14 باب اتاق معادل 121 تخت ، شروع قیمت برای ورود امشب از شبی 1,190,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/02

اینترنت محدود- پارکینگ- اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی

اصفهان- خیابان امام خمینی- خیابان رسالت یک- 200 متر بعد از مسجد الزهرا- هتل هخامنشیان پارتاک

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
1,350,000 ریال
با 12% تخفیف
معادل 160,000 ریال
1,190,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
2,150,000 ریال
با 13% تخفیف
معادل 260,000 ریال
1,890,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
2,730,000 ریال
با 13% تخفیف
معادل 340,000 ریال
2,390,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
3,310,000 ریال
با 13% تخفیف
معادل 420,000 ریال
2,890,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
3,000,000 ریال
با 22% تخفیف
معادل 650,000 ریال
2,350,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 6 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
3,860,000 ریال
با 23% تخفیف
معادل 870,000 ریال
2,990,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
4,760,000 ریال
با 24% تخفیف
معادل 1,110,000 ریال
3,650,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 5 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
5,750,000 ریال
با 24% تخفیف
معادل 1,360,000 ریال
4,390,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 6 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
6,560,000 ریال
با 19% تخفیف
معادل 1,210,000 ریال
5,350,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 7 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
7,470,000 ریال
با 24% تخفیف
معادل 1,780,000 ریال
5,690,000 ریال
امشب جا دارد

