• امتیاز کلی شما به
 • اقامتگاه سنتی سرای ملک کاشان
 • تا کنون
 • 4.4
 • 104
 • 20062
 • بار نمایش

8 باب اتاق یا واحد اقامتی معادل 18 تخت یا نفر ، شروع قیمت از شبی ریال اولین تاریخ قابل رزرو

اینترنت درلابی،اینترنت رایگان محدود،شام انتخابی،صبحانه،مینی بار داخل اتاق،ناهار انتخابی.

کاشان-خیابان شهیدرجایی.خیابان آیت الله مدنی-کوی فخرآور.

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
3,270,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
3,270,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
4,200,000 ریال
با 1% تخفیف
معادل 10,000 ریال
4,190,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
4,900,000 ریال
با 2% تخفیف
معادل 50,000 ریال
4,850,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 5 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
6,200,000 ریال
با 2% تخفیف
معادل 110,000 ریال
6,090,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
ﺳﻪشنبه
1398/01/06
چهارشنبه
1398/01/07
پنجشنبه
1398/01/08
جمعه
1398/01/09
شنبه
1398/01/10
یکشنبه
1398/01/11
دوشنبه
1398/01/12
ﺳﻪشنبه
1398/01/13
چهارشنبه
1398/01/14
پنجشنبه
1398/01/15
جمعه
1398/01/16
شنبه
1398/01/17
یکشنبه
1398/01/18
دوشنبه
1398/01/19
ﺳﻪشنبه
1398/01/20
چهارشنبه
1398/01/21
پنجشنبه
1398/01/22
جمعه
1398/01/23
شنبه
1398/01/24
یکشنبه
1398/01/25
دوشنبه
1398/01/26
ﺳﻪشنبه
1398/01/27
چهارشنبه
1398/01/28
پنجشنبه
1398/01/29
جمعه
1398/01/30
شنبه
1398/01/31
یکشنبه
1398/02/01
دوشنبه
1398/02/02
ﺳﻪشنبه
1398/02/03
چهارشنبه
1398/02/04
دوتخته
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
3,270,000 ریال
سه تخته
4,200,000 ریال
4,190,000 ریال
4,200,000 ریال
4,190,000 ریال
4,200,000 ریال
4,190,000 ریال
4,200,000 ریال
4,190,000 ریال
4,200,000 ریال
4,190,000 ریال
4,200,000 ریال
4,190,000 ریال
4,200,000 ریال
4,190,000 ریال
4,200,000 ریال
4,190,000 ریال
4,200,000 ریال
4,190,000 ریال
4,200,000 ریال
4,190,000 ریال
4,200,000 ریال
4,190,000 ریال
4,200,000 ریال
4,190,000 ریال
4,200,000 ریال
4,190,000 ریال
4,200,000 ریال
4,190,000 ریال
4,200,000 ریال
4,190,000 ریال
4,200,000 ریال
4,190,000 ریال
4,200,000 ریال
4,190,000 ریال
4,200,000 ریال
4,190,000 ریال
4,200,000 ریال
4,190,000 ریال
4,200,000 ریال
4,190,000 ریال
4,200,000 ریال
4,190,000 ریال
4,200,000 ریال
4,190,000 ریال
4,200,000 ریال
4,190,000 ریال
