17 باب اتاق معادل 53 تخت ، شروع قیمت برای ورود امشب از شبی 1,650,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/02

1 ساعت اول اینترنت رایگان محدود- صبحانه - -پارکینگ

یزد- بلوار شهید صدوقی جنوبی- مابین میدان باهنر و همافر- هتل اطلس یزد

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
دوتخته
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 10 باب
2,160,000 ریال
با 24% تخفیف
معادل 510,000 ریال
1,650,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
سه تخته
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 4 باب
2,760,000 ریال
با 23% تخفیف
معادل 610,000 ریال
2,150,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
چهار تخته
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
3,360,000 ریال
با 25% تخفیف
معادل 810,000 ریال
2,550,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
سوئیت پنج تخته
ظرفیت اتاق 5 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
4,700,000 ریال
با 46% تخفیف
معادل 2,150,000 ریال
2,550,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
سوئیت دو خوابه هشت نفره
ظرفیت اتاق 8 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
6,500,000 ریال
با 47% تخفیف
معادل 3,050,000 ریال
3,450,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
ﺳﻪشنبه
1397/11/02
چهارشنبه
1397/11/03
پنجشنبه
1397/11/04
جمعه
1397/11/05
شنبه
1397/11/06
یکشنبه
1397/11/07
دوشنبه
1397/11/08
ﺳﻪشنبه
1397/11/09
چهارشنبه
1397/11/10
پنجشنبه
1397/11/11
جمعه
1397/11/12
شنبه
1397/11/13
یکشنبه
1397/11/14
دوشنبه
1397/11/15
ﺳﻪشنبه
1397/11/16
چهارشنبه
1397/11/17
پنجشنبه
1397/11/18
جمعه
1397/11/19
شنبه
1397/11/20
یکشنبه
1397/11/21
دوشنبه
1397/11/22
ﺳﻪشنبه
1397/11/23
چهارشنبه
1397/11/24
پنجشنبه
1397/11/25
جمعه
1397/11/26
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
دوتخته
2,160,000 ریال
1,650,000 ریال
2,160,000 ریال
1,650,000 ریال
2,160,000 ریال
1,650,000 ریال
2,160,000 ریال
1,650,000 ریال
2,160,000 ریال
1,650,000 ریال
2,160,000 ریال
1,650,000 ریال
2,160,000 ریال
1,650,000 ریال
2,160,000 ریال
1,650,000 ریال
2,160,000 ریال
1,650,000 ریال
2,160,000 ریال
1,650,000 ریال
2,160,000 ریال
1,650,000 ریال
2,160,000 ریال
1,650,000 ریال
2,160,000 ریال
1,650,000 ریال
2,160,000 ریال
1,650,000 ریال
2,160,000 ریال
1,650,000 ریال
2,160,000 ریال
1,650,000 ریال
2,160,000 ریال
1,650,000 ریال
2,160,000 ریال
1,990,000 ریال
2,160,000 ریال
1,990,000 ریال
2,160,000 ریال
1,990,000 ریال
2,160,000 ریال
1,990,000 ریال
2,160,000 ریال
1,650,000 ریال
2,160,000 ریال
1,650,000 ریال
2,160,000 ریال
1,650,000 ریال
2,160,000 ریال
1,650,000 ریال
2,160,000 ریال
1,650,000 ریال
2,160,000 ریال
1,650,000 ریال
2,160,000 ریال
1,650,000 ریال
2,160,000 ریال
1,650,000 ریال
سه تخته
2,760,000 ریال
2,150,000 ریال
2,760,000 ریال
2,150,000 ریال
2,760,000 ریال
2,150,000 ریال
2,760,000 ریال
2,150,000 ریال
2,760,000 ریال
2,150,000 ریال
2,760,000 ریال
2,150,000 ریال
2,760,000 ریال
2,150,000 ریال
2,760,000 ریال
2,150,000 ریال
2,760,000 ریال
2,150,000 ریال
2,760,000 ریال
2,150,000 ریال
2,760,000 ریال
2,150,000 ریال
2,760,000 ریال
2,150,000 ریال
2,760,000 ریال
2,150,000 ریال
2,760,000 ریال
2,150,000 ریال
2,760,000 ریال
2,150,000 ریال
2,760,000 ریال
2,150,000 ریال
2,760,000 ریال
2,150,000 ریال
2,760,000 ریال
2,490,000 ریال
2,760,000 ریال
2,490,000 ریال
2,760,000 ریال
2,490,000 ریال
2,760,000 ریال
2,490,000 ریال
2,760,000 ریال
2,150,000 ریال
2,760,000 ریال
