30 باب اتاق معادل 120 تخت ، شروع قیمت برای ورود امشب از شبی 2,130,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/02

صبحانه- اینترنت رایگان محدود- پارکینگ

ایلام- میدان امام حسین- پارک جنگلی چغاسبز- هتل زاگرس ایلام

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 4 باب
2,260,000 ریال
با 6% تخفیف
معادل 130,000 ریال
2,130,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 4 باب
2,840,000 ریال
با 2% تخفیف
معادل 40,000 ریال
2,800,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 3 باب
3,290,000 ریال
با 5% تخفیف
معادل 140,000 ریال
3,150,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 6 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
4,410,000 ریال
با 5% تخفیف
معادل 220,000 ریال
4,190,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
5,000,000 ریال
با 5% تخفیف
معادل 250,000 ریال
4,750,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
ﺳﻪشنبه
1397/11/02
چهارشنبه
1397/11/03
پنجشنبه
1397/11/04
جمعه
1397/11/05
شنبه
1397/11/06
یکشنبه
1397/11/07
دوشنبه
1397/11/08
ﺳﻪشنبه
1397/11/09
چهارشنبه
1397/11/10
پنجشنبه
1397/11/11
جمعه
1397/11/12
شنبه
1397/11/13
یکشنبه
1397/11/14
دوشنبه
1397/11/15
ﺳﻪشنبه
1397/11/16
چهارشنبه
1397/11/17
پنجشنبه
1397/11/18
جمعه
1397/11/19
شنبه
1397/11/20
یکشنبه
1397/11/21
دوشنبه
1397/11/22
ﺳﻪشنبه
1397/11/23
چهارشنبه
1397/11/24
پنجشنبه
1397/11/25
جمعه
1397/11/26
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
دوتخته
2,260,000 ریال
2,130,000 ریال
2,260,000 ریال
2,130,000 ریال
2,260,000 ریال
2,130,000 ریال
2,260,000 ریال
2,130,000 ریال
2,260,000 ریال
2,130,000 ریال
2,260,000 ریال
2,130,000 ریال
2,260,000 ریال
2,130,000 ریال
2,260,000 ریال
2,130,000 ریال
2,260,000 ریال
2,130,000 ریال
2,260,000 ریال
2,130,000 ریال
2,260,000 ریال
2,130,000 ریال
2,260,000 ریال
2,130,000 ریال
2,260,000 ریال
2,130,000 ریال
2,260,000 ریال
2,130,000 ریال
2,260,000 ریال
2,130,000 ریال
2,260,000 ریال
2,130,000 ریال
2,260,000 ریال
2,130,000 ریال
2,260,000 ریال
2,130,000 ریال
2,260,000 ریال
2,130,000 ریال
2,260,000 ریال
2,130,000 ریال
2,260,000 ریال
2,130,000 ریال
2,260,000 ریال
2,130,000 ریال
2,260,000 ریال
2,130,000 ریال
2,260,000 ریال
2,130,000 ریال
2,260,000 ریال
2,130,000 ریال
2,260,000 ریال
2,130,000 ریال
2,260,000 ریال
2,130,000 ریال
2,260,000 ریال
2,130,000 ریال
2,260,000 ریال
2,130,000 ریال
2,260,000 ریال
2,130,000 ریال
سه تخته
2,840,000 ریال
2,800,000 ریال
2,840,000 ریال
2,800,000 ریال
2,840,000 ریال
2,800,000 ریال
2,840,000 ریال
2,800,000 ریال
2,840,000 ریال
2,800,000 ریال
2,840,000 ریال
2,800,000 ریال
2,840,000 ریال
2,800,000 ریال
2,840,000 ریال
2,800,000 ریال
2,840,000 ریال
2,800,000 ریال
2,840,000 ریال
2,800,000 ریال
2,840,000 ریال