4,200,000 ریال
4,190,000 ریال
4,200,000 ریال
4,190,000 ریال
4,200,000 ریال
4,190,000 ریال
4,200,000 ریال
4,190,000 ریال
4,200,000 ریال
4,190,000 ریال
4,200,000 ریال
4,190,000 ریال
4,200,000 ریال
4,190,000 ریال
چهار تخته
4,900,000 ریال
4,850,000 ریال
4,900,000 ریال
4,850,000 ریال
4,900,000 ریال
4,850,000 ریال
4,900,000 ریال
4,850,000 ریال
4,900,000 ریال
4,850,000 ریال
4,900,000 ریال
4,850,000 ریال
4,900,000 ریال
4,850,000 ریال
4,900,000 ریال
4,850,000 ریال
4,900,000 ریال
4,850,000 ریال
4,900,000 ریال
4,850,000 ریال
4,900,000 ریال
4,850,000 ریال
4,900,000 ریال
4,850,000 ریال
4,900,000 ریال
4,850,000 ریال
4,900,000 ریال
4,850,000 ریال
4,900,000 ریال
4,850,000 ریال
4,900,000 ریال
4,850,000 ریال
4,900,000 ریال
4,850,000 ریال
4,900,000 ریال
4,850,000 ریال
4,900,000 ریال
4,850,000 ریال
4,900,000 ریال
4,850,000 ریال
4,900,000 ریال
4,850,000 ریال
4,900,000 ریال
4,850,000 ریال
4,900,000 ریال
4,850,000 ریال
4,900,000 ریال
4,850,000 ریال
4,900,000 ریال
4,850,000 ریال
4,900,000 ریال
4,850,000 ریال
4,900,000 ریال
4,850,000 ریال
4,900,000 ریال
4,850,000 ریال
4,900,000 ریال
4,850,000 ریال
4,900,000 ریال
4,850,000 ریال
پنج تخته
6,200,000 ریال
6,090,000 ریال
6,200,000 ریال
6,090,000 ریال
6,200,000 ریال
6,090,000 ریال
6,200,000 ریال
6,090,000 ریال
6,200,000 ریال
6,090,000 ریال
6,200,000 ریال
6,090,000 ریال
6,200,000 ریال
6,090,000 ریال
6,200,000 ریال
6,090,000 ریال
6,200,000 ریال
6,090,000 ریال
6,200,000 ریال
6,090,000 ریال
6,200,000 ریال
6,090,000 ریال
6,200,000 ریال
6,090,000 ریال
6,200,000 ریال
6,090,000 ریال
6,200,000 ریال
6,090,000 ریال
6,200,000 ریال
6,090,000 ریال
6,200,000 ریال
6,090,000 ریال
6,200,000 ریال
6,090,000 ریال
6,200,000 ریال
6,090,000 ریال
6,200,000 ریال
6,090,000 ریال
6,200,000 ریال
6,090,000 ریال
6,200,000 ریال
6,090,000 ریال
6,200,000 ریال
6,090,000 ریال
6,200,000 ریال
6,090,000 ریال
6,200,000 ریال
6,090,000 ریال
6,200,000 ریال
6,090,000 ریال
6,200,000 ریال
6,090,000 ریال
6,200,000 ریال
6,090,000 ریال
6,200,000 ریال
6,090,000 ریال
6,200,000 ریال
6,090,000 ریال
6,200,000 ریال
6,090,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی116
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی105
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
+989107254784

