93 باب اتاق معادل 200 تخت ، شروع قیمت برای ورود امشب از شبی 3,190,000 ریال اولین تاریخ قابل رزرو 1397/11/02

اینترنت در اتاق و لابی - اینترنت رایگان نامحدود - صبحانه بوفه - استخر - کافی نت - بیلیارد - پارکینگ

خوزستان- آبادان- جاده خرمشهر آبادان- فلکه هلال بریم - هتل پارس کاروانسرای آبادان

عکس اتاق نوع اتاق قیمت اتاق قیمت فروش علاءالدین
نمای اتاق
یک تخته لوکس
ظرفیت اتاق 1 نفر
تعداد اتاق در هتل 3 باب
3,500,000 ریال
با 9% تخفیف
معادل 310,000 ریال
3,190,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
دوتخته لوکس
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 4 باب
4,950,000 ریال
با 21% تخفیف
معادل 1,000,000 ریال
3,950,000 ریال
امشب جا دارد
نمای اتاق
سه تخته لوکس
ظرفیت اتاق 3 نفر
تعداد اتاق در هتل 3 باب
6,500,000 ریال
با 22% تخفیف
معادل 1,410,000 ریال
5,090,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
سوئیت دو نفره
ظرفیت اتاق 2 نفر
تعداد اتاق در هتل 2 باب
6,700,000 ریال
با 22% تخفیف
معادل 1,450,000 ریال
5,250,000 ریال
امشب جا ندارد
نمای اتاق
رویال سوئیت دو خوابه
ظرفیت اتاق 4 نفر
تعداد اتاق در هتل 1 باب
8,500,000 ریال
با 23% تخفیف
معادل 1,950,000 ریال
6,550,000 ریال
امشب جا ندارد

