49 باب اتاق معادل 98 تخت ، شروع قیمت برای ورود امشب از شبی 3,390,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/02

صبحانه بوفه- اینترنت در اتاق و لابی- اینترنت محدود

تهران- خیابان انقلاب- خیابان حافظ- خیابان استاد شهریار- پلاک12

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 20 باب
4,150,000 ریال
با 9% تخفیف
معادل 360,000 ریال
3,790,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
3,710,000 ریال
با 9% تخفیف
معادل 320,000 ریال
3,390,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 20 باب
4,900,000 ریال
با 13% تخفیف
معادل 610,000 ریال
4,290,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
4,200,000 ریال
با 14% تخفیف
معادل 550,000 ریال
3,650,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
ﺳﻪشنبه
1397/11/02
چهارشنبه
1397/11/03
پنجشنبه
1397/11/04
جمعه
1397/11/05
شنبه
1397/11/06
یکشنبه
1397/11/07
دوشنبه
1397/11/08
ﺳﻪشنبه
1397/11/09
چهارشنبه
1397/11/10
پنجشنبه
1397/11/11
جمعه
1397/11/12
شنبه
1397/11/13
یکشنبه
1397/11/14
دوشنبه
1397/11/15
ﺳﻪشنبه
1397/11/16
چهارشنبه
1397/11/17
پنجشنبه
1397/11/18
جمعه
1397/11/19
شنبه
1397/11/20
یکشنبه
1397/11/21
دوشنبه
1397/11/22
ﺳﻪشنبه
1397/11/23
چهارشنبه
1397/11/24
پنجشنبه
1397/11/25
جمعه
1397/11/26
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
سوئیت دو نفره
4,150,000 ریال
3,790,000 ریال
4,150,000 ریال
3,790,000 ریال
4,150,000 ریال
3,790,000 ریال
4,150,000 ریال
3,790,000 ریال
4,150,000 ریال
3,790,000 ریال
4,150,000 ریال
3,790,000 ریال
4,150,000 ریال
3,790,000 ریال
4,150,000 ریال
3,790,000 ریال
4,150,000 ریال
3,790,000 ریال
4,150,000 ریال
3,790,000 ریال
4,150,000 ریال
3,790,000 ریال
4,150,000 ریال
3,790,000 ریال
4,150,000 ریال
3,790,000 ریال
4,150,000 ریال
3,790,000 ریال
4,150,000 ریال
3,790,000 ریال
4,150,000 ریال
3,790,000 ریال
4,150,000 ریال
3,790,000 ریال
4,150,000 ریال
3,790,000 ریال
4,150,000 ریال
3,790,000 ریال
4,150,000 ریال
3,790,000 ریال
4,150,000 ریال
3,790,000 ریال
4,150,000 ریال
3,790,000 ریال
4,150,000 ریال
3,790,000 ریال
4,150,000 ریال
3,790,000 ریال
4,150,000 ریال
3,790,000 ریال
4,150,000 ریال
3,790,000 ریال
4,150,000 ریال
3,790,000 ریال
4,150,000 ریال
3,790,000 ریال
4,150,000 ریال
3,790,000 ریال
4,150,000 ریال
3,790,000 ریال
سوئیت یک نفره
3,710,000 ریال
3,390,000 ریال
3,710,000 ریال
3,390,000 ریال
3,710,000 ریال
3,390,000 ریال
3,710,000 ریال
3,390,000 ریال
3,710,000 ریال
3,390,000 ریال
3,710,000 ریال
3,390,000 ریال
3,710,000 ریال
3,390,000 ریال
3,710,000 ریال
3,390,000 ریال
3,710,000 ریال
3,390,000 ریال
3,710,000 ریال
3,390,000 ریال
3,710,000 ریال
3,390,000 ریال
3,710,000 ریال
3,390,000 ریال
3,710,000 ریال
3,390,000 ریال