نوع اتاق
ﺳﻪشنبه
1397/11/02
چهارشنبه
1397/11/03
پنجشنبه
1397/11/04
جمعه
1397/11/05
شنبه
1397/11/06
یکشنبه
1397/11/07
دوشنبه
1397/11/08
ﺳﻪشنبه
1397/11/09
چهارشنبه
1397/11/10
پنجشنبه
1397/11/11
جمعه
1397/11/12
شنبه
1397/11/13
یکشنبه
1397/11/14
دوشنبه
1397/11/15
ﺳﻪشنبه
1397/11/16
چهارشنبه
1397/11/17
پنجشنبه
1397/11/18
جمعه
1397/11/19
شنبه
1397/11/20
یکشنبه
1397/11/21
دوشنبه
1397/11/22
ﺳﻪشنبه
1397/11/23
چهارشنبه
1397/11/24
پنجشنبه
1397/11/25
جمعه
1397/11/26
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
یک تخته
1,350,000 ریال
1,190,000 ریال
1,350,000 ریال
1,190,000 ریال
1,350,000 ریال
1,190,000 ریال
1,350,000 ریال
1,190,000 ریال
1,350,000 ریال
1,190,000 ریال
1,350,000 ریال
1,190,000 ریال
1,350,000 ریال
1,190,000 ریال
1,350,000 ریال
1,190,000 ریال
1,350,000 ریال
1,190,000 ریال
1,350,000 ریال
1,190,000 ریال
1,350,000 ریال
1,190,000 ریال
1,350,000 ریال
1,190,000 ریال
1,350,000 ریال
1,190,000 ریال
1,350,000 ریال
1,190,000 ریال
1,350,000 ریال
1,190,000 ریال
1,350,000 ریال
1,190,000 ریال
1,350,000 ریال
1,190,000 ریال
1,350,000 ریال
1,190,000 ریال
1,350,000 ریال
1,190,000 ریال
1,350,000 ریال
1,190,000 ریال
1,350,000 ریال
1,190,000 ریال
1,350,000 ریال
1,190,000 ریال
1,350,000 ریال
1,190,000 ریال
1,350,000 ریال
1,190,000 ریال
1,350,000 ریال
1,190,000 ریال
1,350,000 ریال
1,190,000 ریال
1,350,000 ریال
1,190,000 ریال
1,350,000 ریال
1,190,000 ریال
1,350,000 ریال
1,250,000 ریال
1,350,000 ریال
1,250,000 ریال
دوتخته
2,150,000 ریال
1,890,000 ریال
2,150,000 ریال
1,890,000 ریال
2,150,000 ریال
1,890,000 ریال
2,150,000 ریال
1,890,000 ریال
2,150,000 ریال
1,890,000 ریال
2,150,000 ریال
1,890,000 ریال
2,150,000 ریال
1,890,000 ریال
2,150,000 ریال
1,890,000 ریال
2,150,000 ریال
1,890,000 ریال
2,150,000 ریال
1,890,000 ریال
2,150,000 ریال
1,890,000 ریال
2,150,000 ریال
1,890,000 ریال
2,150,000 ریال
1,890,000 ریال
2,150,000 ریال
1,890,000 ریال
2,150,000 ریال
1,890,000 ریال
2,150,000 ریال
1,890,000 ریال
2,150,000 ریال
1,890,000 ریال
2,150,000 ریال
1,890,000 ریال
2,150,000 ریال
1,890,000 ریال
2,150,000 ریال
1,890,000 ریال
2,150,000 ریال
1,890,000 ریال
2,150,000 ریال
1,890,000 ریال
2,150,000 ریال
1,890,000 ریال
2,150,000 ریال
1,890,000 ریال
2,150,000 ریال
1,890,000 ریال
2,150,000 ریال
1,890,000 ریال
2,150,000 ریال
1,890,000 ریال
2,150,000 ریال
1,890,000 ریال
2,150,000 ریال
1,890,000 ریال
2,150,000 ریال
1,890,000 ریال
سه تخته
2,730,000 ریال
2,390,000 ریال
2,730,000 ریال
2,390,000 ریال
2,730,000 ریال
2,390,000 ریال
2,730,000 ریال
2,390,000 ریال
2,730,000 ریال
2,390,000 ریال
2,730,000 ریال
2,390,000 ریال
2,730,000 ریال
2,390,000 ریال
2,730,000 ریال
2,390,000 ریال
2,730,000 ریال
2,390,000 ریال
2,730,000 ریال
2,390,000 ریال
2,730,000 ریال
2,390,000 ریال
2,730,000 ریال
2,390,000 ریال
2,730,000 ریال
2,390,000 ریال
2,730,000 ریال
2,390,000 ریال
2,730,000 ریال
2,390,000 ریال
2,730,000 ریال
2,390,000 ریال
2,730,000 ریال
2,390,000 ریال
2,730,000 ریال
2,390,000 ریال
2,730,000 ریال
2,390,000 ریال
2,730,000 ریال
2,390,000 ریال
2,730,000 ریال
2,390,000 ریال
2,730,000 ریال
2,390,000 ریال
2,730,000 ریال
2,390,000 ریال
2,730,000 ریال
2,390,000 ریال
2,730,000 ریال
2,390,000 ریال
2,730,000 ریال
2,390,000 ریال
2,730,000 ریال
2,390,000 ریال
2,730,000 ریال
2,390,000 ریال
2,730,000 ریال
2,390,000 ریال
2,730,000 ریال
2,390,000 ریال
چهار تخته
3,310,000 ریال
2,890,000 ریال
3,310,000 ریال
