دارد هوایی : دارد
ندارد قطار : ندارد
هوایی اتوبوس : دارد