نوع اتاق
ﺳﻪشنبه
1397/11/02
چهارشنبه
1397/11/03
پنجشنبه
1397/11/04
جمعه
1397/11/05
شنبه
1397/11/06
یکشنبه
1397/11/07
دوشنبه
1397/11/08
ﺳﻪشنبه
1397/11/09
چهارشنبه
1397/11/10
پنجشنبه
1397/11/11
جمعه
1397/11/12
شنبه
1397/11/13
یکشنبه
1397/11/14
دوشنبه
1397/11/15
ﺳﻪشنبه
1397/11/16
چهارشنبه
1397/11/17
پنجشنبه
1397/11/18
جمعه
1397/11/19
شنبه
1397/11/20
یکشنبه
1397/11/21
دوشنبه
1397/11/22
ﺳﻪشنبه
1397/11/23
چهارشنبه
1397/11/24
پنجشنبه
1397/11/25
جمعه
1397/11/26
شنبه
1397/11/27
یکشنبه
1397/11/28
دوشنبه
1397/11/29
ﺳﻪشنبه
1397/11/30
چهارشنبه
1397/12/01
یک تخته لوکس
3,500,000 ریال
3,190,000 ریال
3,500,000 ریال
3,190,000 ریال
3,500,000 ریال
3,190,000 ریال
3,500,000 ریال
3,190,000 ریال
3,500,000 ریال
3,190,000 ریال
3,500,000 ریال
3,190,000 ریال
3,500,000 ریال
3,190,000 ریال
3,500,000 ریال
3,190,000 ریال
3,500,000 ریال
3,190,000 ریال
3,500,000 ریال
3,190,000 ریال
3,500,000 ریال
3,190,000 ریال
3,500,000 ریال
3,190,000 ریال
3,500,000 ریال
3,190,000 ریال
3,500,000 ریال
3,190,000 ریال
3,500,000 ریال
3,190,000 ریال
3,500,000 ریال
3,190,000 ریال
3,500,000 ریال
3,190,000 ریال
3,500,000 ریال
3,190,000 ریال
3,500,000 ریال
3,190,000 ریال
3,500,000 ریال
3,190,000 ریال
3,500,000 ریال
3,190,000 ریال
3,500,000 ریال
3,190,000 ریال
3,500,000 ریال
3,190,000 ریال
3,500,000 ریال
3,190,000 ریال
3,500,000 ریال
3,190,000 ریال
3,500,000 ریال
3,190,000 ریال
3,500,000 ریال
3,190,000 ریال
3,500,000 ریال
3,190,000 ریال
3,500,000 ریال
3,190,000 ریال
دوتخته لوکس
4,950,000 ریال
3,950,000 ریال
4,950,000 ریال
3,950,000 ریال
4,950,000 ریال
3,950,000 ریال
4,950,000 ریال
3,950,000 ریال
4,950,000 ریال
3,950,000 ریال
4,950,000 ریال
3,950,000 ریال
4,950,000 ریال
3,950,000 ریال
4,950,000 ریال
3,950,000 ریال
4,950,000 ریال
3,950,000 ریال
4,950,000 ریال
3,950,000 ریال
4,950,000 ریال
3,950,000 ریال
4,950,000 ریال
3,950,000 ریال
4,950,000 ریال
3,950,000 ریال
4,950,000 ریال
3,950,000 ریال
4,950,000 ریال
3,950,000 ریال
4,950,000 ریال
3,950,000 ریال
4,950,000 ریال
3,950,000 ریال
4,950,000 ریال
3,950,000 ریال
4,950,000 ریال
3,950,000 ریال
4,950,000 ریال
3,950,000 ریال
4,950,000 ریال
3,950,000 ریال
4,950,000 ریال
3,950,000 ریال
4,950,000 ریال
3,950,000 ریال
4,950,000 ریال
3,950,000 ریال
4,950,000 ریال
3,950,000 ریال
4,950,000 ریال
3,950,000 ریال
4,950,000 ریال
3,950,000 ریال
4,950,000 ریال
3,950,000 ریال
4,950,000 ریال
3,950,000 ریال
سه تخته لوکس
6,500,000 ریال
5,090,000 ریال
6,500,000 ریال
5,090,000 ریال
6,500,000 ریال
5,090,000 ریال
6,500,000 ریال
5,090,000 ریال
6,500,000 ریال
5,090,000 ریال
6,500,000 ریال
