41 باب اتاق معادل 100 تخت ، شروع قیمت برای ورود امشب از شبی 3,610,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/04

صبحانه بوفه - MB 400 اینترنت قابل استفاده در روز در اتاق و لابی - مینی بار داخل اتاق

مازندران- رامسر- کیلومتر 5 غرب رامسر- مجتمع رفاهی تفریحی شهر رامسر- هتل بام رامسر

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
5,320,000 ریال
با 33% تخفیف
معادل 1,710,000 ریال
3,610,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
6,420,000 ریال
با 28% تخفیف
معادل 1,770,000 ریال
4,650,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 3 باب
8,670,000 ریال
با 38% تخفیف
معادل 3,220,000 ریال
5,450,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 6 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
10,950,000 ریال
با 41% تخفیف
معادل 4,460,000 ریال
6,490,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
9,810,000 ریال
با 39% تخفیف
معادل 3,820,000 ریال
5,990,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
6,510,000 ریال
با 30% تخفیف
معادل 1,920,000 ریال
4,590,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
13,720,000 ریال
با 42% تخفیف
معادل 5,630,000 ریال
8,090,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
پنجشنبه
1397/11/04
جمعه
1397/11/05
شنبه
1397/11/06
یکشنبه
1397/11/07
دوشنبه
1397/11/08
ﺳﻪشنبه
1397/11/09
چهارشنبه
1397/11/10
پنجشنبه
1397/11/11
جمعه
1397/11/12
شنبه
1397/11/13
یکشنبه
1397/11/14
دوشنبه
1397/11/15
ﺳﻪشنبه
1397/11/16
چهارشنبه
1397/11/17
پنجشنبه
1397/11/18
جمعه
1397/11/19
شنبه
1397/11/20
یکشنبه
1397/11/21
دوشنبه
1397/11/22
ﺳﻪشنبه
1397/11/23
چهارشنبه
1397/11/24
پنجشنبه
1397/11/25
جمعه
1397/11/26
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
پنجشنبه
1397/12/02
جمعه
1397/12/03
کلبه جنگلی دو نفره
5,320,000 ریال
3,610,000 ریال
5,320,000 ریال
3,610,000 ریال
5,320,000 ریال
3,610,000 ریال
5,320,000 ریال
3,610,000 ریال
5,320,000 ریال
3,610,000 ریال
5,320,000 ریال
3,610,000 ریال
5,320,000 ریال
3,610,000 ریال
5,320,000 ریال
3,610,000 ریال
5,320,000 ریال
3,610,000 ریال
5,320,000 ریال
3,610,000 ریال
5,320,000 ریال
3,610,000 ریال
5,320,000 ریال
3,610,000 ریال
5,320,000 ریال
3,610,000 ریال
5,320,000 ریال
3,610,000 ریال
5,320,000 ریال
3,790,000 ریال
5,320,000 ریال
3,790,000 ریال
5,320,000 ریال
3,790,000 ریال
5,320,000 ریال
3,790,000 ریال
5,320,000 ریال
3,790,000 ریال
5,320,000 ریال
3,790,000 ریال
5,320,000 ریال
3,790,000 ریال
5,320,000 ریال
3,790,000 ریال
5,320,000 ریال
3,790,000 ریال
5,320,000 ریال
3,790,000 ریال
5,320,000 ریال
3,790,000 ریال
5,320,000 ریال
3,790,000 ریال
5,320,000 ریال
3,790,000 ریال
5,320,000 ریال
3,790,000 ریال
5,320,000 ریال
3,790,000 ریال
5,320,000 ریال
3,790,000 ریال
کلبه جنگلی سه نفره
6,420,000 ریال
4,650,000 ریال
6,420,000 ریال
4,650,000 ریال
6,420,000 ریال
4,650,000 ریال
6,420,000 ریال
4,650,000 ریال
6,420,000 ریال
4,650,000 ریال
6,420,000 ریال
