‮اساسنامه شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی سفرهای علاءالدین
شماره ثبت : 374800
تاریخ ثبت : 1389/03/05
شناسه ملی : 10320254852
ماده 1 : نام و نوع شرکت : شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی سفرهای علاءالدین با مسئولیت محدود
ماده 2 : موضوع فعالیت شرکت : 
تنظیم برنامه های مسافرتی ، فروش بلیط مسافرت ، ذخیره مکان و هرگونه اقدام دیگر مربوط به ترابری مسافر بطور مستقیم و یا غیر مستقیم با رعایت قوانین و مقررات راه و ترابری ، اخذ روادید ، تنظیم و انجام مسافرت گروهی داخلی و خارجی ، ذخیره مکان و هرگونه خدمات ایرانگردی و جهانگردی با رعایت قوانین و مقررات ایرانگردی و جهانگری ، ارائه کلیه خدمات مسافرت هوایی به صورت الکترونیکی، صدور بلیط الکترونیکی و توسعه نرم افزاهای لازم جهت بهره برداری با رعایت قوانین و مقرارت سازمان هواپیمایی کشوری
ماده 3 : مرکز اصلی شرکت : تهران ، پاسداران شمالی ، پائین تر از چهار راه فرمانیه ، مابین نارنجستان چهارم و رز ، مجتمع آرتمیس فرمانیه ، طبقه 7 ، واحد 5 کد پستی : 1957917481
تبصره: هیأت مدیره می تواند مرکز شرکت را به هرکجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبی را تأسیس و صورت جلسه  را جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها تقدیم نماید.
ماده 4 : سرمایه شرکت : مبلغ 50.000.000.000  ریال معادل پنج میلیارد تومان
ماده 5 : مدت شرکت : از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود
ماده 6 : تابعیت شرکت : تابعیت شرکت ایرانی است
ماده 7 : هیچ یک از شرکاء حق انتقال سهم الشرکه خود را بغیر ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه شرکت که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی و پس از موافقت کتبی سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری
ماده 8 : مجمع عمومی عادی شرکت در ظرف مدت چهار ماه اول آذر الی پایان اسفند هر سال و پس از انقضای سال مالی شرکت تشکیل ولی ممکن است بنا به دعوت هر یک اعضاء هیأت مدیره یا شرکاء مجمع عمومی بطور فوق العاده تشکیل گردد.
ماده 9 : دعوت برای تشکیل مجامع عمومی، توسط هر یک از اعضای هیأت مدیره یا مدیر عامل و یا احدی از شرکاء به وسیله دعوتنامه کتبی یا درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار بعمل خواهد آمد،  فاصله  بین دعوت تا تشکیل مجمع حداقل ده روز و حداکثر 40 روز خواهد بود. 
ماده 10 : در صورتی که کلیه  شرکاء در هر یک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده 9 اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.
ماده 11 : وظایف مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده 
الف- استماع گزارش هیأت مدیره در امور مالی و تصویب تراز و حساب سود و زیان شرکت 
ب- تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم و از طرف هیأت مدیره 
ج- تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن 
د- انتخاب هیأت مدیره و در صورت لزوم بازرس
ماده 12 : وظایف مجمع عمومی فوق العاده 
الف- تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند موارد اساسنامه و پس از موافقت کتبی سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری
ب- تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت و پس از موافقت کتبی سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری
ج- افزایش یا تقلیل سرمایه شرکت و پس از موافقت کتبی سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری
د-تصویب ورود شریک یا شرکاء جدید به شرکت و پس از موافقت کتبی سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری
ماده 13 : تصمیمات شرکاء در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند و در مجمع  عمومی طبق دستور ماده 106 قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 14 : هیأت مدیره شرکت مرکب از دو نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده از بین شرکا و یا از خارج انتخاب می شوند.
