20 باب اتاق معادل تخت ، شروع قیمت برای ورود امشب از شبی 2,350,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/02

اینترنت در لابی- صبحانه- پارکینگ

فومن- کیلومتر10 جاده فومن به ماسوله- هتل آرام

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
دوتخته
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 3 باب
2,710,000 ریال
با 14% تخفیف
معادل 360,000 ریال
2,350,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
سه تخته
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 3 باب
3,400,000 ریال
با 5% تخفیف
معادل 150,000 ریال
3,250,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
چهار تخته
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
4,320,000 ریال
با 6% تخفیف
معادل 230,000 ریال
4,090,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
پنج تخته
ظرفیت اتاق 5 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
4,950,000 ریال
با 8% تخفیف
معادل 360,000 ریال
4,590,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
ﺳﻪشنبه
1397/11/02
چهارشنبه
1397/11/03
پنجشنبه
1397/11/04
جمعه
1397/11/05
شنبه
1397/11/06
یکشنبه
1397/11/07
دوشنبه
1397/11/08
ﺳﻪشنبه
1397/11/09
چهارشنبه
1397/11/10
پنجشنبه
1397/11/11
جمعه
1397/11/12
شنبه
1397/11/13
یکشنبه
1397/11/14
دوشنبه
1397/11/15
ﺳﻪشنبه
1397/11/16
چهارشنبه
1397/11/17
پنجشنبه
1397/11/18
جمعه
1397/11/19
شنبه
1397/11/20
یکشنبه
1397/11/21
دوشنبه
1397/11/22
ﺳﻪشنبه
1397/11/23
چهارشنبه
1397/11/24
پنجشنبه
1397/11/25
جمعه
1397/11/26
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
دوتخته
2,710,000 ریال
2,350,000 ریال
2,710,000 ریال
2,350,000 ریال
2,710,000 ریال
2,350,000 ریال
2,710,000 ریال
2,350,000 ریال
2,710,000 ریال
2,350,000 ریال
2,710,000 ریال
2,350,000 ریال
2,710,000 ریال
2,350,000 ریال
2,710,000 ریال
2,350,000 ریال
2,710,000 ریال
2,350,000 ریال
2,710,000 ریال
2,350,000 ریال
2,710,000 ریال
2,350,000 ریال
2,710,000 ریال
2,350,000 ریال
2,710,000 ریال
2,350,000 ریال
2,710,000 ریال
2,350,000 ریال
2,710,000 ریال
2,350,000 ریال
2,710,000 ریال
2,350,000 ریال
2,710,000 ریال
2,350,000 ریال
2,710,000 ریال
2,350,000 ریال
2,710,000 ریال
2,350,000 ریال
2,710,000 ریال
2,350,000 ریال
2,710,000 ریال
2,350,000 ریال
2,710,000 ریال
2,350,000 ریال
2,710,000 ریال
2,350,000 ریال
2,710,000 ریال
2,350,000 ریال
2,710,000 ریال
2,350,000 ریال
2,710,000 ریال
2,350,000 ریال
2,710,000 ریال
2,350,000 ریال
2,710,000 ریال
2,350,000 ریال
2,710,000 ریال
2,350,000 ریال
2,710,000 ریال
2,350,000 ریال
سه تخته
3,400,000 ریال
3,250,000 ریال
3,400,000 ریال
3,250,000 ریال
3,400,000 ریال
3,250,000 ریال
3,400,000 ریال
3,250,000 ریال
3,400,000 ریال
3,250,000 ریال
3,400,000 ریال
3,250,000 ریال
3,400,000 ریال
3,250,000 ریال
3,400,000 ریال
3,250,000 ریال
3,400,000 ریال
3,250,000 ریال
