53 باب اتاق معادل 106 تخت ، شروع قیمت برای ورود امشب از شبی 2,250,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/04

صبحانه بوفه - اینترنت در اتاق و لابی - اینترنت محدود - سالن بدنسازی - پارک کودک

چهارمحال و بختیاری- شهرکرد- انتهای بلوار فاربی شمالی- جنب میراث فرهنگی- هتل پارسیان آزادی شهرکرد

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 10 باب
2,970,000 ریال
با 25% تخفیف
معادل 720,000 ریال
2,250,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 20 باب
3,420,000 ریال
با 25% تخفیف
معادل 830,000 ریال
2,590,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 15 باب
4,520,000 ریال
با 29% تخفیف
معادل 1,270,000 ریال
3,250,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
6,000,000 ریال
با 29% تخفیف
معادل 1,710,000 ریال
4,290,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
6,950,000 ریال
با 29% تخفیف
معادل 2,000,000 ریال
4,950,000 ریال
امشب جا دارد

نوع اتاق
پنجشنبه
1397/11/04
جمعه
1397/11/05
شنبه
1397/11/06
یکشنبه
1397/11/07
دوشنبه
1397/11/08
ﺳﻪشنبه
1397/11/09
چهارشنبه
1397/11/10
پنجشنبه
1397/11/11
جمعه
1397/11/12
شنبه
1397/11/13
یکشنبه
1397/11/14
دوشنبه
1397/11/15
ﺳﻪشنبه
1397/11/16
چهارشنبه
1397/11/17
پنجشنبه
1397/11/18
جمعه
1397/11/19
شنبه
1397/11/20
یکشنبه
1397/11/21
دوشنبه
1397/11/22
ﺳﻪشنبه
1397/11/23
چهارشنبه
1397/11/24
پنجشنبه
1397/11/25
جمعه
1397/11/26
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
پنجشنبه
1397/12/02
جمعه
1397/12/03
یک تخته
2,970,000 ریال
2,250,000 ریال
2,970,000 ریال
2,250,000 ریال
2,970,000 ریال
2,250,000 ریال
2,970,000 ریال
2,250,000 ریال
2,970,000 ریال
2,250,000 ریال
2,970,000 ریال
2,250,000 ریال
2,970,000 ریال
2,250,000 ریال
2,970,000 ریال
2,250,000 ریال
2,970,000 ریال
2,250,000 ریال
2,970,000 ریال
2,250,000 ریال
2,970,000 ریال
2,250,000 ریال
2,970,000 ریال
2,250,000 ریال
2,970,000 ریال
2,250,000 ریال
2,970,000 ریال
2,250,000 ریال
2,970,000 ریال
2,250,000 ریال
2,970,000 ریال
2,250,000 ریال
2,970,000 ریال
2,250,000 ریال
2,970,000 ریال
2,250,000 ریال
2,970,000 ریال
2,250,000 ریال
2,970,000 ریال
2,250,000 ریال
2,970,000 ریال
2,250,000 ریال
2,970,000 ریال
2,250,000 ریال
2,970,000 ریال
2,250,000 ریال
2,970,000 ریال
2,250,000 ریال
2,970,000 ریال
2,250,000 ریال
2,970,000 ریال
2,250,000 ریال
2,970,000 ریال
2,250,000 ریال
2,970,000 ریال
2,250,000 ریال
2,970,000 ریال
2,250,000 ریال
2,970,000 ریال
2,250,000 ریال
دوتخته
3,420,000 ریال
2,590,000 ریال
3,420,000 ریال
2,590,000 ریال
3,420,000 ریال
2,590,000 ریال
3,420,000 ریال
2,590,000 ریال
3,420,000 ریال
2,590,000 ریال
3,420,000 ریال
2,590,000 ریال
3,420,000 ریال
2,590,000 ریال
3,420,000 ریال
2,590,000 ریال
3,420,000 ریال
2,590,000 ریال
3,420,000 ریال
2,590,000 ریال
3,420,000 ریال
2,590,000 ریال
3,420,000 ریال
2,590,000 ریال
3,420,000 ریال
2,590,000 ریال
3,420,000 ریال
2,590,000 ریال
3,420,000 ریال
2,590,000 ریال
3,420,000 ریال
2,590,000 ریال
3,420,000 ریال
2,590,000 ریال
3,420,000 ریال
2,590,000 ریال
3,420,000 ریال
2,590,000 ریال
3,420,000 ریال
2,590,000 ریال
3,420,000 ریال
2,590,000 ریال
3,420,000 ریال
2,590,000 ریال
3,420,000 ریال
2,590,000 ریال
3,420,000 ریال
2,590,000 ریال
3,420,000 ریال
2,590,000 ریال
3,420,000 ریال
2,590,000 ریال
3,420,000 ریال
2,590,000 ریال
3,420,000 ریال
2,590,000 ریال
3,420,000 ریال
2,590,000 ریال
3,420,000 ریال
2,590,000 ریال
دوتخته + سرويس اضافه
4,520,000 ریال
3,250,000 ریال
4,520,000 ریال
3,250,000 ریال
4,520,000 ریال
3,250,000 ریال
4,520,000 ریال
3,250,000 ریال
4,520,000 ریال
3,250,000 ریال
4,520,000 ریال
3,250,000 ریال
4,520,000 ریال
3,250,000 ریال
4,520,000 ریال
3,250,000 ریال
4,520,000 ریال
3,250,000 ریال
4,520,000 ریال
3,250,000 ریال
4,520,000 ریال
3,250,000 ریال
4,520,000 ریال
3,250,000 ریال
4,520,000 ریال
3,250,000 ریال
4,520,000 ریال
3,250,000 ریال
4,520,000 ریال
3,250,000 ریال
4,520,000 ریال
3,250,000 ریال
4,520,000 ریال
3,250,000 ریال
4,520,000 ریال
3,250,000 ریال
4,520,000 ریال
3,250,000 ریال
4,520,000 ریال
3,250,000 ریال
4,520,000 ریال
3,250,000 ریال
4,520,000 ریال
3,250,000 ریال
4,520,000 ریال
3,250,000 ریال
4,520,000 ریال
3,250,000 ریال
4,520,000 ریال
3,250,000 ریال
4,520,000 ریال
3,250,000 ریال
4,520,000 ریال
3,250,000 ریال
4,520,000 ریال
3,250,000 ریال
4,520,000 ریال
3,250,000 ریال
4,520,000 ریال
3,250,000 ریال
سوئیت سه نفره
6,000,000 ریال
4,290,000 ریال
6,000,000 ریال
4,290,000 ریال
6,000,000 ریال
4,290,000 ریال
6,000,000 ریال
4,290,000 ریال
6,000,000 ریال
4,290,000 ریال
6,000,000 ریال
4,290,000 ریال
6,000,000 ریال
4,290,000 ریال
6,000,000 ریال
4,290,000 ریال
6,000,000 ریال
4,290,000 ریال
6,000,000 ریال
4,290,000 ریال
6,000,000 ریال
4,290,000 ریال
6,000,000 ریال
4,290,000 ریال
6,000,000 ریال
4,290,000 ریال
6,000,000 ریال
4,290,000 ریال
6,000,000 ریال
4,290,000 ریال
6,000,000 ریال
4,290,000 ریال
6,000,000 ریال
4,290,000 ریال
6,000,000 ریال
4,290,000 ریال
6,000,000 ریال
4,290,000 ریال
6,000,000 ریال
4,290,000 ریال
6,000,000 ریال
4,290,000 ریال
6,000,000 ریال
4,290,000 ریال
6,000,000 ریال
4,290,000 ریال
6,000,000 ریال
4,290,000 ریال
6,000,000 ریال
4,290,000 ریال
6,000,000 ریال
4,290,000 ریال
6,000,000 ریال
4,290,000 ریال
6,000,000 ریال
4,290,000 ریال
6,000,000 ریال
4,290,000 ریال
6,000,000 ریال
4,290,000 ریال
سوئیت VIP دو نفره
6,950,000 ریال
4,950,000 ریال
6,950,000 ریال
4,950,000 ریال
6,950,000 ریال
4,950,000 ریال
6,950,000 ریال
4,950,000 ریال
6,950,000 ریال
4,950,000 ریال
6,950,000 ریال
4,950,000 ریال
6,950,000 ریال
4,950,000 ریال
6,950,000 ریال
4,950,000 ریال
6,950,000 ریال
4,950,000 ریال
6,950,000 ریال
4,950,000 ریال
6,950,000 ریال
4,950,000 ریال
6,950,000 ریال
4,950,000 ریال
6,950,000 ریال
4,950,000 ریال
6,950,000 ریال
4,950,000 ریال
6,950,000 ریال
4,950,000 ریال
6,950,000 ریال
4,950,000 ریال
6,950,000 ریال
4,950,000 ریال
6,950,000 ریال
4,950,000 ریال
6,950,000 ریال
4,950,000 ریال
6,950,000 ریال
4,950,000 ریال
6,950,000 ریال
4,950,000 ریال
6,950,000 ریال
4,950,000 ریال
6,950,000 ریال
4,950,000 ریال
6,950,000 ریال
4,950,000 ریال
6,950,000 ریال
4,950,000 ریال
6,950,000 ریال
4,950,000 ریال
6,950,000 ریال
4,950,000 ریال
6,950,000 ریال
4,950,000 ریال
6,950,000 ریال
4,950,000 ریال
6,950,000 ریال
4,950,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی116
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
  • شنبه
  • یک شنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنج شنبه
  • جمعه

رستوران- سالن مراسم -سالن ورزشی-آسانسور-کافی شاپ -خدمات خشکشویی- پارکینگ- ATM- تاکسی سرویس- فروشگاه- آرایشگاه مردانه- صندوق امانات- خدمات بیدار باش

خدمات خشکشویی
خود پرداز بانک
کافی شاپ
آسانسور
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ در هتل
سالن بدنسازی
صندوق امانات در لابی
نمازخانه

یخچال- تلویزیون LCD-سرویس فرنگی-سرویس ایرانی- اینترنت رایگان WiFi- سشوار- رویال سوئیت آشپزخانه کوچک و جکوزی- تلفن

سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
سشوار
یخچال
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
جکوزی
بالکن قابل استفاده
آشپزخانه در سوئیت

چای - نسکافه- میوه فصل - تخم مرغ - دو مدل نیمرو - تخم مرغ اب پز - سوسیس - کالباس - نان تازه - املت - عدسی - کره - پنیر - شیر- شربت

املت گوجه فرنگی
نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
عسل
کره
شیر
چای
نسکافه
میوه فصل
عدسی
پنیر
نان ایرانی

صبحانه بوفه - اینترنت در اتاق و لابی - اینترنت محدود - سالن بدنسازی - پارک کودک

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان محدود
صبحانه بوفه

هتل چهار ستاره آزادی شهرکرد، از هتل های لوکس و با سابقه در عرصه هتلداری است که در سال 1374 با نام هتل انقلاب، افتتاح شده است. این هتل، زیر مجموعه هتل های بین المللی پارسیان است و دارای 3 طبقه و 53 اتاق و سوئیت‌های یک، دو و سه نفره است که برخی از آنها VIP هستند. بزرگترین حسن این هتل هوای پاکیزه، چشم اندازی زیبا از دامنه کوههای زردکوه و لوکس بودن آن است. دکوراسیون هتل در عین سادگی، بسیار شیک و دلنشین است. واحدهای اقامتی هتل آزادی شهرکرد که شامل سوئیت‌ها و اتاق‌های ویژه و معمولی هستند مجهز به امکانات رفاهی با کیفیت بالا، جهت آسایش و راحتی شما هستند. در این هتل سالن کوه نور با ظرفیت 500 نفر و مجهز شده به سیستم‌های صوتی و تصویری برای برگزاری انواع مراسم‌ها، کنفرانس‌ها و رویدادهاست. رستوران پارسه فضایی مجلل و لوکس است که از صرف غذاهایش لذت خواهید برد. برای صرف غذا در فضایی دلباز به رستوران زمان خان که نامش را از نام پل زمان خان گرفته است بروید و در فضای باز از صرف غذایتان لذت ببرید. برای خرید سوغات به فروشگاه صنایع دستی هتل آزادی سری بزنید و برای عزیزانتان یادگاری های زیبا از شهرکرد خریداری کنید. موقعیت جغرافیایی مناسب این هتل منجر شده در مدت زمان چند دقیقه بتوانید به جاذبه زیبای شهرکرد از جمله بازار سنتی شهر برسید. قلعه چالشتر نیز مهمترین جاذبه تاریخی این شهر است که از بازدید آن لذت خواهید برد. جاذبه های طبیعی زیادی همچون تالاب چغاخور، چشمه دیمه، چشمه کوهرنگ، دشت لاله‌های واژگون و ... نیز برخی از جاذبه هایی هستند که با اقمت در هتل پارسیان آزادی به آنها دسترسی خواهید داشت. با اقامت در هتل آزادی شهرکرد، چند روزی را در آرامش سپری کنید و خاطره ای خوش را با خود به خانه ببرید.


نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : چهارمحال و بختیاری
نام شهر : شهرکرد
منطقه شهرداری : 2
محدوده شهرداری : بلوار فارابی
سال ساخت : 1374
سال بازسازی : 1394
تعداد اتاق ها : 53
تعداد تخت ها : 106
تعداد طبقات : 3
ظرفیت پارکینگ : 50
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : تشک روی زمین به صورت کف خواب
سن بچه رایگان : تا 6 سال تمام
سن کودک نیم بها :

ارائه عقدنامه برای زوجین -تمامی اتاق ها No smoking- مهمان نمی توان به اتاق برد.

در فصل زمستان اگر تعداد مسافران گروهی از 10 نفر بیشتر باشد 50% تخفیف بابت بازدید از موزه مردم شناسی کسر می کنند .

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت : 7
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 17

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 10 کیلومتر معادل 00:15 دقیقه با اتومبیل یا 01:49 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 5 کیلومتر معادل 00:13 دقیقه با اتومبیل یا 01:13 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 4 کیلومتر معادل 00:12 دقیقه با اتومبیل یا 00:42 پیاده

کمتر از 48 ساعت مشمول 80% جریمه از کل مبلغ یک شب اتاق های رزرو شده خواهد بود. ابطال رزرو بین 3 لغایت 5 روز مشمول 50% جریمه از کل مبلغ یک شب اتاق های رزرو شده خواهد بود. ابطال رزرو بین 6 لغایت 10 روز توسط شرکت مشمول 25% جریمه از کل مبلغ یک شب اتاق های رزرو شده خواهد بود. ابطال رزرو بین 11 لغایت 14 روز مشمول 15%جریمه از کل مبلغ یک شب اتاق های رزرو شده خواهد بود. ابطال رزرو بین15 لغایت 19 روز مشمول10%جریمه از کل مبلغ یک شب اتاق های رزرو شده خواهد بود.