• امتیاز کلی شما به
 • هتل دلفین انزلی
 • تا کنون
 • 4.6
 • 111
 • 20087
 • بار نمایش

14 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 46 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی 7,090,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1398/01/17

اینترنت در اتاق- صبحانه

گیلان- بندرانزلی- ساحل قو- خیابان اطبا- هتل دلفین انزلی

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
7,950,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
7,950,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
8,300,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
8,300,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
13,850,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
13,850,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
9,300,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
9,300,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 5 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
9,950,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
9,950,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
شنبه
1398/01/03
یکشنبه
1398/01/04
دوشنبه
1398/01/05
ﺳﻪشنبه
1398/01/06
چهارشنبه
1398/01/07
پنجشنبه
1398/01/08
جمعه
1398/01/09
شنبه
1398/01/10
یکشنبه
1398/01/11
دوشنبه
1398/01/12
ﺳﻪشنبه
1398/01/13
چهارشنبه
1398/01/14
پنجشنبه
1398/01/15
جمعه
1398/01/16
شنبه
1398/01/17
یکشنبه
1398/01/18
دوشنبه
1398/01/19
ﺳﻪشنبه
1398/01/20
چهارشنبه
1398/01/21
پنجشنبه
1398/01/22
جمعه
1398/01/23
شنبه
1398/01/24
یکشنبه
1398/01/25
دوشنبه
1398/01/26
ﺳﻪشنبه
1398/01/27
چهارشنبه
1398/01/28
پنجشنبه
1398/01/29
جمعه
1398/01/30
شنبه
1398/01/31
یکشنبه
1398/02/01
سوئیت یک خوابه دو نفره
7,950,000 ریال
7,950,000 ریال
7,950,000 ریال
7,950,000 ریال
7,950,000 ریال
7,950,000 ریال
7,950,000 ریال
7,950,000 ریال
7,950,000 ریال
7,950,000 ریال
7,950,000 ریال
7,950,000 ریال
7,950,000 ریال
7,950,000 ریال
7,950,000 ریال
7,950,000 ریال
7,950,000 ریال
7,950,000 ریال
7,950,000 ریال
7,950,000 ریال
7,950,000 ریال
7,950,000 ریال
7,950,000 ریال
7,950,000 ریال
7,950,000 ریال
7,950,000 ریال
7,950,000 ریال
7,950,000 ریال
7,590,000 ریال
7,090,000 ریال
7,590,000 ریال
7,090,000 ریال
7,590,000 ریال
7,090,000 ریال
7,590,000 ریال
7,090,000 ریال
7,590,000 ریال
7,090,000 ریال
7,590,000 ریال
7,090,000 ریال
7,590,000 ریال
7,090,000 ریال
7,590,000 ریال
7,090,000 ریال
7,590,000 ریال
7,090,000 ریال
7,590,000 ریال
7,090,000 ریال
7,590,000 ریال
7,090,000 ریال
7,590,000 ریال
7,090,000 ریال
7,590,000 ریال
7,090,000 ریال
7,590,000 ریال
7,090,000 ریال
7,590,000 ریال
7,090,000 ریال
7,590,000 ریال
7,090,000 ریال
سوئیت VIP دو نفره
8,300,000 ریال
8,300,000 ریال
8,300,000 ریال
8,300,000 ریال
8,300,000 ریال
8,300,000 ریال
8,300,000 ریال
8,300,000 ریال
8,300,000 ریال
8,300,000 ریال
8,300,000 ریال
8,300,000 ریال
8,300,000 ریال
8,300,000 ریال
8,300,000 ریال
8,300,000 ریال
8,300,000 ریال
8,300,000 ریال
8,300,000 ریال
8,300,000 ریال
8,300,000 ریال
8,300,000 ریال
8,300,000 ریال
8,300,000 ریال
8,300,000 ریال
8,300,000 ریال
8,300,000 ریال
8,300,000 ریال
7,890,000 ریال
7,290,000 ریال
7,890,000 ریال
7,290,000 ریال
7,890,000 ریال
7,290,000 ریال
7,890,000 ریال
7,290,000 ریال
7,890,000 ریال
7,290,000 ریال
7,890,000 ریال
7,290,000 ریال
7,890,000 ریال
7,290,000 ریال
7,890,000 ریال
