مدیران اجرایی علاءالدین تراول

مدیران اجرایی در علاءالدین تراول بازوهای مدیریت شرکت در اداره این تشکیلات بزرگ هستند،شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی سفرهای علاءالدین با نام تجاری علاءالدین تراول به دلیل گستردگی و تنوع کارهای مسافرتی بر آن است تا با تقسیم کارها بین نیروهای جوان و تحصیل کرده و پویا در حوزه گردشگری بتواند علاءالدین تراول را همیشه در سطح ده شرکت برتر مسافرتی ایران نگه دارد.با توجه به وجود بخش ها و دپارتمان های مختلف کاری در علاءالدین تراول و تعداد بیش از شصت نفر کارشناس حرفه ای،مدیرعامل شرکت کارها را بین مدیران اجرایی تقسیم کرده و هر کدام از مدیران اجرایی علاءالدین تراول اختیار دارند در حوزه کارها و وظایف سپرده شده ، مسائل و موضوعات کاری را دنبال کنند،مدیر داخلی علاءالدین وظایف و مسئولیت تمام موضوعات داخل شرکت و دستیار مدیرعامل مسئول رسیدگی به کلیه کارهای بیرون از شرکت را به عهده دارد، حضور در جلسات،عقد قراردادها،نمایشگاه ها و ... مسئول دفتر مدیرعامل برنامه ریزی جلسات و برنامه های مدیریت را انجام می دهد و هر کدام از مدیران بخش ها،بخش خود را اداره می کنند تا کارها به بهترین نحو دنبال شود.