68 باب اتاق معادل 324 تخت ، شروع قیمت برای ورود امشب از شبی 1,500,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/02

صبحانه بوفه - لابی - اینترنت نا محدود در لابی - پارکینگ

مازندران- چالوس- میدان نماز(بازارروز)- خیابان فرج آباد- ساحل فرج آباد- هتل کوشال چالوس

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
آپارتمان دو خوابه چهار نفره
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 3 باب
2,000,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
2,000,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
سوئیت آپارتمان پنج تخته
ظرفیت اتاق 5 نفر
تعداد اتاق در هتل 3 باب
2,200,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
2,200,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
شش تخته
ظرفیت اتاق 6 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
2,400,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
2,400,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
دوتخته
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 3 باب
1,500,000 ریال
با 0% تخفیف
معادل ریال
1,500,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
ﺳﻪشنبه
1397/11/02
چهارشنبه
1397/11/03
پنجشنبه
1397/11/04
جمعه
1397/11/05
شنبه
1397/11/06
یکشنبه
1397/11/07
دوشنبه
1397/11/08
ﺳﻪشنبه
1397/11/09
چهارشنبه
1397/11/10
پنجشنبه
1397/11/11
جمعه
1397/11/12
شنبه
1397/11/13
یکشنبه
1397/11/14
دوشنبه
1397/11/15
ﺳﻪشنبه
1397/11/16
چهارشنبه
1397/11/17
پنجشنبه
1397/11/18
جمعه
1397/11/19
شنبه
1397/11/20
یکشنبه
1397/11/21
دوشنبه
1397/11/22
ﺳﻪشنبه
1397/11/23
چهارشنبه
1397/11/24
پنجشنبه
1397/11/25
جمعه
1397/11/26
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
آپارتمان دو خوابه چهار نفره
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
سوئیت آپارتمان پنج تخته
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
2,200,000 ریال
شش تخته
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
2,400,000 ریال
دوتخته
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال
1,500,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی116
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
  • شنبه
  • یک شنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنج شنبه
  • جمعه

امکانات بازی کودکان- رستوران درهتل- کافی شاپ- نمازخانه- اینترنت در لابی

اینترنت با سرعت بالا
رستوران در هتل
کافی شاپ
رستوران سنتی
امکانات بازی کودکان
نمازخانه

کولر- یخچال- آشپزخانه- سرویس ایرانی- سرویس فرنگی- حمام- سشوار- تلویزیون

سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
سشوار
یخچال
تلویزیون معمولی
حمام
آشپزخانه در سوئیت
کولر آبی

کره- مربا- پنیر- عسل- تخم مرغ آب پز- نیمرو- سوسیس سرخ شده- ژامبون- چای- نسکافه- آبمیوه- گوجه- خیار- عدسی- لوبیا

نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
ژامبون
عسل
کره
مربا
آب میوه
چای
نسکافه
لوبیا
عدسی
پنیر

صبحانه بوفه - لابی - اینترنت نا محدود در لابی - پارکینگ

اینترنت در لابی
اینترنت رایگان نا محدود
صبحانه بوفه

اگر به یکی از شهرهای ساحلی سفر می کنید احتمالا نزدیکی محل اقامتتان به ساحل یکی از مهم ترین نکاتی است که در انتخاب هتل به آن دقت می کنید. هتل آپارتمان 3 ستاره کوشال چالوس حدود 200 متر با ساحل فاصله دارد، 68 اتاق، سوئیت و آپارتمان دارد که امکانات رفاهی کامل و فضایی دنج و دلنشین دارند و با اقامت در آنها احساس راحتی خواهید کرد. برای صرف غذا نیز می توانید به رستوران هتل بروید و از صرف غذاهای باکیفیت و لذیذ، لذت ببرید. محوطه سرسبز هتل مکان مناسبی است که می توانید در آن پیاده روی کنید و از هوای خوب و پاک چالوس تنفس کنید. هتل کوشال دسترسی آسان به بازار و اماکن تجاری دارد. کارکنان مجرب هتل آپارتمان کوشال، پذیرای شما عزیزان در شهر زیبای چالوس هستند. در سفر به یکی از زیباترین شهرهای ایران، چالوس، طیفی گسترده از شگفتی های طبیعت ایران رو به روی شما خواهد بود: دیدن گونه های جانوری و گیاهی متنوع در منطقه حفاظت شده، منطقه 9 هزار هکتاری شکار ممنوع سیاه بیشه، مرداب کندوچال، دریاچه زیبای ولشت، دریاچه سد دریوک و پارک جنگلی نمک آبرود از مشهورترین این دیدنی ها هستند.نوع اقامتگاه : هتل آپارتمان
نام استان : مازندران
نام شهر : چالوس
منطقه شهرداری :
محدوده شهرداری :
سال ساخت : 1387
سال بازسازی : 1387
تعداد اتاق ها : 68
تعداد تخت ها : 324
تعداد طبقات : 4
ظرفیت پارکینگ : 68
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : تشک روی زمین به صورت کف خواب
سن بچه رایگان : تا 3 سال تمام
سن کودک نیم بها :

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : ندارد
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت :
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت :

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 8 کیلومتر معادل 00:19 دقیقه با اتومبیل یا 00:56 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 5 کیلومتر معادل 00:12 دقیقه با اتومبیل یا 00:54 پیاده
فاصله تا دریا 1 کیلومتر معادل 00:03 دقیقه با اتومبیل یا 00:10 پیاده
فاصله تا فاصله تا مراکز خرید 4 کیلومتر معادل 00:09 دقیقه با اتومبیل یا 00:41 پیاده

کنسلی تا 2 روز قبل از ورود میهمان 50% کنسلی تا 1 روز قبل از ورود میهمان 100% کنسلی در صورت عدم مراجعه به هتل 100%

کنسلی تا 2 روز قبل از ورود میهمان مشمول 50 % هزینه یک شب اتاق های رزرو شده
کنسلی تا 1 روز قبل از ورود میهمان مشمول 100 % هزینه یک شب اتاق های رزرو شده
کنسلی در صورت عدم مراجعه به هتل مشمول 100 % هزینه کل اتاق های رزرو شده