18 باب اتاق معادل 70 تخت ، شروع قیمت برای ورود امشب از شبی 2,250,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/02

اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی- اینترنت رایگان نا محدود- صبحانه بوفه

بوشهر- خیابان ولیعصر- بعد ازچهار راه نادر هتل آپارتمان هیرون بوشهر

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
سوئیت یک خوابه دو نفره
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 3 باب
2,250,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
2,250,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
سوئیت یک خوابه سه نفره
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 3 باب
2,700,000 ریال
با 1% تخفیف
معادل 10,000 ریال
2,690,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
سوئیت دو خوابه چهار نفره
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 10 باب
2,900,000 ریال
با 1% تخفیف
معادل 10,000 ریال
2,890,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
سوئیت دو خوابه پنج نفره
ظرفیت اتاق 5 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
3,350,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
3,350,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
ﺳﻪشنبه
1397/11/02
چهارشنبه
1397/11/03
پنجشنبه
1397/11/04
جمعه
1397/11/05
شنبه
1397/11/06
یکشنبه
1397/11/07
دوشنبه
1397/11/08
ﺳﻪشنبه
1397/11/09
چهارشنبه
1397/11/10
پنجشنبه
1397/11/11
جمعه
1397/11/12
شنبه
1397/11/13
یکشنبه
1397/11/14
دوشنبه
1397/11/15
ﺳﻪشنبه
1397/11/16
چهارشنبه
1397/11/17
پنجشنبه
1397/11/18
جمعه
1397/11/19
شنبه
1397/11/20
یکشنبه
1397/11/21
دوشنبه
1397/11/22
ﺳﻪشنبه
1397/11/23
چهارشنبه
1397/11/24
پنجشنبه
1397/11/25
جمعه
1397/11/26
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
سوئیت یک خوابه دو نفره
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
2,250,000 ریال
سوئیت یک خوابه سه نفره
2,700,000 ریال
2,690,000 ریال
2,700,000 ریال
2,690,000 ریال
2,700,000 ریال
2,690,000 ریال
2,700,000 ریال
2,690,000 ریال
2,700,000 ریال
2,690,000 ریال
2,700,000 ریال
2,690,000 ریال
2,700,000 ریال
2,690,000 ریال
2,700,000 ریال
2,690,000 ریال
2,700,000 ریال
2,690,000 ریال
2,700,000 ریال
2,690,000 ریال
2,700,000 ریال
2,690,000 ریال
2,700,000 ریال
2,690,000 ریال
2,700,000 ریال
2,690,000 ریال
2,700,000 ریال
2,690,000 ریال
2,700,000 ریال
2,690,000 ریال
2,700,000 ریال
2,690,000 ریال
2,700,000 ریال
2,690,000 ریال
2,700,000 ریال
2,690,000 ریال
2,700,000 ریال
2,690,000 ریال
2,700,000 ریال
2,690,000 ریال
2,700,000 ریال
2,690,000 ریال
2,700,000 ریال
2,690,000 ریال
2,700,000 ریال
2,690,000 ریال
2,700,000 ریال
2,690,000 ریال
2,700,000 ریال
2,690,000 ریال
2,700,000 ریال
2,690,000 ریال
2,700,000 ریال
2,690,000 ریال
2,700,000 ریال
2,690,000 ریال
2,700,000 ریال
2,690,000 ریال
سوئیت دو خوابه چهار نفره
2,900,000 ریال
2,890,000 ریال
2,900,000 ریال
2,890,000 ریال
2,900,000 ریال
2,890,000 ریال
2,900,000 ریال
2,890,000 ریال
2,900,000 ریال
2,890,000 ریال
2,900,000 ریال
2,890,000 ریال
2,900,000 ریال
2,890,000 ریال
2,900,000 ریال
2,890,000 ریال
2,900,000 ریال
2,890,000 ریال
2,900,000 ریال
2,890,000 ریال
2,900,000 ریال
2,890,000 ریال
2,900,000 ریال
2,890,000 ریال
2,900,000 ریال
2,890,000 ریال
2,900,000 ریال
2,890,000 ریال
2,900,000 ریال
2,890,000 ریال
2,900,000 ریال
2,890,000 ریال
2,900,000 ریال
2,890,000 ریال
2,900,000 ریال
2,890,000 ریال
2,900,000 ریال
2,890,000 ریال
2,900,000 ریال
2,890,000 ریال
2,900,000 ریال
2,890,000 ریال
2,900,000 ریال
2,890,000 ریال
2,900,000 ریال
2,890,000 ریال
2,900,000 ریال
2,890,000 ریال
2,900,000 ریال
2,890,000 ریال
2,900,000 ریال
2,890,000 ریال
2,900,000 ریال
2,890,000 ریال
2,900,000 ریال
2,890,000 ریال
2,900,000 ریال
2,890,000 ریال
سوئیت دو خوابه پنج نفره
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال
3,350,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی116
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
  • شنبه
  • یک شنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنج شنبه
  • جمعه

