• امتیاز کلی شما به
 • هتل کهن کاشانه یزد
 • تا کنون
 • 4.4
 • 105
 • 20073
 • بار نمایش

20 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 65 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی 2,390,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/28

صبحانه- اینترنت رایگان نامحدود-- اینترنت در لابی-پارکینگ-سرویس چای در لابی

یزد- خیابان امام- محله فهادان- جنب موزه سکه- هتل کهن کاشانه یزد

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 12 باب
2,480,000 ریال
با 4% تخفیف
معادل 90,000 ریال
2,390,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
1,580,000 ریال
با 2% تخفیف
معادل 30,000 ریال
1,550,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 3 باب
3,380,000 ریال
با 7% تخفیف
معادل 230,000 ریال
3,150,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
4,180,000 ریال
با 7% تخفیف
معادل 290,000 ریال
3,890,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 5 نفر
تعداد اتاق در هتل باب
4,980,000 ریال
با 9% تخفیف
معادل 430,000 ریال
4,550,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 6 نفر
تعداد اتاق در هتل باب
5,180,000 ریال
با 9% تخفیف
معادل 430,000 ریال
4,750,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
پنجشنبه
1397/12/02
جمعه
1397/12/03
شنبه
1397/12/04
یکشنبه
1397/12/05
دوشنبه
1397/12/06
ﺳﻪشنبه
1397/12/07
چهارشنبه
1397/12/08
پنجشنبه
1397/12/09
جمعه
1397/12/10
شنبه
1397/12/11
یکشنبه
1397/12/12
دوشنبه
1397/12/13
ﺳﻪشنبه
1397/12/14
چهارشنبه
1397/12/15
پنجشنبه
1397/12/16
جمعه
1397/12/17
شنبه
1397/12/18
یکشنبه
1397/12/19
دوشنبه
1397/12/20
ﺳﻪشنبه
1397/12/21
چهارشنبه
1397/12/22
پنجشنبه
1397/12/23
جمعه
1397/12/24
شنبه
1397/12/25
یکشنبه
1397/12/26
دوشنبه
1397/12/27
دوتخته
2,480,000 ریال
2,390,000 ریال
2,480,000 ریال
2,390,000 ریال
2,480,000 ریال
2,390,000 ریال
2,480,000 ریال
2,390,000 ریال
2,480,000 ریال
2,390,000 ریال
2,480,000 ریال
2,390,000 ریال
2,480,000 ریال
2,390,000 ریال
2,480,000 ریال
2,390,000 ریال
2,480,000 ریال
2,390,000 ریال
2,480,000 ریال
2,390,000 ریال
2,480,000 ریال
2,390,000 ریال
2,480,000 ریال
2,390,000 ریال
2,480,000 ریال
2,390,000 ریال
2,480,000 ریال
2,390,000 ریال
2,480,000 ریال
2,390,000 ریال
2,480,000 ریال
2,390,000 ریال
2,480,000 ریال
2,390,000 ریال
2,480,000 ریال
2,390,000 ریال
2,480,000 ریال
2,390,000 ریال
2,480,000 ریال
2,390,000 ریال
2,480,000 ریال
2,390,000 ریال
2,480,000 ریال
2,390,000 ریال
2,480,000 ریال
2,390,000 ریال
2,480,000 ریال
2,390,000 ریال
2,480,000 ریال