5,090,000 ریال
6,500,000 ریال
5,090,000 ریال
6,500,000 ریال
5,090,000 ریال
6,500,000 ریال
5,090,000 ریال
6,500,000 ریال
5,090,000 ریال
6,500,000 ریال
5,090,000 ریال
6,500,000 ریال
5,090,000 ریال
6,500,000 ریال
5,090,000 ریال
6,500,000 ریال
5,090,000 ریال
6,500,000 ریال
5,090,000 ریال
6,500,000 ریال
5,090,000 ریال
6,500,000 ریال
5,090,000 ریال
6,500,000 ریال
5,090,000 ریال
6,500,000 ریال
5,090,000 ریال
6,500,000 ریال
5,090,000 ریال
6,500,000 ریال
5,090,000 ریال
6,500,000 ریال
5,090,000 ریال
6,500,000 ریال
5,090,000 ریال
6,500,000 ریال
5,090,000 ریال
6,500,000 ریال
5,090,000 ریال
6,500,000 ریال
5,090,000 ریال
6,500,000 ریال
5,090,000 ریال
6,500,000 ریال
5,090,000 ریال
6,500,000 ریال
5,090,000 ریال
سوئیت دو نفره
6,700,000 ریال
5,250,000 ریال
6,700,000 ریال
5,250,000 ریال
6,700,000 ریال
5,250,000 ریال
6,700,000 ریال
5,250,000 ریال
6,700,000 ریال
5,250,000 ریال
6,700,000 ریال
5,250,000 ریال
6,700,000 ریال
5,250,000 ریال
6,700,000 ریال
5,250,000 ریال
6,700,000 ریال
5,250,000 ریال
6,700,000 ریال
5,250,000 ریال
6,700,000 ریال
5,250,000 ریال
6,700,000 ریال
5,250,000 ریال
6,700,000 ریال
5,250,000 ریال
6,700,000 ریال
5,250,000 ریال
6,700,000 ریال
5,250,000 ریال
6,700,000 ریال
5,250,000 ریال
6,700,000 ریال
5,250,000 ریال
6,700,000 ریال
5,250,000 ریال
6,700,000 ریال
5,250,000 ریال
6,700,000 ریال
5,250,000 ریال
6,700,000 ریال
5,250,000 ریال
6,700,000 ریال
5,250,000 ریال
6,700,000 ریال
5,250,000 ریال
6,700,000 ریال
5,250,000 ریال
6,700,000 ریال
5,250,000 ریال
6,700,000 ریال
5,250,000 ریال
6,700,000 ریال
5,250,000 ریال
6,700,000 ریال
5,250,000 ریال
6,700,000 ریال
5,250,000 ریال
رویال سوئیت دو خوابه
8,500,000 ریال
6,550,000 ریال
8,500,000 ریال
6,550,000 ریال
8,500,000 ریال
6,550,000 ریال
8,500,000 ریال
6,550,000 ریال
8,500,000 ریال
6,550,000 ریال
8,500,000 ریال
6,550,000 ریال
8,500,000 ریال
6,550,000 ریال
8,500,000 ریال
6,550,000 ریال
8,500,000 ریال
6,550,000 ریال
8,500,000 ریال
6,550,000 ریال
8,500,000 ریال
6,550,000 ریال
8,500,000 ریال
6,550,000 ریال
8,500,000 ریال
6,550,000 ریال
8,500,000 ریال
6,550,000 ریال
8,500,000 ریال
6,550,000 ریال
8,500,000 ریال
6,550,000 ریال
8,500,000 ریال
6,550,000 ریال
8,500,000 ریال
6,550,000 ریال
8,500,000 ریال
6,550,000 ریال
8,500,000 ریال
6,550,000 ریال
8,500,000 ریال
6,550,000 ریال
8,500,000 ریال
6,550,000 ریال
8,500,000 ریال
6,550,000 ریال
8,500,000 ریال
6,550,000 ریال
8,500,000 ریال
6,550,000 ریال
8,500,000 ریال
6,550,000 ریال
8,500,000 ریال
6,550,000 ریال
8,500,000 ریال
6,550,000 ریال
8,500,000 ریال
6,550,000 ریال