آسانسور- اینترنت با سرعت بالا- پارکینگ در هتل- تاکسی سرویس (با هزینه) - تهویه مطبوع- خدمات خشکشویی- رستوران در هتل- روزنامه رایگان- روم سرویس 24 ساعته- صبحانه رایگان- صندوق امانات در لابی- لابی- نمازخانه- کافی شاپ- دستگاه واکس- پارکینگ در اطراف هتل

اینترنت با سرعت بالا
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
صبحانه رایگان
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
روم سرویس 24 ساعته
کافی شاپ
تاکسی سرویس
آسانسور
لابی
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
نمازخانه

آشپزخانه- اتو- تلویزیون LCD- اینترنت WiFi- حمام - دوش- سرویس ایرانی- سرویس فرنگی- سشوار- کتری برقی- یخچال- اسپیلت- مینی بار

سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
سشوار
یخچال
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
اسپیلت
حمام
دوش
آشپزخانه در سوئیت
مینی بار
کتری برقی برای آب جوش

آبمیوه- انواع املت - پنیر- تخم مرغ آب پز - چای - خرما - سرشیر - سوسیس سرخ شده - شیر - عدسی - عسل- لوبیا ( بعضی روزا ) - مربا - میوه فصل - نان ایرانی - نیمرو- کره - مربا

نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
چای
میوه فصل
لوبیا
عدسی
خرما
پنیر
نان ایرانی
انواع املت

اینترنت در اتاق- اینترنت در لابی- اینترنت رایگان نا محدود- صبحانه بوفه

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان نا محدود
صبحانه بوفه

هتل آپارتمان هیرون واقع در خیابان ولیعصر بوشهر در سال 90 افتتاح و در سال 95 مورد بازسازی قرار گرفته است. این هتل آپارتمان 1 ستاره در سه طبقه ساخته شده است. هتل آپارتمان هیرون با مجموع 18 واحد اقامتی در چیدمان سوئیت های یک خوابه دو نفره و سه نفره و دو خوابه چهار نفره و پنج نفره به مهمانان ارائه می شود. این سوئیت ها تماماً مجهز به آشپزخانه با امکانات آشپزی می باشد. رستوران هتل آپارتمان هیرون به سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی می پردازد. کافی شاپ هتل نیز به سرو انواع نوشیدنی های سرد و گرم و دسرهای لذیذ می پردازد. در صورتی که با خودروی شخصی به بوشهر سفر می کنید، هتل آپارتمان هیرون بوشهر انتخاب مناسبی است، چرا که این هتل آپارتمان، پارکینگ اختصاصی دارد. این هتل همچنین امکاناتی نظیر تاکسی سرویس، خدمات خشک شویی، روم سرویس 24 ساعته و صبحانه رایگان به مهمانان عرضه می کند. با اقامت در این هتل می‌توان به مراکز تاریخی و سنتی شهر بوشهر و ساحل دریا به راحتی دست یافت. در سفر به بوشهر از خرید سوغات و صنایع دستی بوشهر غافل نشوید. خرما، پنیر نخل، انواع حلوا، انواع غذاهای پخته شده با ماهی و دیگر آبزیان، صنایع دستی دریایی، گلیم و گبه، حصیربافت ها و... از جمله سوغاتی های بوشهر به شمار می آیند که می توانید از بین آن ها انتخاب کنید. بافت تاریخی بوشهر در دل خود، عمارت ملک و خانه های تاریخی دیگر را جای داده است که با قدم زدن در آن احساس می کنید به گذشته ها سفر کرده اید، نخلستان ها نیز به این شهر چشم انداز زیبایی داده اند که اگر مسافر شهر نخلستان و دریا هستید می توانید از آن بازدید کنید. 


نوع اقامتگاه : هتل آپارتمان
نام استان : بوشهر
نام شهر : بوشهر
منطقه شهرداری : 1
محدوده شهرداری : خیابان ولیعصر
سال ساخت : 1390
سال بازسازی : 1395
تعداد اتاق ها : 18
تعداد تخت ها : 70
تعداد طبقات : 3
ظرفیت پارکینگ : 10
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : کاناپه تخت خواب شو
سن بچه رایگان : تا 3 سال تمام
سن کودک نیم بها : 3 تا 8 سال

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت : 7
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 19

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 4 کیلومتر معادل 00:08 دقیقه با اتومبیل یا 00:45 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 3 کیلومتر معادل 00:05 دقیقه با اتومبیل یا 00:30 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 3 کیلومتر معادل 00:08 دقیقه با اتومبیل یا 00:40 پیاده