2,800,000 ریال
2,840,000 ریال
2,800,000 ریال
2,840,000 ریال
2,800,000 ریال
2,840,000 ریال
2,800,000 ریال
2,840,000 ریال
2,800,000 ریال
2,840,000 ریال
2,800,000 ریال
2,840,000 ریال
2,800,000 ریال
2,840,000 ریال
2,800,000 ریال
2,840,000 ریال
2,800,000 ریال
2,840,000 ریال
2,800,000 ریال
2,840,000 ریال
2,800,000 ریال
2,840,000 ریال
2,800,000 ریال
2,840,000 ریال
2,800,000 ریال
2,840,000 ریال
2,800,000 ریال
2,840,000 ریال
2,800,000 ریال
2,840,000 ریال
2,800,000 ریال
2,840,000 ریال
2,800,000 ریال
2,840,000 ریال
2,800,000 ریال
2,840,000 ریال
2,800,000 ریال
2,840,000 ریال
2,800,000 ریال
چهار تخته
3,290,000 ریال
3,150,000 ریال
3,290,000 ریال
3,150,000 ریال
3,290,000 ریال
3,150,000 ریال
3,290,000 ریال
3,150,000 ریال
3,290,000 ریال
3,150,000 ریال
3,290,000 ریال
3,150,000 ریال
3,290,000 ریال
3,150,000 ریال
3,290,000 ریال
3,150,000 ریال
3,290,000 ریال
3,150,000 ریال
3,290,000 ریال
3,150,000 ریال
3,290,000 ریال
3,150,000 ریال
3,290,000 ریال
3,150,000 ریال
3,290,000 ریال
3,150,000 ریال
3,290,000 ریال
3,150,000 ریال
3,290,000 ریال
3,150,000 ریال
3,290,000 ریال
3,150,000 ریال
3,290,000 ریال
3,150,000 ریال
3,290,000 ریال
3,150,000 ریال
3,290,000 ریال
3,150,000 ریال
3,290,000 ریال
3,150,000 ریال
3,290,000 ریال
3,150,000 ریال
3,290,000 ریال
3,150,000 ریال
3,290,000 ریال
3,150,000 ریال
3,290,000 ریال
3,150,000 ریال
3,290,000 ریال
3,150,000 ریال
3,290,000 ریال
3,150,000 ریال
3,290,000 ریال
3,150,000 ریال
3,290,000 ریال
3,150,000 ریال
3,290,000 ریال
3,150,000 ریال
3,290,000 ریال
3,150,000 ریال
شش تخته
4,410,000 ریال
4,190,000 ریال
4,410,000 ریال
4,190,000 ریال
4,410,000 ریال
4,190,000 ریال
4,410,000 ریال
4,190,000 ریال
4,410,000 ریال
4,190,000 ریال
4,410,000 ریال
4,190,000 ریال
4,410,000 ریال
4,190,000 ریال
4,410,000 ریال
4,190,000 ریال
4,410,000 ریال
4,190,000 ریال
4,410,000 ریال
4,190,000 ریال
4,410,000 ریال
4,190,000 ریال
4,410,000 ریال
4,190,000 ریال
4,410,000 ریال
4,190,000 ریال
4,410,000 ریال
4,190,000 ریال
4,410,000 ریال
4,190,000 ریال
4,410,000 ریال
4,190,000 ریال
4,410,000 ریال
4,190,000 ریال
4,410,000 ریال
4,190,000 ریال
4,410,000 ریال
4,190,000 ریال
4,410,000 ریال
4,190,000 ریال
4,410,000 ریال
4,190,000 ریال
4,410,000 ریال
4,190,000 ریال
4,410,000 ریال
4,190,000 ریال
4,410,000 ریال
4,190,000 ریال
4,410,000 ریال
4,190,000 ریال
4,410,000 ریال
4,190,000 ریال
4,410,000 ریال
4,190,000 ریال
4,410,000 ریال
4,190,000 ریال
4,410,000 ریال
4,190,000 ریال
4,410,000 ریال
4,190,000 ریال
دوتخته VIP
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی116
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
  • شنبه
  • یک شنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنج شنبه
  • جمعه

