32 باب اتاق معادل 80 تخت ، شروع قیمت برای ورود امشب از شبی 1,690,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/02

صبحانه بوفه

یزد- بلوار جمهوری اسلامی- جنب بیمارستان افشار- هتل پارسیان یزد

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
دوتخته
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 8 باب
3,740,000 ریال
با 34% تخفیف
معادل 1,250,000 ریال
2,490,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
یک تخته
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 4 باب
2,300,000 ریال
با 27% تخفیف
معادل 610,000 ریال
1,690,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
سه تخته
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 15 باب
4,680,000 ریال
با 35% تخفیف
معادل 1,630,000 ریال
3,050,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
چهار تخته
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
4,870,000 ریال
با 37% تخفیف
معادل 1,780,000 ریال
3,090,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
سوئیت ماه عسل
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل باب
6,000,000 ریال
با 36% تخفیف
معادل 2,110,000 ریال
3,890,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
ﺳﻪشنبه
1397/11/02
چهارشنبه
1397/11/03
پنجشنبه
1397/11/04
جمعه
1397/11/05
شنبه
1397/11/06
یکشنبه
1397/11/07
دوشنبه
1397/11/08
ﺳﻪشنبه
1397/11/09
چهارشنبه
1397/11/10
پنجشنبه
1397/11/11
جمعه
1397/11/12
شنبه
1397/11/13
یکشنبه
1397/11/14
دوشنبه
1397/11/15
ﺳﻪشنبه
1397/11/16
چهارشنبه
1397/11/17
پنجشنبه
1397/11/18
جمعه
1397/11/19
شنبه
1397/11/20
یکشنبه
1397/11/21
دوشنبه
1397/11/22
ﺳﻪشنبه
1397/11/23
چهارشنبه
1397/11/24
پنجشنبه
1397/11/25
جمعه
1397/11/26
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
دوتخته
3,740,000 ریال
2,490,000 ریال
3,740,000 ریال
2,490,000 ریال
3,740,000 ریال
2,490,000 ریال
3,740,000 ریال
2,490,000 ریال
3,740,000 ریال
2,490,000 ریال
3,740,000 ریال
2,490,000 ریال
3,740,000 ریال
2,490,000 ریال
3,740,000 ریال
2,490,000 ریال
3,740,000 ریال
2,490,000 ریال
3,740,000 ریال
2,490,000 ریال
3,740,000 ریال
2,490,000 ریال
3,740,000 ریال
2,490,000 ریال
3,740,000 ریال
2,490,000 ریال
3,740,000 ریال
2,490,000 ریال
3,740,000 ریال
2,490,000 ریال
3,740,000 ریال
2,490,000 ریال
3,740,000 ریال
2,490,000 ریال
3,740,000 ریال
2,490,000 ریال
3,740,000 ریال
2,490,000 ریال
3,740,000 ریال
2,490,000 ریال
3,740,000 ریال
2,490,000 ریال
3,740,000 ریال
2,490,000 ریال
3,740,000 ریال
2,490,000 ریال
3,740,000 ریال
2,490,000 ریال
3,740,000 ریال
2,490,000 ریال
3,740,000 ریال
2,490,000 ریال
3,740,000 ریال
2,490,000 ریال
3,740,000 ریال
2,490,000 ریال
3,740,000 ریال
2,490,000 ریال
3,740,000 ریال
2,490,000 ریال
یک تخته
2,300,000 ریال
1,690,000 ریال
2,300,000 ریال
1,690,000 ریال
2,300,000 ریال
1,690,000 ریال
2,300,000 ریال
1,690,000 ریال
2,300,000 ریال
1,690,000 ریال
2,300,000 ریال
1,690,000 ریال
2,300,000 ریال
1,690,000 ریال
2,300,000 ریال
1,690,000 ریال
2,300,000 ریال
1,690,000 ریال
2,300,000 ریال
1,690,000 ریال
2,300,000 ریال
1,690,000 ریال
2,300,000 ریال
1,690,000 ریال
2,300,000 ریال
1,690,000 ریال
2,300,000 ریال
1,690,000 ریال
2,300,000 ریال
1,690,000 ریال
2,300,000 ریال
1,690,000 ریال
2,300,000 ریال
1,690,000 ریال
2,300,000 ریال
1,690,000 ریال
2,300,000 ریال
1,690,000 ریال
2,300,000 ریال
1,690,000 ریال
