164 باب اتاق معادل تخت ، شروع قیمت برای ورود امشب از شبی 3,550,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/04

صبحانه بوفه-مینی بار- اینترنت رایگان در اتاق و لابی--پارکینگ رو باز-استفاده از استخر رو باز و آب گرم معدنی و بازدید از کاخ موزه و سینما هتل با 50% تخفیف-

مازندران- رامسر- خیابان سخت سر(شهیدرجایی)- هتل رامسر

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 10 باب
4,150,000 ریال
با 15% تخفیف
معادل 600,000 ریال
3,550,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 10 باب
6,600,000 ریال
با 15% تخفیف
معادل 950,000 ریال
5,650,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
7,450,000 ریال
با 16% تخفیف
معادل 1,160,000 ریال
6,290,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
9,500,000 ریال
با 19% تخفیف
معادل 1,750,000 ریال
7,750,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
5,450,000 ریال
با 8% تخفیف
معادل 400,000 ریال
5,050,000 ریال
امشب جا دارد

نوع اتاق
پنجشنبه
1397/11/04
جمعه
1397/11/05
شنبه
1397/11/06
یکشنبه
1397/11/07
دوشنبه
1397/11/08
ﺳﻪشنبه
1397/11/09
چهارشنبه
1397/11/10
پنجشنبه
1397/11/11
جمعه
1397/11/12
شنبه
1397/11/13
یکشنبه
1397/11/14
دوشنبه
1397/11/15
ﺳﻪشنبه
1397/11/16
چهارشنبه
1397/11/17
پنجشنبه
1397/11/18
جمعه
1397/11/19
شنبه
1397/11/20
یکشنبه
1397/11/21
دوشنبه
1397/11/22
ﺳﻪشنبه
1397/11/23
چهارشنبه
1397/11/24
پنجشنبه
1397/11/25
جمعه
1397/11/26
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
پنجشنبه
1397/12/02
جمعه
1397/12/03
دوتخته جدید
4,150,000 ریال
3,550,000 ریال
4,150,000 ریال
3,550,000 ریال
4,150,000 ریال
3,550,000 ریال
4,150,000 ریال
3,550,000 ریال
4,150,000 ریال
3,550,000 ریال
4,150,000 ریال
3,550,000 ریال
4,150,000 ریال
3,550,000 ریال
4,150,000 ریال
3,550,000 ریال
4,150,000 ریال
3,550,000 ریال
4,150,000 ریال
3,550,000 ریال
4,150,000 ریال
3,550,000 ریال
4,150,000 ریال
3,550,000 ریال
4,150,000 ریال
3,550,000 ریال
4,150,000 ریال
3,550,000 ریال
4,150,000 ریال
3,550,000 ریال
4,150,000 ریال
3,550,000 ریال
4,150,000 ریال
3,550,000 ریال
4,150,000 ریال
3,550,000 ریال
4,150,000 ریال
3,550,000 ریال
4,150,000 ریال
3,550,000 ریال
4,150,000 ریال
3,550,000 ریال
4,150,000 ریال
3,550,000 ریال
4,150,000 ریال
3,550,000 ریال
4,150,000 ریال
3,550,000 ریال
4,150,000 ریال
3,550,000 ریال
4,150,000 ریال
3,550,000 ریال
4,150,000 ریال
3,550,000 ریال
4,150,000 ریال
3,550,000 ریال
4,150,000 ریال
3,550,000 ریال
4,150,000 ریال
3,550,000 ریال
سه تخته جدید
6,600,000 ریال
5,650,000 ریال
6,600,000 ریال
5,650,000 ریال
6,600,000 ریال
5,650,000 ریال
6,600,000 ریال
5,650,000 ریال
6,600,000 ریال
5,650,000 ریال
6,600,000 ریال
5,650,000 ریال
6,600,000 ریال
5,650,000 ریال
6,600,000 ریال
5,650,000 ریال
6,600,000 ریال
5,650,000 ریال
6,600,000 ریال
5,650,000 ریال
6,600,000 ریال
5,650,000 ریال
6,600,000 ریال
5,650,000 ریال
6,600,000 ریال
5,650,000 ریال
6,600,000 ریال
5,650,000 ریال
6,600,000 ریال
5,650,000 ریال
6,600,000 ریال
5,650,000 ریال
6,600,000 ریال
5,650,000 ریال
6,600,000 ریال
5,650,000 ریال
6,600,000 ریال
5,650,000 ریال
6,600,000 ریال
5,650,000 ریال
6,600,000 ریال
5,650,000 ریال
6,600,000 ریال
5,650,000 ریال
6,600,000 ریال
5,650,000 ریال
6,600,000 ریال
5,650,000 ریال
6,600,000 ریال
5,650,000 ریال
6,600,000 ریال
5,650,000 ریال
6,600,000 ریال
5,650,000 ریال
6,600,000 ریال
5,650,000 ریال
6,600,000 ریال
5,650,000 ریال
6,600,000 ریال
5,650,000 ریال
سوئیت یک خوابه دو نفره
7,450,000 ریال
6,290,000 ریال
7,450,000 ریال
6,290,000 ریال
7,450,000 ریال
6,290,000 ریال
7,450,000 ریال
6,290,000 ریال
7,450,000 ریال
6,290,000 ریال
7,450,000 ریال
6,290,000 ریال
7,450,000 ریال
6,290,000 ریال
7,450,000 ریال
6,290,000 ریال
7,450,000 ریال
6,290,000 ریال
7,450,000 ریال
6,290,000 ریال
7,450,000 ریال
6,290,000 ریال
7,450,000 ریال
6,290,000 ریال
7,450,000 ریال
6,290,000 ریال
7,450,000 ریال
6,290,000 ریال
7,450,000 ریال
6,290,000 ریال
7,450,000 ریال
6,290,000 ریال
7,450,000 ریال
6,290,000 ریال
7,450,000 ریال
6,290,000 ریال
7,450,000 ریال
6,290,000 ریال
7,450,000 ریال
6,290,000 ریال
7,450,000 ریال
6,290,000 ریال
7,450,000 ریال
6,290,000 ریال
7,450,000 ریال
6,290,000 ریال
7,450,000 ریال
6,290,000 ریال
7,450,000 ریال
6,290,000 ریال
7,450,000 ریال
6,290,000 ریال
7,450,000 ریال
6,290,000 ریال
7,450,000 ریال
6,290,000 ریال
7,450,000 ریال
6,290,000 ریال
7,450,000 ریال
6,290,000 ریال
سوئیت چهار نفره
9,500,000 ریال
7,750,000 ریال
9,500,000 ریال
7,750,000 ریال
9,500,000 ریال
7,750,000 ریال
9,500,000 ریال
7,750,000 ریال
9,500,000 ریال
7,750,000 ریال
9,500,000 ریال
7,750,000 ریال
9,500,000 ریال
7,750,000 ریال
9,500,000 ریال
7,750,000 ریال
9,500,000 ریال
7,750,000 ریال
9,500,000 ریال
7,750,000 ریال
9,500,000 ریال
7,750,000 ریال
9,500,000 ریال
7,750,000 ریال
9,500,000 ریال
7,750,000 ریال
9,500,000 ریال
7,750,000 ریال
9,500,000 ریال
7,750,000 ریال
9,500,000 ریال
7,750,000 ریال
9,500,000 ریال
7,750,000 ریال
9,500,000 ریال
7,750,000 ریال
9,500,000 ریال
7,750,000 ریال
9,500,000 ریال
7,750,000 ریال
9,500,000 ریال
7,750,000 ریال
9,500,000 ریال
7,750,000 ریال
9,500,000 ریال
7,750,000 ریال
9,500,000 ریال
7,750,000 ریال
9,500,000 ریال
7,750,000 ریال
9,500,000 ریال
7,750,000 ریال
9,500,000 ریال
7,750,000 ریال
9,500,000 ریال
7,750,000 ریال
9,500,000 ریال
7,750,000 ریال
9,500,000 ریال
7,750,000 ریال
سوئیت ماه عسل
5,450,000 ریال
5,050,000 ریال
5,450,000 ریال
5,050,000 ریال
5,450,000 ریال
5,050,000 ریال
5,450,000 ریال
5,050,000 ریال
5,450,000 ریال
5,050,000 ریال
5,450,000 ریال
5,050,000 ریال
5,450,000 ریال
5,050,000 ریال
5,450,000 ریال
5,050,000 ریال
5,450,000 ریال
5,050,000 ریال
5,450,000 ریال
5,050,000 ریال
5,450,000 ریال
5,050,000 ریال
5,450,000 ریال
5,050,000 ریال
5,450,000 ریال
5,050,000 ریال
5,450,000 ریال
5,050,000 ریال
5,450,000 ریال
5,050,000 ریال
5,450,000 ریال
5,050,000 ریال
5,450,000 ریال
5,050,000 ریال
5,450,000 ریال
5,050,000 ریال
5,450,000 ریال
5,050,000 ریال
5,450,000 ریال
5,050,000 ریال
5,450,000 ریال
5,050,000 ریال
5,450,000 ریال
5,050,000 ریال
5,450,000 ریال
5,050,000 ریال
5,450,000 ریال
5,050,000 ریال
5,450,000 ریال
5,050,000 ریال
5,450,000 ریال
5,050,000 ریال
5,450,000 ریال
5,050,000 ریال
5,450,000 ریال
5,050,000 ریال
5,450,000 ریال
5,050,000 ریال
5,450,000 ریال
5,050,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی116
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
  • شنبه
  • یک شنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنج شنبه
  • جمعه

رستوران درهتل- کافی شاپ- روم سرویس24 ساعته- اینترنت با سرعت بالا- امکانات بازی کودکان- استخرسرپوشیده- سالن همایش- سالن مراسم و جشن عروسی- نمازخانه

اینترنت با سرعت بالا
استخر سرپوشیده
رستوران در هتل
روم سرویس 24 ساعته
کافی شاپ
سالن همایش
سالن جشن و مراسم و عروسی
امکانات بازی کودکان
نمازخانه

چای ساز- یخچال- سرویس فرنگی- صندوق امانات- حمام- دوش- امکانات لباسشویی- تلویزیونLCD- سشوار- وان حمام

سرویس فرنگی
وان در حمام برخی اتاق ها
صندوق امانات
سشوار
یخچال
تلویزیون LCD
حمام
دوش
امکانات لباسشویی

املت- چای- شیر- ژامبون- سوسیس سرخ شده- آبمیوه- کره- مربا- عسل- پنیر- عدسی- لوبیا- نان- نیمرو

املت گوجه فرنگی
نیمرو
سوسیس سرخ شده
ژامبون
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
چای
لوبیا
عدسی
پنیر
نان ایرانی

صبحانه بوفه-مینی بار- اینترنت رایگان در اتاق و لابی--پارکینگ رو باز-استفاده از استخر رو باز و آب گرم معدنی و بازدید از کاخ موزه و سینما هتل با 50% تخفیف-

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان محدود
صبحانه بوفه
مینی بار داخل اتاق

هتل چهارستاره پارسیان رامسر، در واقع کاخ مجللی است با دکوراسیون فوق العاده شیک و کلاسیک که از دو ساختمان تشکیل شده است. این هتل در حد فاصل بین کوههای سرسبز البرز و ساحل زیبای خزر واقع شده است. مسیر ورودی فوق العاده زیبای هتل، نظر شما را در بدو ورود، قطعا جلب خواهد کرد. مجموعه آب های گرم معدنی (طبی) هتل پارسیان رامسر که طرفداران زیادی نیز دارد، برای رفع دردهای عضلانی وآرامش روح و روان استفاده می شود. هتل پارسیان رامسر دارای 3 طبقه و 164 واحد اقامتی است. این واحد ها به صورت اتاق‌های دو، سه تخته و سوئیت‌های چهارنفره با طرح‌های قدیم و جدید است که در ساختمان قدیمی و ساختمان جدید جای داده شده اند. رستوران شقایق هتل با ظرفیت 500 نفر، فضایی دلنشین و غذاهای متنوع، پذیرای شما عزیزان است. در کافی شاپ هتل نیز انواع نوشیدنی‌ها را با طعم بیاد ماندنی تجربه می‌کنید. سالن تشریفات و سالن همایش هتل برای برگزاری مراسم ها و رویدادها انتخاب مناسبی است. با اقامت در هتل پارسیان رامسر، تجربه ای کاملا متفاوت از سفر به شمال کشور داشته باشید و از امکانات لوکس هتل، بهره مند شوید. روستای جواهرده، قلعه مارکوه، بوستان جنگلی صفارود، تله کابین رامسر، موزه مردم شناسی رامسر برخی از جاذبه های گردشگری این منطقه هستند که در حین اقامتتان از آن‌ها لذت خواهید برد. 


نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : مازندران
نام شهر : رامسر
منطقه شهرداری : 3
محدوده شهرداری : خیابان سخت سر
سال ساخت : 1337
سال بازسازی : 1394
تعداد اتاق ها : 164
تعداد تخت ها :
تعداد طبقات : 3
ظرفیت پارکینگ : 200
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : تشک روی زمین به صورت کف خواب
سن بچه رایگان : تا 6 سال تمام
سن کودک نیم بها :

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت : 10
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 16

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 5 کیلومتر معادل 00:11 دقیقه با اتومبیل یا 00:35 پیاده
فاصله تا دریا 5 کیلومتر معادل 00:11 دقیقه با اتومبیل یا 00:36 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 2 کیلومتر معادل 00:05 دقیقه با اتومبیل یا 00:19 پیاده

کنسلی تا 1 روز قبل از ورود میهمان 100% کنسلی در صورت عدم مراجعه به هتل 100%

کنسلی تا 1 روز قبل از ورود میهمان مشمول 100 % هزینه یک شب اتاق های رزرو شده
کنسلی در صورت عدم مراجعه به هتل مشمول 100 % هزینه کل اتاق های رزرو شده