3,710,000 ریال
3,390,000 ریال
3,710,000 ریال
3,390,000 ریال
3,710,000 ریال
3,390,000 ریال
3,710,000 ریال
3,390,000 ریال
3,710,000 ریال
3,390,000 ریال
3,710,000 ریال
3,390,000 ریال
3,710,000 ریال
3,390,000 ریال
3,710,000 ریال
3,390,000 ریال
3,710,000 ریال
3,390,000 ریال
3,710,000 ریال
3,390,000 ریال
3,710,000 ریال
3,390,000 ریال
3,710,000 ریال
3,390,000 ریال
3,710,000 ریال
3,390,000 ریال
3,710,000 ریال
3,390,000 ریال
3,710,000 ریال
3,390,000 ریال
3,710,000 ریال
3,390,000 ریال
3,710,000 ریال
3,390,000 ریال
سوئیت دونفره مهمان خارجی
4,900,000 ریال
4,290,000 ریال
4,900,000 ریال
4,290,000 ریال
4,900,000 ریال
4,290,000 ریال
4,900,000 ریال
4,290,000 ریال
4,900,000 ریال
4,290,000 ریال
4,900,000 ریال
4,290,000 ریال
4,900,000 ریال
4,290,000 ریال
4,900,000 ریال
4,290,000 ریال
4,900,000 ریال
4,290,000 ریال
4,900,000 ریال
4,290,000 ریال
4,900,000 ریال
4,290,000 ریال
4,900,000 ریال
4,290,000 ریال
4,900,000 ریال
4,290,000 ریال
4,900,000 ریال
4,290,000 ریال
4,900,000 ریال
4,290,000 ریال
4,900,000 ریال
4,290,000 ریال
4,900,000 ریال
4,290,000 ریال
4,900,000 ریال
4,290,000 ریال
4,900,000 ریال
4,290,000 ریال
4,900,000 ریال
4,290,000 ریال
4,900,000 ریال
4,290,000 ریال
4,900,000 ریال
4,290,000 ریال
4,900,000 ریال
4,290,000 ریال
4,900,000 ریال
4,290,000 ریال
4,900,000 ریال
4,290,000 ریال
4,900,000 ریال
4,290,000 ریال
4,900,000 ریال
4,290,000 ریال
4,900,000 ریال
4,290,000 ریال
4,900,000 ریال
4,290,000 ریال
4,900,000 ریال
4,290,000 ریال
یک تخته مهمان خارجی
4,200,000 ریال
3,650,000 ریال
4,200,000 ریال
3,650,000 ریال
4,200,000 ریال
3,650,000 ریال
4,200,000 ریال
3,650,000 ریال
4,200,000 ریال
3,650,000 ریال
4,200,000 ریال
3,650,000 ریال
4,200,000 ریال
3,650,000 ریال
4,200,000 ریال
3,650,000 ریال
4,200,000 ریال
3,650,000 ریال
4,200,000 ریال
3,650,000 ریال
4,200,000 ریال
3,650,000 ریال
4,200,000 ریال
3,650,000 ریال
4,200,000 ریال
3,650,000 ریال
4,200,000 ریال
3,650,000 ریال
4,200,000 ریال
3,650,000 ریال
4,200,000 ریال
3,650,000 ریال
4,200,000 ریال
3,650,000 ریال
4,200,000 ریال
3,650,000 ریال
4,200,000 ریال
3,650,000 ریال
4,200,000 ریال
3,650,000 ریال
4,200,000 ریال
3,650,000 ریال
4,200,000 ریال
3,650,000 ریال
4,200,000 ریال
3,650,000 ریال
4,200,000 ریال
3,650,000 ریال
4,200,000 ریال
3,650,000 ریال
4,200,000 ریال
3,650,000 ریال
4,200,000 ریال
3,650,000 ریال
4,200,000 ریال
3,650,000 ریال
4,200,000 ریال
3,650,000 ریال
4,200,000 ریال
3,650,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی116
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
  • شنبه
  • یک شنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنج شنبه
  • جمعه