2,300,000 ریال
1,690,000 ریال
2,300,000 ریال
1,690,000 ریال
2,300,000 ریال
1,690,000 ریال
2,300,000 ریال
1,690,000 ریال
2,300,000 ریال
1,690,000 ریال
2,300,000 ریال
1,690,000 ریال
2,300,000 ریال
1,690,000 ریال
2,300,000 ریال
1,690,000 ریال
2,300,000 ریال
1,690,000 ریال
2,300,000 ریال
1,690,000 ریال
سه تخته
4,680,000 ریال
3,050,000 ریال
4,680,000 ریال
3,050,000 ریال
4,680,000 ریال
3,050,000 ریال
4,680,000 ریال
3,050,000 ریال
4,680,000 ریال
3,050,000 ریال
4,680,000 ریال
3,050,000 ریال
4,680,000 ریال
3,050,000 ریال
4,680,000 ریال
3,050,000 ریال
4,680,000 ریال
3,050,000 ریال
4,680,000 ریال
3,050,000 ریال
4,680,000 ریال
3,050,000 ریال
4,680,000 ریال
3,050,000 ریال
4,680,000 ریال
3,050,000 ریال
4,680,000 ریال
3,050,000 ریال
4,680,000 ریال
3,050,000 ریال
4,680,000 ریال
3,050,000 ریال
4,680,000 ریال
3,050,000 ریال
4,680,000 ریال
3,050,000 ریال
4,680,000 ریال
3,050,000 ریال
4,680,000 ریال
3,050,000 ریال
4,680,000 ریال
3,050,000 ریال
4,680,000 ریال
3,050,000 ریال
4,680,000 ریال
3,050,000 ریال
4,680,000 ریال
3,050,000 ریال
4,680,000 ریال
3,050,000 ریال
4,680,000 ریال
3,050,000 ریال
4,680,000 ریال
3,050,000 ریال
4,680,000 ریال
3,050,000 ریال
4,680,000 ریال
3,050,000 ریال
4,680,000 ریال
3,050,000 ریال
چهار تخته
4,870,000 ریال
3,090,000 ریال
4,870,000 ریال
3,090,000 ریال
4,870,000 ریال
3,090,000 ریال
4,870,000 ریال
3,090,000 ریال
4,870,000 ریال
3,090,000 ریال
4,870,000 ریال
3,090,000 ریال
4,870,000 ریال
3,090,000 ریال
4,870,000 ریال
3,090,000 ریال
4,870,000 ریال
3,090,000 ریال
4,870,000 ریال
3,090,000 ریال
4,870,000 ریال
3,090,000 ریال
4,870,000 ریال
3,090,000 ریال
4,870,000 ریال
3,090,000 ریال
4,870,000 ریال
3,090,000 ریال
4,870,000 ریال
3,090,000 ریال
4,870,000 ریال
3,090,000 ریال
4,870,000 ریال
3,090,000 ریال
4,870,000 ریال
3,090,000 ریال
4,870,000 ریال
3,090,000 ریال
4,870,000 ریال
3,090,000 ریال
4,870,000 ریال
3,090,000 ریال
4,870,000 ریال
3,090,000 ریال
4,870,000 ریال
3,090,000 ریال
4,870,000 ریال
3,090,000 ریال
4,870,000 ریال
3,090,000 ریال
4,870,000 ریال
3,090,000 ریال
4,870,000 ریال
3,090,000 ریال
4,870,000 ریال
3,090,000 ریال
4,870,000 ریال
3,090,000 ریال
سوئیت ماه عسل
6,000,000 ریال
3,890,000 ریال
6,000,000 ریال
3,890,000 ریال
6,000,000 ریال
3,890,000 ریال
6,000,000 ریال
3,890,000 ریال
6,000,000 ریال
3,890,000 ریال
6,000,000 ریال
3,890,000 ریال
6,000,000 ریال
3,890,000 ریال
6,000,000 ریال
3,890,000 ریال
6,000,000 ریال
3,890,000 ریال
6,000,000 ریال
3,890,000 ریال
6,000,000 ریال
3,890,000 ریال
6,000,000 ریال
3,890,000 ریال
6,000,000 ریال
3,890,000 ریال
6,000,000 ریال
3,890,000 ریال
6,000,000 ریال
3,890,000 ریال
6,000,000 ریال
3,890,000 ریال
6,000,000 ریال
3,890,000 ریال
6,000,000 ریال
3,890,000 ریال
6,000,000 ریال
3,890,000 ریال
6,000,000 ریال
3,890,000 ریال
6,000,000 ریال
3,890,000 ریال
6,000,000 ریال
3,890,000 ریال
6,000,000 ریال
3,890,000 ریال
6,000,000 ریال
3,890,000 ریال
6,000,000 ریال
3,890,000 ریال
6,000,000 ریال
3,890,000 ریال
6,000,000 ریال
3,890,000 ریال
6,000,000 ریال
3,890,000 ریال
6,000,000 ریال
3,890,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی116
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
  • شنبه
  • یک شنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنج شنبه
  • جمعه

