15 باب اتاق معادل 39 تخت ، شروع قیمت برای ورود امشب از شبی 2,050,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/02

اینترنت رایگان محدود- اینترنت در اتاق- اینترنت لابی- صبحانه بوفه

اصفهان- کاشان- میدان کمال الملک- خیابان فاضل نراقی- کوچه فرهنگ 31

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
یک تخته
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
2,130,000 ریال
با 4% تخفیف
معادل 80,000 ریال
2,050,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
دوتخته
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 13 باب
3,460,000 ریال
با 5% تخفیف
معادل 170,000 ریال
3,290,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
سه تخته
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
4,470,000 ریال
با 7% تخفیف
معادل 280,000 ریال
4,190,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
چهار تخته
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 4 باب
5,480,000 ریال
با 8% تخفیف
معادل 390,000 ریال
5,090,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
ﺳﻪشنبه
1397/11/02
چهارشنبه
1397/11/03
پنجشنبه
1397/11/04
جمعه
1397/11/05
شنبه
1397/11/06
یکشنبه
1397/11/07
دوشنبه
1397/11/08
ﺳﻪشنبه
1397/11/09
چهارشنبه
1397/11/10
پنجشنبه
1397/11/11
جمعه
1397/11/12
شنبه
1397/11/13
یکشنبه
1397/11/14
دوشنبه
1397/11/15
ﺳﻪشنبه
1397/11/16
چهارشنبه
1397/11/17
پنجشنبه
1397/11/18
جمعه
1397/11/19
شنبه
1397/11/20
یکشنبه
1397/11/21
دوشنبه
1397/11/22
ﺳﻪشنبه
1397/11/23
چهارشنبه
1397/11/24
پنجشنبه
1397/11/25
جمعه
1397/11/26
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
یک تخته
2,130,000 ریال
2,050,000 ریال
2,130,000 ریال
2,050,000 ریال
2,130,000 ریال
2,050,000 ریال
2,130,000 ریال
2,050,000 ریال
2,130,000 ریال
2,050,000 ریال
2,130,000 ریال
2,050,000 ریال
2,130,000 ریال
2,050,000 ریال
2,130,000 ریال
2,050,000 ریال
2,130,000 ریال
2,050,000 ریال
2,130,000 ریال
2,050,000 ریال
2,130,000 ریال
2,050,000 ریال
2,130,000 ریال
2,050,000 ریال
2,130,000 ریال
2,050,000 ریال
2,130,000 ریال
2,050,000 ریال
2,130,000 ریال
2,050,000 ریال
2,130,000 ریال
2,050,000 ریال
2,130,000 ریال
2,050,000 ریال
2,130,000 ریال
2,050,000 ریال
2,130,000 ریال
2,050,000 ریال
2,130,000 ریال
2,050,000 ریال
2,130,000 ریال
2,050,000 ریال
2,130,000 ریال
2,050,000 ریال
2,130,000 ریال
2,050,000 ریال
2,130,000 ریال
2,050,000 ریال
2,130,000 ریال
2,050,000 ریال
2,130,000 ریال
2,050,000 ریال
2,130,000 ریال
2,050,000 ریال
2,130,000 ریال
2,050,000 ریال
2,130,000 ریال
2,050,000 ریال
دوتخته
3,460,000 ریال
3,290,000 ریال
3,460,000 ریال
3,290,000 ریال
3,460,000 ریال
3,290,000 ریال
3,460,000 ریال
3,290,000 ریال
3,460,000 ریال
3,290,000 ریال
3,460,000 ریال
3,290,000 ریال
3,460,000 ریال
3,290,000 ریال
3,460,000 ریال