7,290,000 ریال
7,890,000 ریال
7,290,000 ریال
7,890,000 ریال
7,290,000 ریال
7,890,000 ریال
7,290,000 ریال
7,890,000 ریال
7,290,000 ریال
7,890,000 ریال
7,290,000 ریال
7,890,000 ریال
7,290,000 ریال
7,890,000 ریال
7,290,000 ریال
7,890,000 ریال
7,290,000 ریال
آپارتمان VIP دو خوابه چهار نفره
13,850,000 ریال
13,850,000 ریال
13,850,000 ریال
13,850,000 ریال
13,850,000 ریال
13,850,000 ریال
13,850,000 ریال
13,850,000 ریال
13,850,000 ریال
13,850,000 ریال
13,850,000 ریال
13,850,000 ریال
13,850,000 ریال
13,850,000 ریال
13,850,000 ریال
13,850,000 ریال
13,850,000 ریال
13,850,000 ریال
13,850,000 ریال
13,850,000 ریال
13,850,000 ریال
13,850,000 ریال
13,850,000 ریال
13,850,000 ریال
13,850,000 ریال
13,850,000 ریال
13,850,000 ریال
13,850,000 ریال
13,640,000 ریال
12,490,000 ریال
13,640,000 ریال
12,490,000 ریال
13,640,000 ریال
12,490,000 ریال
13,640,000 ریال
12,490,000 ریال
13,640,000 ریال
12,490,000 ریال
13,640,000 ریال
12,490,000 ریال
13,640,000 ریال
12,490,000 ریال
13,640,000 ریال
12,490,000 ریال
13,640,000 ریال
12,490,000 ریال
13,640,000 ریال
12,490,000 ریال
13,640,000 ریال
12,490,000 ریال
13,640,000 ریال
12,490,000 ریال
13,640,000 ریال
12,490,000 ریال
13,640,000 ریال
12,490,000 ریال
13,640,000 ریال
12,490,000 ریال
13,640,000 ریال
12,490,000 ریال
سوئیت رویال چهار تخته
9,300,000 ریال
9,300,000 ریال
9,300,000 ریال
9,300,000 ریال
9,300,000 ریال
9,300,000 ریال
9,300,000 ریال
9,300,000 ریال
9,300,000 ریال
9,300,000 ریال
9,300,000 ریال
9,300,000 ریال
9,300,000 ریال
9,300,000 ریال
9,300,000 ریال
9,300,000 ریال
9,300,000 ریال
9,300,000 ریال
9,300,000 ریال
9,300,000 ریال
9,300,000 ریال
9,300,000 ریال
9,300,000 ریال
9,300,000 ریال
9,300,000 ریال
9,300,000 ریال
9,300,000 ریال
9,300,000 ریال
8,930,000 ریال
8,190,000 ریال
8,930,000 ریال
8,190,000 ریال
8,930,000 ریال
8,190,000 ریال
8,930,000 ریال
8,190,000 ریال
8,930,000 ریال
8,190,000 ریال
8,930,000 ریال
8,190,000 ریال
8,930,000 ریال
8,190,000 ریال
8,930,000 ریال
8,190,000 ریال
8,930,000 ریال
8,190,000 ریال
8,930,000 ریال
8,190,000 ریال
8,930,000 ریال
8,190,000 ریال
8,930,000 ریال
8,190,000 ریال
8,930,000 ریال
8,190,000 ریال
8,930,000 ریال
8,190,000 ریال
8,930,000 ریال
8,190,000 ریال
8,930,000 ریال
8,190,000 ریال
سوئیت دو خوابه پنج نفره
9,950,000 ریال
9,950,000 ریال
9,950,000 ریال
9,950,000 ریال
9,950,000 ریال
9,950,000 ریال
9,950,000 ریال
9,950,000 ریال
9,950,000 ریال
9,950,000 ریال
9,950,000 ریال
9,950,000 ریال
9,950,000 ریال
9,950,000 ریال
9,950,000 ریال
9,950,000 ریال
9,950,000 ریال
9,950,000 ریال
9,950,000 ریال
9,950,000 ریال
9,950,000 ریال
9,950,000 ریال
9,950,000 ریال
9,950,000 ریال
9,950,000 ریال
9,950,000 ریال
9,950,000 ریال
9,950,000 ریال
9,520,000 ریال
8,790,000 ریال
9,520,000 ریال
8,790,000 ریال
9,520,000 ریال
8,790,000 ریال
9,520,000 ریال
8,790,000 ریال
9,520,000 ریال
8,790,000 ریال
9,520,000 ریال
8,790,000 ریال
9,520,000 ریال
8,790,000 ریال
9,520,000 ریال
8,790,000 ریال
9,520,000 ریال
8,790,000 ریال
9,520,000 ریال
8,790,000 ریال
9,520,000 ریال
8,790,000 ریال
9,520,000 ریال
8,790,000 ریال
9,520,000 ریال
8,790,000 ریال
9,520,000 ریال
8,790,000 ریال
9,520,000 ریال
8,790,000 ریال
9,520,000 ریال
8,790,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی116
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