4,650,000 ریال
6,420,000 ریال
4,650,000 ریال
6,420,000 ریال
4,650,000 ریال
6,420,000 ریال
4,650,000 ریال
6,420,000 ریال
4,650,000 ریال
6,420,000 ریال
4,650,000 ریال
6,420,000 ریال
4,650,000 ریال
6,420,000 ریال
4,650,000 ریال
6,420,000 ریال
4,650,000 ریال
6,420,000 ریال
4,790,000 ریال
6,420,000 ریال
4,790,000 ریال
6,420,000 ریال
4,790,000 ریال
6,420,000 ریال
4,790,000 ریال
6,420,000 ریال
4,790,000 ریال
6,420,000 ریال
4,790,000 ریال
6,420,000 ریال
4,790,000 ریال
6,420,000 ریال
4,790,000 ریال
6,420,000 ریال
4,790,000 ریال
6,420,000 ریال
4,790,000 ریال
6,420,000 ریال
4,790,000 ریال
6,420,000 ریال
4,790,000 ریال
6,420,000 ریال
4,790,000 ریال
6,420,000 ریال
4,790,000 ریال
6,420,000 ریال
4,790,000 ریال
6,420,000 ریال
4,790,000 ریال
کلبه جنگلی چهار نفره
8,670,000 ریال
5,450,000 ریال
8,670,000 ریال
5,450,000 ریال
8,670,000 ریال
5,450,000 ریال
8,670,000 ریال
5,450,000 ریال
8,670,000 ریال
5,450,000 ریال
8,670,000 ریال
5,450,000 ریال
8,670,000 ریال
5,450,000 ریال
8,670,000 ریال
5,450,000 ریال
8,670,000 ریال
5,450,000 ریال
8,670,000 ریال
5,450,000 ریال
8,670,000 ریال
5,450,000 ریال
8,670,000 ریال
5,450,000 ریال
8,670,000 ریال
5,450,000 ریال
8,670,000 ریال
5,450,000 ریال
8,670,000 ریال
5,450,000 ریال
8,670,000 ریال
5,450,000 ریال
8,670,000 ریال
5,450,000 ریال
8,670,000 ریال
5,450,000 ریال
8,670,000 ریال
5,450,000 ریال
8,670,000 ریال
5,450,000 ریال
8,670,000 ریال
5,450,000 ریال
8,670,000 ریال
5,450,000 ریال
8,670,000 ریال
5,450,000 ریال
8,670,000 ریال
5,450,000 ریال
8,670,000 ریال
5,450,000 ریال
8,670,000 ریال
5,450,000 ریال
8,670,000 ریال
5,450,000 ریال
8,670,000 ریال
5,450,000 ریال
8,670,000 ریال
5,450,000 ریال
8,670,000 ریال
5,450,000 ریال
کلبه جنگلی شش نفره
10,950,000 ریال
6,490,000 ریال
10,950,000 ریال
6,490,000 ریال
10,950,000 ریال
6,490,000 ریال
10,950,000 ریال
6,490,000 ریال
10,950,000 ریال
6,490,000 ریال
10,950,000 ریال
6,490,000 ریال
10,950,000 ریال
6,490,000 ریال
10,950,000 ریال
6,490,000 ریال
10,950,000 ریال
6,490,000 ریال
10,950,000 ریال
6,490,000 ریال
10,950,000 ریال
6,490,000 ریال
10,950,000 ریال
6,490,000 ریال
10,950,000 ریال
6,490,000 ریال
10,950,000 ریال
6,490,000 ریال
10,950,000 ریال
6,490,000 ریال
10,950,000 ریال
6,490,000 ریال
10,950,000 ریال
6,490,000 ریال
10,950,000 ریال
6,490,000 ریال
10,950,000 ریال
6,490,000 ریال
10,950,000 ریال
6,490,000 ریال
10,950,000 ریال
6,490,000 ریال
10,950,000 ریال
6,490,000 ریال
10,950,000 ریال
6,490,000 ریال
10,950,000 ریال
6,490,000 ریال
10,950,000 ریال
6,490,000 ریال
10,950,000 ریال
6,490,000 ریال
10,950,000 ریال
6,490,000 ریال
10,950,000 ریال
6,490,000 ریال
10,950,000 ریال
6,490,000 ریال
10,950,000 ریال
6,490,000 ریال
سوئیت VIP دو نفره
9,810,000 ریال
5,990,000 ریال
9,810,000 ریال
5,990,000 ریال
9,810,000 ریال
5,990,000 ریال
9,810,000 ریال
5,990,000 ریال
9,810,000 ریال
5,990,000 ریال
9,810,000 ریال
