364 باب اتاق معادل 778 تخت ، شروع قیمت برای ورود امشب از شبی 4,150,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/02

صبحانه بوفه- اینترنت در اتاق و لابی-اینترنت نا محدود-پارکینگ-استخر

هرمزگان- بندرعباس- بلوار امام خميني- ميدان انقلاب- هتل هرمز بندرعباس

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
4,940,000 ریال
با 16% تخفیف
معادل 790,000 ریال
4,150,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
7,470,000 ریال
با 17% تخفیف
معادل 1,220,000 ریال
6,250,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
7,970,000 ریال
با 17% تخفیف
معادل 1,320,000 ریال
6,650,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 5 باب
11,990,000 ریال
با 18% تخفیف
معادل 2,040,000 ریال
9,950,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 3 باب
12,990,000 ریال
با 17% تخفیف
معادل 2,190,000 ریال
10,800,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 3 باب
14,500,000 ریال
با 17% تخفیف
معادل 2,400,000 ریال
12,100,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
10,870,000 ریال
با 18% تخفیف
معادل 1,870,000 ریال
9,000,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
14,500,000 ریال
با 17% تخفیف
معادل 2,400,000 ریال
12,100,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
ﺳﻪشنبه
1397/11/02
چهارشنبه
1397/11/03
پنجشنبه
1397/11/04
جمعه
1397/11/05
شنبه
1397/11/06
یکشنبه
1397/11/07
دوشنبه
1397/11/08
ﺳﻪشنبه
1397/11/09
چهارشنبه
1397/11/10
پنجشنبه
1397/11/11
جمعه
1397/11/12
شنبه
1397/11/13
یکشنبه
1397/11/14
دوشنبه
1397/11/15
ﺳﻪشنبه
1397/11/16
چهارشنبه
1397/11/17
پنجشنبه
1397/11/18
جمعه
1397/11/19
شنبه
1397/11/20
یکشنبه
1397/11/21
دوشنبه
1397/11/22
ﺳﻪشنبه
1397/11/23
چهارشنبه
1397/11/24
پنجشنبه
1397/11/25
جمعه
1397/11/26
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
یک تخته
4,940,000 ریال
4,150,000 ریال
4,940,000 ریال
4,150,000 ریال
4,940,000 ریال
4,150,000 ریال
4,940,000 ریال
4,150,000 ریال
4,940,000 ریال
4,150,000 ریال
4,940,000 ریال
4,150,000 ریال
4,940,000 ریال
4,150,000 ریال
4,940,000 ریال
4,150,000 ریال
4,940,000 ریال
4,150,000 ریال
4,940,000 ریال
4,150,000 ریال
4,940,000 ریال
4,150,000 ریال
4,940,000 ریال
4,150,000 ریال
4,940,000 ریال
4,150,000 ریال
4,940,000 ریال
4,150,000 ریال
4,940,000 ریال
4,150,000 ریال
4,940,000 ریال
3,170,000 ریال
4,940,000 ریال
3,170,000 ریال
4,940,000 ریال
3,170,000 ریال
4,940,000 ریال
3,170,000 ریال
4,940,000 ریال
3,170,000 ریال
4,940,000 ریال
3,170,000 ریال
4,940,000 ریال
4,150,000 ریال
4,940,000 ریال
4,150,000 ریال
4,940,000 ریال
4,150,000 ریال
4,940,000 ریال
4,150,000 ریال
4,940,000 ریال
4,150,000 ریال
4,940,000 ریال
4,150,000 ریال
4,940,000 ریال
4,150,000 ریال
4,940,000 ریال
4,150,000 ریال
4,940,000 ریال
4,690,000 ریال
دوتخته جونیور
7,470,000 ریال
6,250,000 ریال
7,470,000 ریال
6,250,000 ریال
7,470,000 ریال
6,250,000 ریال
7,470,000 ریال
6,250,000 ریال
7,470,000 ریال
6,250,000 ریال
7,470,000 ریال
6,250,000 ریال
7,470,000 ریال
6,250,000 ریال
7,470,000 ریال
6,250,000 ریال
7,470,000 ریال
6,250,000 ریال
7,470,000 ریال
6,250,000 ریال
7,470,000 ریال
6,250,000 ریال
7,470,000 ریال
6,250,000 ریال
7,470,000 ریال
6,250,000 ریال
7,470,000 ریال
6,250,000 ریال
7,470,000 ریال
6,250,000 ریال
7,470,000 ریال
4,700,000 ریال
7,470,000 ریال
4,700,000 ریال