2,390,000 ریال
2,480,000 ریال
2,390,000 ریال
2,480,000 ریال
2,390,000 ریال
3,900,000 ریال
3,900,000 ریال
3,900,000 ریال
3,900,000 ریال
3,900,000 ریال
3,900,000 ریال
یک تخته
1,580,000 ریال
1,550,000 ریال
1,580,000 ریال
1,550,000 ریال
1,580,000 ریال
1,550,000 ریال
1,580,000 ریال
1,550,000 ریال
1,580,000 ریال
1,550,000 ریال
1,580,000 ریال
1,550,000 ریال
1,580,000 ریال
1,550,000 ریال
1,580,000 ریال
1,550,000 ریال
1,580,000 ریال
1,550,000 ریال
1,580,000 ریال
1,550,000 ریال
1,580,000 ریال
1,550,000 ریال
1,580,000 ریال
1,550,000 ریال
1,580,000 ریال
1,550,000 ریال
1,580,000 ریال
1,550,000 ریال
1,580,000 ریال
1,550,000 ریال
1,580,000 ریال
1,550,000 ریال
1,580,000 ریال
1,550,000 ریال
1,580,000 ریال
1,550,000 ریال
1,580,000 ریال
1,550,000 ریال
1,580,000 ریال
1,550,000 ریال
1,580,000 ریال
1,550,000 ریال
1,580,000 ریال
1,550,000 ریال
1,580,000 ریال
1,550,000 ریال
1,580,000 ریال
1,550,000 ریال
1,580,000 ریال
1,550,000 ریال
1,580,000 ریال
1,550,000 ریال
1,580,000 ریال
1,550,000 ریال
2,770,000 ریال
2,770,000 ریال
2,770,000 ریال
2,770,000 ریال
2,770,000 ریال
2,770,000 ریال
سه تخته
3,380,000 ریال
3,150,000 ریال
3,380,000 ریال
3,150,000 ریال
3,380,000 ریال
3,150,000 ریال
3,380,000 ریال
3,150,000 ریال
3,380,000 ریال
3,150,000 ریال
3,380,000 ریال
3,150,000 ریال
3,380,000 ریال
3,150,000 ریال
3,380,000 ریال
3,150,000 ریال
3,380,000 ریال
3,150,000 ریال
3,380,000 ریال
3,150,000 ریال
3,380,000 ریال
3,150,000 ریال
3,380,000 ریال
3,150,000 ریال
3,380,000 ریال
3,150,000 ریال
3,380,000 ریال
3,150,000 ریال
3,380,000 ریال
3,150,000 ریال
3,380,000 ریال
3,150,000 ریال
3,380,000 ریال
3,150,000 ریال
3,380,000 ریال
3,150,000 ریال
3,380,000 ریال
3,150,000 ریال
3,380,000 ریال
3,150,000 ریال
3,380,000 ریال
3,150,000 ریال
3,380,000 ریال
3,150,000 ریال
3,380,000 ریال
3,150,000 ریال
3,380,000 ریال
3,150,000 ریال
3,380,000 ریال
3,150,000 ریال
3,380,000 ریال
3,150,000 ریال
3,380,000 ریال
3,150,000 ریال
5,020,000 ریال
5,020,000 ریال
5,020,000 ریال
5,020,000 ریال
5,020,000 ریال
5,020,000 ریال
چهار تخته
4,180,000 ریال
3,890,000 ریال
4,180,000 ریال
3,890,000 ریال
4,180,000 ریال
3,890,000 ریال
4,180,000 ریال
3,890,000 ریال
4,180,000 ریال
3,890,000 ریال
4,180,000 ریال
3,890,000 ریال
4,180,000 ریال
3,890,000 ریال
4,180,000 ریال
3,890,000 ریال
4,180,000 ریال
3,890,000 ریال
4,180,000 ریال
3,890,000 ریال
4,180,000 ریال
3,890,000 ریال
4,180,000 ریال
3,890,000 ریال
4,180,000 ریال
3,890,000 ریال