2,890,000 ریال
3,310,000 ریال
2,890,000 ریال
3,310,000 ریال
2,890,000 ریال
3,310,000 ریال
2,890,000 ریال
3,310,000 ریال
2,890,000 ریال
3,310,000 ریال
2,890,000 ریال
3,310,000 ریال
2,890,000 ریال
3,310,000 ریال
2,890,000 ریال
3,310,000 ریال
2,890,000 ریال
3,310,000 ریال
2,890,000 ریال
3,310,000 ریال
2,890,000 ریال
3,310,000 ریال
2,890,000 ریال
3,310,000 ریال
2,890,000 ریال
3,310,000 ریال
2,890,000 ریال
3,310,000 ریال
2,890,000 ریال
3,310,000 ریال
2,890,000 ریال
3,310,000 ریال
2,890,000 ریال
3,310,000 ریال
2,890,000 ریال
3,310,000 ریال
2,890,000 ریال
3,310,000 ریال
2,890,000 ریال
3,310,000 ریال
2,890,000 ریال
3,310,000 ریال
2,890,000 ریال
3,310,000 ریال
2,890,000 ریال
3,310,000 ریال
2,890,000 ریال
3,310,000 ریال
2,890,000 ریال
3,310,000 ریال
2,890,000 ریال
3,310,000 ریال
2,890,000 ریال
3,310,000 ریال
2,890,000 ریال
3,310,000 ریال
2,890,000 ریال
ویلای دوبلکس دو نفره
3,000,000 ریال
2,350,000 ریال
3,000,000 ریال
2,350,000 ریال
3,000,000 ریال
2,350,000 ریال
3,000,000 ریال
2,350,000 ریال
3,000,000 ریال
2,350,000 ریال
3,000,000 ریال
2,350,000 ریال
3,000,000 ریال
2,350,000 ریال
3,000,000 ریال
2,350,000 ریال
3,000,000 ریال
2,350,000 ریال
3,000,000 ریال
2,350,000 ریال
3,000,000 ریال
2,350,000 ریال
3,000,000 ریال
2,350,000 ریال
3,000,000 ریال
2,350,000 ریال
3,000,000 ریال
2,350,000 ریال
3,000,000 ریال
2,350,000 ریال
3,000,000 ریال
2,350,000 ریال
3,000,000 ریال
2,350,000 ریال
3,000,000 ریال
2,350,000 ریال
3,000,000 ریال
2,350,000 ریال
3,000,000 ریال
2,350,000 ریال
3,000,000 ریال
2,350,000 ریال
3,000,000 ریال
2,350,000 ریال
3,000,000 ریال
2,350,000 ریال
3,000,000 ریال
2,350,000 ریال
3,000,000 ریال
2,350,000 ریال
3,000,000 ریال
2,350,000 ریال
3,000,000 ریال
2,350,000 ریال
3,000,000 ریال
2,350,000 ریال
3,000,000 ریال
2,350,000 ریال
3,000,000 ریال
2,350,000 ریال
ویلای دوبلکس سه خوابه
3,860,000 ریال
2,990,000 ریال
3,860,000 ریال
2,990,000 ریال
3,860,000 ریال
2,990,000 ریال
3,860,000 ریال
2,990,000 ریال
3,860,000 ریال
2,990,000 ریال
3,860,000 ریال
2,990,000 ریال
3,860,000 ریال
2,990,000 ریال
3,860,000 ریال
2,990,000 ریال
3,860,000 ریال
2,990,000 ریال
3,860,000 ریال
2,990,000 ریال
3,860,000 ریال
2,990,000 ریال
3,860,000 ریال
2,990,000 ریال
3,860,000 ریال
2,990,000 ریال
3,860,000 ریال
2,990,000 ریال
3,860,000 ریال
2,990,000 ریال
3,860,000 ریال
2,990,000 ریال
3,860,000 ریال
2,990,000 ریال
3,860,000 ریال
2,990,000 ریال
3,860,000 ریال
2,990,000 ریال
3,860,000 ریال
2,990,000 ریال
3,860,000 ریال
2,990,000 ریال
3,860,000 ریال
2,990,000 ریال
3,860,000 ریال
2,990,000 ریال
3,860,000 ریال
2,990,000 ریال
3,860,000 ریال
2,990,000 ریال
3,860,000 ریال
2,990,000 ریال
3,860,000 ریال
2,990,000 ریال
3,860,000 ریال
2,990,000 ریال
3,860,000 ریال
2,990,000 ریال
3,860,000 ریال
2,990,000 ریال
ویلای دوبلکس چهارتخته
4,760,000 ریال
3,650,000 ریال
4,760,000 ریال
3,650,000 ریال
4,760,000 ریال
3,650,000 ریال
4,760,000 ریال
3,650,000 ریال
4,760,000 ریال
3,650,000 ریال
4,760,000 ریال
3,650,000 ریال
4,760,000 ریال
3,650,000 ریال
4,760,000 ریال
3,650,000 ریال
4,760,000 ریال
3,650,000 ریال
4,760,000 ریال
3,650,000 ریال
4,760,000 ریال
3,650,000 ریال
4,760,000 ریال
3,650,000 ریال
4,760,000 ریال
3,650,000 ریال
4,760,000 ریال
3,650,000 ریال
4,760,000 ریال
3,650,000 ریال
4,760,000 ریال
3,650,000 ریال
4,760,000 ریال
3,650,000 ریال
4,760,000 ریال
3,650,000 ریال
4,760,000 ریال
3,650,000 ریال
