6,100,000 ریال
6,100,000 ریال
6,100,000 ریال
6,100,000 ریال
6,100,000 ریال
6,100,000 ریال
7,200,000 ریال
7,200,000 ریال
دوتخته
5,800,000 ریال
5,850,000 ریال
5,800,000 ریال
5,850,000 ریال
5,800,000 ریال
5,850,000 ریال
5,800,000 ریال
5,850,000 ریال
5,800,000 ریال
5,850,000 ریال
5,800,000 ریال
5,850,000 ریال
5,800,000 ریال
5,850,000 ریال
5,800,000 ریال
5,850,000 ریال
5,800,000 ریال
5,850,000 ریال
5,800,000 ریال
5,850,000 ریال
5,800,000 ریال
5,850,000 ریال
5,800,000 ریال
5,850,000 ریال
5,800,000 ریال
5,850,000 ریال
5,800,000 ریال
5,850,000 ریال
5,800,000 ریال
5,850,000 ریال
5,800,000 ریال
5,850,000 ریال
5,800,000 ریال
5,850,000 ریال
5,800,000 ریال
5,850,000 ریال
5,800,000 ریال
5,850,000 ریال
5,800,000 ریال
5,850,000 ریال
5,800,000 ریال
5,850,000 ریال
5,800,000 ریال
5,850,000 ریال
5,800,000 ریال
5,850,000 ریال
5,800,000 ریال
5,850,000 ریال
5,800,000 ریال
5,850,000 ریال
5,800,000 ریال
5,850,000 ریال
5,800,000 ریال
5,850,000 ریال
5,800,000 ریال
5,850,000 ریال
5,800,000 ریال
5,850,000 ریال
5,800,000 ریال
5,850,000 ریال
دو تخته بالکن دار
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
5,700,000 ریال
سه تخته کوچک
6,700,000 ریال
6,650,000 ریال
6,700,000 ریال
6,650,000 ریال
6,700,000 ریال
6,650,000 ریال
6,700,000 ریال
6,650,000 ریال
6,700,000 ریال
6,650,000 ریال
6,700,000 ریال
6,650,000 ریال
6,700,000 ریال
6,650,000 ریال
6,700,000 ریال
6,650,000 ریال
6,700,000 ریال
6,650,000 ریال
6,700,000 ریال
6,650,000 ریال
6,700,000 ریال
6,650,000 ریال
6,700,000 ریال
6,650,000 ریال
6,700,000 ریال
6,650,000 ریال
6,700,000 ریال
6,650,000 ریال
6,700,000 ریال
6,650,000 ریال
6,700,000 ریال
6,650,000 ریال
6,700,000 ریال
6,650,000 ریال
6,700,000 ریال
6,650,000 ریال
6,700,000 ریال
6,650,000 ریال
6,700,000 ریال
6,650,000 ریال
6,700,000 ریال
6,650,000 ریال
6,700,000 ریال
6,650,000 ریال
6,700,000 ریال
6,650,000 ریال
6,700,000 ریال
6,650,000 ریال
6,700,000 ریال
6,650,000 ریال
6,700,000 ریال
6,650,000 ریال
6,700,000 ریال
6,650,000 ریال
6,700,000 ریال
6,650,000 ریال
6,700,000 ریال
6,650,000 ریال
6,700,000 ریال
6,650,000 ریال
سوئیت سه تخته بالکن دار
7,700,000 ریال
7,650,000 ریال
7,700,000 ریال
7,650,000 ریال
7,700,000 ریال
7,650,000 ریال
7,700,000 ریال
7,650,000 ریال
7,700,000 ریال
7,650,000 ریال
7,700,000 ریال
7,650,000 ریال
7,700,000 ریال
7,650,000 ریال
7,700,000 ریال
7,650,000 ریال
7,700,000 ریال
7,650,000 ریال
7,700,000 ریال
7,650,000 ریال
7,700,000 ریال
7,650,000 ریال
7,700,000 ریال
7,650,000 ریال
7,700,000 ریال
7,650,000 ریال
7,700,000 ریال
7,650,000 ریال
7,700,000 ریال
7,650,000 ریال
7,700,000 ریال
7,650,000 ریال
7,700,000 ریال
7,650,000 ریال
7,700,000 ریال
7,650,000 ریال
7,700,000 ریال
7,650,000 ریال
7,700,000 ریال
7,650,000 ریال
7,700,000 ریال
7,650,000 ریال
7,700,000 ریال
7,650,000 ریال
7,700,000 ریال
7,650,000 ریال
7,700,000 ریال
7,650,000 ریال
7,700,000 ریال
7,650,000 ریال
7,700,000 ریال
7,650,000 ریال
7,700,000 ریال
7,650,000 ریال
7,700,000 ریال
7,650,000 ریال
7,700,000 ریال
7,650,000 ریال
7,700,000 ریال
7,650,000 ریال