رستوران در هتل- کافی شاپ- پارکینگ- اینترنت با سرعت بالا- تهویه مطبوع- نمازخانه- صبحانه رایگان- سالن جشن و مراسم و عروسی- تاکسی سرویس- روم سرویس 24 ساعته- خدمات خشکشویی- امکانات بازی کودکان- لابی- سالن همایش- صندوق امانات در لابی

اینترنت با سرعت بالا
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
صبحانه رایگان
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
روم سرویس 24 ساعته
سالن همایش
تاکسی سرویس
لابی
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
امکانات بازی کودکان
نمازخانه

تلویزیونLCD- یخچال- مینی بار- کمد دیواری- وان در حمام- سرویس فرنگی- شوفاژ- سشوار- کولر آبی- دوش- میز آرایش- حمام- اینترنت-

سرویس فرنگی
وان در حمام برخی اتاق ها
سشوار
یخچال
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
شوفاژ
حمام
دوش
مینی بار
میز آرایش
کولر آبی

پنیر-کره- عسل- مربا- نان ایرانی- نیمرو- املت گوجه فرنگی- سوسیس سرخ شده- ژامبون-نان فرانسوی-نان تست-اشکنه-

املت گوجه فرنگی
نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
ژامبون
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
چای
نسکافه
میوه فصل
عدسی
خرما
پنیر
نان ایرانی
نان فرانسوی
انواع املت

صبحانه بوفه

صبحانه بوفه

پنبه در گذشته در شهر یزد از صنایع پر رونق بوده است و چنان اهمیت داشته که از آن به عنوان طلای سفید نام می بردند. از این رو یکی از اولین هتل های یزد با نام اسپین رز به معنای طلای سفید نام گذاری شده بود. این هتل در سال های بعد زیر مجموعه برند هتل های پارسیان قرار گرفت و اکنون به نام هتل پارسیان آزادی یزد شناخته می شود. این هتل 3 ستاره، 32 باب واحد اقامتی به شکل اتاق های یک تا چهارتخته به مهمانان ارائه می کند.  شاید بتوان متمایز ترین ویژگی هتل پارسیان آزادی یزد را باغ وسیع و سرسبز آن دانست که همچون نگینی در شهر کویری یزد می درخشد. این فضای سبز 25 هکتاری دارای گل کاری های زیبا، درختان نخل بلند و حوض آب زیبایی است که پیاده روی در آن به شما انرژی می بخشد. با اقامت در این هتل تجربه ای متفاوت از سفر به سرزمین خشت و مهر داشته باشید. 


نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : یزد
نام شهر : یزد
منطقه شهرداری : 1
محدوده شهرداری :
سال ساخت : 1355
سال بازسازی : 1380
تعداد اتاق ها : 32
تعداد تخت ها : 80
تعداد طبقات : 1
ظرفیت پارکینگ : 20
ساعت تحویل اتاق : 15:00
ساعت تخلیه اتاق : 13:00
نوع سرویس اضافه : تخت استاندارد
سن بچه رایگان : تا 4 سال تمام
سن کودک نیم بها :

داشتن مدارک معتبر شناسایی الزامیست، ورود حیوانات ممنوع، کشیدن سیگار ممنوع

دارند

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت : 7
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 18

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 6/6 کیلومتر معادل 00:12 دقیقه با اتومبیل یا 01:18 پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 6/7 کیلومتر معادل 00:12 دقیقه با اتومبیل یا 01:14 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 10/5 کیلومتر معادل 00:18 دقیقه با اتومبیل یا 01:32 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 4/5 کیلومتر معادل 00:14 دقیقه با اتومبیل یا 00:57 پیاده
فاصله تا حرم و اماکن مذهبی 4/7 کیلومتر معادل 00:12 دقیقه با اتومبیل یا 00:55 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 1 کیلومتر معادل 00:05 دقیقه با اتومبیل یا 00:15 پیاده

ابطال رزرو تا 72 ساعت قبل از ورود بدون جریمه. ابطال رزرو تا 48 ساعت قبل از ورود 20% هزینه یک شب اقامت. ابطال رزرو تا 24 ساعت قبل از ورود 50% هزینه یک شب اقامت. ابطال رزرو در روز ورود 80% هزینه یک شب اقامت. عدم مراجعه میهمان(No show): در صورت ابطال نکردن و عدم ورود میهمان کل هزینه یک شب اقامت به حساب میهمان منظور می گردد. · ابطال شدن رزرو می بایست به صورت کتبی اعلام گردد. · مقررات ابطال در رزروهای گروهی، تابع مفاد قراردادفی مابین می باشد