3,290,000 ریال
3,460,000 ریال
3,290,000 ریال
3,460,000 ریال
3,290,000 ریال
3,460,000 ریال
3,290,000 ریال
3,460,000 ریال
3,290,000 ریال
3,460,000 ریال
3,290,000 ریال
3,460,000 ریال
3,290,000 ریال
3,460,000 ریال
3,290,000 ریال
3,460,000 ریال
3,290,000 ریال
3,460,000 ریال
3,290,000 ریال
3,460,000 ریال
3,290,000 ریال
3,460,000 ریال
3,290,000 ریال
3,460,000 ریال
3,290,000 ریال
3,460,000 ریال
3,290,000 ریال
3,460,000 ریال
3,290,000 ریال
3,460,000 ریال
3,290,000 ریال
3,460,000 ریال
3,290,000 ریال
3,460,000 ریال
3,290,000 ریال
3,460,000 ریال
3,290,000 ریال
3,460,000 ریال
3,290,000 ریال
3,460,000 ریال
3,290,000 ریال
3,460,000 ریال
3,290,000 ریال
سه تخته
4,470,000 ریال
4,190,000 ریال
4,470,000 ریال
4,190,000 ریال
4,470,000 ریال
4,190,000 ریال
4,470,000 ریال
4,190,000 ریال
4,470,000 ریال
4,190,000 ریال
4,470,000 ریال
4,190,000 ریال
4,470,000 ریال
4,190,000 ریال
4,470,000 ریال
4,190,000 ریال
4,470,000 ریال
4,190,000 ریال
4,470,000 ریال
4,190,000 ریال
4,470,000 ریال
4,190,000 ریال
4,470,000 ریال
4,190,000 ریال
4,470,000 ریال
4,190,000 ریال
4,470,000 ریال
4,190,000 ریال
4,470,000 ریال
4,190,000 ریال
4,470,000 ریال
4,190,000 ریال
4,470,000 ریال
4,190,000 ریال
4,470,000 ریال
4,190,000 ریال
4,470,000 ریال
4,190,000 ریال
4,470,000 ریال
4,190,000 ریال
4,470,000 ریال
4,190,000 ریال
4,470,000 ریال
4,190,000 ریال
4,470,000 ریال
4,190,000 ریال
4,470,000 ریال
4,190,000 ریال
4,470,000 ریال
4,190,000 ریال
4,470,000 ریال
4,190,000 ریال
4,470,000 ریال
4,190,000 ریال
4,470,000 ریال
4,190,000 ریال
4,470,000 ریال
4,190,000 ریال
چهار تخته
5,480,000 ریال
5,090,000 ریال
5,480,000 ریال
5,090,000 ریال
5,480,000 ریال
5,090,000 ریال
5,480,000 ریال
5,090,000 ریال
5,480,000 ریال
5,090,000 ریال
5,480,000 ریال
5,090,000 ریال
5,480,000 ریال
5,090,000 ریال
5,480,000 ریال
5,090,000 ریال
5,480,000 ریال
5,090,000 ریال
5,480,000 ریال
5,090,000 ریال
5,480,000 ریال
5,090,000 ریال
5,480,000 ریال
5,090,000 ریال
5,480,000 ریال
5,090,000 ریال
5,480,000 ریال
5,090,000 ریال
5,480,000 ریال
5,090,000 ریال
5,480,000 ریال
5,090,000 ریال
5,480,000 ریال
5,090,000 ریال
5,480,000 ریال
5,090,000 ریال
5,480,000 ریال
5,090,000 ریال
5,480,000 ریال
5,090,000 ریال
5,480,000 ریال
5,090,000 ریال
5,480,000 ریال
5,090,000 ریال
5,480,000 ریال
5,090,000 ریال
5,480,000 ریال
5,090,000 ریال
5,480,000 ریال
5,090,000 ریال
5,480,000 ریال
5,090,000 ریال
5,480,000 ریال
5,090,000 ریال
5,480,000 ریال
5,090,000 ریال
5,480,000 ریال
5,090,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی116
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
  • شنبه
  • یک شنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنج شنبه
  • جمعه