چهار تخته ویژه خزینه دار
7,200,000 ریال
7,350,000 ریال
7,200,000 ریال
7,350,000 ریال
7,200,000 ریال
7,350,000 ریال
7,200,000 ریال
7,350,000 ریال
7,200,000 ریال
7,350,000 ریال
7,200,000 ریال
7,350,000 ریال
7,200,000 ریال
7,350,000 ریال
7,200,000 ریال
7,350,000 ریال
7,200,000 ریال
7,350,000 ریال
7,200,000 ریال
7,350,000 ریال
7,200,000 ریال
7,350,000 ریال
7,200,000 ریال
7,350,000 ریال
7,200,000 ریال
7,350,000 ریال
7,200,000 ریال
7,350,000 ریال
7,200,000 ریال
7,350,000 ریال
7,200,000 ریال
7,350,000 ریال
7,200,000 ریال
7,350,000 ریال
7,200,000 ریال
7,350,000 ریال
7,200,000 ریال
7,350,000 ریال
7,200,000 ریال
7,350,000 ریال
7,200,000 ریال
7,350,000 ریال
7,200,000 ریال
7,350,000 ریال
7,200,000 ریال
7,350,000 ریال
7,200,000 ریال
7,350,000 ریال
7,200,000 ریال
7,350,000 ریال
7,200,000 ریال
7,350,000 ریال
7,200,000 ریال
7,350,000 ریال
7,200,000 ریال
7,350,000 ریال
7,200,000 ریال
7,350,000 ریال
7,200,000 ریال
7,350,000 ریال
سوئیت چهار تخته بالکن دار
8,400,000 ریال
8,350,000 ریال
8,400,000 ریال
8,350,000 ریال
8,400,000 ریال
8,350,000 ریال
8,400,000 ریال
8,350,000 ریال
8,400,000 ریال
8,350,000 ریال
8,400,000 ریال
8,350,000 ریال
8,400,000 ریال
8,350,000 ریال
8,400,000 ریال
8,350,000 ریال
8,400,000 ریال
8,350,000 ریال
8,400,000 ریال
8,350,000 ریال
8,400,000 ریال
8,350,000 ریال
8,400,000 ریال
8,350,000 ریال
8,400,000 ریال
8,350,000 ریال
8,400,000 ریال
8,350,000 ریال
8,400,000 ریال
8,350,000 ریال
8,400,000 ریال
8,350,000 ریال
8,400,000 ریال
8,350,000 ریال
8,400,000 ریال
8,350,000 ریال
8,400,000 ریال
8,350,000 ریال
8,400,000 ریال
8,350,000 ریال
8,400,000 ریال
8,350,000 ریال
8,400,000 ریال
8,350,000 ریال
8,400,000 ریال
8,350,000 ریال
8,400,000 ریال
8,350,000 ریال
8,400,000 ریال
8,350,000 ریال
8,400,000 ریال
8,350,000 ریال
8,400,000 ریال
8,350,000 ریال
8,400,000 ریال
8,350,000 ریال
8,400,000 ریال
8,350,000 ریال
8,400,000 ریال
8,350,000 ریال
شش تخته ویژه خزینه دار
12,200,000 ریال
12,150,000 ریال
12,200,000 ریال
12,150,000 ریال
12,200,000 ریال
12,150,000 ریال
12,200,000 ریال
12,150,000 ریال
12,200,000 ریال
12,150,000 ریال
12,200,000 ریال
12,150,000 ریال
12,200,000 ریال
12,150,000 ریال
12,200,000 ریال
12,150,000 ریال
12,200,000 ریال
12,150,000 ریال
12,200,000 ریال
12,150,000 ریال
12,200,000 ریال
12,150,000 ریال
12,200,000 ریال
12,150,000 ریال
12,200,000 ریال
12,150,000 ریال
12,200,000 ریال
12,150,000 ریال
12,200,000 ریال
12,150,000 ریال
12,200,000 ریال
12,150,000 ریال
12,200,000 ریال
12,150,000 ریال
12,200,000 ریال
12,150,000 ریال
12,200,000 ریال
12,150,000 ریال
12,200,000 ریال
12,150,000 ریال
12,200,000 ریال
12,150,000 ریال
12,200,000 ریال
12,150,000 ریال
12,200,000 ریال
12,150,000 ریال
12,200,000 ریال
12,150,000 ریال
12,200,000 ریال
12,150,000 ریال
12,200,000 ریال
12,150,000 ریال
12,200,000 ریال
12,150,000 ریال
12,200,000 ریال
12,150,000 ریال
12,200,000 ریال
12,150,000 ریال
12,200,000 ریال
12,150,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی116
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

