• امتیاز کلی شما به این صفحه
 • تا کنون
 • 5 715 50039


‮اساسنامه شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی سفرهای علاءالدین
شماره ثبت : 374800
تاریخ ثبت : 1389/03/05
شناسه ملی : 10320254852
ماده 1 : نام و نوع شرکت : شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی سفرهای علاءالدین با مسئولیت محدود
ماده 2 : موضوع فعالیت شرکت : 
تنظیم برنامه های مسافرتی ، فروش بلیط مسافرت ، ذخیره مکان و هرگونه اقدام دیگر مربوط به ترابری مسافر بطور مستقیم و یا غیر مستقیم با رعایت قوانین و مقررات راه و ترابری ، اخذ روادید ، تنظیم و انجام مسافرت گروهی داخلی و خارجی ، ذخیره مکان و هرگونه خدمات ایرانگردی و جهانگردی با رعایت قوانین و مقررات ایرانگردی و جهانگری ، ارائه کلیه خدمات مسافرت هوایی به صورت الکترونیکی، صدور بلیط الکترونیکی و توسعه نرم افزاهای لازم جهت بهره برداری با رعایت قوانین و مقرارت سازمان هواپیمایی کشوری ، برگزاری دوره های تخصصی آموزش گردشگری
ماده 3 : مرکز اصلی شرکت : تهران ، پاسداران شمالی ، پائین تر از چهار راه فرمانیه ، مابین نارنجستان چهارم و رز ، مجتمع آرتمیس فرمانیه ، طبقه 7 ، واحد 5 کد پستی : 1957917481
تبصره: هیأت مدیره می تواند مرکز شرکت را به هرکجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبی را تأسیس و صورت جلسه  را جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها تقدیم نماید.
ماده 4 : سرمایه شرکت : مبلغ 100.000.000.000  ریال معادل ده میلیارد تومان
ماده 5 : مدت شرکت : از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود
ماده 6 : تابعیت شرکت : تابعیت شرکت ایرانی است
ماده 7 : هیچ یک از شرکاء حق انتقال سهم الشرکه خود را بغیر ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه شرکت که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی و پس از موافقت کتبی سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری
ماده 8 : مجمع عمومی عادی شرکت در ظرف مدت چهار ماه اول پس از انقضای سال مالی شرکت تشکیل ولی ممکن است بنا به دعوت هر یک اعضاء هیأت مدیره یا شرکاء مجمع عمومی بطور فوق العاده تشکیل گردد.
ماده 9 : دعوت برای تشکیل مجامع عمومی، توسط هر یک از اعضای هیأت مدیره یا مدیر عامل و یا احدی از شرکاء به وسیله دعوتنامه کتبی یا درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار بعمل خواهد آمد،  فاصله  بین دعوت تا تشکیل مجمع حداقل ده روز و حداکثر 40 روز خواهد بود. 
ماده 10 : در صورتی که کلیه  شرکاء در هر یک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده 9 اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.
ماده 11 : وظایف مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده 
الف- استماع گزارش هیأت مدیره در امور مالی و تصویب تراز و حساب سود و زیان شرکت 
ب- تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم و از طرف هیأت مدیره 
ج- تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن 
د- انتخاب هیأت مدیره و در صورت لزوم بازرس
ماده 12 : وظایف مجمع عمومی فوق العاده 
الف- تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند موارد اساسنامه و پس از موافقت کتبی سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری
ب- تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت و پس از موافقت کتبی سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری
ج- افزایش یا تقلیل سرمایه شرکت و پس از موافقت کتبی سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری
د-تصویب ورود شریک یا شرکاء جدید به شرکت و پس از موافقت کتبی سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری
ماده 13 : تصمیمات شرکاء در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند و در مجمع  عمومی طبق دستور ماده 106 قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 14 : هیأت مدیره شرکت مرکب از دو نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده از بین شرکا و یا از خارج انتخاب می شوند.
ماده 15 : هیأت مدیره از بین خود یا خارج از اعضا یک نفر را به سمت رئیس هیأت مدیره ، یک نفر را به سمت نایب رئیس هیات مدیره و  یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخب و همچنین می تواند برای اعضاء خود سمتهای دیگری تعیین نماید. ضمناً مدیر عامل می تواند با حفظ سمت به عنوان رئیس هیأت مدیره نیز انتخاب شود.
ماده 16 : آقای امیر حسن جعفری رئیس هیئت مدیره نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و می تواند در کلیه امور مداخله  و اقدام نماید مخصوصاً درموارد زیر
امور اداری از هر قبیل، انجام تشریفات قانونی، حفظ و تنظیم فهرست دارائی شرکت و تنظیم بودجه و تعیین و پرداخت حقوق و انجام و هزینه ها رسیدگی به محاسبات، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه، تهیه آئین نامه های داخلی، اجرای تصمیمات مجامع عمومی، اداء دیون و وصول مطالبات، تأسیس شعب، واگذاری و قبول نمایندگی پس از موافقت کتبی سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران، عقد هرگونه پیمان با شرکتها و بانکها و ادارات و اشخاص خرید و فروش و اجاره امول منقول و غیر منقول و ماشین آلات و بطور کلی وسائل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب شرکت، مشارکت با سایر شرکتها و شخصیتها حقیقی و حقوقی استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانکها و اشخاص و شرکتها و بازکردن حسابجاری و ثابت در بانکها، دریافت وجه از حسابهای شرکت، صدور ظهر نویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها هزینه ها، مرافعات، چه  شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه، در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاههای صالحه ابتدایی و استیناف و دیوان عالی کشور، انتخاب وکیل و وکیل در توکیل، دادن اختیارات لازمه بنامبرده و عزل آن، قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش، اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که هیأت مدیره جهت پیشرفت شرکت اتخاد نماید معتبر می باشد. 
ماده 17 : جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت صاحبان سهام شرکت رسمیت می یابد و تصمیمات هیأت مدیره با اکثریت سهم الشرکه معتبر است.
ماده 18 : دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد بهادار در شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، اسناد تعهدآور و قراردادها را هیأت مدیره تعیین می کند.
ماده 19 : هر یک از اعضای هیأت مدیره  می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین  حق امضاء خود را به هر یک از شرکاء برای هر مدت که صلاح بداند تفویض نماید و همچنین هیأت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل  تفویض نماید.
ماده 20 : سال مالی شرکت از اول دی ماه هر سال شروع و به آخر آذر ماه سال بعد خاتمه می یابد .
ماده 21 : تقسیم سود از درآمد شرکت در پایان هر سال مالی هزینه های اداری ، حقوق کارکنان و مدیران، استهلاکات، مالیات و سایر عوارض دولتی کسر و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی ، بقیه که سود ویژه است به نسبت  سهم الشرکه  بین شرکا تقسیم خواهد شد. 
ماده 22 : فوت یا محجوریت هر یک از شرکا باعث انحلال  شرکت نخواهد شد و وارث شریک متوفی و یا ولی محجور می تواند به شرکت خود ادامه دهند. در غیر این صورت بایستی سهم الشرکه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت و یا به شریک دیگری منتقل  و از شرکت خارج شوند. 
ماده 23 : انحلال شرکت مطابق ماده 114 قانون تجارت خواهد شد.  
ماده 24 : در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکاء رأی به انحلال شرکت دهد یک نفر از بین شرکاء و یا خارج از شرکت به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد، وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت می باشد.
ماده 25 : اختلافات حاصله  بین شرکا شرکت از طریق حکمیت و داوری حل و فصل خواهد شد.
ماده 26 : در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است مطابق مقررات قانون تجارت ایران و سایر قوانین موضوعه  عمل و رفتار خواهد شد.
ماده 27 : این اساسنامه در 27 ماده و یک تبصره تنظیم و در جلسه مورخ 95/08/22 به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسید و تمام صفحات آن امضاء شد.کاربر محترم : نظرات و تجربیات شما در خصوص اساسنامه شرکت به سایر کاربران در انتخاب های خود کمک می کند.
 • امتیاز کلی شما به این صفحه
 • عالی
 • تا کنون
 • 5
لایک شما به این اساسنامه شرکت   715