4,760,000 ریال
3,650,000 ریال
4,760,000 ریال
3,650,000 ریال
4,760,000 ریال
3,650,000 ریال
4,760,000 ریال
3,650,000 ریال
4,760,000 ریال
3,650,000 ریال
4,760,000 ریال
3,650,000 ریال
4,760,000 ریال
3,650,000 ریال
4,760,000 ریال
3,650,000 ریال
4,760,000 ریال
3,650,000 ریال
4,760,000 ریال
3,650,000 ریال
4,760,000 ریال
3,650,000 ریال
ویلای دوبلکس پنج نفره
5,750,000 ریال
4,390,000 ریال
5,750,000 ریال
4,390,000 ریال
5,750,000 ریال
4,390,000 ریال
5,750,000 ریال
4,390,000 ریال
5,750,000 ریال
4,390,000 ریال
5,750,000 ریال
4,390,000 ریال
5,750,000 ریال
4,390,000 ریال
5,750,000 ریال
4,390,000 ریال
5,750,000 ریال
4,390,000 ریال
5,750,000 ریال
4,390,000 ریال
5,750,000 ریال
4,390,000 ریال
5,750,000 ریال
4,390,000 ریال
5,750,000 ریال
4,390,000 ریال
5,750,000 ریال
4,390,000 ریال
5,750,000 ریال
4,390,000 ریال
5,750,000 ریال
4,390,000 ریال
5,750,000 ریال
4,390,000 ریال
5,750,000 ریال
4,390,000 ریال
5,750,000 ریال
4,390,000 ریال
5,750,000 ریال
4,390,000 ریال
5,750,000 ریال
4,390,000 ریال
5,750,000 ریال
4,390,000 ریال
5,750,000 ریال
4,390,000 ریال
5,750,000 ریال
4,390,000 ریال
5,750,000 ریال
4,390,000 ریال
5,750,000 ریال
4,390,000 ریال
5,750,000 ریال
4,390,000 ریال
5,750,000 ریال
4,390,000 ریال
5,750,000 ریال
4,390,000 ریال
5,750,000 ریال
4,390,000 ریال
ویلای دوبلکس شش نفره
6,560,000 ریال
5,350,000 ریال
6,560,000 ریال
5,350,000 ریال
6,560,000 ریال
5,350,000 ریال
6,560,000 ریال
5,350,000 ریال
6,560,000 ریال
5,350,000 ریال
6,560,000 ریال
5,350,000 ریال
6,560,000 ریال
5,350,000 ریال
6,560,000 ریال
5,350,000 ریال
6,560,000 ریال
5,350,000 ریال
6,560,000 ریال
5,350,000 ریال
6,560,000 ریال
5,350,000 ریال
6,560,000 ریال
5,350,000 ریال
6,560,000 ریال
5,350,000 ریال
6,560,000 ریال
5,350,000 ریال
6,560,000 ریال
5,350,000 ریال
6,560,000 ریال
5,350,000 ریال
6,560,000 ریال
5,350,000 ریال
6,560,000 ریال
5,350,000 ریال
6,560,000 ریال
5,350,000 ریال
6,560,000 ریال
5,350,000 ریال
6,560,000 ریال
5,350,000 ریال
6,560,000 ریال
5,350,000 ریال
6,560,000 ریال
5,350,000 ریال
6,560,000 ریال
5,350,000 ریال
6,560,000 ریال
5,350,000 ریال
6,560,000 ریال
5,350,000 ریال
6,560,000 ریال
5,350,000 ریال
6,560,000 ریال
5,350,000 ریال
6,560,000 ریال
5,350,000 ریال
6,560,000 ریال
5,350,000 ریال
ویلای دوبلکس هفت نفره
7,470,000 ریال
5,690,000 ریال
7,470,000 ریال
5,690,000 ریال
7,470,000 ریال
5,690,000 ریال
7,470,000 ریال
5,690,000 ریال
7,470,000 ریال
5,690,000 ریال
7,470,000 ریال
5,690,000 ریال
7,470,000 ریال
5,690,000 ریال
7,470,000 ریال
5,690,000 ریال
7,470,000 ریال
5,690,000 ریال
7,470,000 ریال
5,690,000 ریال
7,470,000 ریال
5,690,000 ریال
7,470,000 ریال
5,690,000 ریال
7,470,000 ریال
5,690,000 ریال
7,470,000 ریال
5,690,000 ریال
7,470,000 ریال
5,690,000 ریال
7,470,000 ریال
5,690,000 ریال
7,470,000 ریال
5,690,000 ریال
7,470,000 ریال
5,690,000 ریال
7,470,000 ریال
5,690,000 ریال
7,470,000 ریال
5,690,000 ریال
7,470,000 ریال
5,690,000 ریال
7,470,000 ریال
5,690,000 ریال
7,470,000 ریال
5,690,000 ریال
7,470,000 ریال
5,690,000 ریال
7,470,000 ریال
5,690,000 ریال
7,470,000 ریال
5,690,000 ریال
7,470,000 ریال
5,690,000 ریال
7,470,000 ریال
5,690,000 ریال
7,470,000 ریال
5,690,000 ریال
7,470,000 ریال
5,690,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی116
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
  • شنبه
  • یک شنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنج شنبه
  • جمعه