پارکینگ در اطراف هتل- ترانسفر از هتل به فرودگاه- خدمات خشکشویی- سالن همایش- لابی- اینترنت- تهویه مطبوع- تاکسی سرویس- رستوران در هتل- روم سرویس 24 ساعته- ترانسفر از فرودگاه به هتل- صبحانه رایگان

اینترنت با سرعت بالا
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
ترانسفر از فرودگاه به هتل
صبحانه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
روم سرویس 24 ساعته
سالن همایش
تاکسی سرویس
آسانسور
لابی
ترانسفر از هتل به فرودگاه

تلویزیون LCD- چیلر- سشوار- فن کویل- حمام- اینترنت WiFi- دوش- سرویس ایرانی- صندوق امانات- یخچال- میز آرایش

سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
صندوق امانات
سشوار
یخچال
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
فن کویل
سرمایش و گرمایش مرکزی
چیلر
حمام
دوش
میز آرایش

آب میوه- چای- ژامبون- نان فرانسوی- عدسی- مربا- نسکافه- پنیر- سوسیس سرخ شده- عسل- میوه فصل- نیمرو- املت گوجه فرنگی- تخم مرغ آب پز- خرما- شیر- نان ایرانی- کره

املت گوجه فرنگی
نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
ژامبون
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
چای
نسکافه
میوه فصل
عدسی
خرما
پنیر
نان ایرانی
نان فرانسوی

صبحانه بوفه- اینترنت در اتاق و لابی- اینترنت محدود

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان محدود
صبحانه بوفه

هتل سه ستاره رودکی تهران در چهارراه ولیعصر فرصت پیاده روی در خیابان ولیعصر که طولانی ترین خیابان ایران است را می‌دهد. علاوه بر این هتل رودکی تهران به تئاتر شهر و پارک دانشجو هم نزدیک است؛ به طوری که در صورت علاقه می‌توانید از فضای سبز پارک و نمایش‌های سالن نمایش لذت ببرید. این هتل برای خدمات رسانی مناسب در سال 1396 مورد بازسازی قرار گرفته است. موقعیت جغرافیایی این هتل باعث شده است که مهمانان از طریق وسایل نقلیه عمومی به جاذبه های گردشگری مختلف مانند بازار بزرگ، کاخ گلستان و عمارت مسعودیه دسترسی داشته باشند. رستوران هتل غذاهای غذاهای خوش طعم با کیفیتی را سرو می کند و به همین ترتیب کافی‌شاپ هتل، نوشیدنی‌ها و دسرهای مختلف سرو می کند. پرسنل با تجربه هتل رودکی خواسته‌های مهمانان از یک هتل سه ستاره را به خوبی پاسخگویی می کنند. روم سرویس 24 ساعته، دسترسی رایگان اینترنت، خدمات خشکشویی و اتوشویی و سرویس تاکسی سایر خدمات این هتل هستند. این هتل به مسافرانی که تمایل به سفرهای مقرون به صرفه دارند پیشنهاد می شود. 


نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : تهران
نام شهر : تهران
منطقه شهرداری : 11
محدوده شهرداری :
سال ساخت : 1348
سال بازسازی : 1396
تعداد اتاق ها : 49
تعداد تخت ها : 98
تعداد طبقات : 9
ظرفیت پارکینگ :
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 14:00
نوع سرویس اضافه :
سن بچه رایگان : تا 3 سال تمام
سن کودک نیم بها : 3 تا 8 سال

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت :
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 18

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه مهرآباد 9/2 کیلومتر معادل 00:34 دقیقه با اتومبیل یا 01:49 پیاده
فاصله تا فرودگاه بین المللی امام خمینی 52/1 کیلومتر معادل 00:58 دقیقه با اتومبیل یا پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 5/2 کیلومتر معادل 00:23 دقیقه با اتومبیل یا 01:07 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 7/7 کیلومتر معادل 00:26 دقیقه با اتومبیل یا 01:05 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 3/1 کیلومتر معادل 00:12 دقیقه با اتومبیل یا 00:27 پیاده
فاصله تا ایستگاه مترو 3/4 کیلومتر معادل 00:12 دقیقه با اتومبیل یا 00:22 پیاده
فاصله تا نمایشگاه بین المللی 16/1 کیلومتر معادل 00:39 دقیقه با اتومبیل یا 02:36 پیاده
فاصله تا حرم و اماکن مذهبی 14/7 کیلومتر معادل 00:40 دقیقه با اتومبیل یا 02:34 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 2/5 کیلومتر معادل 00:07 دقیقه با اتومبیل یا 00:19 پیاده

کنسلی تا 2 روز قبل از ورود میهمان بدون جریمه بعد از 2 روز شارژ کامل