5,990,000 ریال
9,810,000 ریال
5,990,000 ریال
9,810,000 ریال
5,990,000 ریال
9,810,000 ریال
5,990,000 ریال
9,810,000 ریال
5,990,000 ریال
9,810,000 ریال
5,990,000 ریال
9,810,000 ریال
5,990,000 ریال
9,810,000 ریال
5,990,000 ریال
9,810,000 ریال
5,990,000 ریال
9,810,000 ریال
5,990,000 ریال
9,810,000 ریال
5,990,000 ریال
9,810,000 ریال
5,990,000 ریال
9,810,000 ریال
5,990,000 ریال
9,810,000 ریال
5,990,000 ریال
9,810,000 ریال
5,990,000 ریال
9,810,000 ریال
5,990,000 ریال
9,810,000 ریال
5,990,000 ریال
9,810,000 ریال
5,990,000 ریال
9,810,000 ریال
5,990,000 ریال
9,810,000 ریال
5,990,000 ریال
9,810,000 ریال
5,990,000 ریال
9,810,000 ریال
5,990,000 ریال
9,810,000 ریال
5,990,000 ریال
9,810,000 ریال
5,990,000 ریال
9,810,000 ریال
5,990,000 ریال
سوئیت ماه عسل
6,510,000 ریال
4,590,000 ریال
6,510,000 ریال
4,590,000 ریال
6,510,000 ریال
4,590,000 ریال
6,510,000 ریال
4,590,000 ریال
6,510,000 ریال
4,590,000 ریال
6,510,000 ریال
4,590,000 ریال
6,510,000 ریال
4,590,000 ریال
6,510,000 ریال
4,590,000 ریال
6,510,000 ریال
4,590,000 ریال
6,510,000 ریال
4,590,000 ریال
6,510,000 ریال
4,590,000 ریال
6,510,000 ریال
4,590,000 ریال
6,510,000 ریال
4,590,000 ریال
6,510,000 ریال
4,590,000 ریال
6,510,000 ریال
4,590,000 ریال
6,510,000 ریال
4,590,000 ریال
6,510,000 ریال
4,590,000 ریال
6,510,000 ریال
4,590,000 ریال
6,510,000 ریال
4,590,000 ریال
6,510,000 ریال
4,590,000 ریال
6,510,000 ریال
4,590,000 ریال
6,510,000 ریال
4,590,000 ریال
6,510,000 ریال
4,590,000 ریال
6,510,000 ریال
4,590,000 ریال
6,510,000 ریال
4,590,000 ریال
6,510,000 ریال
4,590,000 ریال
6,510,000 ریال
4,590,000 ریال
6,510,000 ریال
4,590,000 ریال
6,510,000 ریال
4,590,000 ریال
6,510,000 ریال
4,590,000 ریال
سوئیت کوهستان
13,720,000 ریال
8,090,000 ریال
13,720,000 ریال
8,090,000 ریال
13,720,000 ریال
8,090,000 ریال
13,720,000 ریال
8,090,000 ریال
13,720,000 ریال
8,090,000 ریال
13,720,000 ریال
8,090,000 ریال
13,720,000 ریال
8,090,000 ریال
13,720,000 ریال
8,090,000 ریال
13,720,000 ریال
8,090,000 ریال
13,720,000 ریال
8,090,000 ریال
13,720,000 ریال
8,090,000 ریال
13,720,000 ریال
8,090,000 ریال
13,720,000 ریال
8,090,000 ریال
13,720,000 ریال
8,090,000 ریال
13,720,000 ریال
8,090,000 ریال
13,720,000 ریال
8,090,000 ریال
13,720,000 ریال
8,090,000 ریال
13,720,000 ریال
8,090,000 ریال
13,720,000 ریال
8,090,000 ریال
13,720,000 ریال
8,090,000 ریال
13,720,000 ریال
8,090,000 ریال
13,720,000 ریال
8,090,000 ریال
13,720,000 ریال
8,090,000 ریال
13,720,000 ریال
8,090,000 ریال
13,720,000 ریال
8,090,000 ریال
13,720,000 ریال
8,090,000 ریال
13,720,000 ریال
8,090,000 ریال
13,720,000 ریال
8,090,000 ریال
13,720,000 ریال
8,090,000 ریال
13,720,000 ریال
8,090,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی116
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
  • شنبه
  • یک شنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنج شنبه
  • جمعه