تینا لاجوردی
تینا لاجوردی
داخلی117
+989107254773
زهرا خطیبی
زهرا خطیبی
داخلی104
+989107254768
نگار باسلی زاده
نگار باسلی زاده
داخلی102
+989107254785
مرجان حسینی
مرجان حسینی
داخلی115
+989107254766
پرستو فلاحی
پرستو فلاحی
داخلی113
+989107254789
فاطمه فروغ مند
فاطمه فروغ مند
داخلی103
+989107254761
پریسا صفاری
پریسا صفاری
داخلی116
+989107254769
نیلوفر مطلبی
نیلوفر مطلبی
داخلی106
+989107254764
مریم گرمرودی
مریم گرمرودی
داخلی114
+989107254794
پگاه شالی
پگاه شالی
داخلی107
+989107254772
شیوا میردامادی
شیوا میردامادی
داخلی108
نمای بزرگتر نقشه
نمایش ظرفیت ماهانه هتل بر اساس نوع اتاق
  • شنبه
  • یک شنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنج شنبه
  • جمعه

ارایشگاه زنانه - آرایشگاه مردانه - پارکینگ در اطراف هتل - خدمات خشکشویی - زمین فوتبال - سالن همایش- لابی- کافی شاپ- مرکز خرید- صندوق امانات در لابی- خودپرداز بانک- تهویه مطبوع- پارکینگ در هتل- اینترنت با سرعت بالا- اسانسور- استخر روباز- تاکسی سرویس ( هزینه دارد) - رستوران در هتل- رستوران فست فود- روم سرویس24ساعته- سالن بدنسازی- کافی نت- زمین تنیس- سالن جشن و مراسم عروسی- صبحانه رایگان- نمازخانه- کارواش - اینترنت با سرعت بالا -

اینترنت با سرعت بالا
تهویه مطبوع
استخر روباز
خدمات خشکشویی
خود پرداز بانک
صبحانه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
روم سرویس 24 ساعته
زمین تنیس
کافی شاپ
سالن همایش
تاکسی سرویس
آسانسور
لابی
آرایشگاه مردانه
آرایشگاه زنانه
رستوران فست فود
رستوران سنتی
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ در هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
کافی نت
سالن بدنسازی
صندوق امانات در لابی
زمین فوتبال
نمازخانه

دوش - امکانات لباسشویی - سرویس فرنگی- میز ارایش- یخچال- فن کویل- یخچال- شوفاز- سرمایش گرمایش مرکزی- چیلر- تلوزیونLCD- حمام- مینی بار ( هزینه دارد)

سرویس فرنگی
یخچال
تلویزیون LCD
اینترنت Wi-Fi
فن کویل
سرمایش و گرمایش مرکزی
چیلر
حمام
دوش
آشپزخانه در سوئیت
مینی بار
میز آرایش

ابمیوه- املت میکس- چای- عسل- نان ایرانی- کره- ارده- شیره- آش ابادان- انواع املت- خامه- سوسیس- لوبیا- نان فرانسوی- نسکافه- مربا- شیر- خرما- پنیر- املت گوجه- تخم مرغ ابپز- عدسی - میوه فصل- نیمرو- اش ابادان - حلیم -

نیمرو
تخم مرغ آب پز
سوسیس سرخ شده
عسل
کره
مربا
شیر
آب میوه
آب میوه طبیعی
چای
نسکافه
میوه فصل
لوبیا
عدسی
خرما
خامه
پنیر
نان ایرانی
نان فرانسوی
انواع املت
حلیم

اینترنت در اتاق و لابی - اینترنت رایگان نامحدود - صبحانه بوفه - استخر - کافی نت - بیلیارد - پارکینگ

اینترنت در اتاق
اینترنت در لابی
اینترنت رایگان نا محدود
صبحانه بوفه

هتل پارس کاروانسرای آبادان، یکی از باسابقه‌ترین هتل‌های شهر آبادان است که با شروع جنگ، فعالیت آن به عنوان هتل متوقف گردید و به یکی از پایگاه‌های جنگ تبدیل شد. پس از اتمام جنگ تحمیلی بازسازی هتل پارس آبادان آغاز شد و دوباره فعالیت خود را از سر گرفت. به اعتبار این پیشینه تاریخی این هتل دارای موزه با ارزش جنگ است که بازدید از آن برای عموم آزاد است. آخرین بازسازی این هتل پنج ستاره در سال 1395 انجام شده است. نمای خارجی هتل شبیه به کاروانسراهای سنتی ایرانی طراحی و ساخته شده است و با مصالح کاه گلی و به شکل طاقدار ساخته شده است. فضای هتل گرم و صمیمی است و اتاق های آن تمیز، مجهز و دلباز هستند. وجه تمایز هتل پارس، امکانات تفریحی-ورزشی 24 ساعته آن از جمله، زمین تنیس، پیست دوچرخه سواری، استخر روباز مخصوص آقایان و سالن ماساژ مخصوص بانوان است. برای صرف غذا، رستوران‌های هتل 5 ستاره پارس کاروانسرای آبادان در انواع مختلف و با تنوع غذایی فراوان، آماده پذیرایی از شما عزیزان هستند. چایخانه سنتی اش نیز فضای بی نظیری برای اقامت و استراحت است و در کافی‌شاپش می‌توانید انواع نوشیدنی‌ها و دسرها را میل کنید. اگر برای مراسم و همایش های خود دنبال مکان مناسبی هستید، هتل پارس آبادان با سالنی مجهز آماده پذیرایی از میهمانان شما است. با اقامت در هتل پارس آبادان، از انتخاب خود پشیمان نخواهید شد. شهر زیبای آبادان که همواره برای خونگرمی مردمانش خوشنام بوده‌است فضایی است که از بودن در آن لذت خواهید برد. با اقامت در این هتل می‌توانید از بازارهای محلی، کلیساها و مساجد و پل کابلی آبادان بازدید نمایید و از آنها لذت ببرید. 