تهویه مطبوع- حمام سنتی- خدمات خشکشویی- رستوران در هتل- رستوران سنتی- سالن همایش- صبحانه رایگان- صندوق امانات در لابی- غرفه صنایع دستی- لابی- کافی شاپ- کتابخانه- پارکینگ در اطراف هتل

تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
صبحانه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
کافی شاپ
سالن همایش
کتابخانه
لابی
رستوران سنتی
غرفه صنایع دستی
حمام سنتی
صندوق امانات در لابی

امکانات لباستشویی- اینترنت WIFI- سرویس ایرانی- دوش- سرمایش و گرمایش مرکزی- صندوق امانات- سرویس فرنگی- سشوار- فن کویل- یخچال

سرویس فرنگی
صندوق امانات
سشوار
یخچال
اینترنت Wi-Fi
فن کویل
سرمایش و گرمایش مرکزی
حمام
دوش
مینی بار

آب میوه- املت میکس- پنیر- چای- خامه- خرما- سوسیس سرخ شده- شیر- عسل- لوبیا- مربا- میوه فصل- نان ایرانی- نسکافه- نیمرو- کره- پنکیک- حلوا شکری- عدسی

املت میکس
نیمرو
سوسیس سرخ شده
عسل
کره
مربا
آب میوه
چای
نسکافه
میوه فصل
لوبیا
سرشیر
پنیر
نان ایرانی

اینترنت رایگان محدود- اینترنت در اتاق- اینترنت لابی- صبحانه بوفه

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان محدود
صبحانه بوفه

هتل چهار ستاره مهینستان راهب کاشان، خانه‌ای اعیانی متعلق به یکی از شاه‌های دوره قاجار است. این هتل که با سبک معماری قاجار و پهلوی ساخته شده‌ است یکی از منحصربه فردترین و تکمیل‌ترین معماری‌های ایرانی را در شهر کاشان دارد؛ از همین رو این بنا در سال 84 در زمره آثار ملی قرار گرفت و در سال 93 با مرمت، آماده میزبانی از میهمانان شد. سه حیاط اندرونی و بیرونی و حیاط خدمه نشان از آن دارد که مالکان بنا اشرافی بوده اند. دور تا دور دیوارهای حیاط دارای نقاشی‌های زیبای اصیل ایرانی است که زیبایی حیاط را دوچندان کرده‌ است. در یک عصر دل انگیز در ایوان‌های تابستانی و زمستانی هتل بنشینید و از تماشای حوض دلباز و حیاط باصفا لذت ببرید. شاه‌نشین این هتل مهینستان راهب کاشان شاهکارترین قسمت آن است که می توانید آنرا برای اقامت انتخاب کنید. اتاق‌های دیگر نیز ظرفیت های یک تخته الی چهار تخته دارند. در رستوران سنتی این هتل غذاهای خوش‌طعمی را امتحان خواهید کرد و از آنها لذت می‌برید. بادگیر، سرداب، هشتی ورودی انواع مختلف سازه‌های خاص معماری ایرانی این هتل هستند. رستوران سنتی هتل مهینستان راهب کاشان فضای فوق‌العاده‌ای برای صرف غذاست که از آن لذت خواهید برد. می توانید در شاه نشین اقامت کنید، عصر را دور حوض و با دیدن طراحی های زیبا روی دیوار بگذرانید و در ایوان تابستانی استراحت نمایید و درباره پیشینیان که در چنین عمارت هایی اقامت می کردند به گفتگو بپردازید. اینجا همه چیز برای یک اقامت دلنشین مهیاست. شهر زیبای کاشان دارای جاذبه‌های گردشگری زیبایی همچون مسجد آقابزرگ، خانه طباطبایی‌ها، خانه بروجردی‌ها، باغ فین و ... است که اقامت درهتل چهارستاره مهینستان راهب کاشان سفر شمار را به یاد ماندنی تر خواهد کرد. 


نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : اصفهان
نام شهر : کاشان
منطقه شهرداری : 1
محدوده شهرداری : خیابان فاضل نراقی
سال ساخت : 1392
سال بازسازی : 1392
تعداد اتاق ها : 15
تعداد تخت ها : 39
تعداد طبقات : 1
ظرفیت پارکینگ : 4
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : تشک روی زمین به صورت کف خواب
سن بچه رایگان : تا 2 سال تمام
سن کودک نیم بها :

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : ندارد
درصد نیم شارژ ورود و خروج : %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت :
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت :

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 53 کیلومتر معادل 00:41 دقیقه با اتومبیل یا 00:00 پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 5 کیلومتر معادل 00:14 دقیقه با اتومبیل یا 01:00 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 6 کیلومتر معادل 00:13 دقیقه با اتومبیل یا 01:00 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 3 کیلومتر معادل 00:07 دقیقه با اتومبیل یا 00:28 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 1 کیلومتر معادل 00:06 دقیقه با اتومبیل یا 00:13 پیاده

تا 10 روز قبل از ورود بدون جریمه 72 ساعت قبل از ورود 10% هزینه شب اول از 72 ساعت تا 48 ساعت قبل از ورود 20 % هزینه ی شب اول از 24 ساعت تا 48 ساعت قبل از ورود 40% شب اول کم تر از 24 ساعت 100% هزینه ی شب اول