4,180,000 ریال
3,890,000 ریال
4,180,000 ریال
3,890,000 ریال
4,180,000 ریال
3,890,000 ریال
4,180,000 ریال
3,890,000 ریال
4,180,000 ریال
3,890,000 ریال
4,180,000 ریال
3,890,000 ریال
4,180,000 ریال
3,890,000 ریال
4,180,000 ریال
3,890,000 ریال
4,180,000 ریال
3,890,000 ریال
4,180,000 ریال
3,890,000 ریال
4,180,000 ریال
3,890,000 ریال
4,180,000 ریال
3,890,000 ریال
4,180,000 ریال
3,890,000 ریال
4,180,000 ریال
3,890,000 ریال
6,020,000 ریال
6,020,000 ریال
6,020,000 ریال
6,020,000 ریال
6,020,000 ریال
6,020,000 ریال
پنج تخته
4,980,000 ریال
4,550,000 ریال
4,980,000 ریال
4,550,000 ریال
4,980,000 ریال
4,550,000 ریال
4,980,000 ریال
4,550,000 ریال
4,980,000 ریال
4,550,000 ریال
4,980,000 ریال
4,550,000 ریال
4,980,000 ریال
4,550,000 ریال
4,980,000 ریال
4,550,000 ریال
4,980,000 ریال
4,550,000 ریال
4,980,000 ریال
4,550,000 ریال
4,980,000 ریال
4,550,000 ریال
4,980,000 ریال
4,550,000 ریال
4,980,000 ریال
4,550,000 ریال
4,980,000 ریال
4,550,000 ریال
4,980,000 ریال
4,550,000 ریال
4,980,000 ریال
4,550,000 ریال
4,980,000 ریال
4,550,000 ریال
4,980,000 ریال
4,550,000 ریال
4,980,000 ریال
4,550,000 ریال
4,980,000 ریال
4,550,000 ریال
4,980,000 ریال
4,550,000 ریال
4,980,000 ریال
4,550,000 ریال
4,980,000 ریال
4,550,000 ریال
4,980,000 ریال
4,550,000 ریال
4,980,000 ریال
4,550,000 ریال
4,980,000 ریال
4,550,000 ریال
4,980,000 ریال
4,550,000 ریال
7,020,000 ریال
7,020,000 ریال
7,020,000 ریال
7,020,000 ریال
7,020,000 ریال
7,020,000 ریال
شش تخته
5,180,000 ریال
4,750,000 ریال
5,180,000 ریال
4,750,000 ریال
5,180,000 ریال
4,750,000 ریال
5,180,000 ریال
4,750,000 ریال
5,180,000 ریال
4,750,000 ریال
5,180,000 ریال
4,750,000 ریال
5,180,000 ریال
4,750,000 ریال
5,180,000 ریال
4,750,000 ریال
5,180,000 ریال
4,750,000 ریال
5,180,000 ریال
4,750,000 ریال
5,180,000 ریال
4,750,000 ریال
5,180,000 ریال
4,750,000 ریال
5,180,000 ریال
4,750,000 ریال
5,180,000 ریال
4,750,000 ریال
5,180,000 ریال
4,750,000 ریال
5,180,000 ریال
4,750,000 ریال
5,180,000 ریال
4,750,000 ریال
5,180,000 ریال
4,750,000 ریال
5,180,000 ریال
4,750,000 ریال
5,180,000 ریال
4,750,000 ریال
5,180,000 ریال
4,750,000 ریال
5,180,000 ریال
4,750,000 ریال
5,180,000 ریال
4,750,000 ریال
5,180,000 ریال
4,750,000 ریال
5,180,000 ریال
4,750,000 ریال
5,180,000 ریال
4,750,000 ریال
5,180,000 ریال
4,750,000 ریال
7,270,000 ریال
7,270,000 ریال
7,270,000 ریال
7,270,000 ریال
7,270,000 ریال
7,270,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه
 • جمعه