7,470,000 ریال
4,700,000 ریال
7,470,000 ریال
4,700,000 ریال
7,470,000 ریال
4,700,000 ریال
7,470,000 ریال
4,700,000 ریال
7,470,000 ریال
6,250,000 ریال
7,470,000 ریال
6,250,000 ریال
7,470,000 ریال
6,250,000 ریال
7,470,000 ریال
6,250,000 ریال
7,470,000 ریال
6,250,000 ریال
7,470,000 ریال
6,250,000 ریال
7,470,000 ریال
6,250,000 ریال
7,470,000 ریال
6,250,000 ریال
7,470,000 ریال
7,050,000 ریال
دوتخته سینیور
7,970,000 ریال
6,650,000 ریال
7,970,000 ریال
6,650,000 ریال
7,970,000 ریال
6,650,000 ریال
7,970,000 ریال
6,650,000 ریال
7,970,000 ریال
6,650,000 ریال
7,970,000 ریال
6,650,000 ریال
7,970,000 ریال
6,650,000 ریال
7,970,000 ریال
6,650,000 ریال
7,970,000 ریال
6,650,000 ریال
7,970,000 ریال
6,650,000 ریال
7,970,000 ریال
6,650,000 ریال
7,970,000 ریال
6,650,000 ریال
7,970,000 ریال
6,650,000 ریال
7,970,000 ریال
6,650,000 ریال
7,970,000 ریال
6,650,000 ریال
7,970,000 ریال
5,000,000 ریال
7,970,000 ریال
5,000,000 ریال
7,970,000 ریال
5,000,000 ریال
7,970,000 ریال
5,000,000 ریال
7,970,000 ریال
5,000,000 ریال
7,970,000 ریال
5,000,000 ریال
7,970,000 ریال
6,650,000 ریال
7,970,000 ریال
6,650,000 ریال
7,970,000 ریال
6,650,000 ریال
7,970,000 ریال
6,650,000 ریال
7,970,000 ریال
6,650,000 ریال
7,970,000 ریال
6,650,000 ریال
7,970,000 ریال
6,650,000 ریال
7,970,000 ریال
6,650,000 ریال
7,970,000 ریال
7,550,000 ریال
سه تخته
11,990,000 ریال
9,950,000 ریال
11,990,000 ریال
9,950,000 ریال
11,990,000 ریال
9,950,000 ریال
11,990,000 ریال
9,950,000 ریال
11,990,000 ریال
9,950,000 ریال
11,990,000 ریال
9,950,000 ریال
11,990,000 ریال
9,950,000 ریال
11,990,000 ریال
9,950,000 ریال
11,990,000 ریال
9,950,000 ریال
11,990,000 ریال
9,950,000 ریال
11,990,000 ریال
9,950,000 ریال
11,990,000 ریال
9,950,000 ریال
11,990,000 ریال
9,950,000 ریال
11,990,000 ریال
9,950,000 ریال
11,990,000 ریال
9,950,000 ریال
11,990,000 ریال
7,400,000 ریال
11,990,000 ریال
7,400,000 ریال
11,990,000 ریال
7,400,000 ریال
11,990,000 ریال
7,400,000 ریال
11,990,000 ریال
7,400,000 ریال
11,990,000 ریال
7,400,000 ریال
11,990,000 ریال
9,950,000 ریال
11,990,000 ریال
9,950,000 ریال
11,990,000 ریال
9,950,000 ریال
11,990,000 ریال
9,950,000 ریال
11,990,000 ریال
9,950,000 ریال
11,990,000 ریال
9,950,000 ریال
11,990,000 ریال
9,950,000 ریال
11,990,000 ریال
9,950,000 ریال
11,990,000 ریال
11,250,000 ریال
سوئیت سه نفره
12,990,000 ریال
10,800,000 ریال
12,990,000 ریال
10,800,000 ریال
12,990,000 ریال
10,800,000 ریال
12,990,000 ریال
10,800,000 ریال
12,990,000 ریال
10,800,000 ریال
12,990,000 ریال
10,800,000 ریال
12,990,000 ریال
10,800,000 ریال
12,990,000 ریال
10,800,000 ریال
12,990,000 ریال
10,800,000 ریال
12,990,000 ریال
10,800,000 ریال
12,990,000 ریال
10,800,000 ریال
12,990,000 ریال
10,800,000 ریال
12,990,000 ریال
10,800,000 ریال
12,990,000 ریال
10,800,000 ریال
12,990,000 ریال
10,800,000 ریال
12,990,000 ریال
8,000,000 ریال
12,990,000 ریال
8,000,000 ریال
12,990,000 ریال
8,000,000 ریال
12,990,000 ریال
8,000,000 ریال
12,990,000 ریال
8,000,000 ریال
12,990,000 ریال
8,000,000 ریال
12,990,000 ریال
10,800,000 ریال
12,990,000 ریال
10,800,000 ریال
12,990,000 ریال
10,800,000 ریال
12,990,000 ریال
10,800,000 ریال
12,990,000 ریال
10,800,000 ریال
12,990,000 ریال
10,800,000 ریال
12,990,000 ریال
10,800,000 ریال
