دارد هوایی : دارد
ندارد قطار : ندارد
هوایی اتوبوس : دارد

لوگو موقعیت جغرافیایی شهر رشت در نقشه