3,400,000 ریال
3,250,000 ریال
3,400,000 ریال
3,250,000 ریال
3,400,000 ریال
3,250,000 ریال
3,400,000 ریال
3,250,000 ریال
3,400,000 ریال
3,250,000 ریال
3,400,000 ریال
3,250,000 ریال
3,400,000 ریال
3,250,000 ریال
3,400,000 ریال
3,250,000 ریال
3,400,000 ریال
3,250,000 ریال
3,400,000 ریال
3,250,000 ریال
3,400,000 ریال
3,250,000 ریال
3,400,000 ریال
3,250,000 ریال
3,400,000 ریال
3,250,000 ریال
3,400,000 ریال
3,250,000 ریال
3,400,000 ریال
3,250,000 ریال
3,400,000 ریال
3,250,000 ریال
3,400,000 ریال
3,250,000 ریال
3,400,000 ریال
3,250,000 ریال
3,400,000 ریال
3,250,000 ریال
3,400,000 ریال
3,250,000 ریال
3,400,000 ریال
3,250,000 ریال
چهار تخته
4,320,000 ریال
4,090,000 ریال
4,320,000 ریال
4,090,000 ریال
4,320,000 ریال
4,090,000 ریال
4,320,000 ریال
4,090,000 ریال
4,320,000 ریال
4,090,000 ریال
4,320,000 ریال
4,090,000 ریال
4,320,000 ریال
4,090,000 ریال
4,320,000 ریال
4,090,000 ریال
4,320,000 ریال
4,090,000 ریال
4,320,000 ریال
4,090,000 ریال
4,320,000 ریال
4,090,000 ریال
4,320,000 ریال
4,090,000 ریال
4,320,000 ریال
4,090,000 ریال
4,320,000 ریال
4,090,000 ریال
4,320,000 ریال
4,090,000 ریال
4,320,000 ریال
4,090,000 ریال
4,320,000 ریال
4,090,000 ریال
4,320,000 ریال
4,090,000 ریال
4,320,000 ریال
4,090,000 ریال
4,320,000 ریال
4,090,000 ریال
4,320,000 ریال
4,090,000 ریال
4,320,000 ریال
4,090,000 ریال
4,320,000 ریال
4,090,000 ریال
4,320,000 ریال
4,090,000 ریال
4,320,000 ریال
4,090,000 ریال
4,320,000 ریال
4,090,000 ریال
4,320,000 ریال
4,090,000 ریال
4,320,000 ریال
4,090,000 ریال
4,320,000 ریال
4,090,000 ریال
4,320,000 ریال
4,090,000 ریال
پنج تخته
4,950,000 ریال
4,590,000 ریال
4,950,000 ریال
4,590,000 ریال
4,950,000 ریال
4,590,000 ریال
4,950,000 ریال
4,590,000 ریال
4,950,000 ریال
4,590,000 ریال
4,950,000 ریال
4,590,000 ریال
4,950,000 ریال
4,590,000 ریال
4,950,000 ریال
4,590,000 ریال
4,950,000 ریال
4,590,000 ریال
4,950,000 ریال
4,590,000 ریال
4,950,000 ریال
4,590,000 ریال
4,950,000 ریال
4,590,000 ریال
4,950,000 ریال
4,590,000 ریال
4,950,000 ریال
4,590,000 ریال
4,950,000 ریال
4,590,000 ریال
4,950,000 ریال
4,590,000 ریال
4,950,000 ریال
4,590,000 ریال
4,950,000 ریال
4,590,000 ریال
4,950,000 ریال
4,590,000 ریال
4,950,000 ریال
4,590,000 ریال
4,950,000 ریال
4,590,000 ریال
4,950,000 ریال
4,590,000 ریال
4,950,000 ریال
4,590,000 ریال
4,950,000 ریال
4,590,000 ریال
4,950,000 ریال
4,590,000 ریال
4,950,000 ریال
4,590,000 ریال
4,950,000 ریال
4,590,000 ریال
4,950,000 ریال
4,590,000 ریال
4,950,000 ریال
4,590,000 ریال
4,950,000 ریال
4,590,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی116
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
  • شنبه
  • یک شنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنج شنبه
  • جمعه