پارکینگ رو باز- اعلام حریق-رستوران سنتی- کافی نت- صبحانه رایگان- خدمات خشکشویی- روم سرویس 24 ساعته- رستوران فضای باز- نمازخانه- کتابخانه- سالن جشن و مراسم و عروسی- روزنامه رایگان- لابی -کافی شاپ- تهویه مطبوع

تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
صبحانه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
کافی شاپ
رستوران فضای باز
کتابخانه
لابی
رستوران سنتی
کافی نت
صندوق امانات در لابی
نمازخانه

یخچال- تلویزیون- سرویس فرنگی- سرویس ایرانی- اینترنت WIFI- مینی بار- دوش- حمام- شوفاژ- میز آرایش- اسپیلت- چای تی بگ و نسکافه رایگان

سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
یخچال
تلویزیون معمولی
اینترنت Wi-Fi
شوفاژ
اسپیلت
حمام
دوش
میز آرایش
چای تی بگ و نسکافه رایگان

عدسی- تخم مرغ آب پز- نیمرو- خاگینه- شیر -کره - مربا- پنیر- قهوه- نسکافه- چای- میوه فصل- حلوا ارده- آبمیوه-عسل- نان ایرانی- املت گوجه فرنگی- خرما

املت گوجه فرنگی
نیمرو
تخم مرغ آب پز
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
چای
نسکافه
میوه فصل
عدسی
خرما
پنیر
نان ایرانی
قهوه

صبحانه- اینترنت رایگان نامحدود-- اینترنت در لابی-پارکینگ-سرویس چای در لابی

اینترنت در لابی
اینترنت رایگان نا محدود
صبحانه بوفه

اقامت در موزه ای زنده، خانه ای به جای مانده از تاریخ، از فرزندان سرزمین خشت خام را در هتل سنتی کهن کاشانه تجربه کنید. این هتل سنتی منزل شخصی آقای تسلیمی بوده است. ایشان برای به اشتراک گذاشتن لذت اقامت در خانه ای با معماری اصیل ایرانی، بعد از 25 سال منزل شخصی را به هتل تبدیل کرد. این هتل با خدماتی شایسته در حد یک هتل 3 ستاره، غذاهایی لذیذ و دلچسب و به کارگیری پرسنلی مجرب می کوشد تا اقامتی به یاد ماندنی را در سرزمین بادگیرهای کویری تجربه کنید. اگر به یزد سفر می کنید بازدید از مسجد جامع کبیر یزد را فراموش نکنید، مسجدی که صاحب بلندترین مناره دنیا بوده و معماری شبستان، گنبد و کاشی کاری های آن بی نظیر است. برای قدم زدن در بافت تاریخی می توانید از منطقه فهادان و محله گلچینان آغاز کنید، از گذرها و بازارها عبور کنید و خانه های تاریخی کاهگلی را در اولین شهر خشت خام جهان مشاهده کنید. از دیدن فناوری های جالب گذشته همچون سیستم قنات (قنات زارچ)، بادگیرها (خنک کننده هوا)، آب انبارهایی که نظیر آن را در دیگر شهرها کمتر میبینیم (آب انبار شش بادگیر و گیو) قطعا شگفت زده خواهید شد.


نوع اقامتگاه : هتل سنتی
نام استان : یزد
نام شهر : یزد
منطقه شهرداری :
محدوده شهرداری :
سال ساخت : 1381
سال بازسازی : 1381
تعداد اتاق ها : 20
تعداد تخت ها : 65
تعداد طبقات : 1
ظرفیت پارکینگ : 15
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : کاناپه تخت خواب شو
سن بچه رایگان : تا 6 سال تمام
سن کودک نیم بها :

داشتن شناسنامه و کارت ملی برای زوجین داشتن عقد نامه رسمی یا صیغه نامه محضری

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : ندارد
درصد نیم شارژ ورود و خروج : %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت :
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت :

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 12 کیلومتر معادل 00:20 دقیقه با اتومبیل یا 02:15 پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 6 کیلومتر معادل 00:10 دقیقه با اتومبیل یا 01:10 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 13 کیلومتر معادل 00:25 دقیقه با اتومبیل یا 02:05 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 2 کیلومتر معادل 00:05 دقیقه با اتومبیل یا 00:19 پیاده
فاصله تا حرم و اماکن مذهبی 1/2 کیلومتر معادل 00:06 دقیقه با اتومبیل یا 00:15 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 1 کیلومتر معادل 00:00 دقیقه با اتومبیل یا 00:12 پیاده

کاربر محترم : نظرات و تجربیات شما در خصوص هتل کهن کاشانه یزد به سایر کاربران در انتخاب های خود کمک می کند.
 • امتیاز کلی شما به
 • هتل کهن کاشانه یزد
 • تا کنون
 • 4.4
لایک شما به هتل کهن کاشانه یزد   105

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل صبحانه می دهد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا هتل خاص و جالبی است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا تمام اتاق های هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن در این هتل وجود دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم

 • امتیاز به سرویس دهی هتل
 • تا کنون
 • امتیاز به موقعیت هتل
 • تا کنون
 • امتیاز به کیفیت اقامت
 • تا کنون

نام عکس آپلود عکس