اینترنت باسرعت بالا،پارکینگ دراطراف هتل،تاکسی سرویس،

اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در اطراف هتل

اینترنت wifi،حمام،دوش،سرویس فرنگی،مینی بار،میزکار،اسپیلت،یخچال.

سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
یخچال
اینترنت Wi-Fi
اسپیلت
حمام
دوش
میز کار
مینی بار

املت گوجه فرنگی،پنیر،تخم مرغ آب پز،چای،عدسی،مربا،نان ایرانی،نیمرو،کره.

املت گوجه فرنگی
نیمرو
تخم مرغ آب پز
کره
مربا
چای
عدسی
پنیر
نان ایرانی

اینترنت درلابی،اینترنت رایگان محدود،شام انتخابی،صبحانه،مینی بار داخل اتاق،ناهار انتخابی.

اینترنت در لابی
اینترنت رایگان محدود
شام انتخابی
صبحانه
مینی بار داخل اتاق
ناهار انتخابی

اقامتگاه سرای ملک یکی از اقامتگاه‌های سنتی شهر کاشان است که با معماری ساده اما چشم نوازش گردشگران و بازدیدکنندگان زیادی را که با تور کاشان و یا انفرادی به شهر گل و گلاب سفر می‌کنند را به سوی خود می‌کشاند. این اقامتگاه زیبا 8 اتاق و یک حوضخانه دارد که بیشتر اهالی کاشان آن را  با نام سرای ملک می‌شناسند، اقامتگاه سنتی سرای ملک، در قلب شهر کاشان که از هفت هزار سال پیش شور زندگی در آن جاری بوده و آنچه بی شک برای ما در سفر به کاشان بسیار ارزشمند است، موقعیت مکانی ویژه آن است که در نزدیکی بازار کاشان و در قسمتی از شهر بنا شده که هویت، اصالت و سبک زندگی بومی این شهر در خشت به خشت بافت قدیمی آن احساس می‌شود. شما با رزرو اقامتگاه سرای ملک می‌توانید در کوچه پس کوچه های قدیمی شهر کاشان قدم زده و تمرین یک زندگی آرام و بی دغدغه‌ای که همه ما این روزها در جستجوی آن هستیم را داشته باشید. تلاش همیشگی پرسنل این اقامتگاه سنتی آفرینش و ثبت لحظاتی است که شما را به زندگی آرام گذشته ببرد و روحتان را بنوازد. جالب است که بدانید مسجد آقا بزرگ، خانه طباطبایی و خانه بروجردی‌ ها از جاذبه های نزدیک به اقامتگاه سنتی سرای ملک کاشان هستند که پیشنهاد می‌کنیم از بازدید آنها غافل نشوید. پس با علاءالدین تراول همراه باشید تا به راحتی همکاران ما در بخش رزرو هتل های کاشان بتوانند درخواست‌های شما را ثبت نمایند و لحظات خاطره‌انگیزی را در کنار همراهنتان برایتان رقم بزنند.

نوع اقامتگاه : اقامتگاه بوم گردی
نام استان : اصفهان
نام شهر : کاشان
منطقه شهرداری :
محدوده شهرداری :
سال ساخت :
سال بازسازی : 1397
تعداد اتاق ها : 8
تعداد تخت ها : 18
تعداد طبقات :
ظرفیت پارکینگ :
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : تخت استاندارد
سن بچه رایگان : تا 3 سال تمام
سن کودک نیم بها :


وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت : 7
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 20

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

براساس قوانین و مقررات اقامتگاه قابل تغییرمیباشد

کاربر محترم : نظرات و تجربیات شما در خصوص اقامتگاه سنتی سرای ملک کاشان به سایر کاربران در انتخاب های خود کمک می کند.
 • امتیاز کلی شما به
 • اقامتگاه سنتی سرای ملک کاشان
 • تا کنون
 • 4.4
لایک شما به اقامتگاه سنتی سرای ملک کاشان   104

عنوان نظر شما

شرح نظر شما

انتخاب ماه سفر شما

نوع سفر شما

آیا این هتل برای سفرهای کاری بیزینسی و قرار ملاقات های کاری مناسب است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل خاص ، جالب و متفاوت است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اتاق های با دید شهر هست ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای پارکینگ است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل برای سفر تفریحی و دسترسی به نقاط تفریحی توریستی مناسب است؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل دارای اینترنت رایگان است ؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا اتاق های با بالکن قابل استفاده در این هتل وجود دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل رستوران های جذاب و متنوع با انواع غذاها را دارد؟ بله خیر مطمئن نیستم
آیا این هتل را به دیگران برای اقامت پیشنهاد می کنید ؟ بله خیر مطمئن نیستم

 • امتیاز به سرویس دهی هتل Service
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به امکانات هتل Facilities
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به راحتی و آسایش هتل Comfort
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به قیمت هتل Value for money
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به کارکنان هتل Staff
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به تمیزی و پاکیزگی هتل Cleanliness
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به موقعیت مکانی هتل Location
 • تا کنون
 • 0
 • امتیاز به اینترنت رایگان هتل Free WiFi
 • تا کنون
 • 0

نام عکس آپلود عکس