12,990,000 ریال
10,800,000 ریال
12,990,000 ریال
12,150,000 ریال
سوئیت چهار نفره
14,500,000 ریال
12,100,000 ریال
14,500,000 ریال
12,100,000 ریال
14,500,000 ریال
12,100,000 ریال
14,500,000 ریال
12,100,000 ریال
14,500,000 ریال
12,100,000 ریال
14,500,000 ریال
12,100,000 ریال
14,500,000 ریال
12,100,000 ریال
14,500,000 ریال
12,100,000 ریال
14,500,000 ریال
12,100,000 ریال
14,500,000 ریال
12,100,000 ریال
14,500,000 ریال
12,100,000 ریال
14,500,000 ریال
12,100,000 ریال
14,500,000 ریال
12,100,000 ریال
14,500,000 ریال
12,100,000 ریال
14,500,000 ریال
12,100,000 ریال
14,500,000 ریال
9,000,000 ریال
14,500,000 ریال
9,000,000 ریال
14,500,000 ریال
9,000,000 ریال
14,500,000 ریال
9,000,000 ریال
14,500,000 ریال
9,000,000 ریال
14,500,000 ریال
9,000,000 ریال
14,500,000 ریال
12,100,000 ریال
14,500,000 ریال
12,100,000 ریال
14,500,000 ریال
12,100,000 ریال
14,500,000 ریال
12,100,000 ریال
14,500,000 ریال
12,100,000 ریال
14,500,000 ریال
12,100,000 ریال
14,500,000 ریال
12,100,000 ریال
14,500,000 ریال
12,100,000 ریال
14,500,000 ریال
13,550,000 ریال
سوئیت رویال دو نفره
10,870,000 ریال
9,000,000 ریال
10,870,000 ریال
9,000,000 ریال
10,870,000 ریال
9,000,000 ریال
10,870,000 ریال
9,000,000 ریال
10,870,000 ریال
9,000,000 ریال
10,870,000 ریال
9,000,000 ریال
10,870,000 ریال
9,000,000 ریال
10,870,000 ریال
9,000,000 ریال
10,870,000 ریال
9,000,000 ریال
10,870,000 ریال
9,000,000 ریال
10,870,000 ریال
9,000,000 ریال
10,870,000 ریال
9,000,000 ریال
10,870,000 ریال
9,000,000 ریال
10,870,000 ریال
9,000,000 ریال
10,870,000 ریال
9,000,000 ریال
10,870,000 ریال
6,730,000 ریال
10,870,000 ریال
6,730,000 ریال
10,870,000 ریال
6,730,000 ریال
10,870,000 ریال
6,730,000 ریال
10,870,000 ریال
6,730,000 ریال
10,870,000 ریال
6,730,000 ریال
10,870,000 ریال
9,000,000 ریال
10,870,000 ریال
9,000,000 ریال
10,870,000 ریال
9,000,000 ریال
10,870,000 ریال
9,000,000 ریال
10,870,000 ریال
9,000,000 ریال
10,870,000 ریال
9,000,000 ریال
10,870,000 ریال
9,000,000 ریال
10,870,000 ریال
9,000,000 ریال
10,870,000 ریال
10,350,000 ریال
سوئیت رویال سه تخته
14,500,000 ریال
12,100,000 ریال
14,500,000 ریال
12,100,000 ریال
14,500,000 ریال
12,100,000 ریال
14,500,000 ریال
12,100,000 ریال
14,500,000 ریال
12,100,000 ریال
14,500,000 ریال
12,100,000 ریال
14,500,000 ریال
12,100,000 ریال
14,500,000 ریال
12,100,000 ریال
14,500,000 ریال
12,100,000 ریال
14,500,000 ریال
12,100,000 ریال
14,500,000 ریال
12,100,000 ریال
14,500,000 ریال
12,100,000 ریال
14,500,000 ریال
12,100,000 ریال
14,500,000 ریال
12,100,000 ریال
14,500,000 ریال
12,100,000 ریال
14,500,000 ریال
9,000,000 ریال
14,500,000 ریال
9,000,000 ریال
14,500,000 ریال
9,000,000 ریال
14,500,000 ریال
9,000,000 ریال
14,500,000 ریال
9,000,000 ریال
14,500,000 ریال
9,000,000 ریال
14,500,000 ریال
12,100,000 ریال
14,500,000 ریال
12,100,000 ریال
14,500,000 ریال
12,100,000 ریال
14,500,000 ریال
12,100,000 ریال
14,500,000 ریال
12,100,000 ریال
14,500,000 ریال
12,100,000 ریال
14,500,000 ریال
12,100,000 ریال
14,500,000 ریال
12,100,000 ریال
14,500,000 ریال
13,550,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی116
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
  • شنبه
  • یک شنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنج شنبه
  • جمعه