رستوران- سالن همایش- آسانسور- تاکسی سرویس- فست فود- کافی شاپ- اتاق جلسات- نمازخانه- اینترنت در لابی

اینترنت با سرعت بالا
رستوران در هتل
کافی شاپ
سالن همایش
تاکسی سرویس
اتاق جلسات
رستوران فست فود
نمازخانه

سرویس ایرانی - اینترنت - حمام - یخچال - تلویزیون LCD

سرویس ایرانی
یخچال
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
حمام

کره- مربا- پنیر- شیر- تخم مرغ آب پز- نیمرو

نیمرو
تخم مرغ آب پز
کره
مربا
شیر
پنیر

صبحانه- اینترنت رایگان محدود- پارکینگ

اینترنت رایگان محدود
صبحانه

هتل زاگرس ایلام، در منطقه ای خوش آب و هوا و در نزدیکی جنگل چغاسبز واقع شده است. این هتل سه ستاره که بر روی یک تپه قرار دارد از معماری مجللی برخوردار است. فضای هتل تمیز و دلباز است و امکانات رفاهی جهت آسایش مسافرین گرامی در اتاق های آن فراهم شده است. واحدهای اقامتی به شکل اتاق های دو، سه، چهار و شش تخته به مسافرین عرضه می شود. برای صرف غذا به رستوران و کافی شاپ شیشه ای هتل زاگرس یا رستوران فست فود آن بروید و علاوه بر لذت بردن از چشم انداز زیبای رستوران، غذاهای خوش طعم و لذیذ  و نوشیدنی های متنوع سرد و گرم آن را نوش جان کنید. مراسم، جشن ها و همایش های خود را می توانید در سالن چند منظوره مجلل این هتل سه ستاره به بهترین نحو برگذار کنید و برای برپایی نشست های تخصصی هم می توانید از سالن جلسات هتل استفاده کنید. برای جابه جایی از هتل زاگرس به هر نقطه ای از شهر ایلام، تاکسی سرویس های هتل در خدمت شما خواهند بود. حداقل فاصله هتل زاگرس با فرودگاه و ترمینال مزیت بزرگ این هتل است که رفت و آمد را برای مسافرین تسهیل می کند. کارکنان مجرب هتل زاگرس ایلام، 24 ساعته پذیرای شما عزیزان هستند. مجاورت هتل زاگرس با پارک جنگلی چغاسبز یکی از مزایای انتخاب این هتل می باشد. پارکی جنگلی با چهار هزار هکتار وسعت که زیستگاه انواع گیاهان و جانوران کمیاب است. بیشتر گردشگران، ایلام را به دلیل آب و هوای مطبوع و طبیعت بکرش همچون تالاب ها، کوه ها، دره ها و دشت های سرسبز انتخاب می کنند اما بازدید از آسیاب هاب قدیمی، سنگ نوشته های آشوری، آتشکده ها و چهارطاقی ها، دژها و قلعه های ایلام نیز می تواند برای شما سفری خاطره انگیز ایجاد کند. 


نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : ایلام
نام شهر : ایلام
منطقه شهرداری :
محدوده شهرداری :
سال ساخت : 1387
سال بازسازی : 1387
تعداد اتاق ها : 30
تعداد تخت ها : 120
تعداد طبقات : 4
ظرفیت پارکینگ :
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه :
سن بچه رایگان : تا 5 سال تمام
سن کودک نیم بها :

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت :
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 18

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 8 کیلومتر معادل 00:15 دقیقه با اتومبیل یا 01:00 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 43 کیلومتر معادل 00:45 دقیقه با اتومبیل یا 05:00 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 40 کیلومتر معادل 00:42 دقیقه با اتومبیل یا 04:20 پیاده

کنسلی در صورت عدم مراجعه به هتل مشمول 100 % هزینه کل اتاق های رزرو شده