امکانات بازی کودکان- پارکینگ در هتل- خدمات خشکشویی- رستوران در هتل- روزنامه رایگان- روم سرویس 24 ساعته- لابی- کافی شاپ

خدمات خشکشویی
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
روم سرویس 24 ساعته
کافی شاپ
لابی
پارکینگ در هتل
امکانات بازی کودکان

آشپزخانه در سوئیت- اسپیلت- امکانات لباسشویی- اینترنت Wi-Fi- بالکن قابل استفاده- تلویزیون LCD- حمام- دوش- سرمایش و گرمایش مرکزی- مینی بار- یخچال

یخچال
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
اسپیلت
سرمایش و گرمایش مرکزی
حمام
دوش
بالکن قابل استفاده
آشپزخانه در سوئیت
امکانات لباسشویی
مینی بار

آب میوه- املت گوجه فرنگی- املت میکس- پنیر- تخم مرغ آب پز- چای- خرما- ژامبون- سرشیر- سوسیس سرخ شده- عسل- لوبیا- نان ایرانی- نان فرانسوی- نیمرو- کره

املت گوجه فرنگی
املت میکس
نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
ژامبون
عسل
کره
آب میوه
چای
لوبیا
خرما
سرشیر
پنیر
نان ایرانی
نان فرانسوی

اینترنت در اتاق- صبحانه

اینترنت در اتاق
صبحانه

هتل چهار ستاره دلفین انزلی در مجاورت ساحل دریای خزر و در سال 1390  مورد بهره برداری قرار گرفت. دکوراسیون و طراحی هتل دلفین  بسیار شیک و دلنشین است و در بدو ورود نظر شما را جلب خواهد کرد. در تمام مدت اقامتتان نیز از امکانات و تسهیلات کافی این هتل احساس رضایت خواهید داشت. سر تا سر محوطه اطراف هتل به طرز زیبایی گلکاری شده است و گاهی می‌توان طرح دلفین را در میانشان دید. واحدهای اقامتی این هتل همگی سوئیت هستند. این سوئیت‌ها دو، سه، چهار و پنج نفره در انواع رویال، VIP و معمولی طبقه بندی شده‌اند. سوئیت عروس هتل دلفین نیز با چشم انداز زیبا از ساحل و فضای دلنشین، انتخاب خوبی برای ماه عسل به شمار می رود. این هتل در ساحل زیبای قو قرار گرفته و دارای ساحل اختصاصی زیبایی است. عصرهنگام با قدم زدن در مسیر آلاچیقی واقع درمحوطه سرسبز هتل، کنار ساحل بروید و در صورت تمایل از رستوران ساحلی هتل دلفین دیدن فرمایید. در اوقات فراغت خود می توانید از امکانات دیگر هتل مانند اتاق ماساژ و کلوپ ورزشی و جت اسکی استفاده نمایید. استخر روباز هتل در فصل تابستان بخش بسیار هیجان انگیز و خوشایندی خواهد بود. برای گشت و گذار و خرید می توانید به بازار انزلی که در نزدیکی هتل واقع شده است بروید. کشتی مسافری میرزا کوچک خان، موج شکن بندر انزلی، مرداب بندر انزلی، کاخ موزه انزلی، روستای ماسوله و قلعه رودخان نیز برخی از جاذبه‌های گردشگری هستند که در نزدیک این هتل واقع شده‌اند.  با اقامت در هتل زیبا و لوکس دلفین، خاطره ای خوش از سفر به بندر انزلی را با خود به خانه ببرید. 

نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : گیلان
نام شهر : انزلی
منطقه شهرداری : 2
محدوده شهرداری : خیابان اطبا
سال ساخت : 1390
سال بازسازی : 1390
تعداد اتاق ها : 14
تعداد تخت ها : 46
تعداد طبقات : 4
ظرفیت پارکینگ : 35
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : تشک روی زمین به صورت کف خواب
سن بچه رایگان : تا 5 سال تمام
سن کودک نیم بها :


وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : ندارد
درصد نیم شارژ ورود و خروج : %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت :
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت :

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 30 کیلومتر معادل 00:35 دقیقه با اتومبیل یا 06:15 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 3 کیلومتر معادل 00:06 دقیقه با اتومبیل یا 00:10 پیاده
فاصله تا دریا 1 کیلومتر معادل 00:01 دقیقه با اتومبیل یا 00:03 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 6 کیلومتر معادل 00:15 دقیقه با اتومبیل یا 00:15 پیاده

کنسلی تا 1 روز قبل از ورود میهمان 100 درصد کسر میشود.

کنسلی تا 1 روز قبل از ورود میهمان مشمول 100 % هزینه یک شب اتاق های رزرو شده

کاربر محترم : نظرات و تجربیات شما در خصوص هتل دلفین انزلی به سایر کاربران در انتخاب های خود کمک می کند.
 • امتیاز کلی شما به
 • هتل دلفین انزلی
 • تا کنون
 • 4.6
لایک شما به هتل دلفین انزلی   111

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل برای سفرهای کاری بیزینسی و قرار ملاقات های کاری مناسب است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل خاص ، جالب و متفاوت است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل برای سفر تفریحی و دسترسی به نقاط تفریحی توریستی مناسب است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن قابل استفاده در این هتل وجود دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل رستوران های جذاب و متنوع با انواع غذاها را دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟ بله خیر مطمئن نیستم

 • امتیاز به سرویس دهی هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به موقعیت مکانی هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به کیفیت اقامت هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به قیمت هتل در برابر خدمات هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به خوشرویی کارکنان هتل
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به دسترسی هتل به نقاط مهم
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به کیفیت غذا و پذیرایی
 • تا کنون
 • 0

نام عکس آپلود عکس