ماده 15 : هیأت مدیره از بین خود یا خارج از اعضا یک نفر را به سمت رئیس هیأت مدیره ، یک نفر را به سمت نایب رئیس هیات مدیره و  یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخب و همچنین می تواند برای اعضاء خود سمتهای دیگری تعیین نماید. ضمناً مدیر عامل می تواند با حفظ سمت به عنوان رئیس هیأت مدیره نیز انتخاب شود.
ماده 16 : آقای امیر حسن جعفری رئیس هیئت مدیره نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و می تواند در کلیه امور مداخله  و اقدام نماید مخصوصاً درموارد زیر
امور اداری از هر قبیل، انجام تشریفات قانونی، حفظ و تنظیم فهرست دارائی شرکت و تنظیم بودجه و تعیین و پرداخت حقوق و انجام و هزینه ها رسیدگی به محاسبات، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه، تهیه آئین نامه های داخلی، اجرای تصمیمات مجامع عمومی، اداء دیون و وصول مطالبات، تأسیس شعب، واگذاری و قبول نمایندگی پس از موافقت کتبی سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران، عقد هرگونه پیمان با شرکتها و بانکها و ادارات و اشخاص خرید و فروش و اجاره امول منقول و غیر منقول و ماشین آلات و بطور کلی وسائل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب شرکت، مشارکت با سایر شرکتها و شخصیتها حقیقی و حقوقی استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانکها و اشخاص و شرکتها و بازکردن حسابجاری و ثابت در بانکها، دریافت وجه از حسابهای شرکت، صدور ظهر نویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها هزینه ها، مرافعات، چه  شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه، در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاههای صالحه ابتدایی و استیناف و دیوان عالی کشور، انتخاب وکیل و وکیل در توکیل، دادن اختیارات لازمه بنامبرده و عزل آن، قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش، اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که هیأت مدیره جهت پیشرفت شرکت اتخاد نماید معتبر می باشد. 
ماده 17 : جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت صاحبان سهام شرکت رسمیت می یابد و تصمیمات هیأت مدیره با اکثریت سهم الشرکه معتبر است.
ماده 18 : دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد بهادار در شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، اسناد تعهدآور و قراردادها را هیأت مدیره تعیین می کند.
ماده 19 : هر یک از اعضای هیأت مدیره  می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین  حق امضاء خود را به هر یک از شرکاء برای هر مدت که صلاح بداند تفویض نماید و همچنین هیأت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل  تفویض نماید.
ماده 20 : سال مالی شرکت از اول آذر ماه هر سال شروع و به آخر آبان ماه سال بعد خاتمه می یابد به استثنای سال مالی جاری که از اول فرودین 95 آغاز و به پایان آبان ماه 95 خاتمه می یابد.
ماده 21 : تقسیم سود از درآمد شرکت در پایان هر سال مالی هزینه های اداری ، حقوق کارکنان و مدیران، استهلاکات، مالیات و سایر عوارض دولتی کسر و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی ، بقیه که سود ویژه است به نسبت  سهم الشرکه  بین شرکا تقسیم خواهد شد. 
ماده 22 : فوت یا محجوریت هر یک از شرکا باعث انحلال  شرکت نخواهد شد و وارث شریک متوفی و یا ولی محجور می تواند به شرکت خود ادامه دهند. در غیر این صورت بایستی سهم الشرکه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت و یا به شریک دیگری منتقل  و از شرکت خارج شوند. 
ماده 23 : انحلال شرکت مطابق ماده 114 قانون تجارت خواهد شد.  
ماده 24 : در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکاء رأی به انحلال شرکت دهد یک نفر از بین شرکاء و یا خارج از شرکت به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد، وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت می باشد.
ماده 25 : اختلافات حاصله  بین شرکا شرکت از طریق حکمیت و داوری حل و فصل خواهد شد.
ماده 26 : در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است مطابق مقررات قانون تجارت ایران و سایر قوانین موضوعه  عمل و رفتار خواهد شد.
ماده 27 : این اساسنامه در 27 ماده و یک تبصره تنظیم و در جلسه مورخ 95/08/22 به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسید و تمام صفحات آن امضاء شد.