نوع اقامتگاه : هتل سنتی
نام استان : خوزستان
نام شهر : آبادان
منطقه شهرداری : 1
محدوده شهرداری :
سال ساخت : 1350
سال بازسازی : 1395
تعداد اتاق ها : 93
تعداد تخت ها : 200
تعداد طبقات : 2
ظرفیت پارکینگ : 100
ساعت تحویل اتاق : 14:00
ساعت تخلیه اتاق : 12:00
نوع سرویس اضافه : تخت استاندارد
سن بچه رایگان : تا 6 سال تمام
سن کودک نیم بها :

ممنوعیت کشیدن سیگار در اماکن عمومی- ممنوعیت ورود حیوانات

سازمان میراث فرهنگی - منطقه آزاد الوند -

وضعیت ارائه نیم شارژ ورود و خروج : نیم شارژ ورود و خروج
درصد نیم شارژ ورود و خروج : 50 %
نیم شارژ هتل برای ورود زود هنگام از ساعت : 8
نیم شارژ هتل برای خروج دیر هنگام تا ساعت : 18

وضعیت ترانسفر هتل : ندارد

فاصله تا فرودگاه 6 کیلومتر معادل 00:08 دقیقه با اتومبیل یا 01:22 پیاده
فاصله تا مرکز شهر و نقاط دیدنی 8 کیلومتر معادل 00:10 دقیقه با اتومبیل یا 01:15 پیاده
فاصله تا دریا کیلومتر معادل 00:01 دقیقه با اتومبیل یا 00:03 پیاده

انصراف از رزرو اتاق ها تا 15 روز قبل از ورود مهمانان در صورت اعلام کتبی شرکت مشمول هیچ گونه جریمه ای (NO SHOW) نمی باشد، در غیر این صورت جرایم متعلقه به شرح زیر است: -اعلام کتبی انصراف از 14 تا 11 روز قبل از ورود میهمانان معادل 25% قیمت یک شب اتاق های رزرو شده. -اعلام کتبی انصراف از 10 تا 6 روز قبل از ورود میهمانان معادل 50% قیمت یک شب اتاق های رزرو شده. -اعلام کتبی انصراف از 10 تا 6 روز قبل از ورود میهمانان معادل 50% قیمت یک شب اتاق های رزرو شده. - اعلام کتبی انصراف از 5 تا 3 روز قبل از ورود میهمانان معادل 75% قیمت یک شب اتاق های رزرو شده. - اعلام کتبی انصراف در کمتر از 48 ساعت قبل از ورود میهمانان معادل 100% قیمت یک شب اتاق های رزرو شده. - اعلام کتبی انصراف در ایام نوروز از زمان صدور تاییدیه رزرو تا حداکثر 20 اسفند ماه، با کسر هزینه ابطال معادل 40% می باشد و پس از آن تاریخ، استرداد وجه به ذخیره کننده امکان پذیر نمی باشد. -در صورت عدم اعلام کتبی انصراف از سوی شرکت و عدم مراجعه میهمانان، معادل یک شب نرخ هر یک از اتاق های رزرو شده جریمه به شرکت تعلق می گیرد.