2,150,000 ریال
2,760,000 ریال
2,150,000 ریال
2,760,000 ریال
2,150,000 ریال
2,760,000 ریال
2,150,000 ریال
2,760,000 ریال
2,150,000 ریال
2,760,000 ریال
2,150,000 ریال
2,760,000 ریال
2,150,000 ریال
چهار تخته
3,360,000 ریال
2,550,000 ریال
3,360,000 ریال
2,550,000 ریال
3,360,000 ریال
2,550,000 ریال
3,360,000 ریال
2,550,000 ریال
3,360,000 ریال
2,550,000 ریال
3,360,000 ریال
2,550,000 ریال
3,360,000 ریال
2,550,000 ریال
3,360,000 ریال
2,550,000 ریال
3,360,000 ریال
2,550,000 ریال
3,360,000 ریال
2,550,000 ریال
3,360,000 ریال
2,550,000 ریال
3,360,000 ریال
2,550,000 ریال
3,360,000 ریال
2,550,000 ریال
3,360,000 ریال
2,550,000 ریال
3,360,000 ریال
2,550,000 ریال
3,360,000 ریال
2,550,000 ریال
3,360,000 ریال
2,550,000 ریال
3,360,000 ریال
2,850,000 ریال
3,360,000 ریال
2,850,000 ریال
3,360,000 ریال
2,850,000 ریال
3,360,000 ریال
2,850,000 ریال
3,360,000 ریال
2,550,000 ریال
3,360,000 ریال
2,550,000 ریال
3,360,000 ریال
2,550,000 ریال
3,360,000 ریال
2,550,000 ریال
3,360,000 ریال
2,550,000 ریال
3,360,000 ریال
2,550,000 ریال
3,360,000 ریال
2,550,000 ریال
3,360,000 ریال
2,550,000 ریال
سوئیت پنج تخته
4,700,000 ریال
2,550,000 ریال
4,700,000 ریال
2,550,000 ریال
4,700,000 ریال
2,550,000 ریال
4,700,000 ریال
2,550,000 ریال
4,700,000 ریال
2,550,000 ریال
4,700,000 ریال
2,550,000 ریال
4,700,000 ریال
2,550,000 ریال
4,700,000 ریال
2,550,000 ریال
4,700,000 ریال
2,550,000 ریال
4,700,000 ریال
2,550,000 ریال
4,700,000 ریال
2,550,000 ریال
4,700,000 ریال
2,550,000 ریال
4,700,000 ریال
2,550,000 ریال
4,700,000 ریال
2,550,000 ریال
4,700,000 ریال
2,550,000 ریال
4,700,000 ریال
2,550,000 ریال
4,700,000 ریال
2,550,000 ریال
4,700,000 ریال
3,150,000 ریال
4,700,000 ریال
3,150,000 ریال
4,700,000 ریال
3,150,000 ریال
4,700,000 ریال
3,150,000 ریال
4,700,000 ریال
2,550,000 ریال
4,700,000 ریال
2,550,000 ریال
4,700,000 ریال
2,550,000 ریال
4,700,000 ریال
2,550,000 ریال
4,700,000 ریال
2,550,000 ریال
4,700,000 ریال
2,550,000 ریال
4,700,000 ریال
2,550,000 ریال
4,700,000 ریال
2,550,000 ریال
سوئیت دو خوابه هشت نفره
6,500,000 ریال
3,450,000 ریال
6,500,000 ریال
3,450,000 ریال
6,500,000 ریال
3,450,000 ریال
6,500,000 ریال
3,450,000 ریال
6,500,000 ریال
3,450,000 ریال
6,500,000 ریال
3,450,000 ریال
6,500,000 ریال
3,450,000 ریال
6,500,000 ریال
3,450,000 ریال
6,500,000 ریال
3,450,000 ریال
6,500,000 ریال
3,450,000 ریال
6,500,000 ریال
3,450,000 ریال
6,500,000 ریال
3,450,000 ریال
6,500,000 ریال
3,450,000 ریال
6,500,000 ریال
3,450,000 ریال
6,500,000 ریال
3,450,000 ریال
6,500,000 ریال
3,450,000 ریال
6,500,000 ریال
3,450,000 ریال
6,500,000 ریال
4,190,000 ریال
6,500,000 ریال
4,190,000 ریال
6,500,000 ریال
4,190,000 ریال
6,500,000 ریال
4,190,000 ریال
6,500,000 ریال
3,450,000 ریال
6,500,000 ریال
3,450,000 ریال
6,500,000 ریال
3,450,000 ریال
6,500,000 ریال
3,450,000 ریال
6,500,000 ریال
3,450,000 ریال
6,500,000 ریال
3,450,000 ریال
6,500,000 ریال
3,450,000 ریال
6,500,000 ریال
3,450,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی116
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
  • شنبه
  • یک شنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنج شنبه
  • جمعه

اینترنت با سرعت بالا- پارکینگ در هتل- تاکسی سرویس- تهویه مطبوع- خدمات خشکشویی- رستوران در هتل- رستوران فضای باز- روزنامه رایگان- روم سرویس 24 ساعته- صندوق امانات در لابی- لابی- نمازخانه- کافی شاپ- کافی نت- نمازخانه- کتابخانه

اینترنت با سرعت بالا
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
صبحانه رایگان
رستوران در هتل
روم سرویس 24 ساعته
کافی شاپ
تاکسی سرویس
لابی
رستوران فست فود
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
نمازخانه

تلویزیونLCD- اینترنتWIFI- حمام- سرویس ایرانی- سرویس فرنگی- دوش- روزنامه رایگان- سشوار- مینی بار- میز آرایش- یخچال- کولرآبی

سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
سشوار
یخچال
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
حمام
دوش
بالکن قابل استفاده
مینی بار
میز آرایش
کولر آبی

آب میوه- انواع املت- پنیر- شیر- عدسی- لوبیا- مربا- کره- نان ایرانی- حلواارده

تخم مرغ آب پز
عسل
کره
مربا
آب میوه
چای
لوبیا
عدسی
پنیر
نان ایرانی

1 ساعت اول اینترنت رایگان محدود- صبحانه - -پارکینگ

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان محدود
صبحانه

هتل اطلس یزد یکی از هتل‌های دو ستاره است که در سال 1382 افتتاح و راه‌اندازی شده ‎است. 17 واحد اقامتی این هتل به اشکال مختل اتاق و سوئیت وظرفیت های مختلف در دسترس است. امکانات این هتل نظیر اینترنت پرسرعت، پارکینگ اختصاصی، خدمات خشک شویی، روم سرویس 24 ساعته و غیره، اقامتی آرام و دنج را برای شما به ارمغان خواهد آورد. همچنین رستوران هتل منوی متنوعی از غذاهای ایرانی و فرنگی دارد. با اقامت در هتل اطلس یزد برای رسیدن به مراکز حمل و نقل از جمله فرودگاه، ترمینال و ایستگاه راه‌آهن مشکلی نخواهید داشت. علاوه بر این برخی از جاذبه‌های تاریخی یزد مانند آتشکده زرتشتیان، نارین قلعه و سایر جاذبه های اطراف به راحتی بازدید نمایید. اگر برای بار چندم به یزد سفر می کنید و می خواهید این بار یزد را متفاوت تر ببینید، سری به حمام و بازار سنتی خان، خانه کلاهدوزها (موزه آب) و خانه هنر یزد بزنید. 


نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : یزد
نام شهر : یزد
منطقه شهرداری : 3
محدوده شهرداری :
سال ساخت : 1382
سال بازسازی : 1382
تعداد اتاق ها : 17
تعداد تخت ها : 53
تعداد طبقات : 3
ظرفیت پارکینگ : 15
ساعت تحویل اتاق : 12:00
ساعت تخلیه اتاق : 14:00
نوع سرویس اضافه : تشک روی زمین به صورت کف خواب
سن بچه رایگان : تا 3 سال تمام
سن کودک نیم بها : 4 تا 5 سال

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت : 6
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 18

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 8 کیلومتر معادل 00:15 دقیقه با اتومبیل یا 01:35 پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 2 کیلومتر معادل 00:05 دقیقه با اتومبیل یا 00:30 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 9 کیلومتر معادل 00:15 دقیقه با اتومبیل یا 01:25 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 3 کیلومتر معادل 00:05 دقیقه با اتومبیل یا 00:40 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 1 کیلومتر معادل 00:02 دقیقه با اتومبیل یا 00:10 پیاده

میهمان 1 تا 4 نفره (اتاقی): تا 48 ساعت قبل از ورود فقط 200000 ریال خسارت رزرواسیون اعمال می شود. از 48 ساعت تا 24 ساعت قبل از ورود، 50% یک شب اقامت (نرخ برد) خسارت کنسلی اعمال می شود. از 48 ساعت تا 24 ساعت قبل از ورود، 50% یک شب اقامت (نرخ برد) خسارت کنسلی اعمال می شود. از 24 ساعت تا لحظه ورود یک شب اقامت (نرخ برد) خسارت کنسلی اعمال می شود. در صورت ورود میهمان به هتل، به غیر از همان روز، 50% روز بعد (نرخ برد) نیز، خسارت کنسلی اعمال می شود. میهمان گروهی (بالای 5 نفر): تا 10 روز قبل از ورود مبلغ 2000000 ریال خسارت رزرواسیون اعمال می شود. از 10 روز تا 48 ساعت قبل از ورود، 50% نرخ توافق شده، به عنوان خسارت کنسلی اعمال می شود. از 48 ساعت تا لحظه ورود یک شب اقامت کل گروه، نرخ توافق شده، به عنوان خسارت کنسلی اعمال می شود. در صورت ورود و کنسل شدن به غیر از همان روز، 50% نرخ توافقی روز بعد نیز، به عنوان خسارت کنسلی اعمال می شود.