کافی شاپ- 5رستوران- بیلیارد- سالن ماساژ- ارایشگاه مردانه - بخش عکاسی- کافی نت- زمین تنیس- مرکز خرید-امکانات بازی کودکان-پارکینگ در اطراف هتل-پارکینگ در هتل= خدمات اسپا-روزنامه رایگان- لابی- رستوران سنتی-رستوران در فضای باز-غرفه صنایع دستی-کتابخانه-نماز خانه-لابی- استخر سر پوشیده -

استخر سرپوشیده
خدمات خشکشویی
خود پرداز بانک
صبحانه رایگان
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
خدمات اسپا
زمین تنیس
کافی شاپ
رستوران فضای باز
مرکز خرید
کتابخانه
بیلیارد
آسانسور
لابی
آرایشگاه مردانه
رستوران سنتی
پارکینگ در هتل
کافی نت
غرفه صنایع دستی
امکانات بازی کودکان
نمازخانه

يخچال به همراه ميني بار- سشوار- حمام- تلفن- تهويه مطبوع- اينترنت WIFI - سرویس ایرانی- سرویس فرنگی-دوش-تلوزیون LCD-چیلر-بالکن غیر قابل استفاده- وان در برخی اتاق ها - کتری برقی برای اب جوش- میز ارایش -

سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
وان در حمام برخی اتاق ها
سشوار
یخچال
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
چیلر
حمام
دوش
مینی بار
میز آرایش
بالکن غیر قابل استفاده
کتری برقی برای آب جوش

آبمیوه طبیعی - انواع املت - نیمرو - تخم مرغ آبپز - چای - شیر - خامه - ژامبون- سوسیس - عدسی (بعضی روزها) - لوبیا - قهوه - نسکافه - کره - عسل - مربا - نان ایرانی - نانه فرانسوی - پنیر - خامه - عسل - میوه فصل - نیمرو - قهوه - خرما -

نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
ژامبون
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه طبیعی
چای
نسکافه
میوه فصل
لوبیا
عدسی
خرما
خامه
پنیر
نان ایرانی
نان فرانسوی
انواع املت
قهوه

صبحانه بوفه- اینترنت در اتاق و لابی-اینترنت نا محدود-پارکینگ-استخر

استخر
اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان نا محدود
صبحانه بوفه

هتل پنج ستاره هرمز بندرعباس، یکی از بهترین هتل‌های جنوب کشور در منطقه ای ساحلی و در حاشیه خلیج فارس قرار دارد؛ به همین دلیل چشم‌انداز زیبای آبهای نیلگون خلیج فارس در طول اقامتتان همراهتان خواهد بود. هتل پنج ستاره هرمز در سال 1395 مورد بازسازی قرار گرفته است و در حال حاضر دارای 374 واحد اقامتی و 750 تخت خواب است. این واحدهای اقامتی شامل اتاق‌های دو، سه تخته و سوئیت‌های معمولی و رویال می‌شود که همگی دارای دکوراسیون ساده، مرتب و مجهز هستند. هتل هرمز دارای سالن‌های غذاخوری متنوعی است؛ تالار و رستوران فیروزه ظرفیتی حدود 500 نفر دارد؛ رستوران سبز، دکوراسیون به همین رنگ دارد و با چشم انداز زیبا رو به خلیج فارس زیباترین رستوران بندرعباس است. تالار پذیرایی و رستوران مرجان برای برگزاری مراسم‌ها و جلسات فضای مناسبی دارد؛ رستوران دریا ظرفیتی هزار نفره دارد و برای جشن‌ها مناسب است. در باغ نخل هتل، رستوران سنتی با سبکی جنوبی و محلی از مهمانان پذیرایی می‌کند. این هتل پنج ستاره در کسب گواهینامه ها و استانداردهای بین المللی تلاش‌های بسیاری می کند و در همین راستا اولین هتل 5 ستاره در ایران است که موفق به کسب دو گواهینامه بین المللی رضایتمندی مشتری (C.S) و محیط امن برای گردشگران (S.F.T) شده است. خدمات بسیار لوکس و کارمندانی آموزش دیده و وظیفه شناس، همگی سبب شده تا میهمانان این هتل رضایت حداکثری از این هتل داشته باشند. به علاوه مرکز خرید هتل هرمز با فروشگاه های برند دنیا، یکی از جذابیت های منحصربه فرد این هتل 5 ستاره به شمار می آید. با اقامت در هتل هرمز تجربه ای مجلل در حاشیه آب های نیلگون خلیج فارس خواهید داشت.نوع اقامتگاه : هتل
نام استان : هرمزگان
نام شهر : بندرعباس
منطقه شهرداری :
محدوده شهرداری :
سال ساخت : 1380
سال بازسازی : 1395
تعداد اتاق ها : 364
تعداد تخت ها : 778
تعداد طبقات : 7
ظرفیت پارکینگ : 120
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : تخت استاندارد
سن بچه رایگان : تا 3 سال تمام
سن کودک نیم بها : 3 تا 7 سال

ورود حیوانات ممنوع

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت :
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت :

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 10 کیلومتر معادل 00:18 دقیقه با اتومبیل یا 02:00 پیاده
فاصله تا ایستگاه قطار 7 کیلومتر معادل 00:15 دقیقه با اتومبیل یا 01:14 پیاده
فاصله تا ترمینال مسافربری 5 کیلومتر معادل 00:10 دقیقه با اتومبیل یا 00:29 پیاده
فاصله تا دریا 3 کیلومتر معادل 00:05 دقیقه با اتومبیل یا 00:14 پیاده

کنسلی قبل از 48 ساعت بلامانع است - بین 48 تا 24 ساعت 50 % هزینه یک شب اتاق های رزرو شده دریافت می شود - کمتر از 24 ساعت هزینه یک شب کامل دریافت می شود

کنسلی تا 2 روز قبل از ورود میهمان مشمول 50 % هزینه یک شب اتاق های رزرو شده
کنسلی تا 1 روز قبل از ورود میهمان مشمول 100 % هزینه یک شب اتاق های رزرو شده