رستوران درهتل- کافی شاپ- بیلیارد- مرکزخرید- تاکسی سرویس- نمازخانه- کتابخانه- آسانسور- سالن همایش- ترانسفر ازهتل به فرودگاه- ترانسفر از فرودگاه به هتل

اینترنت با سرعت بالا
ترانسفر از فرودگاه به هتل
رستوران در هتل
کافی شاپ
سالن همایش
مرکز خرید
کتابخانه
بیلیارد
تاکسی سرویس
آسانسور
ترانسفر از هتل به فرودگاه
نمازخانه

سشوار - یخچال - شوفاژ - اسپیلت- سرویس بهداشتی ( سوئیت ها فرنگی و ایرانی - کلبه ها فرنگی ) - حمام ( سوئیت ها وان و جکوزی - کلبه ها دوش )- تلویزیونLCD

سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
وان در حمام برخی اتاق ها
سشوار
یخچال
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
شوفاژ
اسپیلت
حمام
دوش

کره - پنیر- مربا- عسل- خامه- سوسیس سرخ شده- عدسی- شیر- آب میوه- چای- نان- نیمرو- املت

املت گوجه فرنگی
نیمرو
سوسیس سرخ شده
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
چای
عدسی
خامه
پنیر
نان ایرانی

صبحانه بوفه - MB 400 اینترنت قابل استفاده در روز در اتاق و لابی - مینی بار داخل اتاق

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان محدود
صبحانه بوفه
مینی بار داخل اتاق

بر فراز جنگل های سرسبز هیرکانی رامسر، مجموعه اقامتگاهی هتل بام سبز، در سال 1389 افتتاح شده است. هتل بام سبز رامسر هتلیست که با ایده ای خلاقانه و منحصر به فرد طراحی شده است. برای ورود به محوطه هتل می بایست از تله کابین استفاده کنید، در آنجا می توانید سوییت های و کلبه‌هایی با حال و هوای متفاوت را برای اقامت انتخاب کنید. این کلبه ها با ظرفیت های دو، چهار و شش نفره درقسمتی از هتل به شکل واحدهای مجزا طراحی و ساخته شده‌اند. سوئیت‌های هتل هیجان‌انگیز ترین بخش آن هستند. درهتل بام رامسر در سوییت‌هایی با دکوراسیون هندی، آمریکایی، مدیترانه ای و یا طرحی به سبک کشتی های مجلل تفریحی و... اقامت خواهید داشت؛ شاید هم دلتان بخواهد در کلبه چوبی اقامت کنید. با ورود به هرکدام از این سوئیت‌ها دنیایی متفاوت با سبک و رنگی متفاوت به روی شما باز می‌شود. در این منطقه کوهستانی خوش آب و هوا که از درخت های زیبا پوشیده شده، هیچ چیزی نمی تواند مانند یک ماساژ حال شما را خوب کند. علاءالدین پیشنهاد می کند این حال خوب را در سالن ماساژ هتل بام سبز مجموعه تجربه کنید. برای تجربه ای هیجان انگیز به دامنه کوه سری بزنید؛ شهربازی، پیست کارتینگ، پینت بال و کلوپ تفریحات دریایی آنجا در انتظار شما هستند. غذاهای محلی و ایرانی و فرنگی، که بخش هیجان انگیز و خوشمزه سفر هستند را نیز، در رستوران های مجموعه واقع در ایستگاه پایین و ساختمان اصلی هتل از دست ندهید. این سفر از تجربه های خوب شما خواهد بود. باید توجه داشته‌باشید که ساعت کار تله کابین محدود است و اگر به موقع نرسید می توانید از ماشینهای جداگانه برای رسیدن به هتل استفاده نمایید. نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : مازندران
نام شهر : رامسر
منطقه شهرداری : 2
محدوده شهرداری : رامسر
سال ساخت : 1388
سال بازسازی : 1388
تعداد اتاق ها : 41
تعداد تخت ها : 100
تعداد طبقات : 4
ظرفیت پارکینگ : 30
ساعت تحویل اتاق : 15:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : کاناپه تخت خواب شو
سن بچه رایگان : تا 5 سال تمام
سن کودک نیم بها :

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : ندارد
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت : 8
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 18

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 18 کیلومتر معادل 00:30 دقیقه با اتومبیل یا 02:06 پیاده
فاصله تا دریا 7 کیلومتر معادل 00:14 دقیقه با اتومبیل یا 00:49 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 16 کیلومتر معادل 00:28 دقیقه با اتومبیل یا 01:40 پیاده

کنسلی تا 1 روز قبل از ورود میهمان 100%

کنسلی تا 1 روز قبل از ورود میهمان مشمول 100 % هزینه یک شب اتاق های رزرو شده