پارکینگ در اطراف هتل- خدمات خشکشویی- لابی- اینترنت WIFI- پارکینگ در هتل- تهویه مطبوع- کافی شاپ- رستوران در هتل- غرفه صنایع دستی- ترانسفر از فرودگاه به هتل- صبحانه رایگان

اینترنت با سرعت بالا
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
صبحانه رایگان
رستوران در هتل
کافی شاپ
لابی
پارکینگ در هتل
غرفه صنایع دستی

دوش- سرویس فرنگی- وان حمام- اینترنت WIFI- سشوار- یخچال- سرمایش و گرمایش مرکزی- میزکار- حمام- صندوق امانات- مینی بار

سرویس فرنگی
وان در حمام برخی اتاق ها
صندوق امانات
سشوار
یخچال
اینترنت Wi-Fi
سرمایش و گرمایش مرکزی
حمام
دوش
میز کار
مینی بار

آبمیوه- چای- عسل- نان ایرانی- کره- آبمیوه طبیعی- خامه- پنیر- خرما- شیر- مربا- املت گوجه فرنگی- تخم مرغ آب پز- عدسی- میوه فصل- نیمرو- برشتوک- خیار- گوجه- نان فرانسوی- حلیم

املت گوجه فرنگی
نیمرو
تخم مرغ آب پز
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
آب میوه طبیعی
چای
میوه فصل
عدسی
خرما
خامه
پنیر
نان ایرانی
نان فرانسوی
حلیم

اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی- صبحانه بوفه- پارکینگ

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
صبحانه بوفه

هتل چهار ستاره منوچهری کاشان هتلی منحصربفرد با بافت سنتی و معماری اصیل ایرانی است که پس از سه سال مرمت و بازسازی در سال 1390 در بافت تاریخی شهر، مورد بهره برداری قرار گرفت. در هنگام ورود کارکنان هتل با نوشیدنی محلی از شما استقبال خواهند کرد. حیاط مرکزی و با صفای این هتل که دورتا دورش را ساختمان فرا گرفته ‌است در بدو ورود چشمان مهمانان را خیره خواهد کرد. پنجره‎های چوبی بلند طاق‌دار همراه با شیشه های هفت رنگ در شب و روز فضای خاصی را به این هتل می‌بخشند. هرکدام از اتاق‌های هتل، چیدمانی خاص و زیبا دارد؛ ظرفیت این اتاق‌ها دوتخته، سه‌تخته، چهار تخته، شش تخته هستند که اندازه های مختلفی دارند؛ برخی از آنها بالکن رو به حیاط دارند و برخی دیگر خزینه سنتی دارند. سوئیت‌های ویژه این هتل امکانات خاصی دارند و دارای بالکن رو به حیاط هستند. دکوراسیون هتل در کمال سادگی دلنشین است. رستوران هتل منوچهری با نام اتاق نهارخوری، با غذاهای لذیذ ایرانی و فضای گرم وصمیمی، انتخاب خوبی برای صرف غذا است. در اوقات فراغت می توانید از کارگاه بافندگی داخل هتل که به منظور حفظ و رونق صنایع دستی تاسیس شده است، بازدید نمایید. آب انبار این هتل به اتاق فیلم‌خانه تغییر کاربری داده ‌است و با آخرین تکنولوژی‌های روز در انتظار شماست. با انتخاب هتل منوچهری کاشان، خاطره خوش و متفاوت از سفر به کاشان را با خود به خانه خواهید برد.  در هنگام اقامتتان در کاشان از جاذبه های تاریخی بی نظیرش از جمله مسجد آقا بزرگ، خانه بروجردی‌ها، خانه طباطبایی‌ها و باغ فین کاشان بازدید نمایید. ضمن اینکه در فصل بهار می‌توانید از جشن گلابگیری که یکی از بزرگترین رویدادهای گردشگری ایران است لذت ببرید.

نوع اقامتگاه : هتل سنتی
نام استان : اصفهان
نام شهر : کاشان
منطقه شهرداری : 1
محدوده شهرداری : خیابان محتشم
سال ساخت : 1387
سال بازسازی : 1387
تعداد اتاق ها : 9
تعداد تخت ها : 28
تعداد طبقات : 2
ظرفیت پارکینگ : 9
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : تشک روی زمین به صورت کف خواب
سن بچه رایگان : تا 9 سال تمام
سن کودک نیم بها :


وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : ندارد
درصد نیم شارژ ورود و خروج : %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت :
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت :

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 17 کیلومتر معادل 00:20 دقیقه با اتومبیل یا 03:20 پیاده
فاصله تا فرودگاه بین المللی امام خمینی 300 کیلومتر معادل 03:00 دقیقه با اتومبیل یا 00:00 پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 4 کیلومتر معادل 00:10 دقیقه با اتومبیل یا 01:00 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 3 کیلومتر معادل 00:15 دقیقه با اتومبیل یا 00:45 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 0 کیلومتر معادل 00:00 دقیقه با اتومبیل یا 00:01 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 1 کیلومتر معادل 00:02 دقیقه با اتومبیل یا 00:10 پیاده

با اعلام کنسلی تا 96 ساعت قبل از تاریخ ورود 10 % از هزینه اتاق کسر می شود با اعلام کنسلی تا 72 ساعت قبل از تاریخ ورود 20% از هزینه اتاق کسر می شود با اعلام کنسلی تا 24 ساعت قبل از تاریخ ورود 40 % از هزینه اتاق کسر می شود

کاربر محترم : نظرات و تجربیات شما در خصوص هتل خانه منوچهری کاشان به سایر کاربران در انتخاب های خود کمک می کند.
 • امتیاز کلی شما به
 • هتل خانه منوچهری کاشان
 • تا کنون
 • 4.7
لایک شما به هتل خانه منوچهری کاشان   116

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل صبحانه می دهد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا هتل خاص و جالبی است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا تمام اتاق های هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن در این هتل وجود دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم

 • امتیاز به سرویس دهی هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به موقعیت هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به کیفیت اقامت
 • تا کنون
 • 0

نام عکس آپلود عکس