عنوان نظر شما

شرح نظر شما


نام عکس آپلود عکس
عکس کاربر
سمیرا رحمانی
(0)
 • امتیاز 5 از 5
 • عالی
 • ﺳﻪشنبه 17 تیر 1399 - 20:07
 • کد 16210
عنوان نظر : اساسنامه شرکت
شرح نظر : بسیار برام جالب بود که اساسنامه شرکت در معرض عموم قرار داده شده و این نشان دهنده شفافیت امور در علاالدین است
عکس کاربر
تینا لاجوردی
(1)
 • امتیاز 5 از 5
 • عالی
 • دوشنبه 16 تیر 1399 - 17:08
 • کد 15898
عنوان نظر : شفافیت در کار
شرح نظر : من تا حالا ندیدم یه شرکت اساسنامه رو برای بازدید عموم در سایتش قرار بده و این موضوع صداقت شمارو به وضوح به رخ میکشه .
عکس کاربر
محمد شریف
(2)
 • امتیاز 5 از 5
 • عالی
 • دوشنبه 16 تیر 1399 - 10:44
 • کد 15845
عنوان نظر : اساسنامه علاءالدین
شرح نظر : بخش های مختلف سایت شما نشان از صداقت و اعتبار بسیار زیاد شرکت علاءالدین دارد، از جمله بخش اساسنامه در سایت بسیار شفاف و روشن در اختیار مخاطبین قرار گرفته است،آرزوی موفقیت برای شما دارم
عکس کاربر
الهام مولایی
(1)
 • امتیاز 5 از 5
 • عالی
 • یکشنبه 15 تیر 1399 - 15:59
 • کد 15731
عنوان نظر : اساسنامه شركت
شرح نظر : اساسنامه شركت علاالدين شامل رعايت موارد اداري ميباشد