گروه ۵۰ نفره از سیسیل ایتالیا طی ۱۰ روز با علاالدین تراول از ایران دیدن کردند

گروه بزرگ ایتالیایی علاالدین تراول آبان ۹۸