اینترنت- پارکینگ در هتل- تاکسی سرویس- لابی- کتابخانه

اینترنت با سرعت بالا
خدمات خشکشویی
روزنامه رایگان
روم سرویس 24 ساعته
کتابخانه
تاکسی سرویس
لابی
پارکینگ در هتل
کافی نت
غرفه صنایع دستی
صندوق امانات در لابی

آشپزخانه در سوئیت- اتو- میز اتو- امکانات لباسشوئی- اینترنت- بالکن- تلویزیونLED- حمام -دوش- سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی- شوفاژ- صندوق امانات- ظروف پخت و پز- قهوه ساز- مایکروفر- میز آرایش- میز کار- یخچال- چای تی بگ و نسکافه

قهوه ساز
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
صندوق امانات
سشوار
یخچال
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
شوفاژ
اسپیلت
حمام
دوش
میز کار
بالکن قابل استفاده
آشپزخانه در سوئیت
ظروف پخت و پز در برخی اتاق ها
امکانات لباسشویی
اتو
میز اتو
مایکروفر
میز آرایش
کولر آبی
چای تی بگ و نسکافه رایگان

آبمیوه- چای- نسکافه- مربا- عسل- خامه- کره- میوه فصل- نان ایرانی- تخم مرغ آب پز- شیر- حلوا شکری- خیار- گوجه

املت گوجه فرنگی
نیمرو
تخم مرغ آب پز
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
چای
نسکافه
میوه فصل
عدسی
خامه
پنیر
نان ایرانی
حلیم

اینترنت محدود- پارکینگ- اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان نا محدود

هتل آپارتمان هخامنشیان هتلی سه ستاره است که در خیابان رسالت اصفهان واقع شده است. این هتل آپارتمان در سال 1394 مورد بازسازی قرار گرفته است. هتل آپارتمان دوطبقه هخامنشیان دارای 14 اتاق و سوئیت است و این واحدهای اقامتی ظرفیت‌های مختلفی دارند. تمامی اتاق‌ها مجهز به آشپزخانه و امکانات پخت و پز هستند. به این ترتیب می توانید همانطور که می پسندید غذای مورد علاقه خود را طبخ کنید. تمام اتاق‌ها مجهز به اینترنت هستند و می‌توان از بالکن آنها استفاده کرد. همه این ویژگی ها باعث می‌شود افرادی که به صورت خانوادگی و یا گروهی سفر کرده‌اند و به دنبال اقامتگاهی با قیمت مناسب هستند این هتل را با رضایت انتخاب کنند و به انتخابشان اطمینان داشته‌ باشند. اگر با ماشین شخصی به اصفهان سفر می کنید و هتل آپارتمان هخامنشیان را انتخاب می کنید نگرانی بابت پارکینگ نداشته باشید، چرا که این هتل دارای یک پارکینگ اختصاصی می باشد. شهر زیبا و تاریخی اصفهان دارای جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی، تفریحی و طبیعی بسیاری است و همواره به عنوان شهری گردشگرپذیر شناخته شده‌ است. جاذبه های بسیاری درآن شهرت جهانی دارند؛ مانند میدان نقش جهان که مسجد شیخ لطف الله، عمارت عالی قاپو و مسجد امام در آن جای داده شده اند. مسجد جامع اصفهان جاذبه دیگری است که نباید بازدید از آن را از دست داد. کاخ چهل ستون، کلیسای جامع وانک، رودخانه زاینده رود، سی و سه پل، پل خواجو و منار جنبان برخی دیگر ازین جاذبه ها هستند که بازدید از آنها لطف خاصی به سفرتان خواهد بخشید.


نوع اقامتگاه : هتل آپارتمان
نام استان : اصفهان
نام شهر : اصفهان
منطقه شهرداری : 2
محدوده شهرداری : خیابان رسالت
سال ساخت : 1384
سال بازسازی : 1394
تعداد اتاق ها : 14
تعداد تخت ها : 121
تعداد طبقات : 2
ظرفیت پارکینگ : 14
ساعت تحویل اتاق : 16:00
ساعت تخلیه اتاق : 13:00
نوع سرویس اضافه : تخت استاندارد
سن بچه رایگان : تا 3 سال تمام
سن کودک نیم بها : 3 تا 7 سال

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت : 9
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 17

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد