164 باب اتاق معادل 500 تخت ، شروع قیمت برای ورود امشب از شبی 1,850,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/02

صبحانه بوفه - اینترنت در اتاق - اینترنت در لابی

خراسان رضوی- مشهد- خیابان اندرزگو (خسروی نو)- روبروی پمپ بنزین - هتل ایران

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
یک تخته
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
2,830,000 ریال
با 35% تخفیف
معادل 980,000 ریال
1,850,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
دوتخته
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
4,690,000 ریال
با 39% تخفیف
معادل 1,800,000 ریال
2,890,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
سه تخته
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
5,780,000 ریال
با 30% تخفیف
معادل 1,730,000 ریال
4,050,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
چهار تخته
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
6,870,000 ریال
با 26% تخفیف
معادل 1,780,000 ریال
5,090,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
آپارتمان دو خوابه چهار نفره
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
10,680,000 ریال
با 43% تخفیف
معادل 4,590,000 ریال
6,090,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
چهار تخته صبحانه+نهار+شام
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
10,460,000 ریال
با 23% تخفیف
معادل 2,310,000 ریال
8,150,000 ریال
امشب جا دارد

نوع اتاق
ﺳﻪشنبه
1397/11/02
چهارشنبه
1397/11/03
پنجشنبه
1397/11/04
جمعه
1397/11/05
شنبه
1397/11/06
یکشنبه
1397/11/07
دوشنبه
1397/11/08
ﺳﻪشنبه
1397/11/09
چهارشنبه
1397/11/10
پنجشنبه
1397/11/11
جمعه
1397/11/12
شنبه
1397/11/13
یکشنبه
1397/11/14
دوشنبه
1397/11/15
ﺳﻪشنبه
1397/11/16
چهارشنبه
1397/11/17
پنجشنبه
1397/11/18
جمعه
1397/11/19
شنبه
1397/11/20
یکشنبه
1397/11/21
دوشنبه
1397/11/22
ﺳﻪشنبه
1397/11/23
چهارشنبه
1397/11/24
پنجشنبه
1397/11/25
جمعه
1397/11/26
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
یک تخته
2,830,000 ریال
1,850,000 ریال
2,830,000 ریال
1,850,000 ریال
2,830,000 ریال
1,850,000 ریال
2,830,000 ریال
1,850,000 ریال
2,830,000 ریال
1,850,000 ریال
2,830,000 ریال
1,850,000 ریال
2,830,000 ریال
1,850,000 ریال
2,830,000 ریال
1,850,000 ریال
2,830,000 ریال
1,850,000 ریال
2,830,000 ریال
1,850,000 ریال
2,830,000 ریال
1,850,000 ریال
2,830,000 ریال
1,850,000 ریال
2,830,000 ریال
1,850,000 ریال
2,830,000 ریال
1,850,000 ریال
2,830,000 ریال
1,850,000 ریال
2,830,000 ریال
1,850,000 ریال
2,830,000 ریال
1,850,000 ریال
2,830,000 ریال
1,850,000 ریال
2,830,000 ریال
1,850,000 ریال
2,830,000 ریال
1,850,000 ریال
2,830,000 ریال
1,850,000 ریال
2,830,000 ریال
1,850,000 ریال
2,830,000 ریال
1,850,000 ریال
2,830,000 ریال
1,850,000 ریال
2,830,000 ریال
1,850,000 ریال
2,830,000 ریال
1,850,000 ریال
2,830,000 ریال
1,850,000 ریال
2,830,000 ریال
1,850,000 ریال
2,830,000 ریال
1,850,000 ریال
دوتخته
4,690,000 ریال
2,890,000 ریال
4,690,000 ریال
2,890,000 ریال
4,690,000 ریال
2,890,000 ریال
4,690,000 ریال
2,890,000 ریال
4,690,000 ریال
2,890,000 ریال
4,690,000 ریال
2,890,000 ریال
4,690,000 ریال
2,890,000 ریال
4,690,000 ریال
2,890,000 ریال
4,690,000 ریال
2,890,000 ریال
4,690,000 ریال
2,890,000 ریال
4,690,000 ریال
2,890,000 ریال
4,690,000 ریال
2,890,000 ریال
4,690,000 ریال
2,890,000 ریال
4,690,000 ریال
2,890,000 ریال
4,690,000 ریال
2,890,000 ریال
4,690,000 ریال
2,890,000 ریال
4,690,000 ریال
2,890,000 ریال
4,690,000 ریال
2,890,000 ریال
4,690,000 ریال
2,890,000 ریال
4,690,000 ریال
2,890,000 ریال
4,690,000 ریال
2,890,000 ریال
4,690,000 ریال
2,890,000 ریال
4,690,000 ریال
2,890,000 ریال
4,690,000 ریال
2,890,000 ریال
4,690,000 ریال
2,890,000 ریال
4,690,000 ریال
2,890,000 ریال
4,690,000 ریال
2,890,000 ریال
4,690,000 ریال
2,890,000 ریال
4,690,000 ریال
2,890,000 ریال
سه تخته
5,780,000 ریال
4,050,000 ریال
5,780,000 ریال
4,050,000 ریال
5,780,000 ریال
4,050,000 ریال
5,780,000 ریال
4,050,000 ریال
5,780,000 ریال
4,050,000 ریال
5,780,000 ریال
4,050,000 ریال
5,780,000 ریال
4,050,000 ریال
5,780,000 ریال
4,050,000 ریال
5,780,000 ریال
4,050,000 ریال
5,780,000 ریال
4,050,000 ریال
5,780,000 ریال
4,050,000 ریال
5,780,000 ریال
4,050,000 ریال
5,780,000 ریال
4,050,000 ریال
5,780,000 ریال
4,050,000 ریال
5,780,000 ریال
4,050,000 ریال
5,780,000 ریال
4,050,000 ریال
5,780,000 ریال
4,050,000 ریال
5,780,000 ریال
4,050,000 ریال
5,780,000 ریال
4,050,000 ریال
5,780,000 ریال
4,050,000 ریال
5,780,000 ریال
4,050,000 ریال
5,780,000 ریال
4,050,000 ریال
5,780,000 ریال
4,050,000 ریال
5,780,000 ریال
4,050,000 ریال
5,780,000 ریال
4,050,000 ریال
5,780,000 ریال
4,050,000 ریال
5,780,000 ریال
4,050,000 ریال
5,780,000 ریال
4,050,000 ریال
5,780,000 ریال
4,050,000 ریال
چهار تخته
6,870,000 ریال
5,090,000 ریال
6,870,000 ریال
5,090,000 ریال
6,870,000 ریال
5,090,000 ریال
6,870,000 ریال
5,090,000 ریال
6,870,000 ریال
5,090,000 ریال
6,870,000 ریال
5,090,000 ریال
6,870,000 ریال
5,090,000 ریال
6,870,000 ریال
5,090,000 ریال
6,870,000 ریال
5,090,000 ریال
6,870,000 ریال
5,090,000 ریال
6,870,000 ریال
5,090,000 ریال
6,870,000 ریال
5,090,000 ریال
6,870,000 ریال
5,090,000 ریال
6,870,000 ریال
5,090,000 ریال
6,870,000 ریال
5,090,000 ریال
6,870,000 ریال
5,090,000 ریال
6,870,000 ریال
5,090,000 ریال
6,870,000 ریال
5,090,000 ریال
6,870,000 ریال
5,090,000 ریال
6,870,000 ریال
5,090,000 ریال
6,870,000 ریال
5,090,000 ریال
6,870,000 ریال
5,090,000 ریال
6,870,000 ریال
5,090,000 ریال
6,870,000 ریال
5,090,000 ریال
6,870,000 ریال
5,090,000 ریال
6,870,000 ریال
5,090,000 ریال
6,870,000 ریال
5,090,000 ریال
6,870,000 ریال
5,090,000 ریال
6,870,000 ریال
5,090,000 ریال
آپارتمان دو خوابه چهار نفره
10,680,000 ریال
6,090,000 ریال
10,680,000 ریال
6,090,000 ریال
10,680,000 ریال
6,090,000 ریال
10,680,000 ریال
6,090,000 ریال
10,680,000 ریال
6,090,000 ریال
10,680,000 ریال
6,090,000 ریال
10,680,000 ریال
6,090,000 ریال
10,680,000 ریال
6,090,000 ریال
10,680,000 ریال
6,090,000 ریال
10,680,000 ریال
6,090,000 ریال
10,680,000 ریال
6,090,000 ریال
10,680,000 ریال
6,090,000 ریال
10,680,000 ریال
6,090,000 ریال
10,680,000 ریال
6,090,000 ریال
10,680,000 ریال
6,090,000 ریال
10,680,000 ریال
6,090,000 ریال
10,680,000 ریال
6,090,000 ریال
10,680,000 ریال
6,090,000 ریال
10,680,000 ریال
6,090,000 ریال
10,680,000 ریال
6,090,000 ریال
10,680,000 ریال
6,090,000 ریال
10,680,000 ریال
6,090,000 ریال
10,680,000 ریال
6,090,000 ریال
10,680,000 ریال
6,090,000 ریال
10,680,000 ریال
6,090,000 ریال
10,680,000 ریال
6,090,000 ریال
10,680,000 ریال
6,090,000 ریال
10,680,000 ریال
6,090,000 ریال
10,680,000 ریال
6,090,000 ریال
چهار تخته صبحانه+نهار+شام
10,460,000 ریال
8,150,000 ریال
10,460,000 ریال
8,150,000 ریال
10,460,000 ریال
8,150,000 ریال
10,460,000 ریال
8,150,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی116
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
  • شنبه
  • یک شنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنج شنبه
  • جمعه

رستوران در هتل - آسانسور - کافی شاپ - سیستم اعلام حریق - سونا خشک و بخار - جکوزی-تهویه مطبوع - تاکسی سرویس - نمازخانه - پارکینگ در اطراف هتل - ماهواره - اینترنت درلابی - صندوق امانات در لابی - خدمات خشکشویی - روزنامه رایگان در لابی - روم سرویس 24 ساعته - سالن همایش

اینترنت با سرعت بالا
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
صبحانه رایگان
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
روم سرویس 24 ساعته
جکوزی
کافی شاپ
سالن همایش
سونا خشک
سونا بخار
تاکسی سرویس
آسانسور
لابی
صندوق امانات در لابی
نمازخانه

یخچال - تلویزیون LCD - کمد - گیره لباس - سشوار - اینترنت - سرویس بهداشتی فرنگی - مبلمان - سرویس روزانه اتاق - صندوق امانات - میز آرایش -حمام - دوش - سرمایش و گرمایش مرکزی - مینی بار - آپارتمان ها مجهز به کتری برقی - آشپزخانه در سوئیت ها - ظروف پخت و پز در برخی اتاق ها

سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
صندوق امانات
سشوار
یخچال
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
سرمایش و گرمایش مرکزی
حمام
دوش
آشپزخانه در سوئیت
روزنامه رایگان
مینی بار
میز آرایش

کره - عسل - پنیر - چای - شیر - انواع آبمیوه - تخم مرغ آب پز - انواع املت- املت گوجه فرنگی - سوسیس و کالباس -- انواع مرباجات - خوراک عدسی - لوبیا- میوه فصل

املت گوجه فرنگی
املت قارچ
املت میکس
نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
ژامبون
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
چای
نسکافه
میوه فصل
لوبیا
عدسی
خرما
خامه
پنیر
نان ایرانی
قهوه

صبحانه بوفه - اینترنت در اتاق - اینترنت در لابی

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
صبحانه بوفه
مینی بار داخل اتاق

هتل چهار ستاره ایران مشهد از هتل های مشهور با 40 سال تجربه مفید در صنعت هتلداری است. این هتل که در سال 1395 مورد بازسازی قرار گرفته است، دارای 164 واحد اقامتی است که به شکل اتاق های یک تا چهار تخته و آپارتمان دوخوابه چهارنفره ارائه می شوند. این هتل چهارستاره امکاناتی نظیر خدمات خشک شویی، اینترنت پرسرعت و روم سرویس 24 ساعته به مهمانان عرضه می کند. رستوران هتل ایران با ظرفیت 500 نفر به سرو انواع غذاهای ایرانی می پردازد. کافی شاپ هتل در محیطی لوکس و شیک، به سرو انواع نوشیدنی ها و دسرهای لذیذ می پردازد. اگر از هتل انتظار خدمات لوکس دارید، هتل ایران با پرسنل آموزش دیده خود پاسخگوی تمامی خواسته های شماست. همچنین مجموعه آبی هتل شامل سونا خشک و بخار می تواند انرژی از دست رفته تان را بعد از یک روز فوق العاده در مشهد به شما بازگرداند. هتل در ضلع غربی حرم مطهر امام رضا (ع) قرار گرفته و با چند دقیقه پیاده روی به ورودی باب الجواد حرم رضوی خواهید رسید. قرار گرفتن در نزدیکی مراکز خرید و مراکز دیدنی مشهد از دیگر مزایای انتخاب هتل ایران می باشد. برای تنوع بخشی به سفر خود به مشهد می توانید سری به باغ نادری، پارک های آبی، پارک کوهسنگی، موزه رضوی واقع در حرم مطهر امام رضا (ع)، طرقبه و شاندیز، پارک ملت، باغ رضوان، آرامگاه خواجه ربیع و ... بزنید. 


نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : خراسان رضوی
نام شهر : مشهد
منطقه شهرداری : 8
محدوده شهرداری : اندرزگو
سال ساخت : 1350
سال بازسازی : 1395
تعداد اتاق ها : 164
تعداد تخت ها : 500
تعداد طبقات : 10
ظرفیت پارکینگ : 0
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : تخت استاندارد
سن بچه رایگان : تا 3 سال تمام
سن کودک نیم بها : 3 تا 8 سال

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت : 7
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 18

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 9 کیلومتر معادل 00:21 دقیقه با اتومبیل یا 01:48 پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 3/4 کیلومتر معادل 00:09 دقیقه با اتومبیل یا 00:38 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 5/8 کیلومتر معادل 00:17 دقیقه با اتومبیل یا 00:57 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 2/4 کیلومتر معادل 00:11 دقیقه با اتومبیل یا 00:15 پیاده
فاصله تا ایستگاه مترو 2/3 کیلومتر معادل 00:07 دقیقه با اتومبیل یا 00:27 پیاده
فاصله تا نمایشگاه بین المللی 17/6 کیلومتر معادل 00:28 دقیقه با اتومبیل یا 03:42 پیاده
فاصله تا حرم و اماکن مذهبی 1/4 کیلومتر معادل 00:04 دقیقه با اتومبیل یا 00:16 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 1/9 کیلومتر معادل 00:06 دقیقه با اتومبیل یا 00:19 پیاده

در ایام پیک تا 72 ساعت قبل از ورود بدون کسر مبلغ کنسل می شود و بعد از آن یک شب کامل کسر می شود. در ایام غیر پیک تا 48 ساعت قبل از ورود بدون کسر مبلغ کنسل می شود و بعد از آن یک شب کامل کسر می شود.