آسانسور- خدمات خشکشویی- رستوران در هتل- سالن همایش- نمازخانه- کافی شاپ

خدمات خشکشویی
رستوران در هتل
کافی شاپ
سالن همایش
آسانسور
نمازخانه

تلویزیون LCD- حمام- دوش- سرمایش و گرمایش مرکزی- سرویس فرنگی- میز آرایش- مینی بار- یخچال

سرویس فرنگی
یخچال
تلویزیون LCD
سرمایش و گرمایش مرکزی
حمام
دوش
مینی بار
میز آرایش

آب میوه- پنیر- تخم مرغ آب پز- چای- عدسی- لوبیا- مربا- نان ایرانی- نیمرو- کره

نیمرو
تخم مرغ آب پز
کره
مربا
آب میوه
چای
لوبیا
عدسی
پنیر
نان ایرانی

اینترنت در لابی- صبحانه- پارکینگ

اینترنت در لابی
صبحانه

یکی از بهترین هتل‌هایی که می توانید در استان سرسبز گیلان انتخاب کنید تا هم از طبیعت زیبایش لذت ببرید و هم به جاذبه های تاریخی منطقه نزدیک باشید؛ هتل آرام ماسوله است. هتل آرام ماسوله هتلی سه ستاره است در سال 1391 در  کیلومتر ده جاده فومن به ماسوله افتتاح شد و شروع به کار کرد. چشم انداز بی‌نظیر هتل به روی شالیزارهای سرسبز و باطراوت برنج  و کوه‌های سربه فلک کشیده باز می‌شود. هوای پاک و دلپذیر مزیت دیگر اقامت در این هتل است. 20 اتاق با چیدمان دوتخته، سه‌تخته، چهار تخته و پنج تخته انواع واحدهای اقامتی هتل آرام هستند. هتل دارای رستورانی با غذاهای ایرانی و سنتی است که حتما از طعم غذاهایش لذت خواهید برد. کافی‌شاپ نیز فضایی دلپذیر برای صرف یک نوشیدنی همراه با لذت بردن از چشم‌انداز هتل است. سالن همایش هتل برای برگزاری مراسم‌ها و رویدادهای مختلف آماده و تجهیز شده‌ است. موقعیت جغرافیایی این هتل باعث شده که مسافران مقیم هتل تا دریا، فرودگاه و ترمینال مسافربری فاصله‌ای تقریبا یک ساعته داشته‌ باشند. روستای زیبا وپلکانی ماسوله که جز جذاب‌ترین روستاهای توریستی ایران است در نزدیکی این هتل است. علاوه بر آن جاذبه تاریخی منطقه که قلعه رودخان است در مدت زمان کوتاهی قابل دسترس است.   


نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : گیلان
نام شهر : فومن
منطقه شهرداری :
محدوده شهرداری :
سال ساخت : 1391
سال بازسازی : 1391
تعداد اتاق ها : 20
تعداد تخت ها :
تعداد طبقات : 3
ظرفیت پارکینگ : 80
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه :
سن بچه رایگان : تا 5 سال تمام
سن کودک نیم بها :

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : ندارد
درصد نیم شارژ ورود و خروج : %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت :
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت :

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 54 کیلومتر معادل 01:01 دقیقه با اتومبیل یا 09:17 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 45 کیلومتر معادل 01:05 دقیقه با اتومبیل یا 08:33 پیاده
فاصله تا دریا 63 کیلومتر معادل 01:03 دقیقه با اتومبیل یا 10:40 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 41 کیلومتر معادل 00:54 دقیقه با اتومبیل یا 08:30 پیاده

در ایام عادی درصورت اطلاع رسانی در تایم 30 روزه 10 درصد کسر در ایام پیک درصورت اطلاع رسانی در تایم 30 روزه 15 درصد درایام عادی درصورت اطلاع رسانی درتایم 7 روزه 20 درصد در ایام پیک درصورت اطلاع رسانی درتایم 7 روزه 30 درصد در روز ورود در صورت اطلاع رسانی کل مبلغ کسر خواهدشد.